ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 9. Організація інновацій

При вивченні теми слід звернути увагу на те, що під організацією інновацій розуміють способи впорядкування і регулювання зусиль окремих особистостей та груп співробітників шляхом сумісних ско­ор­динованих дій по створенню і реалізації інновацій. Характерною особ­ливістю систем організації інновацій є наявність в них невизначеності і ризику у досягненні кінцевих результатів (рис. 9.1). У зв’язку з тим, що домінуюча частка інновацій створюється в межах інноваційного підприємства, виокремлюють поняття «організаційна форма іннова­ційних процесів», тобто комплекс підприємств, окреме підприємство або його підрозділ, які характеризуються певною ієрархічною орг­структурою і певним механізмом управління та забезпечують прак­тичну реалізацію нововведення (рис. 9.2).


Рис. 9.1. Система організації інновацій


Рис. 9.2. Історична трансформація організаційних форм інноваційних підприємств

Важливим є те, що на розвиток організаційних форм, що створю­ють нові знання і техніку, значно впливає історичний фактор. З кож­ним новим етапом розвитку суспільства з’являються нові організа­цій­ні форми: науково-дослідницькі інститути, змішані комісії, науково-виробничі комплекси, тимчасові колективи, інкубатори, венчурні фон­ди і фірми, технополіси, технопарки, «спін-офф» (рис. 9.3). Вирішення завдань, які стоять перед інноваційним підприємством, здійснюються в межах певних організаційних структур – сукупності наукових, кон­структорських, проектних, технологічних та інформаційних під­роз­ді­лів, що здійснюють основну творчу діяльність по створенню інтелек­туального продукту.


Рис. 9.3. Нові форми інноваційного бізнесу

Доцільно усвідомити те, що в сучасній теорії і практиці управління нововведеннями розрізняють наступні види організаційних структур: функціональні, тематичні, матричні (проектно-матричні та функціо­нально-матричні) (рис. 9.4).


Рис. 9.4. Типи і види організаційних структур інноваційного підприємства

Ключові слова: організація інновацій, бізнес-інкубатор, інновацій­ний фонд, технополіс, технопарк, фірма «спін-офф», інноваційна біржа.

Семінарське заняття 11

Питання для обговорення

1. Поняття організації інновацій.

2. Особливості та завдання організації інноваційного процесу.

3. Розвиток організаційних форм інноваційного процесу та класи­фікація інноваційних підприємств.

Питання для самостійного вивчення

1. Фактори, що впливають на організацію інноваційного процесу.

2. Організація галузевої і територіальної інноваційної діяльності в Україні.

Завдання 1. Підготуйте аналітичну доповідь за однією з тем, наве­дених нижче.

1. Зони інноваційної активності.

2. Чи потрібні нам технополіси та бізнес-інкубатори?

Завдання 2. Дайте відповіді на тести.

Завдання 3. Розв’яжіть проблемну ситуацію.

Вам як керівнику корпорації потрібно постійно піклуватися про ін­новаційний процес. Обґрунтуйте свої дії щодо його організації у Ва­шій корпорації.

Література: 16, с. 37–44; 34, с. 55–56; 42, с. 156–188; 51, с. 75–107, 494–503, 529–542.

Семінарське заняття 12

Питання для обговорення

1. Сутність і принципи формування організаційних структур інно­ваційного підприємства.

2. Класифікація організаційних структур інноваційного під­приєм­ства.

3. Особливості формування і удосконалення структур інноваційно­го підприємства.

Питання для самостійного вивчення

1. Організація виконання НДДКР і забезпечення інноваційних про­цесів.

2. Організація втілення і трансферт інновацій.

Завдання 1. Підготуйте аналітичну доповідь за однією з тем, наве­дених нижче.

1. Піднесення до технополісів.

2. Розвиток регіональної інноваційної діяльності.

Завдання 2. Дайте відповіді на тести.

Завдання 3. Розв’яжіть проблемну ситуацію

Як керівник підприємства, що змінило свою організаційно-правову форму і має за мету акцентувати свою роботу на розробці та втіленні новавведень оберіть найбільш оптимальну організаційну структуру для реалізації поставлених цілей

Література: 16, с. 37–44; 34, с. 55–56; 42, с. 156–188; 51, с. 75–107.

Тести семінарського заняття 11

Тест 1.

Дайте визначення загального поняття «організація»:

1) це внутрішня упорядкованість системи і узгодженість взаємодії частин;

2) сукупність процесів або дій, які спрямовані на створення і удос­коналення взаємозв’язків між частинами цілого;

3) об’єднання людей, які діють на основі певних процедур і правил з метою досягнення цілі;

4) це зчеплення, що дає можливість руху.

Тест 2.

Дайте визначення поняття «організація інновацій»:

1) це сумісні групи людей для втілення нововведень;

2) це способи впорядкування автономних груп співробітників шля­хом сумісних скоординованих дій для створення і реалізації інновацій;

3) усі відповіді правильні;

4) жодна відповідь не є правильною.

Тест 3.

Виділіть декілька основних груп організації інноваційного процесу, які поєднують усі варіанти :

1) входять всі організації, які відрізняються взаємозв’язком і суміс­ництвом етапів і робіт;

2) ті, що мають відмінність в характері розподілу ресурсів між ета­пами інтелектуального потенціалу на вирішення конкретних завдань;

3) ті, що характеризуються різною динамікою розвитку робіт у часі;

4) ті, що характеризуються взаємозв’язком і взаємодією учасників і процесів між собою;

5) ті, що мають однакові механізми реалізації.

Тест 4.

Назвіть особливості організації інноваційних процесів в сфері науки:

1) неординарність результатів інноваційної діяльності;

2) специфіка роботи наукових, конструкторських і проектних ко­лективів;

3) креативність;

4) усі відповіді правильні.

Тест 5.

Дайте визначення поняття організаційної форми інноваційних про­цесів:

1) комплекс підприємств, окреме підприємство або його підрозділ, які характеризуються певною ієрархічною організаційною структурою і визначеним механізмом управління та забезпечують практичну реа­лізацію нововведення;

2) комплекс підприємств, окреме підприємство або його підрозділ, які характеризуються певною ієрархічною організаційною структурою і визначеним механізмом управління та забезпечують практичну реа­лізацію інновацій;

3) окреме підприємство або його підрозділ, які характеризуються певною ієрархічною організаційною структурою;

4) усі відповіді правильні.

Тест 6.

Виокремте основні відмінності організаційних форм інноваційних підприємств:

1) специфіка інновацій, які створюються;

2) обсяг охоплення інноваційного процесу;

3) рівень управління;

4) територіальне розміщення;

5) форма ієрархічних зв’язків;

6) форма власності;

7) усі відповіді правильні.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти