ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 14. Реінжинірінг та інноваційні бізнес-процеси

При вивченні теми слід звернути увагу на те, що в період транс­формації національної економіки України існує гостра необхідність у нових інструментах і методах, які здатні допомагати підприємствам стати більш ефективними. В цій ситуації однією з ключових проблем інноваційного підприємства виступає домінування функціонального управління в організаціях, що породжує масу складнощів. Тобто, в функціонально-орієнтованих структурах надзвичайно ускладнений обмін інформацією через внутрішню бюрократизацію, а реальна робота пронизує підприємство у вигляді набору бізнес-процесів, які в більшості ніким не управляються. Важливим є поняття бізнес-процесу – сукупності етапів робіт, що починаються з певної кількості кроків і завершуються створенням необхідного продукту або послуги. При цьому слід виокремити мету бізнес-процесів – задоволення потреб клієнтів-отримувачів проміжного або кінцевого продукту та по­тен­цій­ні переваги управління бізнес-процесами, які полягають у тому, що інноваційна діяльність стає більш ефективною через зменшення кіль­кості помилок і затримок (рис. 14.2).


Рис. 14.2. Сутність бізнес-процесів та реінжинірингу

Центральним питанням теми є дослідження проектування бізнес-процесів інноваційної діяльності, під час чого використовують ін­жи­ніринг – набір прийомів і методів, які застосовують при проек­ту­ванні та розвитку підприємства у відповідності з цілями.

Важливим є те, що за складністю і значенням завдання, які вирі­шуються шляхом застосування інжинірингу, розділяють на два класи: еволюційні (ведуть до поступового удосконалення) та радикальні (ве­дуть до глобальних змін, які мають вигляд винаходів нових ділових процесів), тобто інжиніринг включає два принципово різних підходи – удосконалення процесу та перепроектування, тобто реінжиніринг.

Слід акцентувати увагу на тому, що поняття реінжинірингу бізнес-процесів виникло недавно, в 1990 році, і з цього часу активно застосовується фахівцями в області менеджменту та інформаційних технологій. Цікаво те, що його автор М. Хаммер вважає появлення реінжинірингу бізнес-процесів революцією в бізнесі, яка запропонува­ла відходження від базових принципів побудови організацій.

Вивчаючи дану тему, слід зосередитися на інноваційному характері реінжинірингу, який полягає в тому, що розробляється відносно новий діловий процес, а його реалізація дає «дерево» послідовних інновацій – елементів виробничо-господарської системи організації (рис. 14.1).


Рис. 14.1. Об’єкти, вимоги та фактори реінжинірингу

Семінарське заняття 17

Питання для обговорення

1. Характеристика інноваційного підприємництва та місце бізнес-процесів в ньому.

2. Сутність інжинірингу бізнесу.

3. Реінжинірінг інноваційної діяльності

Питання для самостійного вивчення

1. Процес організації реінжинірінгу на підприємстві та фактори його успіху.

2. Типові помилки при проведенні реінжинірінгу.

Завдання 1. Підготуйте аналітичну доповідь за однією з тем, наведених нижче.

1. Використання досвіду реінжинірінгу інноваційної діяльності передовими компаніями світу.

2. Реінжинірінг – метод інжинірингу.

Завдання 2. Дайте відповіді на тести.

Завдання 3. Розв’яжіть проблемну ситуацію.

Складіть технологічну карту бізнес-процесів Полтавського універ­ситету споживчої кооперації України та опишіть можливі етапи про­ведення реінжинірингу для підвищення рівня якості навчальних послуг на освітньому ринку України. Передбачте основні можливі пе­решкоди на шляху реалізації запропонованого проекту реінжинірингу бізнес-процесів ПУСКУ.

Література: 42, с. 183–207; 41, с. 13–27; 38, с. 6–30.

Тести

Тест 1.

Підберіть вірне визначення терміну «бізнес-процес»:

1) це сукупність етапів робіт, що починаються з одного або кількох входів і завершуються створенням продукту (послуги, необхідної клієнту);

2) це потік роботи, який переходить від одного фахівця до іншого, від одного відділу до іншого в залежності від рівня управління;

3) це процес роботи підприємства;

4) усі відповіді правильні.

Тест 2.

Визначте основну мету здійснення бізнес-процесів:

1) задоволення потреб клієнтів;

2) отримання проміжного або кінцевого продукту;

3) отримання уявлення про управлінський процес;

4) усі відповіді правильні.

Тест 3.

На якому рівні може бути використана концепція бізнес-процесів на практиці:

1) на рівні міжфункціонального рішення, опису та втілення про­цесної організації управлінської структури;

2) на операційному рівні;

3) на стратегічному рівні;

4) жодна відповідь не є правильною.

Тест 4.

Підберіть вірне визначення терміну «інжиніринг-бізнесу» із запро­понованого переліку:

1) це набір багатьох прийомів і методів, які компанія використовує для проектування та розвитку бізнесу у відповідності зі своїми цілями;

2) це узагальнення проекту і теорії діяльності провідних підпри­ємств, що пов’язані з його інноваційним перетворенням;

3) це погляд на інноваційну діяльність як на інженерну;

4) жодна відповідь не є правильною.

Тест 5.

З’ясуйте класи проблем, які вирішуються методом інжинірингу:

1) еволюційні;

2) регресійні;

3) радикальні;

4) кореляційні;

5) революційні.

Тест 6.

Коли і ким було введено поняття «реінжиніринг бізнес-процесу»:

1) у 1990 р. Р. Рейганом;

2) у 1886 р. Г. Тауном;

3) у 1990 р. М. Хаммером;

4) у 1999 р. Ч. Бебіджем.

Тест 7.

Підберіть вірне визначення терміну «реінжиніринг бізнес-процесів»:

1) це метод інжинірингу, який спрямований на радикальні зміни, що ведуть до нових ділових процесів, які знижують вартість, підви­щують якість та рівень сервісу;

2) це радикальне перепроектування бізнес-процесів підприємств і організацій для отримання істотних ефектів і зниження вартості і росту обсягів продажу продукції і послуг;

3) це безперервні та істотні зміни в технологіях;

4) жодна відповідь не є правильною.

Тест 8.

Визначте об’єкти реінжинірингу:

1) організації, які знаходяться в кризовому стані;

2) фірми, що розробляють інноваційні стратегії розвитку;

3) організації-лідери, що проводять наступальну інноваційну по­літику;

4) усі відповіді правильні.

Тест 9.

З’ясуйте основні вимоги проведення реінжинірингу:

1) стратегічна і операційна спрямованість, системність;

2) процесна орієнтація, амбіціозні цілі;

3) відновлення без закоренілих правил бізнесу;

4) удосконалення за рахунок використання сучасних інформа­цій­них технологій.

Тест 10.

Назвіть основних учасників реінжинірингу:

1) проект-менедежер, лідер проекту, володарі процесів;

2) головний методист, командир реінжинірингу;

3) команда реінжинірингу;

4) комітет наглядачів.


КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти