ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ПЕРЕДМОВА

 

Підготовка курсової роботи як один з видів позааудиторної роботи, передбачений навчальним планом, сприяє відпрацюванню навичок виявлення, обробки документної інформації, формує вміння оцінювати та узагальнювати відібрану інформацію, допомагає логічно і зрозуміло викладати свої думки.

Виконання курсової роботи є обов’язковим для кожного студента.

Мета даних рекомендацій – допомогти студентам визначитися з тематикою курсової роботи з документознавства, її структурою, оформленням та організацією процесу підготовки даної форми самостійних науково-дослідницьких пошуків студента.

Методичні рекомендації складаються з таких розділів:

1. Загальні положення.

2. Загальні вимоги до структури та змісту курсової роботи.

3. Правила оформлення курсової роботи.

4. Список використаної літератури.

5. Додатки.


РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Організація підготовки курсової роботи

Курсова робота є однією з форм самостійних науково-дослідницьких пошуків студента під керівництвом викладача. Її написання повинне сприяти поглибленню та розширенню уявлень про теоретико-методичні положення навчальної дисципліни, з якої готується курсова робота. Подібне навчальне завдання передбачає, що здобувши певний досвід наукової діяльності в процесі написання рефератів та опанування знань з фахових дисциплін, студент здатний здійснювати самостійне дослідження, яке за своїм змістом повною мірою відповідає науково-методичному пошуку. Виходячи з цього, курсова робота не повинна обмежуватись реферуванням літературних джерел, а має включати елементи нового наукового знання, репродукованого студентом.

Наукове керівництво курсовою роботою покладається на викладачів, що забезпечують читання дисциплін документознавчого циклу. Тематика курсових робіт розглядається та затверджується на засіданні кафедри документальних комунікацій. Студентам надається право вибору теми курсової роботи в межах затвердженої кафедрою тематики. Після узгодження з керівником теми роботи студент розробляє завдання по виконанню курсової роботи. Завдання (Дод. 1) оформлюється студентом в двох примірниках, підписується студентом і науковим керівником та затверджується завідувачем кафедри. Графік виконання курсової роботи регламентує всі її етапи та терміни представлення роботи на перевірку.

Курсова робота подається викладачу на перевірку у встановлений кафедрою термін. Після перевірки керівник готує письмовий відгук на роботу. Недоброякісно виконана курсова робота повертається студенту для виправлень та доопрацювання у визначений термін. У випадку, коли тема роботи не розкрита, або недотримані вимоги до її структури чи оформлення, або наявні невиправлені граматичні, орфографічні помилки, суттєві стилістичні огріхи (в т.ч., має місце невідредагований машинний переклад російськомовного тексту) курсова робота оцінюється керівником на оцінку „незадовільно” та не допускається до захисту. Така робота в обов’язковому порядку має бути перероблена студентом до часу, призначеного на захист всіх курсових робіт з дисципліни.


Мета і завдання курсової роботи

У процесі роботи над науковою проблемою важливо чітко поставити мету, на досягнення якої спрямовується діяльність, і завдання, які мають бути вирішені відповідно до цієї мети. Отже, мета наукового дослідження – це очікуваний кінцевий результат, на досягнення якого спрямоване конкретне дослідження. Вона повинна бути узгоджена з назвою курсової роботи і містити не тільки очікувані її результати, а й підкреслювати, завдяки яким науковим передумовам вона буде досягнута, чим і як буде досягатися (із залученням яких наукових гіпотез, ідей, явищ, законів та ін.). Досвідчені дослідники рекомендують не вживати такі формулювання мети дослідження, як „обґрунтування і розробка наукових основ, принципів створення нових технологій…” або „розробка методів і засобів підвищення ефективності за рахунок вдосконалення…” та ін., без конкретизації наукових передумов, на яких базується досягнення поставленого завдання.

Між метою і кінцевим результатом дослідження має бути тісний, органічний зв’язок. Поставленої мети обов’язково треба досягти. І неодмінно перевірити, чи чітко визначене досягнення мети у висновках.

Мета дослідження реалізується через конкретні завдання, які треба вирішити відповідно до цієї мети. Формулювання п’яти–шести завдань мають відображати логіку дослідження та співвідноситись із планом курсової роботи.

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Додаток 1

Тематична структура галузевого документного потоку

Текст додатка, за необхідності, може бути поділений на розділи й підрозділи, які нумерують у межах кожного додатка, при цьому перед кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку, наприклад, 1.2 – другий розділ додатка 1; 2.3.1 – перший підрозділ третього розділу додатка 2.

Правила оформлення змісту полягають у наступному: позначення ступенів прийнятої рубрикації, тобто розділів, підрозділів та їхніх порядкових номерів, слід розміщувати в один рядок із відповідними заголовками, відділяючи їх крапкою. Всі заголовки закінчувати без крапки. Наприклад,

ВСТУП.....................................................................................................1

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ПРО ДОКУМЕНТ ЯК СИСТЕМНИЙ ОБ’ЄКТ..............................................................................................................5

1.1. Полісемічність поняття “документ“..........................................5

Заголовки розділів (в т.ч., вступу, висновків, списку використаної літератури та додатків) друкують великими літерами (Caps Lock) жирним шрифтом (розмір 14 pt), вирівнюючи по ширині та не ставлячи крапку в кінці заголовку.

Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (окрім першої великої) з абзацного відступу, крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох речень, їх розділяють крапкою.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

1. ДСТУ 2392-94. Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення. – К. : Держстандарт України, 1994.–53 с.

2. ДСТУ 3582-97. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі : Загальні вимоги. – К., 1998. – 25с.

3. ГОСТ 7.82-2001. Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления : межгос. стандарт / СИБИД. – Минск, 2001. – 23с.

4. ГОСТ 7.80-2000. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления : межгос. стандарт. – Минск, 2000. – 7с.

5. ГОСТ 7.11-78. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках в библиографическом описании произведений печати / СТ СЕВ 2012-79. – М., 1979. – 20 с.

6. Власова Г. В. Аналітико-синтетична переробка інформації : навч. посіб. / Г. В. Власова, В. І. Лутовинова, Л. І. Титова. – К. : ДАКККіМ, 2006. – 291 с.

7. Короткий термінологічний словник із бібліографознавства та соціальної інформатики / Г. М. Швецова-Водка, Г. В. Сілкова, Л. О. Черепуха та ін. – К. : Кн. палата України, 1998. – 116 с.

8. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень : навч. посіб. / О.В. Крушельницька. – К. : Кондор, 2009. – 205 с.

9. Курсова робота: метод. вказівки з написання та оформлення для студ. спец. 7.020105 „Документознавство та інформаційна діяльність” / укл. : Ж. В. Бабенко, М. С. Костенко, Г. В. Сілкова. – Рівне : РДГУ, 2008. – 19 с.

10. Пілюшенко В.Л. Наукове дослідження : організація, методологія, інформаційне забезпечення : навч. посіб. / В. Л. Пілюшенко, І. В. Шкрабак, Е. І. Славенко. – К. : Лібра, 2004. – 344 с.

11. Рудницька О. П. Основи педагогічних досліджень : навч.-метод. посіб. для студ. вищих навч. закладів / О. П. Рудницька, А. Г. Болгарський, Т. Ю. Свистєльнікова. – К., 1998. – 144 с.

12. Сияшко М. Російсько-український словник бібліотечно-бібліографічних термінів / М. Сияшко. – Л., 1996. – 197 с.

13. Філінюк А. Г. Наукова робота студента : метод. рекомендації для студ. та магістрантів усіх спеціальностей і форм навчання / А. Г. Філінюк, А. М. Трембіцький; Кам’янець-Подільський держ. ун-т. – Кам’янець-Подільський, 2007. – 75 с.

14. Цехмістрова Г. С. Основи наукових досліджень : навч. посіб. / Г. С. Цехмістрова. – К. : Слово, 2004. – 235с.

15. Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності : підруч. / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. – Х., 1998. – 287 с.


ДОДАТКИ

Додаток 2

Додаток 3

ЗМІСТ

ВСТУП.........................................................................................................3

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ПРО ДОКУМЕНТНИЙ ПОТІК ЯК СИСТЕМНИЙ ОБ’ЄКТ…………………………………………………............7

1.1. Документний потік як продукт інтелектуальної діяльності та інформаційна модель............................................................................................7

1.2. Властивості, ознаки та функції документного потоку..................12

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКУМЕНТНИХ ПОТОКІВ В СИСТЕМІ ДОКУМЕНТОЗНАВЧОГО ЗНАННЯ............................................16

2.1. Поняття про систему методів вивчення документних потоків..................................................................................................................16

2.2. Вітчизняний документний потік з психології періоду 2010–2012 рр. як об’єкт інформаційного аналізу…………………………………..21

ВИСНОВКИ..............................................................................................25

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ..........................................29

ДОДАТКИ

 


Додаток 4

Додаток 5

 

Приклад змісту розділу „Вступ”

до курсової роботи з теми „Дослідження динаміки документного потоку як фактор інформаційного розвитку: історіографічний аспект”

ВСТУП

Актуальність теми курсової роботи:Важливою теоретико-методологічною проблемою документознавства сьогодні є вивчення динаміки розвитку документного потоку (ДП). Вітчизняними та зарубіжними науковцями впродовж багатьох десятиліть накопичений значний досвід здійснення багатоаспектних досліджень ДП. Основна увага дослідників зосереджувалась на тих аспектах вивчення ДП як суспільного явища та системного об’єкта, що є визначальними для його адекватного розуміння. Крім того, достатньо чисельними є прикладні дослідження галузевих ДП.

В той же час сучасний етап розвитку документознавчих досліджень характеризується певним переглядом традиційних концепцій щодо властивостей, ознак, динаміки ДП. Формування стрункої системи загальнотеоретичних, методико-методологічних і прикладних досліджень ДП, які створювали б нове документознавче знання, вимагає чіткої конкретизації уявлень про напрямки, методику, понятійну базу тощо подібних досліджень. Це зумовлює необхідність здійснення історіографічного аналізу розвитку досліджень динаміки ДП, адже поява нового наукового знання завжди має підгрунтя – наукову спадщину попередніх періодів.

Розробленість теми:

Курсова робота підготовлена на основі вивчення виявленої літератури, в якій відображено досліджувану тему. Історіографічні аспекти проблеми дослідження динаміки ДП глибоко не розроблені.

Серед опрацьованих джерел слід виділити роботи Г. Гордукалової, в яких серед інших питань відображені аспекти історичного розвитку досліджень властивостецй ДП (явищ „розсіяння-концентрації”, „старіння-актуалізації” публікацій тощо [4; 5].

Історію досліджень ДП досить докладно висвітлено у публікаціях С. Кулешова [9; 10].

Прикладні дослідження динаміки ДП здійснювались багатьма дослідниками, зокрема, Ж. Бабенко [3], М. Костенко [6], Л. Кочубей [7], А. Кривогуз [8], П. Романовим [14]. В той же час праці, що розкривали би історію вивчення динаміки розвитку ДП, нами не були виявлені.

Мета курсової роботиполягає у вивченні історичного розвитку досліджень динаміки ДП.

Завдання курсової роботиобумовлені її метою:

· виявити та проаналізувати літературу з теми курсової роботи;

· охарактеризувати ДП як системне явище та об’єкт дослідження;

· розкрити сутність якісних та кількісних методів дослідження ДП;

· проаналізувати підходи провідних документознавців до аспектів вивчення потоків документів;

· узагальнити інформацію щодо досліджень ДП з точки зору їх методики, отриманих результатів та можливостей їх практичного застосування, а також історичного значення.

Об’єктом дослідженнядля даної курсової роботи є динаміка розвитку ДП як системного об’єкту і продукту інтелектуальної діяльності суспільства.

Предмет дослідженнястановлять історіографічні аспекти вивчення динаміки ДП.

Методи дослідження:обумовлені об'єктом і предметом курсової роботи, зокрема, застосовано загально-наукові методи аналізу та синтезу. Визначальним методом дослідження став метод історіографічного підходу.

Теоретична цінність курсової роботиполягає в тому, що узагальнюється матеріал про розвиток поглядів на динаміку ДП. Практична цінність обумовлена укладанням списку літератури, що висвітлює історію становлення відповідних документознавчих досліджень.

Структура роботиобумовлена логікою розгляду теми.

У першому розділі висвітлено сутність та полісемічність поняття „ДП”, його структура, властивості, функції, а також проаналізовано методичну базу досліджень потоків документів.

Матеріал другого розділу розкриває з позицій історіографічного підходу внесок провідних вітчизняних та зарубіжних науковців до вивчення динаміки розвитку ДП.


Додаток 6

„Логіко-понятійна схема терміносистеми огляду з теми „Системне програмне забезпечення персональних комп’ютерів””

За Г. В. Власовою, В. І. Лутовиновою, Л. І. Титовою (Див. №8)

 

  МікроЕОМ

 

  Персональний комп’ютер (ПК, персональна ЕОМ, ПЕОМ)  

 

 

    Програмне забезпечення (ПЗ)    

 

  Системне ПЗ
  Прикладне ПЗ  

 

 

 
 

 

  Сервісні системи
Системи технічного обслугову- вання
Інструмен-тальні про- грамні засоби

 

  Операційні системи

Додаток 7

ПЕРЕДМОВА

 

Підготовка курсової роботи як один з видів позааудиторної роботи, передбачений навчальним планом, сприяє відпрацюванню навичок виявлення, обробки документної інформації, формує вміння оцінювати та узагальнювати відібрану інформацію, допомагає логічно і зрозуміло викладати свої думки.

Виконання курсової роботи є обов’язковим для кожного студента.

Мета даних рекомендацій – допомогти студентам визначитися з тематикою курсової роботи з документознавства, її структурою, оформленням та організацією процесу підготовки даної форми самостійних науково-дослідницьких пошуків студента.

Методичні рекомендації складаються з таких розділів:

1. Загальні положення.

2. Загальні вимоги до структури та змісту курсової роботи.

3. Правила оформлення курсової роботи.

4. Список використаної літератури.

5. Додатки.


РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти