ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


З дисципліни «Інноваційний менеджмент»

(для студентів спеціальності 8.050201 «Менеджмент організацій»)

Види самостійної роботи Планові терміни виконання Форми контролю та звітності Макси­мальна кількість балів
1. Обов’язкові види СРС
1.1. Підготовка до семінарських занять (6 занять протягом семестру) Систематично, відповідно розкладу ауди­торних занять Активна робота на семі­нар­ських заняттях: 1) усне опитування, обгово­рення доповідей та рефе­ра­тів, дискусії; 2) розгляд матеріалів аналі­тичних оглядів публікацій за визначеною проблемою; 3) вирішення практичних си­туацій; 4) тестовий контроль, поня­тійний диктант, експрес опи­тування 6 балів (6 занять по 1 балу за кожне)
1.2. Опрацювання матеріалу, вине­сеного програ­мою на самостій­ний розгляд Систематично, відповідно розкладу ауди­торних занять Перевірка правильності ви­ко­нання та результатів тес­ту­вання 20 балів (1бал × 6 тем + 7 тем · 2)
1.3. Підготовка до модульних контрольних робіт Останнє занят­тя відповідно­го модуля Перевірка правильності ви­ко­нання комплексних кон­троль­них робіт 18 балів (2 МКР по 9 балів за кожну)
Разом балів за обов’язкові види СР — 44 бали
2. Вибіркові види СРС*
2.1. Написання наукового рефе­рату з визначеної проблеми Згідно розкла­ду семінар­ських та індивідуаль­них занять Обговорення (захист) мате­ріалів наукового реферату з визначеної проблеми (мак­симально 5 балів) підготов­ка реферату без захисту (3 бали) 5 балів
2.2.Підготовка матеріалів влас­них досліджень до участі в нау­ковій студентській конференції Протягом семестру Обговорення матеріалів до­повіді з викладачем, допо­відь на науковій конфе­рен­ції 5 балів
2.3. Участь у ро­боті наукового клубу «Менеджер» Відповідно до графіка роботи клубу Доповідь на одне із засідань, підготовка тематичної стін­газети, кросворда, ділової гри 5 балів (за кожний вид роботи)
2.4. Підготовка публікації в нау­кових виданнях Протягом семестру Підготовка матеріалів, пере­дача до друку 5 балів
Разом балів за вибіркові види СР — 20 балів

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

З дисципліни «Інноваційний менеджмент»

(для студентів спеціальності 7.050201 «Менеджмент організацій»)

Види самостійної роботи Планові терміни виконання Форми контролю та звітності Макси­мальна кількість балів
1. Обов’язкові види СРС
1.1. Підготовка до семінарських занять (9 занять протягом семестру) Систематично, відповідно роз­кладу аудитор­них занять Активна робота на семінар­ських заняттях: 1. усне опитування, обгово­рення доповідей та рефератів, дискусії; 2. розгляд матеріалів аналі­тичних оглядів публікацій за визначеною проблемою; 3. вирішення практичних си­туацій; 4. тестовий контроль, поня­тій­ний диктант, експрес опиту­вання 9 балів (9 занять по 1 балу за кожне)
1.2. Опрацювання матеріалу, вине­сеного програ­мою на самостій­ний розгляд Систематично, відповідно роз­кладу аудитор­них занять Перевірка правильності вико­нання та результатів тесту­вання 16,5 балів (1 бал × 6 тем + 7 тем · 1,5)
1.3. Підготовка до модульних контрольних робіт Останнє занят­тя відповідного модуля Перевірка правильності вико­нання комплексних контроль­них робіт 18 балів (2 МКР по 9 балів за кожну)
Разом балів за обов’язкові види СР — 43,5 бали
2. Вибіркові види СРС*
2.1. Написання наукового реферату з визначеної проблеми Згідно розкладу семінарських та індивідуальних занять Обговорення (захист) мате­рі­алів наукового реферату з ви­значеної проблеми (макси­мально 5 балів), підготовка реферату без захисту (3 бали) 5 балів
2.2. Підготовка матеріалів влас­них досліджень до участі в науко­вій студентській конференції Протягом семестру Обговорення матеріалів допо­віді з викладачем, доповідь на науковій конференції 5 балів
2.3. Участь у роботі наукового клубу «Менеджер» Відповідно до графіка роботи клубу Доповідь на одне із засідань, підготовка тематичної стінга­зети, кросворда, ділової гри 5 балів (за кожний вид роботи)
2.4. Підготовка публікації в нау­кових виданнях Протягом семестру Підготовка матеріалів, пере­дача до друку 5 балів
Разом балів за вибіркові види СР — 20 балів

ПОРЯДОК І КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Оцінювання знань студентів з дисципліни «Інноваційний менеджмент» здійснюється на основі результатів поточного модульного контролю (ПМК), тобто заліку.

Загальні положення

Під кредитно-модульною системою організації навчального про­цесу мають на увазі таку модель організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні модульно-рейтингових технологій навчання із системою спеціальних освітніх одиниць (залікових кредитів). Ха­рактерною ознакою впровадження модульно-рейтингових технологій в навчальний процес є розподіл навчального матеріалу на модулі та застосування накопичувальних систем оцінювання знань студентів.

Рейтингова система оцінювання є невід’ємною складовою робочої навчальної програми з дисципліни «Інноваційний менеджмент» і пе­редбачає визначення якості виконаної студентом навчальної роботи та рівня набутих ним знань та вмінь шляхом оцінювання в балах усіх результатів, досягнутих під час поточного модульного та семестро­вого підсумкового контролю.

Головною метою запровадження кредитно-модульної системи є підвищення якості підготовки фахівців з вищою освітою та забез­пе­чення на цій основі конкурентоздатності випускників на національ­ному та міжнародному ринках праці.

Одиницею вимірювання навчального навантаження, необхідного для засвоєння змістових модулів за кредитно-модульною системою, є заліковий кредит.

Змістовий модуль – це система навчальних елементів (розділів чи підрозділів навчальної дисципліни або мікромодулів), поєднаних за ознакою відповідності до певного навчального об’єкта.

Модуль – це окрема частина освітньо-професійної програми підго­товки фахівця (навчальної дисципліни), що реалізується відповідними формами організації навчального процесу.

Розрахунок обсягу кожного модуля та його складових у годинах з повним використанням передбаченого бюджету часу здійснюється шляхом планування виконання певних видів навчальної роботи: для аудиторних занять – лекцій та практичних занять; для самостійної роботи – підготовка до аудиторних занять та виконання індивіду­аль­них завдань.

Лекційний матеріал, що входить до складу кожного модуля, зазда­легідь поділяється на аудиторний і такий, що потребує самостійного вивчення. Але остаточне рішення з цього питання приймає лектор. На практичному занятті не тільки поглиблюються раніше здобуті тео­ре­тичні знання, а й формуються необхідні практичні навички та здій­снюється поточний контроль ефективності попередньої самостійної роботи студентів та модульний рейтинговий контроль.

Отже, кредитно-модульна організація навчального процесу – це така організація навчального процесу, при якій вивчення студентом навчальної дисципліни (що складається з одного чи декількох кре­ди­тів) відбувається шляхом послідовного опрацювання навчальних мо­дулів, а оцінювання якості його роботи та рівня здобутих знань і вмінь здійснюється за 100-баловою шкалою.

Дисципліна «Інноваційний менеджмент» організована у два блоки змістових модулів, опанування яких передбачає роботу на лекційно-семінарських заняттях, самостійну та індивідуальну роботу.

Самостійна робота складається з підготовки до семінарських та індивідуальних занять шляхом виконання визначених навчальною програмою завдань теоретичного та практичного характеру.

Стимулювання систематичної самостійної роботи студентів про­тя­гом всього семестру дає змогу підвищити рівень об’єктивності оціню­вання знань студентів та підсилити здорову конкуренцію в навчанні.

Програма передбачає проведення семінарських занять на основі аналізу конкретних практичних ситуацій, що ґрунтується як на досвіді діяльності вітчизняних підприємств, так і провідних західних фірм.

Консультації проводяться з метою надання допомоги у вивченні окремих тем і практичних питань дисципліни на початку семестру, перед проведенням модульних контрольних робіт та семестровим контролем знань.

Контрольні заходи передбачають проведення поточного, про­між­ного та підсумкового семестрового контролю. Поточний контроль здійснюється на семінарських та індивідуальних заняттях протягом семестру в межах навчального модуля. Проміжний контроль перед­ба­чає перевірку рівня засвоєння студентом теоретичного і практичного матеріалу модуля і здійснюється в межах семестру наприкінці пла­но­вого вивчення модулів дисципліни. До модульного контролю допуска­ються студенти, які виконали всі види робіт, що є обов’язковими скла­довими модуля. Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі автоматичного заліку і має на меті підведення підсумків щодо розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та вза­ємозв’язку між окремими розділами, здатності креативно вико­ристо­вувати накопичені знання, уміння сформулювати своє ставлення до певної проблеми та приймати оптимальні управлінські рішення.

На думку сучасних фахівців, запровадження кредитно-модульної системи передбачає підвищення якості підготовки фахівців шляхом інтенсифікації навчального процесу, рівномірного психологічного на­вантаження студентів протягом семестру, підвищення мотивації учас­ників навчально-виховного процесу, зменшення пропусків навчальних занять та підвищення відповідальності студентів за результати нав­чальної діяльності.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти