ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тенденції змін ВВП у 1990–2008 рр. в Україні

НАЦІОНАЛЬНІ РАХУНКИ
  Номінальний валовий внутрішній продукт (млрд крб з 1996 р. – млн грн) Реальний валовий внутрішній продукт (у % до попереднього року) ВВП у розрахунку на одну особу
у тис. крб. а з 1996 р. – грн у % до попереднього року
× ×
91,3 91,1
90,1 89,8
85,8 85,7
77,1 77,4
87,8 88,5
90,0 90,7
97,0 97,8
98,1 98,8
99,8 100,6
105,9 106,7
109,2 111,1
105,2 106,3
109,6 110,5
112,1 113,0
102,7 103,5
107,3 108,1
107,9 108,6
102,1 102,6

© Держкомстат України, 1998–2009

Дата останньої модифікації: 14/07/2009

 

При цьому головна мета курсу полягає у вивченні теоретичних, методичних і практичних положень менеджменту інноваційної діяль­ності (рис. 1.2).


Рис. 1.2. Зв’язок дисципліни «Інноваційний менеджмент» з іншими дисциплінами

Відповідно до поставленої мети дисципліни доцільно розв’язати наступні завдання:

- визначитися з базовими категоріями дисципліни, а саме: понят­тями «інновація», «нововведення», «інноваційний процес», «іннова­ційна діяльність», «інноваційна сфера» тощо (рис. 1.1);

- вивчити базові функції інноваційного менеджменту, акценту­вати увагу на стратегічному управлінні інноваційною діяльністю;

- освоїти правові основи регулювання інноваційної діяльності;

- отримати навички з управління інноваційними проектами;

- з’ясувати підходи щодо оцінки ефективності інновацій.


Рис. 1.1. Базові поняття дисципліни «Інноваційний менеджмент»

Важливим є те, що концепцію дисципліни «Інноваційний менедж­мент» запропоновано розглядати з позицій побудування системи управління інноваційною діяльністю підприємства: керуюча та керо­вана підсистеми (рис. 1.3).


Рис. 1.3. Система інноваційного менеджменту

Ключові слова: інновація, інноваційний менеджмент, інноваційне підприємство, інноваційна інфраструктура, інноваційна діяльність.

Семінарське заняття 1

Питання для обговорення

1. Актуальність дисципліни «Інноваційного менеджменту» в період трансформації ринкової економіки України.

2. Предмет, об’єкт, мета та завдання курсу. Зв’язок з іншими дис­циплінами.

3. Сутність поняття інноваційного менеджменту та основні аспек­ти його розвитку.

4. Зміст системи інноваційного менеджменту.

Питання для самостійного вивчення

1. Актуальність активізації інноваційної діяльності в Україні і основні поняття цієї сфери.

2. Сучасна концепція інноваційного менеджменту.

Завдання 1. Підготуйте аналітичну доповідь за однією з тем, наве­дених нижче.

1. Сучасне уявлення про інновацію.

2. Проблеми інновацій в економічній думці XIX–XX століття.

Завдання 2. Дайте відповіді на тести.

Завдання 3 Розв’яжіть проблемну ситуацію.

Вас призначили керівником підприємства. Згідно зі змістом систе­ми інноваційного менеджменту обґрунтуйте свої дії стосовно купівлі-продажу новизни.

Література: 42, с. 4–7, 50–58; 18, с. 3–8; 51, с. 35–40.

Тести до семінарського заняття 1

Тест 1.

Визначте об’єкт дисципліни «Інноваційний менеджмент»:

1) інноваційна діяльність галузі;

2) інноваційна діяльність національного господарства;

3) інноваційна діяльність підприємства;

4) усі відповіді правильні.

Тест 2.

Визначте предмет дисципліни «Інноваційний менеджмент»:

1) проблеми менеджменту;

2) сукупність практичних проблем менеджменту інноваційної ді­яльності;

3) сукупність методичних проблем менеджменту інноваційної ді­яльності;

4) сукупність теоретичних, методичних та практичних проблем менеджменту інноваційної діяльності.

Тест 3.

Визначте принципи, які слід застосовувати при вивченні дисциплі­ни «Інноваційний менеджмент»:

1) системність;

2) комплексність;

3) динамічність;

4) усі відповіді правильні.

Тест 4.

Дайте визначення інноваційного менеджменту:

1) інноваційний менеджмент – це сукупність методів і форм управ­ління інноваційним підприємством, а також організаційними структу­рами та їх персоналом, що зайняті цією діяльністю;

2) інноваційний менеджмент – це самостійна область економічної науки та професійної діяльності, що спрямована на формування та за­безпечення будь-якою організаційною структурою інноваційних цілей шляхом раціонального використання матеріальних, трудових і фінан­сових ресурсів;

3) інноваційний менеджмент – це один з різновидів функціональ­ного менеджменту;

4) усі відповіді правильні.

Тест 5.

Визначте основні аспекти інноваційного менеджменту:

1) це наука та мистецтво;

2) вид діяльності та процес прийняття управлінських рішень;

3) апарат управління інноваціями;

4) усі відповіді правильні.

Тест 6.

Визначте поняття «інновація»:

1) інновація – це все нове;

2) інновація – це нововведення;

3) інновація – це кінцевий результат інноваційної діяльності;

4) інновація – це новостворені (застосовані) і вдосконалені техно­логії, продукція або послуги з високим рівнем конкуренто­спро­мож­ності, а також організаційно-технічні рішення, які істотно змінюють об’єкти, структуру та якість виробництва і соціальної сфери;

Тест 7.

Розмежуйте поняття «інноваційний продукт» та «інноваційна про­дукція»:

1) нова конкурентноздатна продукція чи послуга;

2) результат науково-дослідної або дослідно-конструкторської роз­робки;

3) організаційна науково-технічна продукція чи послуги;

4) усі відповіді правильні.

Тест 8.

Яке підприємство можна вважати інноваційним?

1) підприємство, що виготовляє і реалізує інноваційний продукт, продукцію чи послуги, обсяг виробництва якого перевищує (в розмірі) 80% його загального обсягу виготовленої продукції або послуг;

2) підприємство, що виготовляє і реалізує інноваційний продукт, продукцію чи послуги, обсяг виробництва якого перевищує (в розмірі) 50 % його загального обсягу виготовленої продукції або послуг;

3) підприємство, що виготовляє і реалізує інноваційний продукт, продукцію чи послуги, обсяг виробництва якого перевищує (в розмірі) 40% його загального обсягу виготовленої продукції або послуг;

4) жодна з відповідей не є правильною.

Тест 9.

Систему інноваційного менеджменту характеризують:

1) вхід системи та вихід, керуюча та керована підсистеми, під­систе­ма наукової допомоги; забезпечуюча та цільова підсистеми, зов­нішнє середовище та зворотній зв’язок;

2) керуюча та керована підсистеми;

3) суб’єкт та об’єкт управління;

4) жодна з відповідей не є правильною.

Тест 10.

Розмежуйте поняття «портфель новизни» та «портфель інновацій»:

1) повинен наповнюватися переважно шляхом інноваційних розро­бок, винаходів, патентів, ефективних ноу-хау та іншою радикальною новизною;

2) стратегічний план втілення новизни купленої та власної.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти