ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


НА ДЕРЖАВНУ АТЕСТАЦІЮ ВИНОСЯТЬСЯ

МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ СТУДЕНТА

Державна атестація студента здійснюється згідно з вимогами ОКХ та ОПП галузевого стандарту вищої освіти.

Виходячи з нормативно-методичних положень, одним із стандартизованих способів виміру показників якості вищої освіти є тести об’єктивного контролю. Стандарт є обов’язковим для вищих навчальних закладів. Тест об’єктивного контролю рівня освітньо-професійної підготовки є стандартизованою методикою визначення відповідності досягнутого у результаті реалізації освітньо-професійної програми рівня знань, умінь та навичок випускників вищого навчального закладу вимогам, що визначаються в освітньо-кваліфікаційній характеристиці.

 

Оцінювання ступеня досягнення кінцевих цілей освітньо-професійної підготовки студентів

Державна комісія перевіряє бланк оцінювання за ключем і зазначає збіг (правильні відповіді) і розбіжності (помилкові відповіді), підраховує і зазначає кількість правильних відповідей та виставляє оцінку за тестування.

Державна комісія фіксує результат тестування кожного студента в екзаменаційній відомості.

Загальні критерії оцінювання тестових завдань:

понад 95% правильних відповідей – «відмінно»;

85-94% правильних відповідей – «дуже добре»;

75-84% правильних відповідей – «добре»;

60-74% правильних відповідей – «задовільно»;

менше 60% правильних відповідей – «незадовільно».

Оцінювання результату розв’язання ситуаційної задачи відповідно до еталонної відповіді здійснюється за такими загальним критеріями:

«відмінно» - завдання виконано повністю, відповідь обґрунтовано, висновки та пропозиції аргументовано і оформлено належним чином;

«добре» - завдання виконано повністю, але допущено незначні неточності у розрахунках або оформленні, або, за умови належного оформлення, завдання виконано не менше ніж на 80%.

«задовільно» - завдання виконано не менш ніж на 70% за умови належного оформлення, або не менш ніж на 80%. якщо допущено незначні помилки у розрахунках або оформлені.

Підсумкова оцінка комплексного кваліфікаційного державного екзамену складається з усередненої оцінки за кожний з етапів: 60% з оцінки за тестове завдання та 40% з оцінки за розв’язання ситуаційної задачи.

Кількість набраних балів від 95 до100 – оцінка „ відмінно”.

Кількість балів від 85 до 94 – оцінка „ дуже добре”.

Кількість балів від 75 до 84 – оцінка „ добре”.

Кількість балів від 65 до 74 – оцінка „задовільно”.

Кількість балів від 60 до 64 – оцінка „ достатньо”.

Менш ніж 60 балів – „незадовільно”

Робота не атестується, якщо ній відсутні рішення всіх тестових завдань та практичної частини або студент не виявив бажання відповідати та здав чистий аркуш відповіді.


НА ДЕРЖАВНУ АТЕСТАЦІЮ ВИНОСЯТЬСЯ

БАЗОВІ ДИСЦИПЛІНИ:

ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ

ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ МЕНЕДЖЕРА

ОСНОВИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

МАКРОЕКОНОМІКА

МІКРОЕКОНОМІКА

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВА

ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО

МАРКЕТИНГ

ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ

СІТУАЦІЙНА ЗАДАЧА, ЯКА ВИНЕСЕНО НА ЕКЗАМЕН ВКЛЮЧАЄ БАЗОВІ ДИСЦИПЛІНИ ТА ДОДАТКОВІ ДИСЦИПЛІНИ:

ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ

ОСНОВИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

МІКРОЕКОНОМІКА

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

ЛОГІСТИКА

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

ПЛАНУВАННЯ

 

 

ПРЕДМЕТНІ ОБЛАСТІ ТА ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІН

ЯКІ ВИНЕСЕНО НА ЕКЗАМЕН

ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ

Цілі спільної діяльності, суб'єкт та об'єкт управ­ління, управлінські відносини. Розвиток теорії та практики менеджменту, сучасні парадигми. Рівні та сфери менеджменту.

Ознаки та загальні риси організацій, їх різновиди. Закони органі­зації, організаційні процеси. Організація як відкрита система. Внутрішнє та зовнішнє середовище організації, етапи життєвого циклу.

Принципи та функції менеджменту. Функція планування. Місія та ці­лі, дерево цілей. Процес стратегічного планування. Мотивація та її основні компоненти. Змістовні та процесуальні теорії мотивації. Сутність, еле­менти та процес управлінського контролю, його різновиди. Етани регулю­вання: зворотний зв'язок, оцінка виконання рішень, корегування рішень.

Елементи організації: обов'язки, повноваження, відповідальність. Делегування діяльності. Побудова організації, організаційне проектування. Елементи організаційних структур, макро - і мікроструктури. Класифікація організаційних структур управління. Принципи та процес побудови структур управління.

Технологія менеджменту. Система методів: адміністративні, еконо­мічні, соціально-психологічні.

Сутність і складові процесу управління. Класифікація управлінських рішень, вимоги до їх якості. Етапи процесу вироблення рішень, фактори, що впливають на процес. Методи та моделі прийняття рішень. Ризик. Інформаційне забезпечення управління. Види комунікацій, організація комунікаційного процесу.

Керівництво в організації, форми влади та впливу. Теорії лідерства. Формальне та неформальне лідерство. Стилі управління. Адаптивне керів­ництво. Конфліктні ситуації: різновиди та причини виникнення. Модель і стадії розвитку конфлікту. Управлінський вплив на конфлікт. Природа організаёційних змін, різновиди нововведень. Управління змінами, подо­лання опору. Організаційний розвиток. Природа стресу та управління ним.

Модель сучасного менеджера, його самовдосконалення. Ролі менед­жера в організації.

Соціальна відповідальність у менеджменті. Етика бізнесу. Культура організації. Ефективність управління.

Базові питання

Сутність, роль та методологічні основи менеджменту

Закони, закономірності та принципи менеджменту

Історія розвитку менеджменту

4. Організація як об'єкт управління

Функції та технологія менеджменту

Планування як загальна функція менеджменту

Організація як загальна функція менеджменту

Мотивація як загальна функція менеджменту

Контроль як загальна функція менеджменту

Методи менеджменту

Управлінські рішення

Інформація і комунікації у менеджменті

Керівництво та лідерство

Відповідальність та етика у менеджменті

Організаційні зміни та ефективність менеджменту

ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Типи операцій, операційний цикл, галузеві особ­ливості операційних функцій. Операційна система та складові підсистеми. Виражена компетентність, конкурентні переваги. Формування операційної стратегії. Стратегічне, тактичне та оперативне планування операцій. Оперативне управління та диспетчерування виробництва. Агрегатне планування. Розміщення потужностей, масштаби та просторова організація діяльності. Управління матеріально-технічним забезпеченням.

Управління запасами залежного та незалежного попиту.

Принципи організації праці. Розподіл та кооперація праці, класи­фікація робочих місць. Проектування робіт і нормування праці по опера­ціям. Робоче середовище та умови праці, режим роботи. Соціотехнічний підхід до розроблення операцій. Загальний менеджмент якості. Інстру­менти контролю якості. Управління продуктивністю організації. Менеджмент проекту.

Базові питання

Операційний менеджмент як різновид функціонального менеджменту

Операційна стратегія

Операційна система організації

Операційна діяльність: ресурси, процеси та результати

Управління процесом проектування операційної системи

Управління поточним функціонуванням операційної системи

7. Управління проектами

Менеджмент якості та управління продуктивністю операційної діяльності.

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Менеджмент персоналу як соціальна система. Трудові ресурси, робоча сила, персонал, кадри організації. Людина як об'єкт менеджменту персоналу.

Різновиди соціальних груп, поведінка людей у групах. Формальні та неформальні групи. Різновиди колективів, їх структура та динаміка. Згуртованість колективу, соціально-психологічний клімат. Громадські організації, стосунки з профспілками. Колективне управління та його форми. Методи збирання соціальної інформації у колективі. Соціальний розвиток колективу.

Кадрова політика організації. Служби персоналу, їх різновиди та функції. Кадрове планування. Професія, спеціальність, посада. Профо­рієнтація. Добір кадрів, наймання персоналу, трудова адаптація. Оціню­вання та атестація персоналу. Психологічний аналіз особи працівника. Управління мобільністю кадрів, трудова кар'єра. Розвиток персоналу, формування резерву. Вивільнення персоналу, плинність кадрів.

Базові питання

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ МЕНЕДЖЕРА

Особливості управлінської праці, її складові. Принципи та напрями наукової організації управлінської праці. Час як ресурс. Планування особистої праці, організація робочого місця мене­джера. Робота з текстовими матеріалами. Організація та проведення нарад і зборів. Ділові зустрічі, переговори. Управління потоком відвідувачів. Ра­ціоналізація телефонних контактів. Основи взаємодії керівника та секре­таря. Використання технічних засобів управління.

Документи, їх функції та різновиди, система документації. Вимоги до складання та оформлення документів, реквізити та бланки. Організаційно-розпорядчі документи. Документація з особового складу. Доку­менти з господарської діяльності. Документування зовнішньоекономічної діяльності.

Види потоків документів. Порядок проходження та виконання доку­ментів. Механізація процесів діловодства. Побудова служби діловодства.

Базові питання

Планування особистої роботи менеджера

Документування в управлінні

Страхування у ЗЕД

ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

Предмет економічної теорії, методи пізнання економічних процесів і явищ. Економічні категорії та закони. Функції економічної теорії. Економічна система та її типи. Власність, її види, структура та місце в економічній системі. Економічні потреби та економічні інтереси. Суспільне виробництво, його сутність, структура та форми організації. Економічне зростання, його типи та моделі. Економічна ефективність суспільного виробництва та її показники. Товарне виробництво та закони його функціонування. Економічні та неекономічні блага. Сутність та функції грошей. Грошова система. Закони грошового обігу. Ринок і закони його функціонування. Функції ринку. Інфраст­руктура ринку. Сутність капіталу, його кругообіг та оборот капіталу. Генезис і природа позичкового та торговельного капіталу. Торговельний прибуток. Позичковий відсоток. Акціонерний капітал. Конкуренція та монополія в ринковій системі. Сутність і основні види конкуренції. Антимонопольна політика та антимонопольне законодавство. Ринкові відносини в аграрному секторі економіки. Сутність та види доходів насе­лення. Соціальний захист населення. Суспільне відтворення. Циклічність суспільного виробництва. Основні форми та методи державного регулю­вання економіки. Теоретичні заходи переходу України до ринкової еко­номіки. Закономірності розвитку сучасного світового господарства. Глоба­лізація світогосподарських зв'язків та загально цивілізаційні проблеми людства.

Базові питання

Теорія грошей

МАКРОЕКОНОМІКА

Теоретичні основи макроекономіки. Сукупний попит та сукупна пропозиція. Проблеми макроекономічної рівноваги. Національний ринок та його рівновага. Ринок робочої сили. Кон'юнктурні коливання та економічне зростання. Державне регулювання макроекономічних процесів. Фіскальна політика держави. Грошово-кредитна по­літика в Україні. Інфляція: причини, види та наслідки. Зайнятість та соціальний захист населення. Макроекономічна політика у відкритій економіці.

Базові питання

Фіскальна політика держави

Грошово-кредитна система

МІКРОЕКОНОМІКА

Дослідження економічних чинників, що обумов­люють діяльність суб'єктів господарювання, визначають пріоритети спо­живачів та виробників, власників фінансових ресурсів та цінних паперів.

Загальноекономічні та специфічні методи мікроекономіки. Моделю­вання, граничний аналіз. Проблема вибору в умовах обмеженості ресурсів. Поняття еластичності та її детермінанти. Теорія поведінки споживача. Ефект доходу та ефект заміщення. Сутність і структура економічних та бухгалтерських витрат.

Конкурентна політика фірми. Монополія та олігополія. Цінова дискримінація. Фактори виробництва в мікроекономічному аналізі. Рента­бельність інвестицій. Фактори економічного ризику. Дисконтування. Еко­номічна ефективність і добробут.

Базові питання

Аналіз поведінки споживача

Попит та пропозиція

Теорія еластичності

Витрати виробництва

Монопольный рынок

Ринок праці

Ринок капіталу

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Підприємство як відкрита система, суб'єкт та об'єкт ринкових відносин. Стратегія діяльності підприємства, порядок та етапи розроблення, стратегічні альтернативи.

Виробнича програма підприємства та методи її розрахунку з урахуванням стратегічної мети діяльності та конкурентних умов ринку. Виробничі потужності підприємства, методи її визначення. Планування обсягів реалізації продукції. Планування матеріально-технічного забезпе­чення підприємства. Виробничі запаси, їх призначення, показники оцінки, порядок нормування та оперативне управління.

Економічні ресурси та ресурсний потенціал підприємства. Засоби виробництва та засоби праці, аналіз, планування, відтворення, оцінка ефективності використання. Трудові ресурси підприємства, їх склад, порядок планування. Продуктивність та ефективність праці, показники, що їх характеризують. Форми та системи оплати праці. Фонд заробітної плати, його склад, порядок визначення. Витрати на утримання трудових ресурсів, джерела їх покриття. Науково-технічний прогрес як основа розвитку та інтенсифікації виробництва.

Поточні витрати підприємства. Види собівартості. Класифікація вит­рат. Калькулювання собівартості. Обґрунтування кошторису витрат за еле­ментами. Доходи підприємства та джерела їх формування. Прибуток як основний показник фінансових результатів діяльності. Рентабельність. Механізм утворення та розподілу прибутку.

Оцінка ефективності діяльності підприємств, його конкурентоспроможності, шляхи та резерви їх підвищення.

Базові питання

Основні фонди підприємства

ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВА

Сутність фінансів та фінансового механізму підприємства. Фінансова діяльність підприємства та засади її організації. Система оподаткування підприємств. Активи підприємства. Фінансові ресурси підприємства. Кредитування підприємства. Фінансове забезпе­чення відтворення основних засобів підприємства. Грошовий оборот і система грошових розрахунків підприємства. Банкрутство та фінансова санація підприємства. Фінансовий стан підприємства. Фінансовий план підприємства.

Базові питання

Активи підприємства

Кредитування підприємства

ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО

Поняття та види підприємницької діяльності. Майнові права суб'єктів підприємницької діяльності. Правове регулювання підприємницької діяльності у комерційному обігу. Правові засади державного регулювання підприємницької діяльності. Правове регулю­вання зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів підприємництва. Юри­дична відповідальність за правопорушення в сфері підприємницької діяльності. Захист прав суб'єктів підприємницької діяльності.

Система товарообігу. Види посередників. Чинники, що впливають на структуру каналів збуту. Функції виробників, оптових та роздрібних підпри­ємств у розповсюдженні товарів. Методи збуту товарів. Види посе­редників. Реклама, пропаганда, стимулювання збуту, персональний про­даж як складові комплексу маркетингових комунікацій. Етапи здійснення рекламної діяльності. Розроблення комунікаційної програми. Ефектив­ність комунікаційних заходів. Ситуаційний аналіз. Аналіз конку­рентоспроможності підприємства. Стратегічне та оперативне планування маркетингу. Бюджети маркетингу. Організація та контроль маркетингу підприємства.

Базові питання

МАРКЕТИНГ

Концепції маркетингу. Види маркетингу залежно від стану ринку, співвідношення попиту та пропозиції суб’єктів галузі господарювання. Глобальний маркетинг. Цілі маркетингової діяльності. Структура системи маркетингу. Контрольовані та неконтрольовані елементи макро - та мікросередовищ підприємства. Конс’юмеризм. Оцінка кон'юнктури ринку.

Отримання та аналіз маркетингової інформації. Маркетингові інформаційні системи. Маркетингові дослідження: аналіз ринку товарів; конкурентів; вивчення потреб існуючих та потенційних споживачів, поведінки покупців, мотивації придбання товарів. Моделювання пове­дінки споживача. Оцінка місткості ринку. Сегментація ринків. Пошук нових та вибір цільових сегментів ринку.

Класифікації товарів. Використання марок, упаковки, сервісних послуг у формуванні товарної політики. Створення та впровадження на ринок нових товарів. Аналіз показників конкурентоспроможності товарів. Концепція життєвого циклу товару. Залежність змісту маркетингової діяльності від стадії життєвого циклу. Ціноутворення на різних типах ринків. Розроблення цінової політики підприємства.

Базові питання

1. Сутність основних понять маркетингу та розвиток його концепції

ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Законодавча та нормативна база України про охорону праці. Державне управління охороною праці. СУОПП. Правові та організаційні питання охорони праці. Розслідування та облік нещасних випадків. Аналіз, прогнозування, профілактика травматизму та професійних захворювань. Долікарська допомога. Порядок розслідування нещасних випадків. Праця та її фізіолого-психологічні особливості. Законодавство в галузі гігієни праці. Дослідження мікрокліматичних умов виробничих приміщень. Шкідливі речовини в повітрі робочої зони, їх нормування та визначення. Освітлення виробничих приміщень. Шум, вібрація, інфразвук та ультразвук. Методи розрахунку штучної вентиляції. Іонізуючі випромінювання. Природні та штучні джерела електромагнітні поля та іонізуючих випромінювань. Визначення дози радіоактивного випромінювання. Загальні вимоги безпеки виробничих устаткування та протесів. Безпека експлуатації систем під тиском. Засоби індивідуального захисту. Захист апаратів від руйнування за допомогою мембран. Безпечна експлуатація електроустановок. Фізичні основи електробезпеки. Захист від статичної та атмосферної електрики. Дослідження стану захисного заземлення електроустановок. Пожежна безпека як складова системи охорони праці.

Базові питання

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ЕКЗАМЕНУ

1. Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 248 с.

2. Баканов М.І. , Шеремет А.Д. Теорія економічного аналізу. – М.: Финансы и статистика, 2001.

3. Беренс В., Хавранек П.М. Руководство по оценке эффективности инвестиций: Пер. с англ. – М,: «ИНФРА – М», 1995. – 528 с,: табл., граф.

4. Бланк И.А. инвестиционный менеджмент. – К.: Мп «ИТЕМ» Лтд, «Юнайтед Лондон Трейд Лимитед», 1995 – 448 с.

5. Бойчик І.М., Харів М.І. Економіка підприємств. – Львів: Сполом, 1998. – 212 с.Ивашковский С.Н. Микроэкономика. – М.: Дело, 2001. – 416 с.

6. Економіка підприємства: Навч.-метод. посібник для самост. вивчення дисциплін / Г.О. Швиданенко, С.Ф. Покропівний, М.С. Клименко та ін. – К.: КНЕУ, 2000. – 248 с.

7. Ізмайлова К.М. Финансовий аналіз. – М.: Финансы и статистика, 2000.

8. Киреев А.П. Международная экономика. В 2-х ч. – Ч.1. Международная микроэкономика6 движение товаров и факторов производства. Учебное пособие для вузов. – М.: Международные отношения, 1999. – 416с.

9. Ковальов В.В. Фінансовий аналіз: Керування капіталом. Вибір інвестицій. Аналіз звітності. – М.: Финансы и статистика, 1998.

10. Котлер Ф. Основи маркетинга. /Перекл. з англ. – М.: Прогресс, 1990. – 200 с.

11. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту : підручник. – К.: Академвидав, 2003. –414 с.

12. Мескон М. Х. И др. Основы менеджмента. / Перекл. З англ. – М.: Дело, 1992. –792 с.

13. Мертенс А.В. Инвестиции: Курс лекций по современной финансовой теории. – К. : Киевское инвестиционное агентство, 1997. –ХYІ. – Ж. 416.

14. Микроэкономика / Под ред. Яковлевой Е.Б. СПб., 2001.

15. Микроэкономика и макроэкономика. Задачи и упражнения. СПб 1997.

16. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підручник.- К.: КНЕУ, 2003.

17. Нуреев Р.Н. Курс микроэкономики. М, 2001.

18. Орлов О.О. Планування діяльності промислового підприємства. Підручник. – К.: Скарби, 2002. – 356 с.

19. Пересада А.А. Інвестиційний процес в Україні. К: Лібра 1998р. – 392 с.

20. Продиус Ю.И. Экономика предприятия: Учебное пособие. – Харьков: ООО “Одиссей”. – 2004. – 416 с.

21. Савчук В.П. и др. Анализ и разработка инвестиционных проектов. – К.: Абсолют –В, 1999-ь Т1. – 416 с.

22. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства. – К.: Каравела, 2003. – 427 с.

23. Управление внешнеэкономической деятельностью: Учебное пособие. Под общ. ред. А.И. Кредисова. – К.: Феникс, 1996, - 420 с.

24. Фінанси підприємства: Підручник/ Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А.М. Поддєргін. 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 1999. – 384 с.

25. Экономика предприятия: Учебник для вузов / Под ред. В.Я. Горфинкеля, В.А. Швандара. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 742 с.

26. Жидецький В. Ц., Джигирей В. С, Мельников О. В. Основи охорони праці. Підручник. — Вид. 5-е, доп. — Львів: Афіша, 2002. — 350 с.

27. Жидецький В.Ц., Джигирей B.C., Мельников А. В. Основы охраны труда. Учебник. — Изд. 2-е, доп. — Львов: Афиша, 2000. — 351с.

 


СИТУАЦІЙНА ЗАДАЧА

Підприємство „Пегас” є суб’єктом ЗЕД.

Керує підприємством генеральний директор. Підрозділи підприємства очолюють: заступник директора з виробництва, заступник директора з фінансових питань, заступник директора з маркетингу, заступник директора з матеріально-транспортного забезпечення, заступник директора з ЗЕД.

Функціонують наступні підрозділи: транспортний відділ, відділ міжнародного маркетингу, відділ праці та заробітної плати, фінансовий відділ, відділ технічного контролю, відділ поставок, виробничі цеха, відділ збуту, відділ зовнішньоекономічної діяльності, бухгалтерія, відділ реклами.

Показники діяльності підприємства в наступному та базисному роках складають:

1. Обсяг товарної продукції в базисному році – 186600 дол. США

2. Собівартість товарної продукції в базисному році – 905000 грн.

3. Зростання обсягу виробництва в плановому році – 2 % при незмінній ціні.

4. У результаті організаційно-технічних заходів витрати матеріальних ресурсів знизяться на одиницю продукції на 0,72 грн.

5. Трудомісткість виготовлення одиниці продукції знизиться з 2,12 до 1,9 год.

6. Середньогодина тарифна ставка робітників зросте з 8,4 до 9,6 грн.

7. Додаткова заробітна плата складе 12 % основної.

8. Відрахування на соціальні заходи – 37 %.

9. Обсяг випуску продукції в натуральних одиницях в плановому році – 5500 шт.

10. Сума умовно-постійних витрат в базисному році – 227780 грн.

11. 500 шт. виробів планується отримати по кооперації.

12. Ціна одиниці виробу на спеціалізованому підприємстві складе 108 грн.

13. Транспортно-заготівельні витрати у розрахунку на одиницю виробу складуть в плановому році 7 грн.

14. Обмінний курс – 7,8 грн. / дол. США.

15. Підприємство реалізовувало і реалізовуватиме в плановому році всю випущену власну продукцію двом іноземним покупцям нарівно. Попит в наступному за плановим роком році відповідно складе: 1-го покупця – 2600 шт., 2-го – 2500 шт., ціна – 1-го покупця – 36 дол. США, 2-го – 40 дол. США.

Планом організаційно-технічного розвитку передбачено будівництво нової споруди промислового призначення. Інвестиції складуть 700000 грн. Через 3 роки споруду можна продати за ціною 1370000 грн. Ставка дисконту – 25 %.

В табл. 1 наведена оцінка постачальників сировини, з якими підприємство вже співпрацює

Таблиця 1

Рейтинг постачальників

Критерій вибору постачальника Значимість критерію Оцінка постачальника за критерієм
П 1 П 2 П 3 П 4
1. Ціна 0,25
2. Якість товару 0,20
3. Надійність постачання 0,15
4. Умови оплати 0,15
5. Повнота асортименту 0,05
6. Віддаленість постачальника від споживача 0,13
7. Сервісне обслуговування 0,03
8. Фінансовий стан постачальника, його кредитоспроможність 0,04
Разом 1,00        

Дані щодо розподілу витрат на транспортировку товару та інші витрати, які несе підприємство та 1-й покупець в процесі доставки товару від експортера до імпортера представлені в табл. 2.

Таблиця 2

Суми витрат

Назва показника Сума, тис дол. США
Навантаження на транспорт 2,1
Доставка до основного транспорту 1,2
Експортні формальності 6,5
Страхування основного перевезення 3,5% від вартості товару
Навантаження на основний транспорт 7,6
Оплата основного транспорту 45,3
Розвантаження з основного транспорту 0,5
Імпортні формальності 5,7
Доставка від основного транспорту 0,9
Розвантаження на складі покупця 0,7

Завдання:

1. Побудувати організаційну структуру підприємства за принципом лінійно-функціонального управління

2. Визначити зміну собівартості товарної продукції підприємства в плановому році

3. Охарактеризувати значення показників цінової еластичності індивідуального попиту кожного покупця в плановому році.

4. Розрахувати показники NPV, PI та зробити висновки щодо доцільності будівництва споруди промислового призначення.

5. Розрахувати рейтинг для різних постачальників, порівняти отримані значення для визначення найкращих 2-х партнерів, з якими слід продовжити взаємовідносини.

6. Визначити накладні витрати на експорт та ціну експортної продукції для 1-го покупця за умовами Інкотермс 2000. Результати представити у вигляді табл.3.

Таблиця 3

Накладні витрати на експорт та ціну експортної продукції

Назва показника Умови постачання
EXW FCA FAS FOB CFR CIF CPT CIP DAF DES DEQ DDU DDP
Навантаження на транспорт                          
Доставка до основного транспорту                          
Експортні формальності                          
Страхування основного перевезення                          
Навантаження на основний транспорт                          
Оплата основного транспорту                          
Розвантаження з основного транспорту                          
Імпортні формальності                          
Доставка від основного транспорту                          
Розвантаження на складі покупця                          
Ціна                          

 

МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ СТУДЕНТА

Державна атестація студента здійснюється згідно з вимогами ОКХ та ОПП галузевого стандарту вищої освіти.

Виходячи з нормативно-методичних положень, одним із стандартизованих способів виміру показників якості вищої освіти є тести об’єктивного контролю. Стандарт є обов’язковим для вищих навчальних закладів. Тест об’єктивного контролю рівня освітньо-професійної підготовки є стандартизованою методикою визначення відповідності досягнутого у результаті реалізації освітньо-професійної програми рівня знань, умінь та навичок випускників вищого навчального закладу вимогам, що визначаються в освітньо-кваліфікаційній характеристиці.

 

Оцінювання ступеня досягнення кінцевих цілей освітньо-професійної підготовки студентів

Державна комісія перевіряє бланк оцінювання за ключем і зазначає збіг (правильні відповіді) і розбіжності (помилкові відповіді), підраховує і зазначає кількість правильних відповідей та виставляє оцінку за тестування.

Державна комісія фіксує результат тестування кожного студента в екзаменаційній відомості.

Загальні критерії оцінювання тестових завдань:

понад 95% правильних відповідей – «відмінно»;

85-94% правильних відповідей – «дуже добре»;

75-84% правильних відповідей – «добре»;

60-74% правильних відповідей – «задовільно»;

менше 60% правильних відповідей – «незадовільно».

Оцінювання результату розв’язання ситуаційної задачи відповідно до еталонної відповіді здійснюється за такими загальним критеріями:

«відмінно» - завдання виконано повністю, відповідь обґрунтовано, висновки та пропозиції аргументовано і оформлено належним чином;

«добре» - завдання виконано повністю, але допущено незначні неточності у розрахунках або оформленні, або, за умови належного оформлення, завдання виконано не менше ніж на 80%.

«задовільно» - завдання виконано не менш ніж на 70% за умови належного оформлення, або не менш ніж на 80%. якщо допущено незначні помилки у розрахунках або оформлені.

Підсумкова оцінка комплексного кваліфікаційного державного екзамену складається з усередненої оцінки за кожний з етапів: 60% з оцінки за тестове завдання та 40% з оцінки за розв’язання ситуаційної задачи.

Кількість набраних балів від 95 до100 – оцінка „ відмінно”.

Кількість балів від 85 до 94 – оцінка „ дуже добре”.

Кількість балів від 75 до 84 – оцінка „ добре”.

Кількість балів від 65 до 74 – оцінка „задовільно”.

Кількість балів від 60 до 64 – оцінка „ достатньо”.

Менш ніж 60 балів – „незадовільно”

Робота не атестується, якщо ній відсутні рішення всіх тестових завдань та практичної частини або студент не виявив бажання відповідати та здав чистий аркуш відповіді.


НА ДЕРЖАВНУ АТЕСТАЦІЮ ВИНОСЯТЬСЯ

БАЗОВІ ДИСЦИПЛІНИ:

ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ

ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ МЕНЕДЖЕРА

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти