ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ВОПРОС № 19. Классификация цветных металлов. Легкие, тяжелые, редкие, благородные металлы. Основные свойства и области применения цветных металлов.

Согласно промышленной классификации, все металлы делятся на две группы: черные и цветные. К черным металлам относятся железо и его сплавы, марганец и хром, производство которых тесно связано с металлургией чугуна и стали. Все остальные металлы относятся к цветным.

Цветные металлы условно делятся на пять групп:

Основные тяжелые металлы: медь, никель, свинец, цинк и олово. Свое название они получили из-за больших масштабов производства и потребления, большого («тяжелого») удельного веса в народном хозяйстве.

Малые тяжелые металлы: висмут, мышьяк, сурьма, кадмий, ртуть и кобальт. Они являются природными спутниками основных тяжелых металлов. Обычно их получают попутно.

Легкие металлы: алюминий, магний, титан, натрий, калий, барий, кальций и стронций. Металлы этой группы имеют самую низкую среди других металлов плотность (удельную массу).

Благородные металлы: золото, серебро, платина и платиноиды (палладий, родий, рутений, осмий и иридий). Эти металлы обладают высокой стойкостью к воздействую окружающей среды и агрессивных сред.

Редкие металлы. Подразделяются на группы:

· тугоплавкие металлы (вольфрам, молибден, тантал, ниобий, цирконий и ванадий);

· легкие редкие металлы: литий, бериллий, рубидий и цезий;

· рассеянные металлы: галлий, индий, таллий, германий, гафний, рений, селен и теллур;

· редкоземельные металлы: скандий, иттрий, лантан и лантаноиды;

· радиоактивные металлы: радий, уран, торий, актиний и актиноиды


ВОПРОС № 20. Принципиальная схема получения титана из ильменитового концентрата. Приведите химические реакции, протекающие на основных стадиях производства титана.

 

Основной процесс плавки описывается в общем виде следующим уравнением:

FeTiO3 + C Þ Fe + TiO2 + CO

TiCl4 при 700-9000С образуется по реакциям:

TiO2 + 2Cl2 + C Û TiCl4 + CO2

TiO2 + 2Cl2 + 2C Û TiCl4 + 2CO

 

Восстановление тетрахлорида титана до металлического состояния проводят магнием или натрием:

TiCl4 (газ) + 2Mg (ж) Þ Ti (тв) + 2MgCl2 (ж)

TiCl4(газ) + 4Na(ж) Þ Ti(тв) + 2NaCl(ж)

 

Готовую реакционную массу, содержащую около 17% Ti, измельчают в молотковой дробилке. Выделение титана из измельченной массы производят выщелачиванием водой.

 


Украинский деловой язык

ВОПРОС № 1. Який документ треба скласти при влаштуванні на роботу. Назвіть його реквізити. Складіть цей документ.

 

Генеральному директорові ВАТ “ЗалК”

Романенку В.І.

Гавриленка Дмитра Олександровича

який мешкає за адресою:

69114, м. Запоріжжя,

пр. Радянський, 16, кв. 15,

тел. 554 – 02 – 18

 

Заява

 

Прошу зарахувати мене на посаду слюсаря електролізного цеху.

Додаток: 1. Копія диплома про віщу освіту в 1 прим.

2. Особовий листок з обліку кадрів в 1 прим.

 

 

15. 12. 01. Особистий підпис

 

Реквізити:

1. Адресат

2. Адресант

3. Назва виду документа

4. Текст

5. Додаток (у складних заявах, подається перелік документів, доданих до заяви на підтвердження її правомірності).

6. Дата

7. Підпис

 

 


ВОПРОС № 2. Визначте, який документ видає керівник организації для звільнення з посади працівника цієї организації. Назвіть реквізити. Складіть цей документ.

Міністерство освіти і науки України

Запорізька державна інженерна академія

 

НАКАЗ

 

“16”листопада 2001р. №21 м. Запоріжжя

Щодо особового складу

 

ЗВІЛЬНИТИ:

 

Ковальчук Олену Петрівну, лаборанта кафедри фізики, лаборанта кафедри фізики, із займаної посади з 16 листопада 2001 р. За власним бажанням.

Підстава: заява О.П. Ковальчук.

 

Ректор (особистий підпис М. П.) М. П. Ревун

 

ПОГОДЖЕНО:

Завкафедрою фізики

15. 11. 01. (підпис)

 

З наказом ознайомлений “___” ________ особистий підпис Ковальчук

 

 

Реквізити:

1. Назва міністерства якому підпорядковується дана установа

2. Назва установи, що видає наказ

3. Назва виду документа

4. Дата

5. Номер

6. Місце видання

7. Заголовок

8. Текст (складається з двох частин):

- констатуюча (в наказах що до особового складу відсутня)

- розпорядча

9. Підпис керівника установи

10. Гриф (види) погодження

11. Печатка

12. З наказом ознайомленний

 

 


ВОПРОС № 3. Пояснювальна записка

Декану (ові) факультету ОНС і М (або охорони навколишнього середовища і металургії)

доц. Зіновкіній В.О.

старости групи МЧ – 99 д. Чигирина В.В.

Пояснювальна записка

 

26 листопада 2002 р. Студенти групи МЧ – 99д. Не з’явилися на заняття з охорони праці (4 пара) тому, що відвідували виставку, організовану фірмою “Медвін”. Відвідання виставки організувала кафедра МЧМ.

 

27. 11. 02. Особистий підпис

 

 

Реквізити:

1. Адресат

2. Адресант

3. Назва виду документа

4. Текст

5. Дата

6. Підпис

 

 


Стандартизация и метрология

ВОПРОС № 1. Сертификация продукции. Виды сертификации. Государственная система сертификации УкрСЕПРО. Аттестация и аккредитация. Опыт работы по усовершенствованию качества продукции на примере развитых стран.

 

Сертификация-это комплекс действий в результате которых специальным документом (сертификатом) или знаком соответствия подтверждается соответствие продукции или услуг, требованиям стандартов или других НТД.

Сертификация - один из важнейших механизмов управления качества, дает возможность объективно оценить продукцию, подтвердить ее безопасность , организовать контроль соответствия экологической чистоты, а также способствует увеличению конкурентно способности.

В Украине существует обязательная и добровольная сертификация. Обязательной является сертификация, когда продукция, действия и услуги связаны с здравоохранением, охраной окружающей среды, безопасностью людей, сохранностью имущества и т. д.

Виды сертификации

Международная сертификация создается и управляется правительством или неправительственной организацией и базируется на международных стандартах и ТУ.

Региональная сертификация предусматривает объединение организаций занимающихся одним видом деятельности.

Национальная сертификация базируется на стандартах и ТУ принятых за основу в государстве.

Государственная система сертификации (УкрСЕПРО)

Развитие рыночных отношений в Украине, значительный рост продукции завозимый из-за рубежа, обусловили необходимость контроля за качеством отечественной, так и зарубежной продукции. В целях защиты прав потребителя в Украине была создана Система сертификации УкрСЕПРО.

Осуществляет следующие виды деятельности:

· Сертификация продукции;

· Сертификация систем качества;

· Аттестация производства;

· Аккредитация испытательных лабораторий.

Аккредитация - это комплекс действий в результате которых специальным документом дается право на дальнейшую производственную деятельность предприятия или организации.

Аттестация - это оценивание возможности производственной деятельности организации, предприятия по выпуску того или иного изделия, оказанию услуги и т. д.

ВОПРОС № 2. Качество. Системы качества. Контроль качества и его виды. Управление качеством. Факторы, влияющие на обеспечение качества. Отечественные системы управления качеством. Структура стандартов ISO серии 9000.

 

Качество - это совокупность характеристик объекта, относящихся к его способности удовлетворять установленные или предполагаемые потребности.

Система качества - это совокупность организационной структуры, ответственности, методик, процессов и ресурсов, необходимых для осуществления общего руководства качеством.

Контроль - это деятельность, включающая в себя проведение измерений, экспертизы, испытаний либо оценки одной или нескольких характеристик объекта и сравнение полученных результатов с установленными требованиями. Оценка и контроль показателей качества проводятся по результатам испытаний или наблюдений в процессе эксплуатации. Виды контроля: непрерывный, периодический, летучий, органолептический, визуальный, допусковый, измерительный и т.д.

Управление качеством - это методы и виды деятельности оперативного характера, используемого для выполнения требований к качеству.

Группы факторов позволяющая оказывать влияние на условия управления и повышения качества продукции: технические; организационные; экономические; социальные.

Отечественные системы управления качеством: метод активного нормирования и оценки качества (МАНОК); система бездефектного труда(СБТ) г. Львов; комплексная система управления качеством продукции (КС УКП) г. Львов.

Для регулирования процесса проверки качества Международной организацией по стандартизации ( ISO ) в 1987 году была утверждена серия Международных стандартов ISO 9000 и ISO 9004. Стандарты ISO 9000 выполняют двойственную функцию. Во-первых, они являются носителями международного опыта в области управления качеством продукции и в этом смысле могут быть использованы как пособие при совершенствовании или создании на предприятиях систем управления качеством продукции. Во- вторых, стандарты ISO серии 9000 содержат модели систем обеспечения качества продукции, на соответствие которым может проверяться система управления качеством предприятия.

Стандарты ISO серии 9000 предусматривают три модели систем обеспечения качества. Первая модель (ISO 9001-94) по своим функциям и охвате всех стадий жизненного цикл производства близки к комплексной системе управления качеством. Вторая (ISO 9002-94)охватывает процесс производства. Третья (ISO 9003-94)организацией работ на стадии завершающего контроля.


ВОПРОС № 3. Метрология, её основы. Международная система единиц (SІ). Виды и методы измерений. Единство измерений. Эталоны и средства измерений. Ошибки измерений и средств измерения. Классы точности средств измерения.

 

Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности.

Измерение - нахождение значения физической величины опытным путем с помощью специальных технических средств.

Значение физической величины , которое идеальным образом отражало бы в качественном и количественном отношении соответствующие свойства объекта, называется истинным.

Действительным называют значение физической величины, которое найденное экспериментальным путем и настолько приближающееся к истинному значению, что для данной цели может быть использовано вместо него.

Совместными усилиями ученых разных стран была разработана -Международная система единиц (СИ). Основные преимущества: универсальность, согласованность и возможность создания новых производных единиц. Основные единицы: метр, килограмм, секунда, Ампер, Кельвин, моль, кандела и две дополнительные единицы: радиан, стерадиан.

По способу получения числового значения измеряемой величины все измерения делят на прямые, косвенные, совокупные и совместные. Для прямых измерений можно выделить несколько основных методов: непосредственной оценки, сравнение с мерой, дифференциальный, нулевой, замещения и т. д..

Единство измерений - состояние измерений, при котором их результаты выражены в узаконенных единицах и погрешности измерений известны с заданной вероятностью.

Эталон - это средство измерений, обеспечивающее воспроизведение и хранение единицы с целью передачи ее размера нижестоящим по поверочной схеме средствам измерений.

Средство измерений - это техническое средство, используемое при измерениях и имеющее нормированные метрологические свойства.

Погрешность измерения - это отклонение результата измерения от истинного ( действительного ) значения измеряемой величины. В зависимости от формы выражения различают погрешности измерений и средств измерений: абсолютную, относительную, статическую, динамическую, систематическую, случайную, инструментальную, приведенную и т. д..

Под классом точности средств измерений понимают их обобщенные характеристики, определяемые пределами допускаемых основной и дополнительной погрешности, а также другими свойствами средств измерений, влияющими на их точность, значения которых устанавливаются в стандартах на отдельные виды средств измерений.


© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти