ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Розкрийте суть інноваційної культури. Яку роль вона відіграє у стимулюванні інновацій?

Інноваційна культура розглядається як цілісна система вироблених в організації і притаманних її членам моделей поведінки, що впливають на модус, спосіб життєдіяльності організації. Діапазон інноваційної культури досить широкий: від створення умов ефективного використання інноваційного потенціалу (особистості, підприємства, організації) до його реформування.

Інноваційна культура забезпечує сприйнятливість людей до нових ідей, їх готовність і здібність підтримувати і реалізувати інновації в усіх сферах життя. Формування інноваційної культури пов'язане з розвитком творчих здібностей і реалізацією креативного потенціалу самої людини — її суб'єкта.

Інноваційна культура віддзеркалює цілісну орієнтацію людини, закріплену в мотивах, знаннях, вміннях і навичках, а також в образах і нормах поведінки.

Формування інноваційної культури грунтується на системі цінностей організації, які являють собою ряд ідей, часто неписаних, які обґрунтовують цілі і сенс роботи організації. Поняття культурних цінностей ширше за формальне поняття цілей організації. Культура складається з правил, дотримання яких дає позитивний ефект.\

Цінності насамперед ґрунтуються на людських потребах.

Цінності окремого робітника, що відображають його ставлення до предмета і процесу своєї праці, складають основу трудової етики як системи норм поведінки. Окремо виділяється етика групи, підрозділу, філіалу. Специфічна етика групи утворює відносно автономну субкультуру в рамках даної організації.

У рамках культурних комунікацій передається інформація за допомогою різних засобів — це історії, легенди, перекази, плітки і т. ін. Як правило, вони виражають у неявній формі основні цінності інноваційної культури. Інформація про цінності, яка обертається в культурних мережах, набуває специфічної форми, характерної для даної організації, тобто культурний простір різних фірм має свою, відмінну від інших, мову.

 

Поясніть у чому полягає специфіка розвитку сучасного етапу НТП?

Науково-технічний прогрес в останнє десятиліття набуває ряд якісно нових рис. Нова якість народжується в сфері взаємодії науки, техніки та виробництва.

Один з проявів цього - різке скорочення терміну реалізації наукових відкриттів. З'явилася фактична конкуренція наукового знання і технічного вдосконалення виробництва, стало економічно більш вигідно розвивати виробництво на базі нових наукових ідей, ніж на базі найсучаснішої, але "сьогоднішньої" техніки. У результаті змінилося взаємодія науки з виробництвом: Раніше техніка та виробництво розвивалися, в основному, шляхом накопичення емпіричного досвіду, тепер вони стали розвиватися на основі науки.

Значимість наукових розробок ставить питання про форму сполучення їх з прикладними розробками і виробництвом.

Загальне прискорення науково-технічного прогресу вимагає швидкої розробки і впровадження нововведення в якості захисту від морального старіння.

Своєрідність сучасного етапу науково-технічного прогресу також у тому, що ключове значення набувають фундаментальні науки. Це пояснюється рядом причин, в тому числі й економічними.

По-перше, швидкість появи нових винаходів сприяє збільшенню швидкості морального зносу вже наявної техніки і технології. Наступне за цим знецінення постійного капіталу викликає значне зростання витрат, падіння конкурентоспроможності. Тому глибока наукова опрацювання природи використовуваних процесів, загальних принципів організації різних видів матерії стає умовою для вдосконалення вже існуючих технологій або швидкої їх заміни новими. Цей інтерес до фундаментальної стороні наукових і технічних знань настільки серйозний, що багато в чому визначає організаційні форми інноваційного процесу, способи взаємодії науки і виробництва.

По-друге, нові технології не представляють собою ізольовані, відокремлені потоки. У цілому ряді випадків вони пов'язані і збагачують один одного. Але для їх комплексного використання також необхідні фундаментальні розробки, що відкривають нові сфери застосування новітніх процесів, принципів, ідей.

По-третє, сучасний науково-технічний прогрес дає можливість альтернативних шляхів розвитку та застосування однієї і тієї ж науково-технічної ідеї в різних галузях з дуже різним результатом з точки зору ефективності. Ризик неточного вибору напрямку розробки надзвичайно великий і може призвести до втрати позицій на ринку, втрати самостійності перед обличчям більш удачливого конкурента. Фундаментальна праця повинна дати "бачення" варіантності нововведення і орієнтири для їх оцінки. При рівності витрат на НДДКР результати можуть бути зовсім різними.

 

Охарактеризуйте процес прискорення НТП і покажіть на прикладах його сутність.

В умовах прискорення НТП процес менеджменту інновацій вимагає від організаційних структур здатності до швидкого впорядкування та гнучкої адаптації. У такій ситуації здатність підприємств швидко і якісно впроваджувати інновації у виробничий процес є вирішальною у конкурентній боротьбі як на вітчизняному, так і світовому ринках.

Науково-технічний прогрес залишається найстабільнішим чинником накопичення фінансових коштів на розширеного відтворення, її подальшого розвитку інновацій і найвигіднішою, хоч і найбільш ризиковій, сферою вкладення капіталу. У найрозвиненіших країнах асигнування на науку не знижувалися навіть у періоди економічних спадів і відрізнялися вищими темпами зростання, ніж виробництво.

Сучасним технологіям властиві певні тенденції розвитку й застосування. Головними з них є: по-перше, перехід до мало стадійних процесів через поєднання в одному технологічному агрегаті кількох операцій, що раніше виконувались окремо; по-друге, забезпечення в нових технологічних системах мало- або безвідходності виробництва; по-третє, підвищення рівня комплексності механізації процесів на засаді застосування систем машин і технологічних ліній; по-четверте, використання в нових технологічних процесах засобів мікроелектроніки, що дає змогу одночасно з підвищенням ступеня автоматизації процесів досягати більш динамічної гнучкості виробництва.

Технологічні методи все більше й усе частіше визначають конкретну форму і функції засобів та предметів праці, а отже, ініціюють появу інших напрямків НТП, витискують з виробництва технічно та економічно застарілі знаряддя праці, породжують нові машини та устаткування, засоби автоматизації. Зараз принципово нові види техніки розробляються й виготовляються під нові технології, а не навпаки, як це було раніше, коли панував примат засобів праці.

До сучасних виробничих процесів ставляться такі вимоги, як досягнення максимально можливої безперервності, безпеки, гнучкості й продуктивності, що можуть бути реалізовані лише за відповідного рівня їхньої механізації та автоматизації — інтегрованого та завершального напрямку НТП. Механізація й автоматизація виробництва, яка відображає різний ступінь заміни ручної праці машинною, у своєму безперервному розвитку послідовно, паралельно або паралельно-послідовно переходить від нижчої (часткової) до вищої (комплексної) форми.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти