ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Організація та проведення кредитно-модульного контролю

Навчально дисципліна «Інноваційний менеджмент» поділяється на два модуля:

Модуль 1. Науково-методичні засади інноваційного менеджменту.

Модуль 2. Функціональні основи інноваційного менеджменту

Оцінювання знань студентів

Об’єктами поточного контролю знань студентів є:

а) систематичність та активність роботи на семінарських заняттях. Оцінці підлягають: рівень знань, продемонстрованих у відповідях і ви­ступах на семінарських занняттях, результати виконання практичного та ситуаційного завдання, експрес-контроль чи тестування;

б) виконання завдань для самостійного опрацювання. Оцінці під­ля­гають: самостійне опрацювання тем у цілому чи окремих питань, на­писання рефератів, підготовка конспектів, виконання домашніх інди­відуальних завдань, питань до самостійного опрацювання тощо;

в) перевірка виконань модульних контрольних робіт. Оцінці підля­гають теоретичні знання та практичні навички, яких набули студенти після опанування певного модуля.

Поточне та підсумкове оцінювання знань студента

Оцінювання знань складає 100 балів, з яких студент отримує 60 ба­лів за поточну успішність, в т.ч. 18 балів за підсумкову успішність (9 балів за кожний модуль).

У разі невиконання певних завдань поточного контролю з об’єк­тивних причин студенти мають право, з дозволу декана, скласти їх до останнього практичного заняття. Час та порядок складання визначає викладач.

Підсумковий бал за результатами поточного модульного контролю оформлюється під час останнього практичного заняття. Сума балів контролю знань студентів наведена нижче у таблицях .

Отже, у цілому загальна система нарахування балів при вивченні дисципліни, яка дозволяє встигаючим студентам отримати залік, пред­ставлена наступним чином.

Робота протягом семестру

Під час роботи на семінарському(практичному) занятті:

- відвідування семінарських (практичних)занять ;

- обговорення питань: виступ – 0–2 балів (2 – відмінно; 1,5 – добре; 1 – задовільно);

- виконання завдань на семінарському (практичному) занятті (розв’язання ситуації та практичні завдання) – 0,3–0,7 (0,7 балів – від­мінно, 0,4 – добре 0,3 – задовільно);

- поточне тестування за темою курсу 0,5–1 (1 – відмінно; 0,8 – доб­ре; 0,5 – задовільно);

- самостійна робота – виконання домашніх індивідуальних зав­дань, питань для самостійного вивчення, написання та захист рефе­ратів – 0–1,5 балів (1,5 – відмінно, 1 – добре, 0,5 – задовільно). При цьому слід нарахування балів з самостійної роботи слід вести наступ­ним чином:

· для студентів спеціальності 8.050201 – з 1 по 6 тему макси­мально по 1 балу за кожне заняття;

· для студентів спеціальності 7.050201 – з 1 по 6 тему макси­мально по 1 балу, а з 7 по 13 тему – максимально по 1,5 бала.

Додаткові бали (40 балів) студент отримує під час участі у конференціях, олімпіадах, публікаціях, участі у клубі «Менеджер» (5 + 5 + 5 + 5 = 20 балів), а також написанні наукової роботи з відпо­відними вимогами (20 балів).

Розподіл балів, що отримують студенти за результатами вивчення дисципліни «Інноваційний менеджмент»
(для студентів спеціальності 8.050201 «Менеджмент організації» денної та заочної форми навчання)

Семестр Назва модуля, теми Вид навчальної роботи Кількість балів
Денна форма навчання
Модуль 1. Теоретико-мето­дичні засади інноваційного менеджменту Лекції 2,5
Практичні роботи 15,5
Самостійна робота
Модульна контрольна робота
Всього за модуль 1  
Модуль 2. Функціональні основи інноваційного менеджменту Лекції 0,5
Практичні роботи 3,5
Самостійна робота
Модульна контрольна робота
  Всього за модуль 2  
  Всього за 9 семестр Лекції Практичні Самостійна робота Модульна контрольна робота 60***
Заочна форма навчання
  Всього за 9 семестр Лекції (1 лекція · 5 балів) Практичні (2 · 5 балів) Самостійна робота Модульна контрольна робота 60***

Примітка. *** + 40 балів студент отримує як додаткові бали

Розподіл балів за КМС з дисципліни «Інноваційний менеджмент»
(для студентів спеціальності 8.050201)

Вид навчальної роботи МОДУЛЬ 1 МОДУЛЬ 2 Разом
Практичні заняття ПМР Сума за модулем 1 Практичні заняття ПМР Сума за модулем 2
№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6
Лекції 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 0,5 0,5
Практичне заняття: – відвідування 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 0,5 0,5
– теоретичні відповіді
– робота на занятті
Самостійна робота
ПМР            
Усього за модулем                

 

Розподіл балів, що отримують студенти за результатами вивчення дисципліни «Інноваційний менеджмент»
(для студентів спеціальності 7.050201 «Менеджмент організації»)

Семестр Назва модуля, теми Вид навчальної роботи Кількість балів
Модуль 1. Теоретико-мето­дичні засади інноваційного менеджменту Лекції 2,5
Практичні роботи 12,5
Самостійна робота
Модульна контрольна робота
Всього за модулем 1  
Модуль 2. Функціональні основи інноваційного менеджменту Лекції 0,5
Практичні роботи
Самостійна робота 11,5
Модульна контрольна робота
  Всього за модулем 2  
  Всього за 9 семестр Лекції Практичні Самостійна робота Модульна контрольна робота 22,5 16,5 60***
Заочна форма навчання
Всього за 9 семестр Лекції (3 лекції · 2 бали) Практичні (4 · 2 бали) Самостійна робота Модульна контрольна робота 60***

Примітка. *** + 40 балів студент отримує на як додаткові бали

 

Розподіл балів за КМС з дисципліни «Інноваційний менеджмент»
(для студентів спеціальності 7.050201 «Менеджмент організації»
)

Вид навчальної роботи МОДУЛЬ 1 МОДУЛЬ 2 Разом
Практичні заняття ПМР Сума за модулем 1 Практичні заняття ПМР Сума за модулем 2
№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 № 9
Лекції 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5   2,5 0,5 0,5
Практичне заняття: – відвідування     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     2,5     0,5     0,5     0,5     0,5     –         4,5
– теоретичні відповіді
– робота на занятті
Самостійна робота 1,5 1,5 7,5 11,5 16,5
ПМР        
Усьго за модулем          

 

 

2. Крітерії оцінювання рівня знань студентів при перевірці модульної контрольної роботи

Питання, що включені до модульної контрольної роботи, оціню­ються в діапазоні від 0 до 9 балів (включно). Структура кожного ком­плексу завдань для модульного контролю має ідентичну побудову і включає три види завдань: для елементарного рівня – тестові завдання (десять тестів до кожного варіанта контрольної роботи), для достат­нього рівня – практичне питання, для високого рівня – теоретично-прикладне питання, що потребує розгорнутої відповіді. Кожен вид завдань оцінюється за 3-бальною шкалою.

Так, тести – від 0–3 балів (0 балів – незадовільно, 1 бал – задо­віль­но, 2 бали – добре, 3 бали – відмінно); ситуація – від 0–3 балів (0 балів – незадовільно, 1 бал – задовільно, 2 бали – добре, 3 бали – відмінно); теоретично-прикладне питання – від 0–3 балів (0 балів – незадовільно, 1 бал – задовільно, 2 бали – добре, 3 бали – відмінно).

Бали співпадання відповідей студента і еталонних відповідей при ПМК (денна форма)

Показник Ступінь співпадання відповідей студентів і еталонних відповідей
50 % Елементарний рівень (задовільно) 75 % Достатній рівень (добре) 100 % Високий рівень (відмінно)
Бали за правильну відповідь
Змістовий модуль 1
Змістовий модуль 2

Питання до модульної контрольної роботи 1

1. Актуальність інноваційного менеджменту в період трансфор­ма­ції ринкової економіки України.

2. Інноваційний тип розвитку економіки як об’єктивна умова еко­номічного зростання.

3. Зміст системи інноваційного менеджменту підприємства: керу­юча та керована підсистеми.

4. Методичні визначення та порівняльна характеристика термінів «інновація», «нововведення», «новація», «інноваційний менеджмент».

5. Науково-технічний прогрес і економічний розвиток.

6. Підходи до поняття «інновація».

7. Інноваційний процес: сутність, поняття, основні етапи.

8. Інноваційна діяльність та її основні напрями. Об’єкти і суб’єкти інноваційної діяльності.

9. Класифікація інновацій.

10. Взаємозв’язок розвитку інновацій, науки і техніки.

11. Роль та функції держави в стимулюванні інновацій.

12. Поняття та місце інноваційної політики в системі регулювання соціально-економічних процесів.

13. Види інноваційної політики держави: політика «технологічного поштовху», політика ринкової орієнтації, політика соціальної орієнтації та політика структурних зрушень.

14. Способи державного впливу на ефективність інноваційних механізмів.

15. Державні стратегії активного втручання, децентралізованого регулювання та змішані.

16. Показники інноваційної діяльності організацій: витратні, оновлюваності, динаміки, структурні.

17. Інноваційна позиція підприємства як інтегральна оцінка інноваційної діяльності підприємства.

Питання до модульної контрольної роботи 2

1. Цілі та завдання стратегічного управління інноваціями.

2. Стратегії інноваційної діяльності.

3. Зміст і форми стратегічного управління інноваціями.

4. Засоби та методи стратегічного управління інноваціями.

5. Види інноваційних планів та вимоги до них.

6. Сутність, цілі та завдання інноваційного маркетингу.

7. Стратегічний інноваційний маркетинг: регулярний та санаційний.

8. Сутність «Концепції діаманта» Майкла Портера.

9. Тактичний інноваційний маркетинг: підготовка до розміщення нового продукту на ринку та система заходів стосовно його просунення.

10. Поняття організації інновацій, особливості та завдання органі­зації інноваційного процесу.

11. Розвиток організаційних форм інноваційного процесу.

12. Сучасні організаційні форми: інкубатор, венчурні фонди і фір­ми, технополіси, технопарки, «спін-офф».

13. Типи організаційних структур інноваційних підприємств, їх пе­реваги та недоліки.

14. Змістовні та процесуальні теорії мотивації в практиці іннова­ційного підприємства.

15. Мотиваційна політика інноваційного підприємства.

16. Сутність, завдання та процес делегування в інноваційному ме­неджменті.

17. Стилі керівництва на інноваційному підприємстві: авторитар­ний і колективний, формальний і неформальний; керівництво, що орі­єнтоване на завдання та співробітників.

18. Поняття та сутність інноваційних проектів: три аспекти роз­гля­ду.

19. Основні елементи інноваційного проекту. Порядок розробки ін­новаційних проектів.

20. Зміст та види інноваційних проектів, принципи управління проектами.

21. Структура і функції органів управління інноваційною діяль­ністю, що забезпечують її правову основу.

22. Поняття інтелектуальної власності.

23. Авторське та патентне право, виробнича таємниця

24. Сутність та поняття «патент».

25. Ліцензування та юридичний порядок передачі технологій.

26. Прості, виключні та повні ліцензії.

27. Поняття оцінки ефективності інноваційних проектів.

28. Види ефективності інноваційної діяльності: науково-технічна, соціальна, економічна.

29. Характеристика інноваційного підприємництва та місце бізнес-процесів у ньому. Реінжинірінг як метод інжинірингу.

30. Об’єкти реінжинірінгу та основні умови для його проведення.

31. Процес організації інжинірінгу та фактори його успіху.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти