ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 2. Формування та розвиток інноваційних теорій

При вивченні теми слід звернути увагу на те, що сьогодні виді­ляють три типи розвитку цивілізації (рис. 2.2):

а) переважно екстенсивний, який ґрунтується на традиційних мало­ефективних виробничо-технологічних методах;

б) переважно інтенсивний, в основу якого покладено концепцію науково-технічного прогресу;

в) інноваційний, що характеризується перенесенням акценту з нау­ково-технічних рішень на використання нових прогресивних тех­но­логій. При цьому науково-технічний прогрес розглядають як істотний фактор виробництва продукції, що забезпечує зростання продуктив­ності праці за рахунок удосконалення засобів виробництва та техно­ло­гії через нові наукові закономірності.


Рис. 2.2. Типи розвитку економіки

Рекомендовано зупинитись на визначенні ролі науково-технічного прогресу в економічному розвитку, яка полягає в тому, що він висту­пає як екзогенний та ендогенний фактор впливу на господарську систему.

Слід зосередитись на виділенні трьох основних типів моделей екзо­генного науково-технічного прогресу (НТП):

1) автономного (нейтрального НТП);

2) уречевленого;

3) індукованого.

Крім того, існує три підходи в моделях ендогенного НТП:

1) НТП вважають результатом діяльності особливої галузі еконо­міки, що виробляє нові технології;

2) враховується вплив фундаментальних досліджень та приклад­них розробок, ефективність впровадження досягнень науки і техніки;

3) НТП визначається через розкриття причин та наслідків усере­дині виробничої системи.

Доцільно зауважити, що останнім часом концепція ендогенного НТП набула значного поширення, актуальними стали аналіз джерел і засобів упровадження та поширення технологічних досягнень, а також методів управління цим процесом. Разом з цим слід зазначити, що сьогодні виділяють п’ять етапів розвитку інноваційної теорії.

Рекомендується детально розглянути: 1) класичну теорію іннова­цій, представниками якої традиційно вважають Й. Шумпетера, В. Зом­барта та В. Мічерліха; 2) теорію довгих хвиль М. Кондратьєва; 3) »неокласичні» постшумпетерські теорії, прихильниками яких вва­жають С. Кузнець, Г. Менш, М. Калецкі, В. Хартман, Б. Твісс та ін.; 4) теорію «прискорення» або «інноваційного підприємництва», яка виникла на основі робіт Й. Шумпетера та М. Кондратьєва, М. Ка­лецкі. Її засновником став американський економіст П. Друкер; 5) со­ціально-психологічну модель, що пов’язана з пріоритетом людських відносин в управлінні інноваційною діяльністю (Х. Барнет, Е. Вітте, Е. Денісон) (рис. 2.2–2.4).


Рис. 2.3. Нові фактори виробництва за Й. Шумпетером

 


Рис. 2.4. Характерні риси науково-технічної революції

Необхідно також враховувати, що науково-технічний розви­ток відбувається хвилеподібно з циклами в 50 років, і саме це обумов­лює чергування ділових циклів у суспільному виробництві (рис. 2.1).


Рис. 2.1. Еволюція технологічних укладів

Ключові слова: науково-технічний прогрес, науково-технічна ре­волюція, інноваційний розвиток, інноваційна культура, венчурне під­приємництво.

Семінарське заняття 2

Питання для обговорення

1. Інноваційний тип розвитку економіки як об’єктивна умова еко­номічного зростання.

2. Місце НТП в економічних теоріях.

3. Технологічні зміни як чинник економічного розвитку.

Питання для самостійного вивчення

1. Теорія технологічних змін і реформи в Україні.

2. Економічне визначення технологічних змін.

Завдання 1. Підготуйте аналітичну доповідь за однією з тем, наве­дених нижче.

1. Інноваційна діяльність як фактор підвищення ефективності вітчизняної економіки.

2. Інноваційна діяльність – засіб подолання кризи.

3. Науково-технічний прогрес та економічний розвиток.

Завдання 2. Дайте відповіді на тести.

Завдання 3. Розв’яжіть проблемну ситуацію.

Сучасний період розвитку характеризується як період науково-тех­нічного прогресу. З точки зору державного діяча поясніть, чи можна зазначений період назвати науково-технічною революцією?

Література: 13, с. 15–24; 16, с. 12–15; 36, с. 8–34; 51, с. 22–28.

Семінарське заняття 3

Питання для обговорення

1. Еволюція інноваційних теорій: класична теорія інновацій, теорія ділових циклів, неокласична теорія, теорія інноваційного підприєм­ництва, соціально-психологічна модель.

2. Поняття, роль та життєвий цикл технологічних укладів.

3. Розвиток технологічних укладів.

Питання для самостійного вивчення

1. Місце України в сучасній системі міжнародних економічних зв’язків.

2. Стадії конкурентного розвитку країни за М. Портером та струк­турні джерела економічного розвитку країни.

Завдання 1. Підготуйте аналітичну доповідь за однією з тем, нав­де­них нижче.

1. Розвиток теорії інноватики і її сучасні концепції.

2. Наука, технологія, економіка і освіта як компоненти цілісної інноваційної системи.

Завдання 2. Дайте відповіді на тести.

Завдання 3 Розв’яжіть проблемну ситуацію

Згідно з теорією «довгих хвиль» Кондратьєва та «ділових циклів» Й. Шумпетера. Охарактеризуйте цикли розвитку економіки Що ви мо­жете запропонувати для сприяння підйомній хвилі у вітчизняній еко­номіці?

Література:13, с. 15–24; 36, с. 8–34; 51, с. 22–28.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти