ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 11. Управління інноваційними проектами

При вивченні теми слід зосередити увагу на системі взаємо­пов’я­за­них цілей і програм їх досягнення, що являють собою комплекс різно­манітних науково-дослідницьких, дослідно-конструкторських, вироб­ничих, організаційних, фінансових, комерційних та інших заходів, які організовані відповідним чином і приводять до інновацій – іннова­цій­них проектів. Поняття «інноваційний проект» розглядається в трьох аспектах: як форма цільового управління інноваційної діяльності, процес здійснення інновацій, комплект документів (рис. 11.1).


Рис. 11.1. Переваги інноваційних проектів як форми реалізації стратегічних цілей

До основних учасників проекту відносяться: замовник, інвестор, проек­тувальник, постачальник, виконавець, керівник проекту, коман­да про­екту, а також підтримуючі структури та науково-технічні ради (рис. 11.2).


Рис. 11.2. Основні учасники інноваційного проекту

Різноманітність інноваційних проектів обумовлює наявність вели­кої кількості їх класифікаційних ознак: за періодом реалізації, за ха­рактером цілей, за видом потреб, які задовольняються, за типом інно­вацій, за рівнем прийняття рішень і сфер.

Сутність змісту інноваційних проектів розкривається через їх роз­гляд за стадіями інноваційної діяльності, за процесом формування і реалізації та за елементами організації (рис. 11.5).


Рис. 11.5. Зміст інноваційного проекту та сутність управління ними

Управління інноваційним проектом – це процес прийняття і реа­лі­зації управлінських рішень, пов’язаних з визначенням цілей, орга­ні­за­ційною структурою, плануванням заходів і контролем за ходом їх виконання, спрямованих на реалізацію інноваційної ідеї. Цей процес базується на сукупності науково-обґрунтованих і перевірених практи­кою принципах: селективного управління, цільової орієнтації, повноти циклу управління проектом, етапності, ієрархічності організації і управ­ління ними, багатоваріантності, системності, комплексності, збалансо­ваності (рис. 11.3).


Рис. 11.3. Принципи управління інноваційним проектом

Доцільно зауважити, що розробка інноваційного проекту являє со­бою науково-дослідницьку роботу прогнозно-аналітичного і техніко-еко­номічного характеру і передбачає постановку мети інноваційного про­екту та розробку його концепції, планування проекту, а також оформ­лення його проектно-кошторисної документації (рис. 11.4).


Рис. 11.4. Порядок розробки інноваційного проекту

Ключові слова: інноваційний проект, основні учасники проекту, проектно-кошторисна документація, інноваційна ідея, управління ін­новаційним проектом.

Семінарське заняття 14

Питання для обговорення

1. Поняття та сутність інноваційних проектів.

2. Зміст, види інноваційних проектів та принципи управління ними.

3. Порядок розробки інноваційних проектів.

Питання для самостійного вивчення

1. Організація управління інноваційним проектом.

2. Контроль, регулювання робіт та порядок завершення проекту.

Завдання 1. Підготуйте аналітичну доповідь за однією з тем, наве­дених нижче.

1. Управління проектом як елемент інноваційного менеджменту.

2. Експертиза інноваційних проектів.

Завдання 2. Дайте відповіді на тести.

Завдання 3. Розв’яжіть задачу.

Підприємство виготовляє протягом місяця Q = 100000 одиниць продукції. Собівартість одиниці продукції 48 грн, відпускна ціна оди­ниці продукції 55 грн. Керівництво підприємства вирішує авто­мати­зувати один із кроків технологічного процесу, придбавши машини вартістю γ = 200000 грн кожна. Продуктивність однієї машини скла­дає q – 10000 одиниць продукції за місяць, термін експлуатації ма­ши­ни – PD – 10 років. Собівартість одиниці продукції, виготовленої з ви­користанням машин, є меншою за собівартість одиниці продукції, виготовленої за традиційною схемою, на ∆δ ‘ = 1 грн. Розрахувати ос­новні економічні показники для даного інноваційного проекту. Дис­контну ставку прийняти рівною 24 % річних.

Література: 18, с. 119–125; 32, с. 98–114; 42, с. 344–386; 51, с. 546–561.

Тести

Тест 1.

Підберіть вірне визначення терміну «інноваційний проект»:

1) це система взаємопов’язаних цілей та програм їх досягнення, які приводять до нововведень;

2) це система взаємопов’язаних цілей та програм їх досягнення, що являють собою комплекс заходів, що організовані відповідним чином і приводять до інновацій;

3) усі відповіді правильні;

4) жодна з відповідей не є правильною.

Тест 2.

Визначте основні аспекти розгляду поняття «інноваційний проект»:

1) це процес здійснення інновацій;

2) це комплект документів;

3) це форма цільового управління;

4) усі відповіді правильні.

Тест 3.

Виберіть основні елементи інноваційного проекту:

1) цілі та завдання;

2) комплекс проектних заходів по вирішенню і реалізації постав­ле­них цілей;

3) заходи по узгодженню ресурсів;

4) основні показники проекту, що характеризують ефективність;

5) жодна з відповідей не є правильною.

Тест 4.

Визначте основних учасників проекту:

1) замовник; інвестор; проектувальник;

2) постачальник; виконавець; науково-технічна рада; проект-менеджер;

3) підтримуючі структури;

4) конкуренти.

Тест 5.

З’ясуйте організаційні структури, які відносять до пітримуючих:

1) інноваційні центри;

2) фонди підтримки програм та проектів;

3) консалтингові фірми;

4) органи незалежної експертизи;

5) патентно-ліцензійні фірми;

6) аудиторські фірми;

7) виставочні центри;

8) усі відповіді правильні.

Тест 6.

З’ясуйте послідовність етапів інноваційного проекту як процесу:

1) формування інноваційної ідеї;

2) розробка проекту;

3) надання результатів проекту замовнику;

4) реорганізація проекту.

Тест 7.

Виберіть основні принципи управління інноваційним проектом і визначте, яких недостатньо:

1) селективне управління;

2) цільова орієнтація;

3) принцип повноти циклу управління проектом;

4) принцип етапності інноваційних процесів;

5) ієрархічності;

6) динамічності.

Тест 8.

Визначте основні види інноваційного проекту за цілями:

1) стратегічний;

2) оперативний;

3) операційний;

4) довготерміновий.

Тест 9.

Визначте основні види планів за змістом:

1) продуктово-тематичний план;

2) календарний;

3) техніко-економічний;

4) бізнес-план.

Тест 10.

Визначте види інноваційних проектів за рівнями:

1) рівень проекту в цілому;

2) план окремих організацій;

3) план окремих видів робіт;

4) план окремого учасника.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти