ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Приклад побудови модульної контрольної роботи

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ

ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ

Кафедра менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності

Комплексне кваліфікаційне завдання (ККЗ) №1

для студентів спеціальність 8.050201 та 7.050201 «Менеджмент організацій»

З дисципліни «Інноваційний менеджмент»

ЕЛЕМЕНТАРНИЙ РІВЕНЬ

Тест 1

Дайте визначення терміну «інноваційний менеджмент»:

1) інноваційний менеджмент – це сукупність методів і форм управління підприємством, а також організаційними структурами та їх персоналом, що зайняті цією діяльністю;

2) інноваційний менеджмент – це самостійна область економічної науки та професійної діяльності, що спрямована на формування та забезпечення будь-якою організаційною структурою інноваційних цілей шляхом раціо­нального використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів;

3) інноваційний менеджмент – це форма стратегічного менеджменту;

4) жодна з відповідей не є правильною.

Тест 2

Підберіть вірне визначення терміну «реінжиніринг бізнес-процесів»:

1) це форма інжинірингу, який спрямований на радикальні зміни, що ведуть до нових ділових процесів, які знижують вартість, підвищують якість та рівень сервісу;

2) це радикальне перепроектування бізнес-процесів підпри­ємств і організацій для отримання істотних ефектів, зниження вартості, росту обсягів продажу продукції і послуг;

3) це безперервні та істотні зміни в технологіях, ринках збуту і потребах клієнтів;

4) жодна відповідь не є правильною .

Тест 3

Виділіть можливі типи розвитку економіки:

1) переважно екстенсивні;

2) переважно інтенсивні;

3) інноваційний тип розвитку;

4) усі відповіді правильні.

Тест4

Визначте сутність науково-технічного прогресу:

1) це фактор зростання виробництва;

2) це процес безперервного розвитку науки, техніки, технології, удос­ко­налення засобів праці, форм та методів організації виробництва;

3) головний чинник трансформації суспільства.

4) усі відповіді правильні.

Тест 5

Визначте автора теорії «ділових циклів»:

1) М. Кондратьєв;

2) К. Маркс;

3) В. Зомбарт;

4) Й. Шумпетер

Тест 6

З’ясуйте послідовність етапів інноваційного процесу:

1) прикладні дослідження, фундаментальні дослідження, дослідно-кон­структорські розробки, комерціалізація;

2) фундаментальні дослідження, прикладні дослідження, дос­лідно-кон­структорські розробки, виробництво, комерціалізація;

3) комерціалізація, прикладні дослідження, дослідно-конструкторські розробки;

4) модернізація, прикладні дослідження, дослідно-конструкторські розробки.

Тест 7

Визначте, які завдання виконує інноваційна політика:

1) пов’язана з отриманням завдань і створенням технічних та техноло­гіч­них розробок;

2) пов’язана з проблемами втілення нововведень;

3) охоплює всі аспекти діяльності підприємств;

4) жодна з відповідей не є правильною.

Тест 8

Визначте головний нормативно-правовий документ, який визначає право­ві основи регулювання інноваційної діяльності:

1) Закон України «Про інноваційну діяльність»;

2) Концепція науково-технічного та інноваційного розвитку;

3) Послання президента України до Верховної Ради;

4) усі відповіді правильні;

Тест 9

Назвіть групи показників, які використовуються у вітчизняній та зару­біж­ній практиці і характеризують інноваційну активність організації:

1) витратні;

2) показники, що характеризують динаміку інноваційного процесу;

3) за оновленістю та структурні;

4) усі відповіді правильні.

Тест 10

Який вираз характеризує інноваційну позицію підприємства:

1)

2)

3) ;

4) усі відповіді правильні .

ДОСТАТНІЙ РІВЕНЬ

Як державний діяч запропонуйте найефективніший вид інноваційної по­літики держави для розбудови економіки України. Обґрунтуйте свою думку.

ВИСОКИЙ РІВЕНЬ

Охарактеризуйте можливі типи розвитку економіки

Зав. кафедрою менеджменту організацій та

зовнішньоекономічної діяльності, проф. І.А. Маркіна

Викладач, доц. О.В. Бондар


© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти