ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 4. Державна інноваційна політика України

При вивченні теми слід звернути увагу на те, що потреба дер­жав­ного регулювання інноваційних процесів обумовлена їх значенням для економіки та суспільства в цілому. Інновації стають головним заходом збільшення прибутку господарюючих суб’єктів за рахунок задово­лення ринкового попиту, зниження виробничих витрат у порівнянні з конкурентами. Проте, обмеженість ринкових механізмів як середо­вища репродукції та розповсюдження інновацій потребує державного втручання в ці процеси (рис. 4.3). Слід виділити наступні функції дер­жавних органів влади за регулюванням інновацій: акумулювання ре­сурсів на наукові дослідження та інновації, координація інноваційної ді­яль­ності, стимулювання інновацій, створення правової бази іннова­ційних процесів, кадрове забезпечення інновацій, формування науко­во-інно­ваційної інфраструктури, інституціональне забезпечення інно­ваційних процесів, регулювання соціальної та екологічної спрямо­ва­ності інно­вацій, підвищення суспільного статусу інноваційної діяль­ності, регіо­нальне та міжнародне регулювання інноваційних процесів (рис. 4.1).


Рис. 4.3. Типи державних стратегій за рівнем і формами підтримки інноваційної діяльності


Рис. 4.1. Функції державних органів влади з регулювання інноваційної діяльності

Важливим є той факт, що держава повинна чітко визначити свою інноваційну політику – сукупність науково-технічних, виробничих, управлінських, фінансових та інших заходів, що пов’язані з просу­ненням нової або поліпшеної продукції на ринок. При цьому виділя­ють тактичні та стратегічні її аспекти.

Рекомендується детально розглянути чотири типи інноваційної політики держави:

1. Політику «технологічного поштовху»;

2. Політику ринкової орієнтації;

3. Політику соціальної орієнтації;

4. Політику структурних зрушень (зусилля, спрямовані на зміну економічної структури господарського механізму) (рис. 4.2).


Рис. 4.2. Види державної інноваційної політики у розвинених країнах світу

Рекомендовано опрацювати проаналізувати переодичні видання щодо стану та перспектив розвитку інноваційної політики України.

Ключові слова:інноваційна політика, стратегії державного втру­чання, політика «технологічного поштовху»; політика ринкової орієн­тації; політика соціальної орієнтації; політика структурних зрушень.

Семінарське заняття 5

Питання для обговорення

1. Роль та функції держави в стимулюванні інновацій.

2. Поняття інноваційної політики та її місце в системі регуляторів соціально-економічних процесів.

3. Види інноваційної політики держави.

4. Способи державного впливу на ефективність інноваційних механізмів.

Питання для самостійного вивчення

1. Роль та функції держави в контексті міжнародного співробіт­ництва.

2. Прямі і непрямі методи державної підтримки інноваційної ді­яльності.

Завдання 1. Підготуйте аналітичну доповідь за однією з тем, наве­дених нижче.

1. Необхідність та сутність науково-технічної політики.

2. Форми та методи реалізації науково-технічної політики.

3. Закордонний досвід регулювання інноваційної діяльності.

Завдання 2. Дайте відповіді на тести.

Завдання 3. Розв’яжіть проблемну ситуацію.

Згідно з місцем та роллю держави у розвитку інноваційної діяль­ності поясніть, чим обумовлена потреба державного регулювання інноваційних процесів та тип інноваційної політики, який, на вашу думку, найбільше підходить для розбудови економіки нашої країни?

Література: 18, с. 130–142; 32, с. 24–35; 42, с. 91–117; 51, с. 46–74.

Тести

Тест 1.

Визначте, чим обумовлена потреба державного регулювання інноваційних процесів:

1) загальнодержавним значенням;

2) обмеженістю ринкових механізмів у репродуціюванні та розпов­сюдженні інновацій;

3) їх значенням для економіки та суспільства в цілому;

4) усі відповіді правильні.

Тест 2.

Визначте функції державного органа влади по регулюванню ін­но­вацій:

1) акумулювання ресурсів на наукові досліди та інновації;

2) координація та стимулювання інноваційної діяльності;

3) створення правової бази та кадрове забезпечення;

4) формування науково-інноваційної інфраструктури;

5) інституціональне забезпечення інноваційної діяльності;

6) регулювання соціально та екологічно спрямованих інновацій;

7) підвищення суспільного статуту інноваційної діяльності;

8) регулювання та мікрорегулювання інноваційних процесів;

9) регулювання міжнародних аспектів інноваційних процесів.

Тест 3.

Дайте визначення терміну «інноваційна політика»:

1) це сукупність науково-технічних, виробничих, управлінських, фінансових та інших заходів, що пов’язані з просуванням нової або поліпшеної продукції на ринок;

2) це комплекс цілей та методів впливу державних структур на економіку і суспільство в цілому, що пов’язані з ініціюванням і під­вищенням економічної і соціальної ефективності інноваційних про­цесів;

3) це стратегічний план втілення новизни покупної або власної;

4) жодна з відповідей не є правильною.

Тест 4.

Коли і ким був вперше вжитий та використаний термін «інно­ва­ційна політика»:

1) у 1930 р. Й. Шумпетером;

2) у 1957 р. Р. Солоу;

3) у 1967 р. міністром торгівлі США;

4) жодна з відповідей не є правильною.

Тест 5.

Визначте, які завдання виконує кожна з політик: науково-технічна; інноваційна; промислова:

1) пов’язана з отриманням завдань і створенням технічних та технологічних розробок;

2) пов’язана з проблемами втілення;

3) охоплює всі аспекти діяльності підприємств;

4) усі відповіді правильні.

Тест 6.

З’ясуйте аспекти інноваційної діяльності:

1) операційні;

2) тактичні;

3) стратегічні;

4) усі відповіді правильні.

Тест 7.

Виділіть варіанти державної інноваційної політики:

1) політика «технологічного поштовху»;

2) політика ринкової орієнтації;

3) політика соціальної орієнтації;

4) міжнародна політика.

Тест 8.

Визначте стратегії в світовій практиці за рівнями і формами під­тримки:

1) державні стратегії активного втручання;

2) децентралізованого регулювання;

3) змішані;

4) імітаційні.

Тест 9.

Визначте головний нормативно-правовий документ, який визначає правові основи регулювання інноваційної діяльності:

1) Закон України «Про інноваційну діяльність»;

2) Концепція науково-технічного та інноваційного розвитку;

3) Послання президента України до Верховної Ради;

4) усі відповіді правильні.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти