ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Модель автоматизованої інформаційної системи страхової діяльності

У страхових організація циркулює великий обсяг інформації, яку необхідно збирати, реєструвати, групувати, систематизувати, враховувати і контролювати. Для забезпечення конкурентоспроможності страхової організації слід своєчасно оновлювати асортимент страхових послуг; знижувати валові та питомі витрати страхововї діяльності в умовах розширення обсягів продажу; підвищувати рівень обгрунтованості страхових тарифів; проводити багатоваріантні розрахунки для прийняття рішення про впровадження нових перспективних видів страхування.

Створення і використання в страхових організаціях правильно спроектованих систем автоматизації управління страховою діяльністю (САУСД) є запорукою ефективності та діяльності в конкурентному середовищі. Ці системи складаються з підсистем, призначених для спеціалізованого оброблення та наокпичення інформації.

Метою створення САУСД є забезпечення такого рівня управління діяльністю органів страхування, за якого досягають високої якості обслуговування населення і високої стабільності страхових організацій на фінансовому ринку.

САУСД повинна забезпечити: підвищення оперативності, вірогідності інформації про облік договорів на страхування щодо кожного ивду страхування та загалом у страховій організації; підвищення оперативності, вірогідності, якості інформації необхідної для прийняття управлінських рішень; розрахунок показників страхової діяльності; складання бухгалтерськоїї звітності; аналіз економічного стану страхововї організації, виявлення резервів її розвитку.

 

 


Білет №37

Структура та властивості економічної інформації

Фізична структура інформації визначається типом носія, де ця інформація зберігається.

Логічна структура інформації враховує погляд користувача.

Символ->реквізит->показник->інформаційне повідомдення->інформаційний масив

->інформаційний потік->інформаційна підсистема->інформаційна система

З елементів інформації — одиниць нижчого рангу — утворюються складові сукупності — одиниці вищого ран­гу. Одиницями нижчого рангу є реквізити, а одиницею ви­щого рангу — ІС.

Реквізит — це логічно неподільний елемент. Виділяють: реквізити-основи та реквізити-ознаки.

Реквізити-основи кількісно характеризують конкрет­ні об'єкти управління, реквізити-ознаки — якісно. Рекві­зити-основи можуть бути кількісні, трудові, грошові, абсолютні, відносні. Реквізити-ознаки можуть бути довідкові, групувальні, спеціальні.

Форма реквізиту включає найменуван­ня, структуру (формат), значення (сукупність значень). Найменування служить для звернення до нього.

Структура реквізиту — це спосіб подання його зна­чень. Розрізняють довжину і тип. Довжина — кількість символів, що утворюють значення реквізиту. Типи реквізитів залежать від видів значень.

Значеннями реквізитів є послідовності символів.

Показник — це мінімальна сукупність інформації, що має остаточний економічний зміст.

Сукупність інформації, достатньої для вироблення судження про конкретний процес, назива­ється повідомленням.

Реквізити і показники можуть розглядатися в укруп­нених сполученнях, що дає змогу виділяти інформаційну одиницю вищого рівня — інформаційний масив.

Переміщення масивів даних в якомусь середовищі утворює інформаційні потоки.

Інформаційна підсистема – сукупність елементів, обєднаних єдиним процесом функціонування, які при взаємодії реалізують певну операцію, необхідну для досягнення мети, поставленої перед інформаційною системою в цілому.

Інформаційна система-це сукупність організаційних та технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.

Властивості економічної інформації:

· вхідна інформація в основному фіксується в первин­них документах;

· ті самі вхідні дані використовуються багаторазово для здобуття показників у різних економічних розрізах для всіх служб і видів господарської діяльності;

· основна частина економічної інформації підлягає періодичному, регулярному обробленню;

· здобута похідна інформація часто використовується як вхідна при наступних розрахунках;

· економічна інформація характеризується триваліс­тю збереження.

Етапи побудови і дослідження імітаційних моделей

Імітаційне моделювання — це метод дослідження, заснований на тому, що система, яка вивчається, замінюється імітатором і з ним проводяться експерименти з метою отримання інформації про цю систему. Експериментування з імітатором називають імітацією (імітація — це збагнення суті явища, не вдаючись до експериментів на реальному об'єкті).

У процесі створення та машинної реалізації математичних імітаційних моделей здійснюють такі (узагальнені) етапи:

· побудова концептуальної моделі;

· побудова алгоритму згідно з концептуальною моделлю системи;

· створення комп’ютерної програми;

· машинні експерименти з моделлю системи.

Побудова концептуальної моделі складається з таких кроків:

постановка задачі моделювання;

· визначення вимог щодо первісної інформації та способів її отримання;

· формування гіпотез і припущень;

· визначення параметрів та змінних моделі;

· обґрунтування вибору показників і критеріїв ефективності системи;

· складання змістовного опису моделі.

У здійсненні постановки задачі моделювання економічних об’єктів і процесів використовується чітке формулювання цілей і задач дослідження реальної системи, обґрунтовується необхідність імітаційного (комп’ютерного) моделювання, обирається методика методика розв’язування задачі з урахуванням наявних ресурсів, визначаються необхідність і можливість декомпозиції задачі на окремі взаємопов’язані підзадачі тощо.

При зборі необхідної вихідної інформації треба звертати увагу на те, що, власне, від якості вихідної інформації про об’єкт дослідження і моделювання залежить як адекватність моделі, так і достовірність результатів моделювання.

Гіпотези при побудові моделі системи слугують для заповнення «прогалин» щодо розуміння та формалізації задачі. Припущення дають можливість провести необхідні спрощення моделі на підставі раціональних гіпотез. У процесі роботи з моделлю системи, як правило, можливим є багаторазове повернення до цього етапу залежно від отриманих результатів моделювання і нової інформації (розуміння) про об’єкт.

Під час визначення параметрів і змінних складається перелік вихідних і керуючих змінних, а також зовнішніх (екзогенних) і внутрішніх (ендогенних) параметрів системи.

Обрані показники і критерії ефективності системи повинні відображати мету (цілі) функціонування системи і являти собою функції змінних і параметрів системи.

Розроблення концептуальної моделі завершується складанням змістовного опису, котрий використовується як основний документ, що характеризує результати опрацювання концептуальної постановки задачі (розуміння її всіма суб’єктами, зацікавленими у результатах дослідження).

Побудова алгоритму згідно з концептуальною моделлю системи

Побудова алгоритму містить такі складові:

· побудова логічної схеми алгоритму;

· формування математичних співвідношень (аналітичних моделей);

· перевірка достовірності алгоритму.

Спочатку, як правило, створюють узагальнену схему моделюючого алгоритму, котра задає загальний порядок (хід) дій в імітаційному моделюванні досліджуваного процесу. Після цього розробляється детальна схема, кожний елемент якої перетворюється в оператор (групу операторів) програми.

Перевірка достовірності алгоритму повинна дати відповідь на запитання, наскільки адекватно і точно він відображає сутність модельованого процесу (у конкретній ситуації) та побудованої концептуальної моделі.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти