ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ТЕМАТИКА КУРСОВОГО ПРОЕКТУВАННЯ

 

Тема курсового проекту повинна охоплювати основні розділи дисципліни “Автоматизація проектування комп’ютерних систем”, бути актуальною, відповідати сучасному стану і перспективам розвитку науки і техніки, базуватися на меті і завданнях вивчення дисципліни, містити елементи аналізу, розрахунку, дослідження, конструювання та моделювання. Обов’язковим є застосування спеціалізованих САПР, сучасних засобів обчислювальної техніки і програмних пакетів.

 

 

Таблиця 2.1 – Перелік тематик курсового проектування

№ п/п Назва теми курсового проекту
Розробка та моделювання формувачів сигналів заданої форми
Розробка компонентів систем збору, обробки та передачі інформації
Розробка та моделювання компонентів комп’ютерних мереж
Розробка та моделювання програмних та технічних засобів цифрової обробки сигналів та зображень
Розробка та моделювання перетворювачів форми інформації
Розробка та моделювання програмних та технічних засобів розділення каналів зв’язку
Розробка та моделювання програмних та технічних засобів завадостійкого кодування-декодування інформації
Розробка та моделювання програмних та технічних засобів ефективного кодування-декодування інформації
Розробка та моделювання програмних та технічнихзасобіваналогової модуляції сигналів

 

 

Продовження табл. 2.1

Розробка та моделювання програмних та технічних засобів цифрової модуляції сигналів
Розробка та моделювання програмних та технічних засобів формувачів мережевих протоколів зв’язку
Розробка алгоритмів та технічних засобів обробки аудіо- та відео даних
Розробка алгоритмів та технічних засобів цифрової фільтрації сигналів
Розробка алгоритмів та технічних засобів формування та обробки радіолокаційних сигналів
Розробка та моделювання формувачів псевдошумових послідовностей
Розробка та моделювання технічних засобів для оптичних каналів зв’язку
Розробка та моделювання технічних засобів кореляційних приймачів
Застосування перетворювачів форми інформації (АЦП і ЦАП) в комп’ютерних системах та мережах
Розробка та моделювання технічних засобів спеціалізованих перетворювачів форми інформації
Розробка систем імпульсного живлення на основі контролерів з широтно-імпульсною модуляцією
Розробка та моделювання засобів дискретизації та квантування сигналів
Розробка алгоритмів та технічних засобів стиску даних без втрат

 


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ

КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

Узагальнена структура курсового проекту

 

Курсовий проект в загальному випадку повинен включати:

1 пояснювальну записку.

2 графічну частину;

3 зразки і макети, розроблені студентом або у співавторстві.

Пояснювальна записка

Пояснювальна записка (ПЗ) до курсового проекту – це документ, в якому наводиться обґрунтування та розрахунок прийнятих в проекті структурних, функціональних та принципових рішень.

ПЗ включає: титульний аркуш і завдання на курсовий проект; вступ; зміст; основну частину; висновки; перелік посилань на джерела; додатки.

Форма і зміст кожного з елементів пояснювальної записки повинні відповідати СТП 02070855-03-99 [1] і виконуватись за допомогою сучасних обчислювальних засобів та програмного забезпечення. Обсяг ПЗ 25-30 аркушів формату А4.

Графічна частина

До графічної частини проекту відносяться: креслення, схеми, специфікації, графіки, ескізи, демонстраційні плакати, фотоматеріали, проекційні матеріали тощо.

Загальний обсяг та перелік графічної частини для дисципліни “Автоматизація проектування комп’ютерних систем” визначається керівником курсового проекту.

Графічна частина повинна відповідати вимогам стандартів “Єдиної конструкторської документації” (ЄСКД). При розробці конструкторської документації з використанням САПР допускається позначення окремих компонентів у відповідності до міжнародних стандартів.

Виконання графічної частини передбачає використання сучасних обчислювальних засобів та пакетів програм систем автоматизованого проектування (САПР) та моделювання.

Основний напис (кутовий штамп) для креслень і схем виконується відповідно до ГОСТ 2.104 “Основные надписи”.

При виконанні складальних креслень документація комплектується специфікацією, яка оформляється у відповідності з ГОСТ 2.108-68 “Спецификация”.

Схеми повинні виконуватись у відповідності з стандартами [2-8]. Для різних видів і типів схем розроблені відповідні стандарти, в яких визначені умовні позначення складових частин. Переліки цих стандартів внесені в каталоги стандартів. Зокрема, для виконання електричних схем користуються стандартами [9-15].

Дані про елементи схеми заносяться в перелік елементів або розміщують поряд з елементами. Перелік елементів, у відповідності з ГОСТ 2.701-84 “Схемы. Виды типы. Общие требования к выполнению” розміщують на першому аркуші схеми або виконують самостійним документом на аркушах формату А4 з основним написом згідно ГОСТ 2.104-68 “Основные надписи”.

Зразки і макети

Зразки і макети, розроблені і виготовлені студентами самостійно або в співавторстві в рамках курсового проектування, повинні відповідати тематиці, меті і задачам проектування з дисципліни “Автоматизація проектування комп’ютерних систем” та НДРС. Крім того, зразки і макети повинні супроводжуватись конструкторською та технологічною документацією, описами на рівні структурних, функціональних та принципових схем, а при необхідності, доповнюватись програмними документами, оформлення, зміст і структура яких регламентуються Єдиною системою програмної документації (ЄСПД).


Позначення документів

 

Позначення документів курсового проекту, здійснюється згідно СТП 02070855-03-99 та проілюстровано на рис. 3.1.

 

Рисунок 3.1 – Схема позначення документів курсового проекту

 

При проектуванні найбільш часто використовуються такі типи документів з відповідними шифрами:

- пояснювальна записка (ПЗ);

- креслення загального вигляду (ВЗ)

- схема електрична об’єднана (Е0);

- схема електрична структурна (Е1);

- схема електрична функціональна (Е2);

- схема електрична принципова (Е3);

- електромонтажне креслення (МЕ);

- складальне креслення (СК);

- перелік елементів (ПЕ);

- специфікація.

При наявності графіків чи діаграм, що пояснюють роботу схем, вони розміщуються на вільному полі схеми або на другому і наступних аркушах відповідно з ГОСТ 2.104-68.


© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти