ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 3. Інноваційна діяльність як об’єкт інноваційного менеджменту

При вивченні теми слід звернути увагу на те, що в світі поширені два підходи до поняття «інновація»: статичний та динамічний. Остан­ній пов’язаний з поняттям інноваційного процесу (процесу перетво­рення наукового знання в інновацію), який слід уявити як поступовий ланцюг подій, коли інновація визріває від ідеї до конкретного продук­ту, технології або послуги та розповсюджується у практичному вико­ристанні. Виділяють наступні етапи інноваційного процесу: фунда­ментальні дослідження, прикладні дослідження, дослідно-конструк­торські і експериментальні розробки, виробництво та комерціалізацію (рис. 3.1).


Умовні значення:

1 етап – науково-дослідні розробки фундаментальні;

2 етап – науково-дослідні розробки прикладні;

3 етап – дослідно-конструкторські розробки;

4 етап – виробництво;

5 етап – комерціалізація.

Рис. 3.1. Етапи інноваційного процесу

Важливим є те, що поняття інноваційного процесу часто ототож­нюють з поняттям інноваційного циклу, що передбачає наявність зво­ротного зв’язку між споживачем нового товару та науковою сферою (рис. 3.2–3.4). Разом з тим слід зазначити, що інноваційний процес за еволюційним перетворенням наукового знання в нові види продукції, технологій та послуг є складовою інноваційної діяльності, для ефек­тивного управління якою доцільно використовувати інтегровану кла­сифікацію інновацій та інноваційних процесів (рис. 3.5).


Рис. 3.2. Сутність і складові інноваційної діяльності підприємства

 


Рис. 3.3. Взаємозв’язок розвитку інновацій, техніки та науки

 


Рис. 3.4. Напрями інноваційної діяльності підприємства

 


Рис. 3.5. Класифікація інновацій

Слід звернути увагу на те, що виділяють наступні класифікаційні ознаки інновацій: за змістом; у залежності від технологічних пара­мет­рів; за місцем на підприємстві; за масштабом новизни; за іннова­цій­ним потенціалом; за сферою застосування; за формою новизни; за причиною виникнення; за частотою використання; за етапами життє­вого циклу; за організацією інноваційного процесу та за видом отри­маного ефекту.

Ключові слова: інноваційний процес, статичний та динамічний підходи, інноваційний цикл, напрями інноваційної діяльності.

Семінарське заняття 4

Питання для обговорення

1. Характеристика інноваційного процесу.

2. Сутність інноваційної діяльності та основні її напрями.

3. Класифікація інновацій.

Питання для самостійного вивчення

1. Взаємозв’язок розвитку інновацій, науки і техніки.

2. Сучасні особливості інноваційного процесу.

Завдання 1. Підготуйте аналітичну доповідь за однією з тем, наве­дених нижче.

1. Інновації в соціально-економічному контексті.

2. Взаємозв’язок між дослідженнями, виробництвом та нововве­деннями.

Завдання 2. Дайте відповіді на тести.

Завдання 3. Розв’яжіть проблемну ситуацію.

Спільне підприємство «Фортрана-Ді» характеризується достатньою інноваційною активністю. Співвідношення радикальних та ординар­них інновацій становить 1:10. Проте рентабельність виробництва по­ступово знижується. Встановіть причину і запропонуйте можливі шля­хи підвищення ефективності з позицій інноваційного менеджменту.

Література: 18, с. 5–10; 32, с. 7–24; 42, с. 4–31.

Тести

Тест 1.

Визначте підходи, що пов’язані з розглядом інновацій:

1) статично-динамічні;

2) статичні;

3) динамічні;

4) інтегральні.

Тест 2.

З’ясуйте послідовність етапів інноваційного процесу:

1) прикладні дослідження, фундаментальні дослідження, дослідно-конструкторські розробки, комерціалізація;

2) фундаментальні дослідження, прикладні дослідження, дослідно-конструкторські розробки, виробництво, комерціалізація;

3) комерціалізація, прикладні дослідження, дослідно-конструктор­ські розробки;

4) модернізація, прикладні дослідження, дослідно-конструкторські розробки.

Тест 3.

З’ясуйте мету фундаментальних досліджень:

1) розкрити нові зв’язки між явищами, вивчити закономірності розвитку природи і суспільства;

2) виготовити експериментальні зразки;

3) розповсюдити інновації;

4) жодна з відповідей не є правильною.

Тест 4.

Визначте головну мету прикладних досліджень:

1) розкриття нових зв’язків між явищами, вивчення закономір­нос­тей розвитку природи і суспільства;

2) розповсюдження інновацій;

3) вирішення технічної проблеми, уточнення теоретичних питань, отримання конкретних наукових результатів, які в подальшому будуть використані.

4) усі відповіді правильні.

Тест 5.

Визначте головну мету дослідно-конструкторських розробок:

1) створення й модернізація зразків нових виробів, які можуть бути подані до серійного виробництва;

2) комерціалізація інновацій;

3) промислове виробництво.

4) створення новизни.

Тест 6.

Дайте визначення поняття «інноваційний процес»:

1) це поступовий ланцюг подій, коли інновації визрівають від ідеї до конкретного продукту, технології, структури чи послуги, розпов­сюджується в господарській практиці та суспільній діяльності;

2) це процес перетворення наукового знання в інновацію, який слід уявити як поступовий ланцюг подій, коли інновація визріває від ідеї до конкретного продукту, технології, послуги та розповсюдження у практичному використанні;

3) це інноваційна діяльність;

4) жодна з відповідей не є правильною.

Тест 7.

Дайте визначення інноваційної діяльності:

1) це діяльність, яка пов’язана з втіленням новизни у виробництво;

2) це діяльність, спрямована на використання та комерціалізацію результатів наукових досліджень і розробок з метою розширення та оновлення номенклатури, а також покращення якості продукції, това­рів, послуг, удосконалення технології їх виготовлення з подальшим втіленням і ефективною реалізацією на ринку;

3) інноваційний процес;

4) усі відповіді правильні.

Тест 8.

З’ясуйте види інноваційної діяльності:

1) інноваційний процес;

2) маркетингові дослідження ринків збуту товарів, їх споживчих властивостей та конкурентного середовища;

3) комплекс технологічних, управлінських та організаційно-еконо­мічних заходів, які в своїй сукупності ведуть до інновацій;

4) жодна з відповідей не є правильною.

Тест 9.

Визначте об’єкт інноваційної діяльності:

1) юридичні та фізичні особи;

2) закордонні організації;

3) розробка техніки і технології підприємства, держави;

4) усі відповіді правильні.

Тест 10.

Встановіть суб’єкти інноваційної діяльності:

1) юридичні та фізичні особи, закордонні організації та громадяни, а також особи без громадянства, які беруть участь в інноваційній ді­яльності;

2) підприємства та організації;

3) сировина та фінансові ресурси;

4) усі відповіді правильні.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти