ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ПРОБЛЕМА НАРОДОНАСЕЛЕННЯ, ЕКОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

 

Виконала студентка 22 групи

хімічного факультету

спеціальності “екологія, охорона навколишнього середовища та збаласноване природокористування”

Аніщенко Людмила Павлівна

 

Науковий керівник,

доцент Зіньчук Микола Іванович

 

Луцьк – 2012

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………………..3

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАРОДОНАСЕЛЕННЯ……...5

1.1. Поняття народонаселення…………………………………………………5

1.2. Демографія………………………………………………………………….5

1.3. Об’єкт дослідження демографії…………………………………………...6

1.4. Демографічна політика………………………………………………….…6

РОЗДІЛ 2. ДЕМОГРАФІЧНИЙ ВИБУХ І ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ……….7

2.1. Природний приріст населення…………………………………………….7

2.2. Вибухоподібні збільшення народонаселення…………………………….7

2.3. Зростання народонаселення Землі і екологічні проблеми………………8

РОЗДІЛ 3. ВПЛИВ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ НА БІОСФЕРУ……………….11

3.1. Екологія міст………………………………………………………………11

3.1.1. Загальноекономічні проблеми міст світу………………………………..11

3.1.2. Стан повітряного басейну………………………………………………..12

3.1.3. Вплив навколишнього середовища на здоров’я міського населення…16

3.1.4. Забруднення водного басейну……………………………………………18

3.1.5. Мікрокліматичні характеристики міст…………………………………..20

3.1.6. Зелені насадження в містах………………………………………………21

3.1.7. Проблема міських відходів………………………………………………24

3.1.8. Шляхи рішення проблеми………………………………………………..26

3.2. Екологія сільськогосподарських районів………………………………..28

3.2.1. Загальні екологічні проблеми сільськогосподарських районів світу…28

РОЗДІЛ 4. ШЛЯХИ РІШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ…………….….29

ВИСНОВКИ………………………………………….…………………………..31

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………….33

 

 

ВСТУП

Проблеми народонаселення, тобто населення Землі, збільшуються з кожним роком. Цим схвильовані всі люди, яким не все одно, в якому стані знаходиться і буде перебувати планета, на якій вони живуть і будуть жити їхні діти. Тому фахівцями всього світу - екологами, соціологами, психологами, антропологами - проводиться велика кількість досліджень, що стосуються проблем народонаселення планети, і від результатів можна прийти в жах.

До подібного роду проблем можна віднести зростання чисельності населення в геометричній прогресії. Населення Землі збільшуватиметься за умови перевищення темпів смертності темпами народжуваності. В даний час все саме так і відбувається. Щорічний приріст населення, що коливається від 1 до 3%, може здатися невеликим, але такі експоненціальні показники означають величезне збільшення чисельності за столітній період. Наприклад, при коефіцієнті щорічного приросту в 3%, через 100 років чисельність населення зросте на 922%.

Вплив експоненціального зростання населення на його чисельність набагато більш значне у тих країнах, де проживає більше людей. Наприклад, Китай та Індія, населення яких становить 37% від чисельності всього населення планети, в абсолютних цифрах обганяють більшість країн.

Ще один проблема - це те, що в основному зростання населення йде за рахунок країн, що розвиваються, країн, що створює навантаження на природні та фінансові ресурси, ускладнюючи підйом рівня життя. До того ж, населення цих країн відчуває нестачу продовольства вже зараз, а що буде, коли чисельність зросте в два рази, важко передбачити. Але в цілому зростання чисельності населення і в що розвиваються, і в економічно розвинених країнах призводить до деградації та виснаження ресурсів.

Актуальність роботи: зростання населення, особливо в останні десятиріччя, виявилося настільки стрімким, а концентрація та інтенсифікація виробничої і невиробничої діяльності настільки високою, що навколишнє природне середовище багатьох міст світу уже не в змозі задовольнити багато біологічних і соціальних потреб сучасної людини. Великі міста змінюють майже всі компоненти природного середовища - атмосферу, рослинність, ґрунт, рельєф, гідрографічну сітку, підземні води і навіть клімат.

Мета роботи: охарактеризувати екологічні проблеми народонаселення.

Завдання роботи:

1. Дати загальну характеристику народонаселення

2. Розкрити основні екологічні проблеми народонаселення

3. Запропонувати шляхи рішення цих проблем

Об’єкт досліджень – процес демографічного вибуху, вплив діяльності людини на навколишнє середовище

Предмет досліджень – діяльність людини на навколишнє середовище

 

 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАРОДОНАСЕЛЕННЯ

Поняття народонаселення

Народонаселення (населення) — це відносно стійка сукупність людей, яка пpиpодно й істоpично формується, безпеpеpвно самовідновлюється у пpоцесі відтвоpення життя. Це — провідний матеpіальний компонент людського суспільства.

Наpодонаселення — цілісне соціальне явище pеальної дійсності. Воно має складні й pізноманітні зв'язки з іншими соціальними, економічними, біологічними явищами, а тому й вивчається багатьма суспільними науками з позицій основного пpедмета дослідження кожного з них. Оскільки будь-який індивід — це водночас об'єкт і біологічний, і соціальний, і економічний, то й вивчають його багато суспільних і пpиpодничих наук. Тобто дати вичеpпну хаpактеpистику населення, пpоцесів, які в ньому відбуваються, а тим більше — виявити пpичини цих пpоцесів та пеpедбачити їхні наслідки, спиpаючись на дані та методи однієї демографії, неможливо. Тому в пpоцесі pозвитку сфоpмувався особливий науковий напpямок — система знань про народонаселення.[23]

Демографія

Демографія – наука прозакономірності відтворення населення, про залежність його характеру від соціально-економічних, природних умов, міграції, що вивчає чисельність, територіальне розміщення і склад населення, їх зміни, причини і наслідки цих змін і дає рекомендації щодо їх поліпшення.[10]

Слово «демографія» утворене з грецьких демос — народ і графо — пишу, тобто буквально може бути перекладене як народоопис. Уперше термін «демографія» для позначення науки про відтворення населення застосував французький вчений А. Гійяр у роботі «Елементи статистики людини, або порівняльна демографія» (1855 р.). У 1871 р. німецький статистик Е. Енгель запропонував розрізняти дисципліни: «демологію» (від грецьких демос і логос слово, навчання) і «демографію». На думку Е. Енгеля, перша з них повинна розкривати сутність процесів, що відбуваються в населенні, а інша — лише описувати їх. Однак такий розподіл не був схвально сприинятий, і за всією наукою закріпилася назва «демографія». Утім, іноді демологією позначають одну з галузей демографічної науки — теоретичну демографію.[13]

Об’єкт дослідження демографії

Об'єктом особливого аналізу в XX ст. стала статистика народжуваності: виявлялися її розходження по регіонах, оцінювався вплив на показники народжуваності таких факторів, як професія, соціальна приналежність, релігія та ін. Останнім часом дослідники звертають усе більшу увагу на те, як впливає на демографічні показники екологічна ситуація.[2]

Демографічна політика

Демографічна політика — це цілеспрямована діяльність державних органів та інших соціальних інститутів у сфері регулювання процесів відтворення населення. Вона покликана впливати на формування бажаного для суспільства режиму відтворення населення, збереження або зміни тенденцій у сфері динаміки чисельності і структури населення, темпів їх змін, динаміки народжуваності, смертності, сімейного складу, розселення, внутрішньої і зовнішньої міграції, якісних характеристик населення.

Необхідність проведення демографічної політики визнана практично всіма країнами світу, незалежно від демографічної ситуації і темпів зростання населення. Залежно від демографічної ситуації існує 2 основних типи політики: спрямована на підвищення народжуваності (типова для економічно розвинутих країн) і на зниження народжуваності (необхідна для країн, що розвиваються). Часто практичне здійснення демографічної політики пов'язане із труднощами як морально-етичного плану, так і нестачею фінансових засобів. І практично всі країни світу мають спільну мету будь-якої демографічної політики — зниження захворюваності населення та подовження середньої тривалості життя.[23]

РОЗДІЛ 2. ДЕМОГРАФІЧНИЙ ВИБУХ І ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ

Природний приріст населення

Природний приріст - це перевищення народжуваності над смертністю (обчислюється на 1000 жителів на рік). Він може бути додатним у разі перевищен­ня народжуваності над смертністю і від'ємним, коли смертність більша від наро­джуваності, або нульовим, коли ці показники мають однакове значення. Залежно від соціально-економічних умов життя людей, співвідношення показ­ників народжуваності, смертності та природного приросту складається по-різно­му. Для населення країн, що перебувають на низьких рівнях економічного роз­витку, характерні високі показники народжуваності і смертності, а відтак - низький природний приріст. Епідемії та стихійні лиха ще більше погіршують ситуацію.[5]

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти