ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 13. Оцінка ефективності інновацій

При вивченні теми слід звернути увагу на те, що здійснення ін­но­ва­ційної діяльності зумовлено, перш за все, прагненням отримати виго­ду (матеріальну або нематеріальну) у довгостроковому періоді свого існування. Тому важливим різновидом управлінської діяльності на мікрорівні є оцінка ефективності інноваційної діяльності (рис. 13.2).


Рис. 13.2. Поняття оцінки ефективності інноваційної діяльності та її основні критерії

Важливим є засвоєння того, що оцінку ефективності інноваційної діяльності здійснюють через розрахунок ефективності інноваційного проекту, який характеризується системою показників, які відобра­жа­ють співвідношення витрат і результатів. При цьому рекомендовано детально розглянути напрями групування цих показників за ознакою рівня – народногосподарський, регіональний, галузевий, рівень під­приємства та в залежності від виду отриманого ефекту – економічний, науково-технічний, соціально-психологічний, екологічний.

Разом з цим рекомендується акцентувати зусилля на вивченні за­кордонного досвіду проведення інвестиційних розрахунків, де широко використовуються як динамічні методи оцінки економічної ефек­тив­ності, що ґрунтуються на аналізі фінансових потоків і дозволяють оцінити економічну доцільність реалізації інноваційних проектів в цілому, так і статичні, що базуються на дослідженні фінансового ста­ну інноваційного підприємства (рис. 13.3).


Рис. 13.3. Методи оцінки економічної ефективності інноваційної діяльності

Окрім того, запропоновано розглянути основні показники загальної економічної ефективності інновацій, які широко використовуються в практиці управління нововведеннями: інтегральний ефект, оцінка рентабельності інновацій, норма рентабельності та період окупності (рис. 13.1).


Рис. 13.1. Основні показники загальної економічної ефективності інновацій

Ключові слова: ефект, ефективність результативність, оцінка ефективності інновацій, види ефекту, показники оцінки ефективності інновацій.

Семінарське заняття 16

Питання для обговорення

1. Проблеми оцінка ефективності інновацій.

2. Оцінка ефективності інновацій в період реформування еконо­міки України.

3. Принципи оцінки інноваційних проектів.

4. Види та показники ефективності інновацій.

Питання для самостійного вивчення

1. Методи оцінки економічної ефективності інноваційних проек­тів: статичні та динамічні.

2. Врахування фактору ризику та інфляції при оцінці інноваційних проектів.

Завдання 1. Підготуйте аналітичну доповідь за однією з тем, наве­дених нижче.

1. Способи державного впливу на ефективність інноваційної діяль­ності.

2. Ефективність виходу інноваційних технологій на зовнішній ринок.

Завдання 2. Дайте відповіді на тести.

Завдання 3. Розв’яжіть проблемну ситуацію.

Обґрунтуйте економічну ефективність та доцільність реалізації інноваційного проекту за умов, що дисконтна ставка дорівнює 10 %, а податок на прибуток – 25 %.

Показники 2004 р. 2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р.
Інвестиції, тис. грн
Прибуток, тис. грн
Амортизаційні від­рахування, тис. грн

Використовуючи дані таблиці, розрахуйте термін окупності ін­вестицій.

Література: 18, с. 119–125; 32, с. 99–114; 42, с. 344–386; 51, с. 546–561.

Тести

Тест 1.

Виділіть види критеріїв ефективності інноваційної діяльності:

1) локальні;

2) глобальні;

3) інтегровані;

4) централізовані.

Тест 2.

Розмежуйте поняття «динамічні методи» та «статистичні методи» оцінки ефективності:

1) ці методи оцінки ґрунтуються на аналізі фінансових потоків і дозволяють оцінити економічну доцільність реалізації інноваційних проектів у цілому;

2) базуються на оцінці інтегрального ефекту інвестиційної програ­ми або проекту;

3) їх основою є дослідження фінансового стану інноваційного під­приємства, які здійснюють інвестиційні програми за звітними роками;

4) жодне з наведених визначень не дає повної характеристики ні динамічному, ні статистичному методу оцінки.

Тест 3.

Визначте види ефекту за ознакою рівня:

1) народногосподарський;

2) економічний;

3) галузевий;

4) інтегральний;

5) рівень підприємства;

6) регіональний.

Тест 4.

З’ясуйте види ефекту в залежності від цілей;

1) економічний;

2) науково-технічний;

3) рівень підприємства;

4) соціально-психологічний;

5) екологічний;

6) інтегральний.

Тест 5.

Розмежуйте поняття «ефективність» та «ефект»:

1) показує напрям зміни виробничого відношення (позитивний чи негативний);

2) це величина вектора, планований або отриманий результат;

3) ця величина завжди відносна;

4) для визначення не підходить жоден варіант.

Тест 6.

Визначте показники для загальної економічної ефективності інновацій:

1) індекс рентабельності;

2) норма рентабельності;

3) період окупності;

4) інтегральний ефект;

5) інноваційна позиція підприємства.

Тест 7.

Підберіть вірне визначення поняттю «інтегральний ефект»:

1) це показник, що будується не на прибутку, а на грошовому по­тоці з приведенням інвестованих коштів в інновації і суми грошового потоку до сучасної вартості;

2) це різниця результатів та інноваційних витрат за розрахунковий період, що приведені до одного року, тобто з урахуванням дисконту­вання результатів і витрат;

3) це різниця результатів та інноваційних витрат;

4) жодна з відповідей не є правильною.

Тест 8.

Підберіть вірне визначення терміну «індекс рентабельності»:

1) це відношення приведених доходів до приведених на зазначену дату інноваційних витрат;

2) рівень доходності конкретного інноваційного рішення через дисконтну ставку, за якою майбутня вартість грошового потоку від інновацій приводить до сучасної вартості інвестиційних коштів;

3) це різниця результатів та інноваційних витрат;

4) усі відповіді правильні.

Тест 9.

Визначте, які показники слід враховувати для оцінки соціального успіху інноваційної діяльності:

1) забезпеченість житлом;

2) продуктивність праці;

3) чисельність робітників;

4) фондоємність.

Тест 10.

З’ясуйте, які показники слід враховувати для оцінки економічного аспекту інноваційної діяльності:

1) матеріалоємність;

2) фондоємність;

3) трудоємність;

4) термін окупності;

5) використання повітряних ресурсів.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти