ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Охарактеризуйте вплив НТП на розвиток суспільства.

Науково-технічний прогрес з часів свого зародження й дотепер безпосередньо впливає на суспільство.

У процесі взаємодії індивідів не тільки проявляються вже сформовані соціальні відносини, але й складаються нові, відповідні новим етапам у розвитку суспільства. Так, другий етап розвитку науково-технічного прогресу пов’язаний зі становленням і розвитком індустріального суспільства.

Індустріальне суспільство має принципові відмінності в усіх без винятку сферах життя.

По-перше, воно має революційний технологічний базис: техніка й технологія постійно вдосконалюються на основі винаходів, використання наукових підходів. Визначальну роль починає відігравати машинне фабричне виробництво. Технологічно стає можливим тиражування промислового товару в значній кількості, його здешевлення. Передові суспільства багатіють, швидко змінюється архітектура міст, засоби транспорту й комунікацій.

По-друге, типовою політичною системою індустріального суспільства є демократична республіка, поступово встановлюється принцип загального виборчого права, свободи слова, відповідальності уряду перед своїм народом тощо.

По-третє, істотно змінюється соціальна структура: станові привілеї скасовуються, формується соціально-класова структура, соціальна мобільність штучно не гальмується; створюються нові соціальні інститути; остаточно руйнується патріархальна сім’я.

По-четверте, принципово змінюється роль освіти, науки й релігії. Суспільство секуляризується, релігія стає приватною справою, а освіта й наука розглядаються як пріоритетні умови суспільного розвитку, й особистої кар’єри.

Третій етап розвитку науково-технічного прогресу викликав до життя й новий етап у розвитку суспільства — постіндустріальне суспільство. Судячи з тенденцій, що спостерігаються сьогодні в найбільш розвинених країнах, воно має такі характеристики. Для економічного життя характерне перетворення інформації в основний засіб виробництва, посилення значення інтелектуальної власності. Чітко виражена тенденція падіння частки працівників, зайнятих в індустрії, з одночасним збільшенням частки зайнятих у сервісному й особливо інформаційному секторах.

У технологічній сфері все більш важливого значення набуває розвиток «високих технологій», а також автоматизація й комп’ютеризація виробничих процесів.

Як оцінюється ефективність інновацій?

Ефективність інноваційної діяльності визначається її конкретною спроможністю створювати інновації, які зберігають відповідну кількість праці, часу, матеріально-технічних ресурсів, коштів у розрахунку на одиницю всіх необхідних і передбачених корисних ефектів продуктів, послуг, технічних систем або дають змогу збільшувати виробництво знарядь праці, предметів споживання, які створюють комфортні умови життя людей, нові правила соціальних відносин.

Перед здійсненням оцінки ефективності експертами визначається суспільна значимість проекту. Суспільно значимими вважаються великомасштабні, народногосподарські і глобальні проекти. Для проектів, що мають суспільну значимість, спочатку розраховується суспільна ефективність, потім - комерційна. При недостатній комерційній ефективності розглядаються можливості застосування різних форм підтримки проекту, які дозволяють підвищити комерційну ефективність до прийнятного рівня. Розрахунок суспільного ефекту інноваційного проекту має сенс у ряді випадків.

По-перше, необхідність розрахунку суспільної ефективності виникає, якщо інноваційний проект реалізується в рамках державних (регіональних) цільових науково-технічних програм, коли паралельно слід ураховувати соціальні, екологічні, політичні та інші ефекти його реалізації.

По-друге, такий розрахунок слід здійснювати для виявлення впливу економічного механізму на реалізацію інновацій, що визначається на основі порівняння показників суспільної і комерційної ефективності, обчислених в однакових реальних ринкових цінах. Якщо комерційна ефективність виявляється задовільною, то рекомендується переходити до другого етапу оцінки.

Основними принципами оцінки ефективності інноваційного проекту е:

- розгляд інноваційного проекту протягом усього життєвого циклу (розрахункового періоду) - від проведення лередінвестиційних досліджень до його припинення;

- моделювання потоку продукції, ресурсів і коштів,

- порівнянність умов здійснення різних проектів (варіантів проекту);

- принцип позитивності і максимізації ефекту;

- урахування економічної нерівноцінності здійснюваних витрат і одержуваних результатів у різні моменти часу;

- урахування виключно майбутніх витрат і надходжень включаючи витрати, пов'язані із залученням раніше створених виробничих фондів, а також майбутніх втрат, викликаних здійсненням проекту.

 

Як оцінити результативність інноваційної діяльності?

Оцінка результативності інноваційної діяльності дозволяє керівнику підприємства встановити поточний стан інноваційної діяльності, виявити вплив впровадження нововведень та інновацій на основні показники роботи підприємства і на основі цього визначити шляхи подальшого розвитку.

Оцінку результативності інноваційної діяльності підприємства доцільно проводити за двома аспектами: по-перше, оцінити економічну результативність інноваційної діяльності та інновацій, а саме: який прибуток отримає підприємство після їх впровадження; по-друге, оцінити результативність управління інноваційною діяльністю з точки зору реалізації інноваційних процесів і цілей у вигляді одержання інновацій (нових продуктів, нових технологій), що відповідають потребам підприємства та ринку.Оцінку результативності інноваційної діяльності підприємства необхідно проводити з урахуванням рівня його інноваційної сприйнятливості. Інноваційна сприйнятливість – це здатність підприємства сприйняти інновації та нововведення, це такі умови, які забезпечують швидку комерціалізацію інновацій. Інноваційна сприйнятливість, або інновативність підприємства залежить від зовнішніх і внутрішніх факторів, а також від рівня розвитку техніко-технологічної, фінансової і кадрової складових.

 

Назвіть показники оцінки економічної ефективності?

Економічна ефективність — досягнення найбільших результатів за найменших затрат . Економічна ефективність є конкретною формою дії закону економії часу. За капіталістичного способу виробництва узагальнюючий показник економічної ефективності — норма прибутку. Для народних підприємств у розвинутих країнах Заходу основною метою стає максимізація не прибутку, а чистого доходу на одного зайнятого, що не виключає необхідності використання показника норми прибутку.

Конкретнішими показниками економічної ефективності є продуктивність і фондомісткість праці, фондовіддача і фондомісткість продукції, матеріаловіддача і матеріаломісткість продукції, економічна ефективність капітальних вкладень, нової техніки, енергомісткість продукції та ін.

Основні напрями зростання економічної ефективності в Україні: суттєве зниження енергомісткості (витрати енергії на одиницю продукції приблизно в 2,5—3 рази перевищують аналогічні витрати у розвинутих державах світу, нафти — у 8—10 разів), матеріаломісткості (витрати матеріалів та ресурсів в Україні на одиницю продукції в 2—2,5 рази перевищують аналогічні показники у країнах Заходу), зростання фондовіддачі.

До найбільш часто використовуваних показників оцінки економічної ефективності належать : сумарний (або середньорічний) прибуток, отриманий внаслідок реалізації проекту; рентабельність інвестицій (проста норма прибутку); період окупності (термін повернення) інвестицій. Показники прибутковості проекту характеризують величину чистого прибутку, яку отримують учасники проекту внаслідок його реалізації. Сумарний прибуток визначають як різницю сукупних вартісних результатів і витрат, зумовлених реалізацією проекту.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти