ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Модуль 1. Теоретико-методичні засади інноваційного менеджменту

ВСТУП

В умовах реформування економіки України питання інноваційного менеджменту набувають особливої актуальності. Обраний Україною стратегічний курс, орієнтований на інноваційну модель економічного зростання, ґрунтується на структурній перебудові галузей еконо­міки, технологічному оновленні промисловості, широкому вико­рис­танні досягнень сучасної науки і техніки. З метою реалізації нового курсу, а також подолання кризових явищ в економічній та соціальній сферах необхідним є виховання нової генерації фахівців, здатних ефек­тивно управляти нововведеннями. Саме тому оволодіння знаннями з дисципліни «Інноваційний менеджмент» є важливим для організа­то­рів діяльності підприємств – менеджерів.

Метою дисципліни «Інноваційний менеджмент» є формування у студентів системи спеціальних знань з управління нововведеннями.

Об’єктом дисципліни «Інноваційний менеджмент» є інноваційна діяль­ність підприємств, організацій, галузей та національного госпо­дарства в цілому.

Предметом дисципліни є сукупність теоретичних, методологічних та практичних питань, пов’язаних з управлінням інноваційною діяль­ністю.

Інформаційну базу дисципліни складають навчально-методичні та науково-методологічні роботи українських і закордонних вчених в області інноваційного менеджменту, а також досвід організацій, які досягли успіху в даній сфері.

Після вивчення дисципліни «Інноваційний менеджмент» студент повинен:

вміти:

- проводити аналіз інноваційної діяльності підприємства;

- впроваджувати світовий досвід управління нововведеннями в практику управління українськими підприємствами;

- здійснювати оцінку інноваційного потенціалу підприємства та ефективності інноваційної діяльності;

знати:

- зовнішні та внутрішні чинники, що впливають на систему інноваційного менеджменту;

- економічні і правові засади діяльності органів, що здійснюють управління нововведеннями;

розуміти:

- суть системи інноваційного менеджменту, його місце в за­гальній системі управління підприємством;

- роль соціально-психологічного фактору у розвитку НТП;

- основи формування державної інноваційної політики.

Програма дисципліни ґрунтується на комплексному підході та пов’язана з такими дисциплінами як «Основи економічної теорії», «Основи менеджменту», «Стратегічне управління», «Економіка під­приємства» тощо.

Методика викладання будується на поєднанні лекцій та семінар­ських занять з використанням активних методів навчання та самос­тійної роботи студентів.


НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Модуль 1. Теоретико-методичні засади інноваційного менеджменту

Тема 1. Сутність та поняття інноваційного менеджменту

Актуальність дисципліни«Інноваційний менеджмент» в період трансформації ринкової економіки України. Предмет, об’єкт, головна мета та завдання дисципліни. Взаємозв’язок дисципліни «Інно­ва­цій­ний менеджмент» з іншими дисциплінами. Зміст системи іннова­цій­но­го менеджменту підприємства: керуюча та керована підсистеми. Базо­ві поняття дисципліни.

Тема 2. Формування та розвиток інноваційних теорій

Інноваційний тип розвитку економіки як об’єктивна умова еконо­мічного зростання. Науково-технічний прогрес і економічний роз­ви­ток. Місце НТП в економічних теоріях.

Технологічні зміни як чинник економічного розвитку.

Еволюція інноваційних теорій: класична теорія інновацій, теорія довгих хвиль М. Кондратьєва, неокласичні (постшумпетерські) теорії, теорія прискорення (інноваційного підприємництва), соціально-психо­логічна модель.

Еволюція технологічних укладів.

Тема 3. Інноваційна діяльність як об’єкт інноваційного менеджменту

Підходи до поняття «інновація». Інноваційний процес: сутність, поняття, основні етапи. Інноваційний цикл. Інноваційна діяльність та її основні напрями.

Об’єкти і суб’єкти інноваційної діяльності. Класифікація інновацій. Взаємозв’язок розвитку інновацій, науки і техніки.

Тема 4. Державна інноваційна політика в Україні

Роль та функції держави в стимулюванні інновацій. Поняття та місце інноваційної політики в системі регулювання соціально-еконо­мічних процесів. Види інноваційної політики держави: політика «тех­нологічного поштовху», політика ринкової орієнтації, політика соці­альної орієнтації та політика структурних зрушень.

Способи державного впливу на ефективність інноваційних меха­ніз­мів. Державні стратегії активного втручання, децентралізованого регу­лювання та змішані.

Тема 5. Оцінка інноваційної діяльності

Показники інноваційної діяльності організацій: витратні, оновлю­ваності, динаміки, структурні. Форми статистичної звітності. Інно­ва­ційні цілі як основа управління інноваціями: методичні аспекти.

Поняття інноваційного потенціалу та підходи до його оцінки.

Інноваційний клімат та його характеристика. СТЕП-аналіз.

Інноваційна позиція підприємства як інтегральна оцінка інновацій­ної діяльності підприємства.

Модуль 2. Функціональні основи інноваційного менеджменту

Тема 6. Стратегічне управління інноваціями

Цілі та завдання стратегічного управління інноваціями. Основні складові загального інноваційного менеджменту як підґрунтя для стратегічного управління інноваціями.

Базові та функціональні стратегії. Стратегії інноваційної діяль­ності: захисні та наступальні.

Зміст і форми стратегічного управління інноваціями. Сценарій стратегічної поведінки інноваційних підприємств.

Засоби та методи стратегічного управління інноваціями. Управ­ління на основі екстраполяції, на основі розробки принципово нових стратегій та на основі прийняття оперативних рішень. Система кон­тролінгу.

Тема 7. Планування інноваційних процесів

Сутність, завдання та основні принципи планування інноваційних процесів на підприємстві.

Види інноваційних планів та вимоги до них.

Процес організації планування інновацій на підприємстві.

Тема 8. Маркетинг в інноваційній сфері

Сутність, цілі та завдання інноваційного маркетингу. Головні прин­ципи маркетингу.

Стратегічний інноваційний маркетинг: регулярний та санаційний. «Концепція діаманта» Майкла Портера. Аллокаційні інновації.

Тактичний інноваційний маркетинг: підготовка до розміщення но­вого продукту на ринку та система заходів стосовно його просунення.

Тема 9. Організація інновацій

Поняття організації інновацій, особливості та завдання організації інноваційного процесу.

Розвиток організаційних форм інноваційного процесу. Сучасні ор­ганізаційні форми: інкубатор, венчурні фонди і фірми, технополіси, технопарки, «спін-офф». Типи організаційних структур інноваційних підприємств, їх переваги та недоліки.

Тема 10. Соціально-психологічні аспекти інноваційного менеджменту

Мотивація в інноваційному менеджменті. Класифікація вчених за типами мотивації В. Ядова. Змістовні та процесуальні теорії мотивації в практиці інноваційного підприємства. Мотиваційна політика інно­ва­ційного підприємства. Процес мотивації.

Сутність, завдання та процес делегування в інноваційному менедж­менті.

Соціально-психологічний клімат інноваційного підприємства. Сти­лі керівництва: авторитарний і колективний, формальний і неформаль­ний; керівництво, що орієнтоване на завдання та співробітників.

Тема 11. Управління інноваційними проектами

Поняття та сутність інноваційних проектів: три аспекти розгляду. Основні елементи інноваційного проекту. Учасники інноваційного проекту.

Зміст та види інноваційних проектів, принципи управління про­ектами.

Порядок розробки інноваційних проектів.

Управління реалізацією інноваційних проектів.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

(для студентів. спец. 7.050201 «Менеджмент організацій»)

№ з/п Назва розділів і тем Кількість годин
разом аудиторні позаауди­торні
лекції семінари
ДЕННА ФОРМА НАВЧАНЯ
  Модуль 1. Теоретико-методичні засади інноваційного менедж­менту
Сутність та поняття інновацій­ного менеджменту
Формування та розвиток інно­ваційних теорій
Інноваційна діяльність як об’єкт інноваційного менеджменту
Державна інноваційна політика України
Оцінка інноваційної діяльності
  Модуль 2. Функціональні основи інноваційного менеджменту
Стратегічне управління іннова­ціями
Планування інноваційних про­цесів
Маркетинг в інноваційній сфері
Організація інновацій
Соціально-психологічні аспек­ти інноваційного менеджменту
Управління інноваційним про­ектом
Правове регулювання іннова­ційної діяльності
Оцінка ефективності інновацій
Реінжинірінг та інноваційні біз­нес-процеси      
Разом: 81
ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ
  Модуль 1. Теоретико-методичні засади інноваційного менедж­менту
Сутність та поняття інновацій­ного менеджменту  
Формування та розвиток інноваційних теорій  
Інноваційна діяльність як об’єкт інноваційного менеджменту      
Державна інноваційна політика України  
Оцінка інноваційної діяльності  
  Модуль 2. Функціональні основи інноваційного менеджменту
Стратегічне управління іннова­ціями  
Планування інноваційних про­цесів  
Маркетинг в інноваційній сфері  
Організація інновацій      
Соціально-психологічні аспек­ти інноваційного менеджменту      
Управління інноваційним про­ектом      
Правове регулювання іннова­ційної діяльності      
Оцінка ефективності інновацій      
Реінжинірінг та інноваційні біз­нес-процеси      
Разом: 81

 


Семінарське заняття 1

Питання для обговорення

1. Актуальність дисципліни «Інноваційного менеджменту» в період трансформації ринкової економіки України.

2. Предмет, об’єкт, мета та завдання курсу. Зв’язок з іншими дис­циплінами.

3. Сутність поняття інноваційного менеджменту та основні аспек­ти його розвитку.

4. Зміст системи інноваційного менеджменту.

Питання для самостійного вивчення

1. Актуальність активізації інноваційної діяльності в Україні і основні поняття цієї сфери.

2. Сучасна концепція інноваційного менеджменту.

Завдання 1. Підготуйте аналітичну доповідь за однією з тем, наве­дених нижче.

1. Сучасне уявлення про інновацію.

2. Проблеми інновацій в економічній думці XIX–XX століття.

Завдання 2. Дайте відповіді на тести.

Завдання 3 Розв’яжіть проблемну ситуацію.

Вас призначили керівником підприємства. Згідно зі змістом систе­ми інноваційного менеджменту обґрунтуйте свої дії стосовно купівлі-продажу новизни.

Література: 42, с. 4–7, 50–58; 18, с. 3–8; 51, с. 35–40.

Тест 1.

Визначте об’єкт дисципліни «Інноваційний менеджмент»:

1) інноваційна діяльність галузі;

2) інноваційна діяльність національного господарства;

3) інноваційна діяльність підприємства;

4) усі відповіді правильні.

Тест 2.

Визначте предмет дисципліни «Інноваційний менеджмент»:

1) проблеми менеджменту;

2) сукупність практичних проблем менеджменту інноваційної ді­яльності;

3) сукупність методичних проблем менеджменту інноваційної ді­яльності;

4) сукупність теоретичних, методичних та практичних проблем менеджменту інноваційної діяльності.

Тест 3.

Визначте принципи, які слід застосовувати при вивченні дисциплі­ни «Інноваційний менеджмент»:

1) системність;

2) комплексність;

3) динамічність;

4) усі відповіді правильні.

Тест 4.

Дайте визначення інноваційного менеджменту:

1) інноваційний менеджмент – це сукупність методів і форм управ­ління інноваційним підприємством, а також організаційними структу­рами та їх персоналом, що зайняті цією діяльністю;

2) інноваційний менеджмент – це самостійна область економічної науки та професійної діяльності, що спрямована на формування та за­безпечення будь-якою організаційною структурою інноваційних цілей шляхом раціонального використання матеріальних, трудових і фінан­сових ресурсів;

3) інноваційний менеджмент – це один з різновидів функціональ­ного менеджменту;

4) усі відповіді правильні.

Тест 5.

Визначте основні аспекти інноваційного менеджменту:

1) це наука та мистецтво;

2) вид діяльності та процес прийняття управлінських рішень;

3) апарат управління інноваціями;

4) усі відповіді правильні.

Тест 6.

Визначте поняття «інновація»:

1) інновація – це все нове;

2) інновація – це нововведення;

3) інновація – це кінцевий результат інноваційної діяльності;

4) інновація – це новостворені (застосовані) і вдосконалені техно­логії, продукція або послуги з високим рівнем конкуренто­спро­мож­ності, а також організаційно-технічні рішення, які істотно змінюють об’єкти, структуру та якість виробництва і соціальної сфери;

Тест 7.

Розмежуйте поняття «інноваційний продукт» та «інноваційна про­дукція»:

1) нова конкурентноздатна продукція чи послуга;

2) результат науково-дослідної або дослідно-конструкторської роз­робки;

3) організаційна науково-технічна продукція чи послуги;

4) усі відповіді правильні.

Тест 8.

Яке підприємство можна вважати інноваційним?

1) підприємство, що виготовляє і реалізує інноваційний продукт, продукцію чи послуги, обсяг виробництва якого перевищує (в розмірі) 80% його загального обсягу виготовленої продукції або послуг;

2) підприємство, що виготовляє і реалізує інноваційний продукт, продукцію чи послуги, обсяг виробництва якого перевищує (в розмірі) 50 % його загального обсягу виготовленої продукції або послуг;

3) підприємство, що виготовляє і реалізує інноваційний продукт, продукцію чи послуги, обсяг виробництва якого перевищує (в розмірі) 40% його загального обсягу виготовленої продукції або послуг;

4) жодна з відповідей не є правильною.

Тест 9.

Систему інноваційного менеджменту характеризують:

1) вхід системи та вихід, керуюча та керована підсистеми, під­систе­ма наукової допомоги; забезпечуюча та цільова підсистеми, зов­нішнє середовище та зворотній зв’язок;

2) керуюча та керована підсистеми;

3) суб’єкт та об’єкт управління;

4) жодна з відповідей не є правильною.

Тест 10.

Розмежуйте поняття «портфель новизни» та «портфель інновацій»:

1) повинен наповнюватися переважно шляхом інноваційних розро­бок, винаходів, патентів, ефективних ноу-хау та іншою радикальною новизною;

2) стратегічний план втілення новизни купленої та власної.

Семінарське заняття 2

Питання для обговорення

1. Інноваційний тип розвитку економіки як об’єктивна умова еко­номічного зростання.

2. Місце НТП в економічних теоріях.

3. Технологічні зміни як чинник економічного розвитку.

Питання для самостійного вивчення

1. Теорія технологічних змін і реформи в Україні.

2. Економічне визначення технологічних змін.

Завдання 1. Підготуйте аналітичну доповідь за однією з тем, наве­дених нижче.

1. Інноваційна діяльність як фактор підвищення ефективності вітчизняної економіки.

2. Інноваційна діяльність – засіб подолання кризи.

3. Науково-технічний прогрес та економічний розвиток.

Завдання 2. Дайте відповіді на тести.

Завдання 3. Розв’яжіть проблемну ситуацію.

Сучасний період розвитку характеризується як період науково-тех­нічного прогресу. З точки зору державного діяча поясніть, чи можна зазначений період назвати науково-технічною революцією?

Література: 13, с. 15–24; 16, с. 12–15; 36, с. 8–34; 51, с. 22–28.

Семінарське заняття 3

Питання для обговорення

1. Еволюція інноваційних теорій: класична теорія інновацій, теорія ділових циклів, неокласична теорія, теорія інноваційного підприєм­ництва, соціально-психологічна модель.

2. Поняття, роль та життєвий цикл технологічних укладів.

3. Розвиток технологічних укладів.

Питання для самостійного вивчення

1. Місце України в сучасній системі міжнародних економічних зв’язків.

2. Стадії конкурентного розвитку країни за М. Портером та струк­турні джерела економічного розвитку країни.

Завдання 1. Підготуйте аналітичну доповідь за однією з тем, нав­де­них нижче.

1. Розвиток теорії інноватики і її сучасні концепції.

2. Наука, технологія, економіка і освіта як компоненти цілісної інноваційної системи.

Завдання 2. Дайте відповіді на тести.

Завдання 3 Розв’яжіть проблемну ситуацію

Згідно з теорією «довгих хвиль» Кондратьєва та «ділових циклів» Й. Шумпетера. Охарактеризуйте цикли розвитку економіки Що ви мо­жете запропонувати для сприяння підйомній хвилі у вітчизняній еко­номіці?

Література:13, с. 15–24; 36, с. 8–34; 51, с. 22–28.

Тест 1.

Якими групами факторів обумовлено зростання економіки:

1) капітал;

2) праця;

3) екстенсивні;

4) інтенсивні;

5) усі відповіді правильні.

Тест 2.

Виділіть можливі типи розвитку економіки:

1) переважно екстенсивний;

2) переважно інтенсивний;

3) інноваційний тип розвитку;

4) соціально-економічний;

Тест 3.

Дайте характеристику науково-технічного прогресу:

1) це фактор виробництва, що забезпечує зростання продуктив­ності праці;

2) це сукупність праці та капіталу, які обумовлюють зростання ви­робництва;

3) це процес безперервного розвитку науки, техніки, технології, удосконалення засобів праці, форм та методів організації вироб­ництва;

4) головний чинник трансформації суспільства.

Тест 4.

Визначте послідовність етапів формування інноваційної теорії:

1) класики політекономії;

2) неокласична школа;

3) теорія технологічних знань;

4) кейнсіанський аналіз.

Тест 5.

Визначте характерні риси періоду науково-технічної революції:

1) прискорення зростання виробництва на душу населення;

2) зростання продуктивності як живої праці, так і всіх факторів ви­робництва;

3) помірні темпи модернізації життя;

4) швидкі структурні зрушення не на користь господарського сек­тора;

5) розвиток процесів міжнародної інтеграції національних еконо­мік;

6) все більший розрив доходів між багатими і бідними країнами.

Тест 6.

Обґрунтуйте НТП як екзогенний чинник моделі:

1) це внутрішній фактор впливу на господарську систему;

2) це фактор безпосередньої дії;

3) це зовнішній фактор впливу на господарську систему;

4) жодна з відповідей не є правильною.

Тест 7.

Виокремте три основні типи моделей екзогенного науково-техніч­ного розвитку:

1) автономний (нейтральний);

2) накопичений;

3) уречевлений НТП;

4) індукований.

Тест 8.

Визначте суттєвий недолік концепції НТП як екзогенного фактора:

1) відсутність пояснень щодо того, яким саме чином технологічні зміни впливають на економічне зростання;

2) відсутність технології прийняття рішень;

3) 3 )наявність великої кількості змін;

4) жодна з відповідей не є правильною.

Тест 9.

Виділіть підходи в моделях ендогенного НТП:

1) НТП вважають результатом діяльності особливої галузі еко­номіки;

2) НТП розглядається не тільки як результат діяльності окремої галузі виробництва, а враховується й вплив окремих елементів таких як фундаментальні дослідження та прикладні розробки, ефективність впровадження досягнень науки і техніки в практику;

3) 3 НТП визначається через розкриття причин та наслідків у середині виробничої системи;

4) усі відповіді правильні.

Тест 10.

Розмежуйте поняття екзогенного та ендогенного НТП:

1) НТП як зовнішній фактор;

2) НТП як внутрішній фактор;

3) НТП як зовнішній та внутрішній фактор.

Тест 1.

Скільки етапів розвитку виділяють в сучасній інноваційній теорії:

1) два;

2) три;

3) п’ять;

4) шість.

Тест 2.

Назвіть представників класичної теорії інновацій:

1) А. Сміт, К. Маркс, Й. Шумпетер;

2) Й. Шумпетер, В. Зомбарт, В. Мічерліх;

3) М. Кондратьєв, Й. Шумпетер;

4) усі відповіді правильні.

Тест 3.

Визначте автора теорії «довгих хвиль»:

1) Й. Шумпетер;

2) М. Кондратьєв;

3) С. Кузнець;

4) Р. Солоу.

Тест 4.

Визначте автора теорії «ділових циклів»:

1) М. Кондратьєв;

2) К. Маркс;

3) В. Зомбарт;

4) Й. Шумпетер.

Тест 5.

Визначте п’ять основних комбінацій факторів виробництва, виді­лених Й. Шумпетером:

1) виготовлення нового продукту;

2) впровадження нового методу виробництва;

3) освоєння нового ринку збуту;

4) отримання нового джерела сировини;

5) реорганізація підприємства.

Тест 6.

Що Й. Шумпетер вважав вирішальним критерієм при визначенні інновацій:

1) кількість;

2) новизну;

3) якість;

4) жодна з відповідей не є правильною.

Тест 7.

Коли й ким вперше був застосований термін «інновація»:

1) у 1550 р. Р. Солоу;

2) у 1957 р. С.Кузнецем;

3) у 1930 р. Й. Шумпетером;

4) жодна з відповідей не є правильною.

Тест 8.

Хто вперше досліджував проблему кризових явищ в економіці:

1) М. Кондратьєв;

2) Й. Шумпетер;

3) Р. Солоу;

4) М. Туган-Барановський.

Тест 9.

Кому належить ідея ефективної конкуренції:

1) Р. Солоу;

2) Й. Шумпетеру;

3) М. Туган-Барановському;

4) жодна з відповідей не є правильною.

Тест 10.

Назвіть представників «неокласичної теорії» (постшумпетерської):

1) А. Сміт, Р. Аркрайт, К. Маркс;

2) М. Туган-Барановський, М. Кондратьєв;

3) С. Кузнець, Г. Менш;

4) усі відповіді правильні.

Тест 11.

Хто є автором теорії «прискорення або інноваційного підприєм­ництва»:

1) М. Портер;

2) Г. Менш;

3) П. Друкер;

4) С. Кузнець.

Тест 12.

Назвіть представників соціально-психологічної теорії:

1) Вітте, Денісон, Барнет;

2) П. Друкер;

3) Й. Шумпетер;

4) М. Кондратьєв.

Тест 13.

Дайте визначення поняття «технологічний уклад»:

1) це порядок організації будь-чого, що встановлюється;

2) це єдиний технічний рівень складових його виробництва, що по­в’язані вертикальними та горизонтальними потоками якісно однорід­них ресурсів, основою яких є кваліфікована робоча сила та загальний науково-технічний потенціал;

3) це довгі хвилі М. Кондратьева;

4) усі відповіді правильні.

Рис. 3.1. Етапи інноваційного процесу

Важливим є те, що поняття інноваційного процесу часто ототож­нюють з поняттям інноваційного циклу, що передбачає наявність зво­ротного зв’язку між споживачем нового товару та науковою сферою (рис. 3.2–3.4). Разом з тим слід зазначити, що інноваційний процес за еволюційним перетворенням наукового знання в нові види продукції, технологій та послуг є складовою інноваційної діяльності, для ефек­тивного управління якою доцільно використовувати інтегровану кла­сифікацію інновацій та інноваційних процесів (рис. 3.5).


Рис. 3.2. Сутність і складові інноваційної діяльності підприємства

 


Рис. 3.3. Взаємозв’язок розвитку інновацій, техніки та науки

 


Рис. 3.4. Напрями інноваційної діяльності підприємства

 


Рис. 3.5. Класифікація інновацій

Слід звернути увагу на те, що виділяють наступні класифікаційні ознаки інновацій: за змістом; у залежності від технологічних пара­мет­рів; за місцем на підприємстві; за масштабом новизни; за іннова­цій­ним потенціалом; за сферою застосування; за формою новизни; за причиною виникнення; за частотою використання; за етапами життє­вого циклу; за організацією інноваційного процесу та за видом отри­маного ефекту.

Ключові слова: інноваційний процес, статичний та динамічний підходи, інноваційний цикл, напрями інноваційної діяльності.

Семінарське заняття 4

Питання для обговорення

1. Характеристика інноваційного процесу.

2. Сутність інноваційної діяльності та основні її напрями.

3. Класифікація інновацій.

Питання для самостійного вивчення

1. Взаємозв’язок розвитку інновацій, науки і техніки.

2. Сучасні особливості інноваційного процесу.

Завдання 1. Підготуйте аналітичну доповідь за однією з тем, наве­дених нижче.

1. Інновації в соціально-економічному контексті.

2. Взаємозв’язок між дослідженнями, виробництвом та нововве­деннями.

Завдання 2. Дайте відповіді на тести.

Завдання 3. Розв’яжіть проблемну ситуацію.

Спільне підприємство «Фортрана-Ді» характеризується достатньою інноваційною активністю. Співвідношення радикальних та ординар­них інновацій становить 1:10. Проте рентабельність виробництва по­ступово знижується. Встановіть причину і запропонуйте можливі шля­хи підвищення ефективності з позицій інноваційного менеджменту.

Література: 18, с. 5–10; 32, с. 7–24; 42, с. 4–31.

Тести

Тест 1.

Визначте підходи, що пов’язані з розглядом інновацій:

1) статично-динамічні;

2) статичні;

3) динамічні;

4) інтегральні.

Тест 2.

З’ясуйте послідовність етапів інноваційного процесу:

1) прикладні дослідження, фундаментальні дослідження, дослідно-конструкторські розробки, комерціалізація;

2) фундаментальні дослідження, прикладні дослідження, дослідно-конструкторські розробки, виробництво, комерціалізація;

3) комерціалізація, прикладні дослідження, дослідно-конструктор­ські розробки;

4) модернізація, прикладні дослідження, дослідно-конструкторські розробки.

Тест 3.

З’ясуйте мету фундаментальних досліджень:

1) розкрити нові зв’язки між явищами, вивчити закономірності розвитку природи і суспільства;

2) виготовити експериментальні зразки;

3) розповсюдити інновації;

4) жодна з відповідей не є правильною.

Тест 4.

Визначте головну мету прикладних досліджень:

1) розкриття нових зв’язків між явищами, вивчення закономір­нос­тей розвитку природи і суспільства;

2) розповсюдження інновацій;

3) вирішення технічної проблеми, уточнення теоретичних питань, отримання конкретних наукових результатів, які в подальшому будуть використані.

4) усі відповіді правильні.

Тест 5.

Визначте головну мету дослідно-конструкторських розробок:

1) створення й модернізація зразків нових виробів, які можуть бути подані до серійного виробництва;

2) комерціалізація інновацій;

3) промислове виробництво.

4) створення новизни.

Тест 6.

Дайте визначення поняття «інноваційний процес»:

1) це поступовий ланцюг подій, коли інновації визрівають від ідеї до конкретного продукту, технології, структури чи послуги, розпов­сюджується в господарській практиці та суспільній діяльності;

2) це процес перетворення наукового знання в інновацію, який слід уявити як поступовий ланцюг подій, коли інновація визріває від ідеї до конкретного продукту, технології, послуги та розповсюдження у практичному використанні;

3) це інноваційна діяльність;

4) жодна з відповідей не є правильною.

Тест 7.

Дайте визначення інноваційної діяльності:

1) це діяльність, яка пов’язана з втіленням новизни у виробництво;

2) це діяльність, спрямована на використання та комерціалізацію результатів наукових досліджень і розробок з метою розширення та оновлення номенклатури, а також покращення якості продукції, това­рів, послуг, удосконалення технології їх виготовлення з подальшим втіленням і ефективною реалізацією на ринку;

3) інноваційний процес;

4) усі відповіді правильні.

Тест 8.

З’ясуйте види інноваційної діяльності:

1) інноваційний процес;

2) маркетингові дослідження ринків збуту товарів, їх споживчих властивостей та конкурентного середовища;

3) комплекс технологічних, управлінських та організаційно-еконо­мічних заходів, які в своїй сукупності ведуть до інновацій;

4) жодна з відповідей не є правильною.

Тест 9.

Визначте об’єкт інноваційної діяльності:

1) юридичні та фізичні особи;

2) закордонні організації;

3) розробка техніки і технології підприємства, держави;

4) усі відповіді правильні.

Тест 10.

Встановіть суб’єкти інноваційної діяльності:

1) юридичні та фізичні особи, закордонні організації та громадяни, а також особи без громадянства, які беруть участь в інноваційній ді­яльності;

2) підприємства та організації;

3) сировина та фінансові ресурси;

4) усі відповіді правильні.

Семінарське заняття 5

Питання для обговорення

1. Роль та функції держави в стимулюванні інновацій.

2. Поняття інноваційної політики та її місце в системі регуляторів соціально-економічних процесів.

3. Види інноваційної політики держави.

4. Способи державного впливу на ефективність інноваційних механізмів.

Питання для самостійного вивчення

1. Роль та функції держави в контексті міжнародного співробіт­ництва.

2. Прямі і непрямі методи державної підтримки інноваційної ді­яльності.

Завдання 1. Підготуйте аналітичну доповідь за однією з тем, наве­дених нижче.

1. Необхідність та сутність науково-технічної політики.

2. Форми та методи реалізації науково-технічної політики.

3. Закордонний досвід регулювання інноваційної діяльності.

Завдання 2. Дайте відповіді на тести.

Завдання 3. Розв’яжіть проблемну ситуацію.

Згідно з місцем та роллю держави у розвитку інноваційної діяль­ності поясніть, чим обумовлена потреба державного регулювання інноваційних процесів та тип інноваційної політики, який, на вашу думку, найбільше підходить для розбудови економіки нашої країни?

Література: 18, с. 130–142; 32, с. 24–35; 42, с. 91–117; 51, с. 46–74.

Тести

Тест 1.

Визначте, чим обумовлена потреба державного регулювання інноваційних процесів:

1) загальнодержавним значенням;

2) обмеженістю ринкових механізмів у репродуціюванні та розпов­сюдженні інновацій;

3) їх значенням для економіки та суспільства в цілому;

4) усі відповіді правильні.

Тест 2.

Визначте функції державного органа влади по регулюванню ін­но­вацій:

1) акумулювання ресурсів на наукові досліди та інновації;

2) координація та стимулювання інноваційної діяльності;

3) створення правової бази та кадрове забезпечення;

4) формування науково-інноваційної інфраструктури;

5) інституціональне забезпечення інноваційної діяльності;

6) регулювання соціально та екологічно спрямованих інновацій;

7) підвищення суспільного статуту інноваційної діяльності;

8) регулювання та мікрорегулювання інноваційних процесів;

9) регулювання міжнародних аспектів інноваційних процесів.

Тест 3.

Дайте визначення терміну «інноваційна політика»:

1) це сукупність науково-технічних, виробничих, управлінських, фінансових та інших заходів, що пов’язані з просуванням нової або поліпшеної продукції на ринок;

2) це комплекс цілей та методів впливу державних структур на економіку і суспільство в цілому, що пов’язані з ініціюванням і під­вищенням економічної і соціальної ефективності інноваційних про­цесів;

3) це стратегічний план втілення новизни покупної або власної;

4) жодна з відповідей не є правильною.

Тест 4.

Коли і ким був вперше вжитий та використаний термін «інно­ва­ційна політика»:

1) у 1930 р. Й. Шумпетером;

2) у 1957 р. Р. Солоу;

3) у 1967 р. міністром торгівлі США;

4) жодна з відповідей не є правильною.

Тест 5.

Визначте, які завдання виконує кожна з політик: науково-технічна; інноваційна; промислова:

1) пов’язана з отриманням завдань і створенням технічних та технологічних розробок;

2) пов’язана з проблемами втілення;

3) охоплює всі аспекти діяльності підприємств;

4) усі відповіді правильні.

Тест 6.

З’ясуйте аспекти інноваційної діяльності:

1) операційні;

2) тактичні;

3) стратегічні;

4) усі відповіді правильні.

Тест 7.

Виділіть варіанти державної інноваційної політики:

1) політика «технологічного поштовху»;

2) політика ринкової орієнтації;

3) політика соціальної орієнтації;

4) міжнародна політика.

Тест 8.

Визначте стратегії в світовій практиці за рівнями і формами під­тримки:

1) державні стратегії активного втручання;

2) децентралізованого регулювання;

3) змішані;

4) імітаційні.

Тест 9.

Визначте головний нормативно-правовий документ, який визначає правові основи регулювання інноваційної діяльності:

1) Закон України «Про інноваційну діяльність»;

2) Концепція науково-технічного та інноваційного розвитку;

3) Послання президента України до Верховної Ради;

4) усі відповіді правильні.

 

Семінарське заняття 6

Питання для обговорення

1. Показн

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти