ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 12. Правове регулювання інноваційної діяльності

При вивченні теми слід звернути увагу на той факт, що з метою реалізації концепції науково-технічної та інноваційної діяльності, а також забезпечення ефективного переходу України на інноваційний шлях розвитку необхідним є забезпечення її правової складової, а саме: розробка законодавчих актів та нормативних документів, що пе­редбачають удосконалення економічного механізму управління ін­но­ваційною діяльністю (рис. 12.1).


Рис. 12.1. Функцій державних органів управління щодо регулювання інноваційної діяльності

Нормативно-правова база інноваційної діяльності підприємства містить в собі нормативні акти трьох рівнів: законодавчі, підзаконо­давчі та локальні.

Центральне місце в правовому регулюванні інноваційної діяльності займають правові аспекти охорони інтелектуальної власності – сукуп­ності авторських та інших прав на результати діяльності, які охороня­ються законодавчими актами держави (рис. 12.2).


Рис. 12.2. Форми інтелектуального продукту

Враховуючи різноманітність об’єктів інтелектуальної власності і вимог до їх охорони, правове регулювання підрозділяється на ряд са­мостійних функціональних сфер: авторське право, патентне право та виробнича таємниця (рис. 12.3, табл. 12.1).


Рис. 12.3. Сфери правового регулювання інноваційної діяльності України

Таблиця 12.1

Механізм правового захисту та специфіка об’єктів інтелектуальної власності

Етап інноваційного процесу Результат Форма правового захисту
Фундаментальні дослідження Відкриття (наукове) – встанов­лення невідомих раніше об’єк­тивно існуючих закономірностей, властивостей і явищ в певній області діяльності Авторське свідоцтво – документ, що визначає пропозицію винахо­дом, надає пріоритет винаходу і авторство особі
Прикладні дослідження Винахід – нове технічне рішення задачі, що має істотні відмінності і дає позитивний результат у будь-якій галузі національного господарства Патент – це документ, що посвідчує автор­ство і надає його воло­дарю виключне право на винахід. Згода на використання винаходу виражається шляхом продажу (ви­дачі) ліцензії на част­кове використання або повну передачу патент­них прав
Дослідно-кон­структорські роботи Корисна модель – нова модель, яка придатна до використання. Промисловий зразок – художньо-конструктивне рішення виробу, що визначає його зовнішній вид. Правовий захист надається у ви­падку коли він є новим, оригі­нальним і промислово придатним Свідоцтво про корисну модель, патент на про­мисловий зразок

Доцільно зауважити, що право використовувати винахід, захище­ний патентом, технічні знання, технологічні і конструкторські таєм­ни­ці виробництва тощо окремим особам або організаціям надає ліцензія шляхом прийняття зацікавленими сторонами (ліцензіаром і ліцензіан­том) ліцензійної угоди.

Ліцензійні угоди поділяються на самостійні, що передбачають пе­редачу знань або технологій, незалежно від місця і умов використання та супутні, коли до всього ще й укладається контракт на будівництво, поставку обладнання і комплектуючих вузлів або надання інжині­рин­гових послуг.

Разом з цим, слід зосередитись на тому, що за характером і обсягом прав на використання технологій розрізняють прості (невиключні), виключні та повні ліцензії (рис. 12.4).


Рис. 12.4. Сутність процесу ліцензування

Ключові слова: інтелектуальна власність, авторське право, патент­не право, промисловий зразок, винахід, патент, ліцензія, ліцензійна угода.

Семінарське заняття 15

Питання для обговорення

1. Зміст поняття інтелектуальної власності.

2. Патенти.

3. Ліцензування та юридичний порядок передачі технологій.

Питання для самостійного вивчення

1. Система стандартизації і сертифікації в інноваційній діяльності. Інформаційне забезпечення.

2. Податкова політика в системі інноваційного менеджменту

Завдання 1. Підготуйте аналітичну доповідь за однією з тем, наве­дених нижче.

1. Структура і функції органів управління наукою і технікою.

2. Права підприємств і організацій по здійсненню інноваційної діяльності.

Завдання 2. Дайте відповіді на тести.

Завдання 3. Розв’яжіть проблемну ситуацію.

«Живий хліб»

Учені стверджують, що перший хліб із борошна, випечений на розжареному камінні, з’явився близько 8–9 тис. років тому. Най­біль­ших успіхів у пекарському мистецтві досягли єгиптяни, їх у старо­дав­ньому світі називали «хлібоїдами». Давні єгиптяни знали секрети бро­діння тіста ще 5–6 тис. років тому. Від них це мистецтво перейняли греки. У давній Греції розпушений хліб вважався великим делікате­сом. Для закваски греки використовували суху суміш борошна з вино­градним соком, що забродив. Аристократи їли такий хліб як окрему страву. Коштував він набагато дорожче прісного хліба. Чим поваж­ні­шим, багатшим був господар, тим щедріше він пригощав своїх гостей пшеничним хлібом.

Полтавський хлібокомбінат презентує ексклюзивний натуральний продукт «Живий хліб» – унікальні сорти житнього заварного хліба, аналогів яким не має в Україні. «Дарунок», «Полтавський класичний», «Баварський», «Кавказький», «Джерело» та «Дари Полтави» – шість найменувань нової продукції вже найближчим часом з’являться на столах полтавців. Цей запашний хліб дуже смачний, має підвищену біологічну цінність і зберігає свіжість упродовж 6–7 днів.

ВАТ «Полтавський хлібокомбінат» – лідер виробництва хлібо­бу­лочних виробів на Полтавщині. Три роки тому підприємство впро­ва­дило автоматичне обладнання провідних закордонних фірм і досягло європейського рівня. Продукція хлібокомбінату виготовлена з нату­ральної вітчизняної сировини й не містить добавок, барвників, поліп­шувачів смаку та консервантів. Нині ВАТ «Полтавський хлібо­ком­бінат» пропонує полтавцям 62 найменування своєї продукції. І цей асортимент постійно оновлюється й розширюється. Над створенням заварних сортів «Живого хліба» працювали майже два роки. В основі приготування «Живого хліба» гармонійно поєдналися класичні рецеп­тури приготування житнього хлібу на заквасках та новітня технологія. Усі шість найменувань нової продукції випікаються без дріжджів. На хлібокомбінаті реконструйовані технологічні лінії для виготовлення «Живого хліба», приготовлені спеціальні незвичайні форми. Останнім часом досить часто надходять пропозиції по продажу рецептів деяких видів, проте керівництво над цими пропозиціями розмірковує.

Питання

1. Проаналізуйте рівень правового захисту нової продукції в Україні?

2. Запропонуйте дії, які необхідно вжити керівництву під­при­єм­ства у зв’язку з входженням України до СОТ щодо правового захисту власної продукції виробника. Обґрунтуйте свою думку.

3. Обґрунтуйте доцільність патентування власних нововведень на сучасному етапі розвитку українським підприємствам.

Література: 32, с. 256–271; 42, с. 459–467; 51, с. 331–349.

Тести

Тест 1.

З’ясуйте рівні нормативно-правової бази інноваційної діяльності:

1) законодавчий;

2) підзаконодавчий;

3) локальний;

4) усі відповіді правильні.

Тест 2.

Дайте вірне визначення поняття «інтелектуальна власність»:

1) це сукупність прав та функцій законодавчої та виконавчої вла­ди;

2) це сукупність авторських та інших прав на результати діяль­ності, які охороняються законодавчими актами держави;

3) це сукупність прав власності на «ноу-хау»;

4) усі відповіді правильні.

Тест 3.

Дайте вірне визначення терміну «інтелектуальний продукт»:

1) це результат творчих зусиль його авторів;

2) це сукупність авторських прав на результати діяльності;

3) це сукупність прав власності на рацпропозиції;

4) усі відповіді правильні.

Тест 4.

Визначте основні сфери правового регулювання інтелектуальної власності:

1) авторське право;

2) патентне право;

3) виробниче право;

4) кримінальне право.

Тест 5.

Визначте основні форми інтелектуального продукту:

1) наукові відкриття і винаходи;

2) результати НДДКР;

3) оригінальні науково-виробничі послуги;

4) консалтингові послуги науково-технічного, економічного та управлінського характеру тощо;

5) усі відповіді правильні.

Тест 6.

Підберіть вірне визначення поняття «авторське право»:

1) це сукупність норм права, які регулюють правовідносини, пов’я­зані зі створенням і використанням певного інтелектуального про­дук­ту;

2) це право, яке належить автору протягом життя і діє не менше 50 років після його смерті;

3) це право, яке розповсюджується на будь-які творчі результати, незалежне від форми, призначення і вартості інтелектуального про­дукту;

4) жодна з відповідей не є правильною.

Тест 7.

З’ясуйте значення терміну «наукове відкриття»:

1) це встановлення раніше невідомих об’єктивно існуючих зако­но­мірностей, властивостей і явищ в певній області діяльності;

2) це результати творчої інтелектуальної діяльності, в тому числі комерційної, технологічної, конструкторської;

3) це результати творчої інтелектуальної роботи мозку;

4) усі відповіді правильні.

Тест 8.

Дайте визначення терміну «винахід»:

1) це документ, що надає пріоритет винаходу і авторство особі;

2) це нове технічне рішення задачі, що має істотні відмінності в будь-якій галузі національного господарства і дає позитивний ефект;

3) це згода на використання продуктів інтелектуальної праці;

4) усі відповіді правильні.

Тест 9.

Розмежуйте поняття «патент», «корисна модель», «промисловий зразок»:

1) це документ, що посвідчує авторство і надає його володарю виключне право на винахід;

2) це художньо-конструкторське рішення виробу, що визначає його зовнішній вигляд;

3) це зразок, що характеризується новими ознаками рівня техніки, а також відмінностями їх використання в Україні;

4) усі відповіді правильні.

Тест 10.

Виберіть вірне визначення поняття «ліцензійна угода»:

1) це науково-технічне досягнення, що не має правового захисту;

2) це угода, у відповідності з якою власник винаходу техноло­гіч­них знань, досвіду і секретів виробництва видає своєму ліцензіанту документ на право використання інтелектуальної власності;

3) це науково-технічне досягнення, яке потребує захисту;

4) усі відповіді правильні.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти