ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Органiзацiйна ефективнiсть менеджменту

Видiляють економiчну, органiзацiйну та соцiальну ефективнiсть систем менеджменту.

Економiчна ефективнiсть менеджментувiдображає економiчнi результати дiяльностi органiзацiї за певної системи управлiння. її доцiльно розглядати з двох поглядiв. З одного боку, економiчна ефективнiсть характеризується показниками, якi вiдображають побудову та функцiонування ; систем менеджменту, зокрема: рiвнем автоматизацiї робочих мiсць управлiнцiв, рiвнем розробки iнструктивного та нормативного матерiалу, загальним дiапазоном менеджменту, рiвнем технiчної озброєностi управлiн­цiв тощо. З iншого боку, економiчна ефективнiсть систем менеджменту характеризується показниками, що вiдображають результати виробни­чо-господарської дiяльностi. До таких показникiв можна вiднести: вели­чину прибутку, собiвартостi, обсяг виготовленої продукцiї, обсяг реалiзацiї продукцiї, рентабельнiсть виробiв, фондомiсткiсть, рiвень I лiквiдностi, рiвень ризику, коефiцiєнти автономiї, фiнансової стiйкостi, маневрування, оборотностi тощо.

Органiзацiйна ефективнiсть менеджментухарактеризує якiсть побу­дови органiзацiї, її системи управлiння, прийняття управлiнських рiшень, реакцiю системи управлiння на стреси, конфлiкти, органiзацшнi змiни I тощо. Органiзацшна ефективнiсть оцiнюється за показниками, якi вiдображають якiсть побудови органiзацiї та її системи управлiння, а саме: : рiвень централiзацiї функцiй управлiння, спiввiдношення чисельностi управлшських працiвники» мiж рiзними рiвнями управлшня, питома вага керiвникiв в загальнiй чисельностi апарату управлшня, коефiцiєнт лан-ковостi структури менеджменту, швидкiсть прийняття управлiнських рi­шень тощо.

Соцiальна ефективнiсть менеджментувiдображає вплив менеджмен­ту на процеси формування професшних характеристик працiвникiв, у тому числi керiвникiв, формування корпоративного духу, вiдповiдного психологiчного клiмату в колективi, атмосфери захищеностi i причет­ностi до цiлей органiзацiї, перспектив розвитку соцiальних шституцiй тощо. Соцiальну ефективнiсть менеджменту також можна оцiнювати з двох точок зору. З одного боку, її можна оцiнити за показниками, що вiдо­бражають соцiально-культурну сферу функцiонування органiзацiї. До таких показники» належать: стан трудової дисциплiни, стабiльнiсть кад­рiв, стан соцiально-виробничої ситуацiї на пiдприємствi, умови працi тощо. З шшого боку, соцiальну ефективнiсть менеджменту можна оцши-ти за впливом на досягнення виробничо-господарських показникiв та задоволення потреб ринку, зокрема за: продуктивнiстю працi, зарплато-вiддачею, рiїшем задоволення потреб споживачцi, рiвнем розвитку соцi­альної iнфраструктури тощо.

Вплив органiзацiйних змiн та органiзацiйного розвитку на системи менеджменту та їх ефективнiсть показано на рис. 1.

 

 

Рис. 1. Вплив органiзацiйних змiн i органiзацiйного розвитку на ефективнiсть менеджменту

 

З рис. 1 видно, що органiзацiйнi змiни та органiзацiйний розвиток впливають на ефективнiсть менеджменту завдяки удосконаленню керу­ючої та керованої систем управлiння органiзацiєю. [14, 68]

При цьому економiчна ефективнiсть менеджменту визначається, з одного боку, як результат покращання керуючої та керованої систем, з iншого, на засадах трансформацiї органiзацiйної та економiчної ефекти­вностi.


Висновок

Таким чином, на пiдставi усього вище сказаного, можна дати загальну характеристику органiзацiйнiй структурi, визначивши декiлька положень, що визначають її значимiсть: органiзацiйна структура управлiння пiдприємства забезпечує виконання усiх функцiй менеджменту; структура органiзацiї визначає права й обов'язки на управлiнських рiвнях; вiд органiзацiйної структури залежить ефективна дiяльнiсть пiдприємства, його виживання i процвiтання; структура, прийнята в конкретнiй формi, визначає органiзацiйну поведiнку її працiвникiв, тобто стиль менеджменту i якiсть роботи колективу.

Сучасний етап розвитку економiки України ставить новi вимоги до побудови органiзацiйних структур управлiння пiдприємствами. Так, забезпечення широких можливостей для пiдприємництва зумовлює необхiднiсть наступних змiн в органiзацiйнiй структурi: посилення функцiй, зв'язаних з маркетингом; пiдвищення ролi стратегiчного планування (всупереч переважаючим в даний час функцiям оперативного управлiння) на вищих рiвнях управлiння; здiйснення системної оцiнки керiвних кадрiв з врахуванням комплексних результатiв їх працi, а також мотивацiї; тiсну взаємодiю мiж торговельно-збутовими пiдроздiлами, вiддiлами, якi займаються технiчним розвитком i керiвництвом пiдприємства.

У сучасних умовах господарювання органiзацiйнi структури управлiння повиннi передбачати функцiї, зв'язанi з оцiнкою ефективностi пiдприємства порiвняно з свiтовим рiвнем: систематичне порiвняння рiвня розвитку пiдприємства з рiвнем, досягнутим фiрмами-конкурентами; порiвняння технiко-економiчного рiвня продукцiї даного пiдприємства з свiтовими стандартами; системний аналiз та оцiнки ефективностi власного виробництва, впровадження прогресивних принципiв управлiння в окремих цiлях; середньо- та короткотермiнове планування з акцентом на фiнансовому планi, який набуває першочергового значення порiвняно з iншими формами планування.


Список використаної лiтератури.

 

1. Менеджмент организации: Учебное пособие/ Под ред. З.П. Румянцевой, Н.А. Саломатина. -М.: ИНФРА-М, 1995. 456с.

2. Управление организацией: Учебник/ Под ред. А.Г. Поршнева, З.П. Румянцевой, Н.А. Саломатина. -М.: ИНФРА-М, 1998. 657с.

3. Устинов В.А. Управление инновационной деятельностью в процессе создания новой техники, освоения производства новой продукции: Учебное пособие. -М.: ГАУ, 1995. 453с.

4. Холт Роберт Н. Основы финансового менеджмента.: Дело, 1993. 543с.

5. Фатхутдинов Р.А. Производственный менеджмент: Учеб. для ВУЗов. - М.: Банки и биржи, «ЮНИТИ», 1997. - 447 с.

6. Фатхутдинов Р.А. Понятийный аппарат по менеджменту. - М.: ЗАО "Бухгалт. бюл.", 1997. - 106с.

7. Фатхутдинов Р.А. Система менеджмента: Учеб. - практ. пособие. - М.: ЗАО "Бизнес - шк." Интел - Синтез", 1997. - 350 с.

8. Брэддик У. Менеджмент в организации. - М.: Инфра. - М. 1997. - 342 с.

9. Алабугин А.А. Теория и практика менеджмента: Учеб. пособие. - Челябинск: Изд-во ЧГТУ, 1996 - 273 с.

10. Молодчик А.В. Менеджмент: Стратегия, структура, персонал: пособие для препод. и слушателей системы повышения квалификации руководителя кадров и спец, 1997. - 207 с.

11. Менеджмент организации: Учебное пособие: Для спец. 061100 "Менеджмент"/Гос. акад. упр. им. С. Орджоникидзе; З.П. Румянцева; Н.А. Саломатин. - М.: Инфра - М, 1997. - 429 с.

12. Развитие управленческой компетентности: Управление развитием и изменением Г.Салиман, Д.Батслер. - М.: МЦДО «ЛИНК». - 54 с.

13. Управление развитием и изменением: Осмысление современного менеджмента//Д.Бэтсли и др. - М.: МЦДО «ЛИНК», 1995 - 57 с.

14. Ховард К., Коротков Э. Принципы менеджмента: Управление в системе предпринимательства: Учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 1996. - 224 с.

 

Додатки

Додаток №1.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти