ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ПРИКЛАД ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ

Напишіть літеру правильної відповіді:

1. Що слід розуміти під терміном "управління" і де пере­важно він застосовується?

а) Термін "управління" не є синонімом терміну "менеджмент" і застосовується тільки до діяльності людей у сфері економіки.

б) Термін "управління" є синонімом терміну "менеджмент", але переважно він застосовується до різних видів людської діяльності.

в) Термін "управління" застосовується переважно до діяльності людей у сфері економіки.

г) Термін "управління" застосовується при визначенні системи заходів щодо координації діяльності людей.

2. На чому базуються принципи менеджменту?

а) На законах, які діють в Україні.

б) На положеннях про підрозділи організацій.

в) На підзаконних актах

г) На законах розвитку суспільства та закономірностях управ­ління.

3. Школа наукового управління отримала свій розвиток у:

а)1885-1920 рр.

б)1900-1950 рр.

в) 1930-1950 рр.

г) 1950-1988 рр.

4. Що слід розуміти під організацією?

а) Групу людей, яка об'єдналась для отримання прибутку.

б) Групу людей, діяльність яких координується відповідним органом управління.

в) Групу людей, які об'єдналися для спільного проводження

вільного часу.

г) Групу людей, діяльність яких свідомо координується для досягнення певної мети.

5. Чому управління носить функціональний характер?

а) Тому що, управління є діяльністю, а будь-яка діяльність розглядається як функціонування чогось, наприклад -підприємства.

б) Тому що, управління вимагає (передбачає) здійснення різного характеру впливу на певний об'єкт.

в) Це пов'язано з розподілом праці в управлінні.

г) Це пов'язано з кооперацією праці.

6. Стратегія скорочення - це:

а) Стратегія поєднання альтернатив.

б) Стратегія останньої дії.

в) Стратегія обмеження окремих видів діяльності.

г) Стратегія поведінки організації в певних умовах.

7. Що визначає взаємозв'язок (супідрядність) ланок в організації?

а) Органи управління організацією.

б) Порядок підпорядкування органів управління.

в) Рівень управління.

г) Порядок складання звітності.

8. Цінність винагороди працівника організації – це:

а) Передбачення ступеня відносного задоволення, що відчуває працівник, який отримав певну винагороду.

б) Передбачення поведінки працівника, який дістав винагороду.

в) Передбачення відношення працівника до виконання своїх функцій.

г) Передбачення поведінки працівника.

9. Чому необхідно здійснювати контроль за виконанням управлінських рішень?

а) Тому, що є працівники, які безвідповідально відносяться до своїх обов'язків.

б) Щоб своєчасно виявити відхилення у виконанні рішень і вжити відповідних заходів.

в) Щоб виконавці боялись і добре їх виконували.

г) Щоб виконавці своєчасно виконували завдання.

10. Розпорядчі методи менеджменту базуються на:

а) Відносинах влади.

б) Відносинах підпорядкування.

в) Відносинах влади і підпорядкування.

г) Властивих системі управління відносинах влади і підпорядкування.

11. Управлінське рішення — це:

а) Форма управлінської діяльності менеджера з метою виконання завдань.

б) Основна форма впливу менеджера на об'єкт управління з метою досягнення поставлених цілей.

в) Результат діяльності менеджерів.

г) Форма керівництва організацією.

12. Нарада - це:

а) Форма обміну інформацією між керуючою і керованою підсистемами для досягнення певних цілей.

б) Вид управлінської діяльності.

в) Форма обміну інформацією між керівниками та спеціалістами.

г) Метод обміну інформацією.

13. Чим є менеджмент з функціональних позицій?

а) Процес планування, організації, мотивації, контролю, які необхідні для досягнення певної цілі.

б) Процес планування, організації, контроль, регулювання.

в) Процес планування, організації, мотивації.

г) Процес організації та контролю.

14. У чому полягає сутність принципу поєднання галузевого і територіального управління?

а)Управління діяльністю організацій має здійснюватися з урахуванням як їх галузевої належності, так і їх терито­ріального розміщення.

б)Управління діяльністю організацій має здійснюватися з ураху­ванням їх територіального розміщення.

в)Управління діяльністю організацій має здійснюватися з ура­хуванням тільки їх галузевої належності.

г)Управління діяльністю організацій має здійснюватися з урахуванням розвитку продуктивних сил певного регіону.

15. Фахівці в галузі менеджменту вважають, що управління існує:

а)З того часу, коли з'явилися перші організації.

б)3 того часу, коли з'явилися гроші.

в)3 того часу, коли здійснювалася Київська Русь.

г)3 того часу, коли виникла потреба у розподілі функцій управління.

16. Які складові елементи входять до керуючої системи?

а)Ті, які забезпечують процес управління організацією.

б)Ті, які планують діяльність керованої системи.

в)Ті, які організують діяльність керованої системи.

г)Ті, які забезпечують виконання виробничих завдань

17. За допомогою аналізу зовнішнього середовища організа­ції її керівники повинні:

а)Вивчати й оцінювати зміни, які можуть сприяти або перешкоджати досягненню цілей організації.

б)Вивчати стратегію і тактику своїх конкурентів.

в)Оцінювати зміни, які перешкоджають досягненню цілей організації.

г)Вивчати зміни, які відбуваються.


18. Об'єктивна закономірність управління виробництвом породжена:

а) Динамічністю факторів зовнішнього середовища та стохастичністю внутрішніх параметрів функціонування організації.

б) Неможливістю достеменно передбачити протікання виробни­чого процесу.

в) Законодавчо регламентованою потребою щодо управління

виробництвом.

г) Змінністю внутрішніх параметрів функціонування організації.

19. Яке з перелічених стратегічних рішень вирішується в межах операційного менеджменту?

а) Капіталовкладення у будівництво Диснейленду.

б) Вибір оптимального місцеположення підприємства.

в) Стажування менеджера персоналу за кордоном.

г) Проведення маркетингових досліджень ринку дитячих товарів.

20. В операційному менеджменті операційна система слугує:

а) Суб'єктом управління.

б) Об'єктом управління.

в) Функціональним полем.

г) Інструментом управління.

21. В операційному менеджменті операційний процес слугує:

а) Об'єктом управління.

б) Інструментом управління.

в) Функціональним полем.

г) Суб'єктом управління.

22. Що є метою проектування операційної системи?

а) Задоволення попиту споживачів у товарах (послугах) в поєднанні з забезпеченням достатньої ефективності кінцевих результатів діяльності організації.

б) Задоволення попиту споживачів у товарах (послугах).

в) Забезпечення достатньої ефективності кінцевих результатів діяльності організації.

г) Створення операційної системи з вираженою компетентністю.

23. Яке з наведених визначень характеризує поняття "персонал "?

а) Сукупність робітників, які реально існують як спільність у певному просторі і часі.

б) Керівники та службовці, які виконують функції, де переважає розумова праця.

в) Об'єднання громадян для спільної діяльності за соціальними чи соціально-психологічними характеристиками.

г) Сукупність усіх працівників організації, які приймають участь у здійсненні господарської діяльності підприємства.

24. Що характеризує соціальна структура персоналу?

а) Кількісно-професійний склад персоналу, розміри оплати праці та фонд заробітної плати працівників.

б) Склад і розподіл творчих, комунікативних і поведінкових ролей між окремими працівниками.

в) Сукупність груп, класифікованих за соціальними ознаками (вік, освіта, сімейний стан).

г) Класифікацію працівників залежно від виконуваних функцій.

25. Яку категорію характеризує визначення: "Соціальна спільність людей, об'єднаних спільною трудовою діяльністю в рамках певної організації для досягнення спільної мети та пов’язані між собою відносинами співробітництва"?

а) Об'єкт управління.

б) Суб'єкт управління.

в) Соціальна група.

г) Трудовий колектив.

26. На менеджерів якого рівня покладається відповідаль­ність за реалізацію соціального розвитку колективу?

а) Середнього.

б) Оперативного.

в) Вищого.

г) Нижчого.

27. Які документи регулюють діяльність підприємства в цілому?

а) Устав, установчий договір, правила внутрішнього трудового розпорядку.

б) Положення про підрозділи, моделі робочих місць, посадові інструкції, контракти.

в) Матриця функцій, графіки процесів, технологічні карти.

г) Діловодство, документи, класифікатори, типові бланки даних.

28. Якими є основні характеристики управлінської праці?

а) Предмет - управлінські відносини, засоби - інтелект людини, обчислювальна та організаційна техніка, результат - прибуток.

б) Предмет - підлеглі, засоби - персональні комп'ютери, резуль­тат - управлінське рішення.

в) Предмет- інформація, засоби - інтелект людини, обчислювальна та організаційна техніка, результат - рішення.

г) Евристична, адміністраторська, операторська, обчислювальна.

29. До якої категорії НОП належать: раціональний розподіл праці в апараті управління, оптимальне використання робочого часу: організація робочого місця, використання раціональних методів в засобах виконання управлінських робіт?

а) Основні напрями наукової організації управлінської праці.

б) Вимоги до ділових якостей сучасного менеджера (організаторські здібності).

в) Основні операції адміністраторської праці менеджера.

г) Управлінські ролі з блоку прийняття рішень (за Мінцбергом)

30. Яким є правильне визначення поняття "розподіл праці"?

а) Відокремлення деяких трудових процесів (робіт) для підвищення продуктивності праці.

б) Передача окремих видів робіт та завдань від одного працівника іншому.

в) Об'єднання працівників для спільної участі в одному або різних напрямах діяльності, пов'язаних між собою процесом праці.

г) Виконання працівниками додаткових видів робіт поряд із своєю основною роботою.

31. Які існують особливості часу як ресурсу?

а) Гнучкість, можливість перепланування, зберігання.

б) Незворотність, гнучкість, обов'язковість планування, не передбачувана втрата.

в) Незворотність, неможливість купівлі та зберігання, заміни або збільшення обсягу.

г) Неможливість купівлі, заміни або збільшення, гнучкість, можливість зберігання.

32. Які існують види норм праці?

а) Норми поведінки, моральні, правові, економічні, політичні.

б) Норми часу, моральні, споживання, оплати праці, чисельності персоналу.

в) Норми часу обслуговування, економічні, рентабельності підприємства, протипожежної безпеки.

г) Норми часу, виробітку, часу обслуговування, чисельності персоналу.

33. Хто із згаданих економістів є автором теорії міжна­родної вартості?

а) Е. Хекшер.

б) Ер. Торренс.

в) А. Сміт.

34. Винагородою торговельного агента є:

а) Процент від нетто-суми, яку отримав принципал після реалізації продукції.

б) Процент від брутто-суми, яку отримав принципал після реалі­зації продукції.

в) Різниця між експортною та реалізаційною ціною.

г) Різниця між імпортною та реалізаційною ціною.

35. Яка форма лізингу передбачає купівлю об'єкта оренди після закінчення строку лізингового договору?

а) Оперативний лізинг.

б) Фінансовий лізинг.

в) Лізбек.

г) Рейтинг.

36. Як найчастіше співвідносяться строк дії фінансового лізингу у порівнянні зі строком амортизації об'єкта оренди?

а) Строк фінансового лізингу дорівнює строку амортизації.

б) Строк фінансового лізингу є вищим за строк амортизації.

в) Строк фінансового лізингу є значно нижчим за строк амор­тизації.

г) 60-80%.

37. Хто за умовами фінансового лізингу здійснює за свій рахунок технічне обслуговування та ремонт обладнання?

а) Орендодавець (лізингодавець).

б) Фірма-виробник-експортер.

в) Орендар (лізингоотримувач).

г) Фірма-посередник.

38. На який строк дається відстрочення на сплату митних платежів та податків у здійсненні імпортних операцій з даваль­ницькою сировиною підприємствами України?

а) 30 календарних днів.

б) 120 календарних днів.

в) 45 календарних днів.

г) 90 календарних днів.

39. За якими умовами постачання частіше здійснюється реімпорт консигнаційного товару?

а) СІF.

б) DAF.

в) DDP.

г) ЕXW.

40. Структурні одиниці іноземних суб'єктів господарської діяльності це:

а) Іноземні представництва.

б) Підприємства з іноземним капіталом.

в) Спільні підприємства.

г) Підприємства з 20%-вим іноземним капіталом.

41. В якому випадку припиняється діяльність підприємства з іноземними інвестиціями?

а) Відповідно до рішення виконавчих органів держави.

б) У випадку закінчення термінів дії договору про заснування підприємства.

в) Відповідно до рішення податкової інспекції.

г) За рішенням власників підприємства. Відповідно до рішення виконавчих органів держави.

42. В якій формі можуть здійснювати інвестиції іноземні інвестори в Україні?

а) У вигляді рухомого і нерухомого майна та пов'язаних з ними майнових прав.

б) У вигляді грошових вимог та права вимоги до виконання договірних зобов'язань.

в) У вигляді акцій, облігацій, виражених у низько конвертованій валюті за їх ринковою вартістю.

г) У вигляді придбаних прав на винаходи та авторських прав.

43. Головною перевагою використання суб'єктами зов­нішньоекономічної діяльності торговельних посередників є:

а)Зменшення витрат експортера у просуванні товарів на зовнішньому ринку.

б)Полегшення виходу експортера на ринки третіх країн.

в)Збільшення контролю за ринком з боку експортера.

г)Зменшення прибутку.

44. Найбільш значними недоліками використання торго­вельних посередників у зовнішній торгівлі є:

а)Відсутність безпосереднього контакту експортера з ринком збуту.

б)Зменшення прибутку експортера.

в)Зростання витрат, що пов'язані з організацією та контролем за діяльністю торговельно-посередницької ланки.

г)Полегшення виходу експортера на зовнішній ринок.

45. За якими показниками оцінюється рівень і якість виконання обов'язків щодо контрактів з іноземним партнером?

а)Термін постачання товарів, якість і кількість товарів, інші обов'язки, що належать до безумовного виконання.

б)За умовами постачання.

в)За умовами оперативного аналізу виконання обов'язків.

46. Умови "Інкотермс, 2000 р. "розподіляють між продавцем і покупцем:

а)Відповідальність, витрати, ризики при здійсненні контракту.

б)Порядок, витрати та умови фрахту.

в)Порядок та умови страхування ризиків.

г)Відповідальність при здійсненні контрактів.

47. Яким є термін дії концесійних договорів за участю іноземних інвесторів?

а)Не більше 99 років.

б)Не більше 25 років.

в)Не більше 50 років.

г)Не більше 75 років.

48. Яке визначення найбільш точно передає суть предмета економічної теорії?

а) Наука про суспільство на різних стадіях його розвитку.

б) Наука про економічні відносини людей щодо раціонального використання обмежених ресурсів для найбільш повного задо­волення своїх потреб.

в) Наука про управління підприємствами для досягнення макси­мальної ефективності їх функціонування.

г) Наука про вибір ефективної державної політики для вирішення актуальних соціально-економічних проблем.

49. Що таке економічна система суспільства?

а)Сукупність процесів виробництва і споживання.

б) Сукупність деяких видів господарської діяльності суспільства.

в) Економічні відносини, що виникають на фазі виробництва.

г) Сукупність взаємопов'язаних економічних елементів, що утво­рюють певну цілісність - економічну структуру суспільства

50. Що найбільш повно характеризує суспільний характер виробництва?

а) Зв'язки і кооперування всіх економічних суб'єктів у процесі виробництва матеріальних і духовних благ.

б) Безпосередні та опосередковані зв'язки між підприємствами матеріального виробництва.

в) Виробництво, розподіл і обмін засобів виробництва.

г) Суспільна діяльність, спрямована на задоволення духовних потреб людини.

51. Що є об'єктивною причиною виникнення грошей?

а) Наявність держави.

б) Історичний розвиток товарного виробництва і обміну.

в) Суспільний поділ праці.

г) Посилення взаємозв'язків суб'єктів господарської діяльності.

52. Метою функціонування капіталу є:

а) Отримання прибутку.

б) Задоволення суспільних потреб.

в) Здійснення науково-технічного прогресу.

г) Створення товарних запасів.

53. До чистих інвестицій належать:

а) Будівництво складу готової продукції.

б) Заміна зношеного обладнання новим.

в) Купівля домашнім господарством легкового автомобіля.

г) Купівля фірмою земельної ділянки.

54. Які із запропонованих заходів Ви вважаєте найбільш прийнятними для стимулювання заощаджень?

а) Збільшення процентної ставки.

б) Збільшення допомоги на дітей.

в) Зниження податків на доходи.

г) Підвищення премій на заощадження, які йдуть на будівництво

55. Державний борг - це сума попередніх:

а) Бюджетних дефіцитів.

б) Державних витрат.

в) Бюджетних дефіцитів за відрахуванням бюджетних надлишків.

г) Бюджетних надлишків за відрахуванням бюджетних дефіцитів.

56. Норма обов'язкових резервів:

а) Вводиться як засіб, що охороняє від вилучення вкладів.

б) Складає середню величину маси грошей, необхідну для задово­лення потреб населення.

в) Зараз не використовується.

г) Вводиться, насамперед, як засіб обмеження грошової маси.

57. Кон'юнктура - це:

а) Послідовний зв'язок між різними точками рівноваги еко­номіки.

б) Напрямок та ступінь зміни сукупності макроекономічних по­казників, які характеризують розвиток народного господарства.

в) Співвідношення між граничною схильністю до споживання та граничною схильністю до заощадження.

г) Усі відповіді неправильні.

58. Теорія поведінки споживача передбачає, що споживач намагається максимізувати:

а) Граничну корисність.

б) Кожну з перерахованих величин.

в) Загальну корисність.

г) Різницю між загальною та граничною корисністю.

59. Крива "дохід - споживання" показує:

а) Залежність споживання товарів від цін.

б) Комбінацію товарів, що приносять споживачеві певний ступінь задоволення.

в) Залежність споживання товарів від доходу.

г) Усі точки рівноваги споживача згідно із зростанням його доходу.

60. Закон попиту передбачає, що: .

а) Якщо доходи у споживачів зростають, то вони завжди купують більше товарів.

б) Крива попиту зазвичай має позитивний нахил.

в) Перевищення пропозиції над попитом зумовить зниження ціни.

г) Коли ціна товару падає, обсяг запланованих покупок зростає.

61. Якщо пропозиція товару нееластична, а попит на нього скорочується, то загальний виторг продавця:

а) Зростає.

б) Скорочується тоді, коли попит є еластичним.

в) Скорочується.

г) Скорочується тоді, коли попит є нееластичним.

62. На відміну від конкурентної фірми монополіст:

а) Отримує максимальний прибуток лише тоді, коли граничний дохід дорівнює граничним витратам.

б) За кривою ринкового попиту може вибрати комбінацію ціни та обсягу випуску, що забезпечуватиме максимум прибутку.

в) Може виробити будь-який обсяг продукції і продати її за будь-яку ціну.

г) Може призначити будь-яку ціну за свій продукт, прагнучи максимізувати прибуток.

63.Ознака, за якою підприємство відносять до групи малих підприємств.

а) Розмір статутного фонду.

б) Чисельність працюючих.

в) Розмір отримуваного прибутку.

г) Обсяг діяльності підприємства.

64. Яким чином зміниться обсяг діяльності підприємства в точці "мінімальної рентабельності" при зменшенні постійних витрат?

а) Зменшиться.

б) Збільшиться.

в) Не зміниться.

г) Не залежить від зміни лише загальних витрат.

65. Виробнича потужність підприємства характеризує:

а) Наявне діюче виробниче обладнання всіх виробничих підрозділів.

б) Запланований обсяг виробництва продукції.

в) Максимально можливий обсяг випуску продукції при повному використанні виробничого обладнання.

г) Кількість виробленої за певний час продукції.

66. Обіговими фондами є:

а) Предмети праці, що беруть участь у виробничому процесі та переносять свою вартість на вартість виробленої продукції.

б) Засоби та предмети праці, що має підприємство та використовує у виробничому процесі.

в) Засоби праці, що поступово переносять свою вартість на вартість готового продукту.

г) Предмети та засоби праці, які беруть участь тільки в одному виробничому циклі, за який повністю переносять вартість на вартість виробленої продукції.

67. Який метод визначення залишкової вартості дозволяє врахувати як фізичний, так і моральний знос основних фондів?

а) Під час визначення залишкової вартості як різниці між відтворювальною вартістю та нарахованою амортизацією.

б) Під час визначення залишкової вартості як різниці між первісною вартістю та нарахованою амортизацією.

в) Під час визначення залишкової вартості як різниці між залишковою вартістю на початок періоду та нарахованою амортизацією.

г) Під час визначення залишкової вартості як різниці між первіс­ною та ліквідаційною вартістю.

68. Яке з визначень "фінанси підприємств" відображає їх сутність?

а) Фінанси підприємств - це грошові та матеріальні засоби, що знаходяться в розпорядженні підприємства.

б) Фінанси підприємств - це економічний інструмент, що забез­печує можливість здійснення розрахунків підприємства з парт­нерами.

в) Правильної відповіді немає.

г) Фінанси підприємств - це економічні відносини, пов'язані з формуванням та використанням грошових фондів підприєм­ства.

69. Що з наведеного нижче відноситься до складу непрямих податків підприємства?

а) Ринковий збір.

б) Комунальний податок.

в) Податок на землю.

г) Мито .

70. Яке з визначень характеризує бухгалтерський підхід до визначення активів підприємства?

а) Це - сукупність майнових цінностей, які використовуються в господарській діяльності підприємством з метою отримання прибутку.

б) Це - ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до збільшення економічних вигод.

в) Це - сукупність грошових коштів підприємства та їх еквівалентів, що знаходяться на його рахунках.

г) Правильної відповіді немає.

71. Якщо підприємство фінансує свою діяльність виключно за рахунок власного капіталу, то:

а) Фінансова рентабельність відрізняється від економічної на розмір "податкового пресу".

б) Значення показників фінансової та економічної рентабельності є однаковими.

в) Фінансова рентабельність відрізняється від економічної на розмір «податкового пресу» та диференціалу.

г) Правильної відповіді немає.

72. Що з нижче перерахованого є складовою позикового капіталу підприємства?

а) Заборгованість по векселях одержаних.

б) Дебіторська заборгованість по розрахунках.

в) Заборгованість по векселях виданих.

г) Жодна з відповідей не підходить.

73. Який правовий режим встановлюється для іноземців на те­риторії України у разі ведення підприємницької діяльністі?

а) Національний.

б) Спеціальний.

в) Додаткових пільг.

г) Найбільшого сприяння.

74. Місцем знаходження юридичної особи - суб'єкта підпри­ємництва є місце:

а) Знаходження її постійно діючого органу управління.

б) Розташування органу, що здійснював державну реєстрацію юридичної особи.

в) Місце знаходження (проживання) засновника підприємства.

г) Знаходження більшої частини її майна.

75. У який строк здійснюється державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності?

а) У строк не більше 15 днів.

б) У строк не більше 5 робочих днів.

в) У строк не більше 30 днів.

г) Протягом двох місяців.

76. Спеціалісти великого торгівельного підприємства намагаються сформулювати місію підприємства з метою розробки стратегії маркетингу. Молодий спеціаліст пропонує спочатку опитати споживачів. Думка молодого спеціаліста не є правильною тому, що:

а) Місію підприємства пропонують спонсори.

б) Місію підприємства визначають державні установи при реєстрації підприємства.

в) Місію підприємства визначає керівництво на основі комплексу маркетингових досліджень.

г) Місію підприємства визначають на загальних зборах акціонери.

77. Фірма "Технологія XXI" бажає впровадити методи сучасного маркетингу. Який девіз найбільш відповідатиме новому стилю діяльності?

а) Покупець завжди правий.

б) Наш бізнес - роби гроші.

в) Продавай, продавай, продавай.

г) Встановлюй нижчі ціни.

78. Один із службовців виставки-продажу автомобілів спосте­рігав за тими, хто заходив до залу. Він записував інформацію про зовнішній вигляд та поведінку відвідувачів. Яка інформація нако­пичувалась?

а) Вторинна зовнішнього характеру.

б) Вторинна внутрішнього характеру.

в) Первинна.

г) Статистична.

79. При наявності яких речовин та матеріалів у приміщеннях та будівлях вони, у відповідності з нормами технологічного проектування (ОНТП 24-86), повинні бути віднесені до категорії А?

1. Горючі гази, легкозаймисті рідини з температурою спалаху не більше 280С

2. Горючий пил або волокна, легкозаймисті рідини з температурою спалаху більше 280С

3. Горючі та важкогорючі рідини, тверді горючі та важкогорючі речовини і матеріали

4. Негорючі речовини та матеріали в гарячому, розжареному або розпаленому стані

80. Служба охорони праці на підприємстві не орієнтована на виконання наступних заходів по запобіганню нещасним випадкам, професійних захворювань і аварій в процесі праці:

1. Санітарно-гігієнічних.

2. Соціально-економічних.

3. Соціально-технічних.

4. Лікувально-профілактичних.


СИТУАЦІЙНА ЗАДАЧА

Підприємство „Пегас” є суб’єктом ЗЕД.

Керує підприємством генеральний директор. Підрозділи підприємства очолюють: заступник директора з виробництва, заступник директора з фінансових питань, заступник директора з маркетингу, заступник директора з матеріально-транспортного забезпечення, заступник директора з ЗЕД.

Функціонують наступні підрозділи: транспортний відділ, відділ міжнародного маркетингу, відділ праці та заробітної плати, фінансовий відділ, відділ технічного контролю, відділ поставок, виробничі цеха, відділ збуту, відділ зовнішньоекономічної діяльності, бухгалтерія, відділ реклами.

Показники діяльності підприємства в наступному та базисному роках складають:

1. Обсяг товарної продукції в базисному році – 186600 дол. США

2. Собівартість товарної продукції в базисному році – 905000 грн.

3. Зростання обсягу виробництва в плановому році – 2 % при незмінній ціні.

4. У результаті організаційно-технічних заходів витрати матеріальних ресурсів знизяться на одиницю продукції на 0,72 грн.

5. Трудомісткість виготовлення одиниці продукції знизиться з 2,12 до 1,9 год.

6. Середньогодина тарифна ставка робітників зросте з 8,4 до 9,6 грн.

7. Додаткова заробітна плата складе 12 % основної.

8. Відрахування на соціальні заходи – 37 %.

9. Обсяг випуску продукції в натуральних одиницях в плановому році – 5500 шт.

10. Сума умовно-постійних витрат в базисному році – 227780 грн.

11. 500 шт. виробів планується отримати по кооперації.

12. Ціна одиниці виробу на спеціалізованому підприємстві складе 108 грн.

13. Транспортно-заготівельні витрати у розрахунку на одиницю виробу складуть в плановому році 7 грн.

14. Обмінний курс – 7,8 грн. / дол. США.

15. Підприємство реалізовувало і реалізовуватиме в плановому році всю випущену власну продукцію двом іноземним покупцям нарівно. Попит в наступному за плановим роком році відповідно складе: 1-го покупця – 2600 шт., 2-го – 2500 шт., ціна – 1-го покупця – 36 дол. США, 2-го – 40 дол. США.

Планом організаційно-технічного розвитку передбачено будівництво нової споруди промислового призначення. Інвестиції складуть 700000 грн. Через 3 роки споруду можна продати за ціною 1370000 грн. Ставка дисконту – 25 %.

В табл. 1 наведена оцінка постачальників сировини, з якими підприємство вже співпрацює

Таблиця 1

Рейтинг постачальників

Критерій вибору постачальника Значимість критерію Оцінка постачальника за критерієм
П 1 П 2 П 3 П 4
1. Ціна 0,25
2. Якість товару 0,20
3. Надійність постачання 0,15
4. Умови оплати 0,15
5. Повнота асортименту 0,05
6. Віддаленість постачальника від споживача 0,13
7. Сервісне обслуговування 0,03
8. Фінансовий стан постачальника, його кредитоспроможність 0,04
Разом 1,00        

Дані щодо розподілу витрат на транспортировку товару та інші витрати, які несе підприємство та 1-й покупець в процесі доставки товару від експортера до імпортера представлені в табл. 2.

Таблиця 2

Суми витрат

Назва показника Сума, тис дол. США
Навантаження на транспорт 2,1
Доставка до основного транспорту 1,2
Експортні формальності 6,5
Страхування основного перевезення 3,5% від вартості товару
Навантаження на основний транспорт 7,6
Оплата основного транспорту 45,3
Розвантаження з основного транспорту 0,5
Імпортні формальності 5,7
Доставка від основного транспорту 0,9
Розвантаження на складі покупця 0,7

Завдання:

1. Побудувати організаційну структуру підприємства за принципом лінійно-функціонального управління

2. Визначити зміну собівартості товарної продукції підприємства в плановому році

3. Охарактеризувати значення показників цінової еластичності індивідуального попиту кожного покупця в плановому році.

4. Розрахувати показники NPV, PI та зробити висновки щодо доцільності будівництва споруди промислового призначення.

5. Розрахувати рейтинг для різних постачальників, порівняти отримані значення для визначення найкращих 2-х партнерів, з якими слід продовжити взаємовідносини.

6. Визначити накладні витрати на експорт та ціну експортної продукції для 1-го покупця за умовами Інкотермс 2000. Результати представити у вигляді табл.3.

Таблиця 3

Накладні витрати на експорт та ціну експортної продукції

Назва показника Умови постачання
EXW FCA FAS FOB CFR CIF CPT CIP DAF DES DEQ DDU DDP
Навантаження на транспорт                          
Доставка до основного транспорту                          
Експортні формальності                          
Страхування основного перевезення                          
Навантаження на основний транспорт                          
Оплата основного транспорту                          
Розвантаження з основного транспорту                          
Імпортні формальності                          
Доставка від основного транспорту                          
Розвантаження на складі покупця                          
Ціна                          

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти