ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


техніко-економічним факторам

Економія затрат за рахунок підвищення технічного рівня виробництва розраховується по плану технічного розвитку і організації виробництва. Сума економії по цих факторах складається із зменшення витрат матеріальних ресурсів та витрат на оплату праці.

Економія від зниження матеріальних витрат визначається за формулою:

(45);

де НQ0 і НQ1 – норма витрат сировини, матеріалів, палива на одиницю продукції до і після проведення відповідних заходів. Норму витрат матеріалів до проведення заходів НQ0 беремо з вихідних даних, табл. 1, № 13. Норма витрат після проведення заходів – це величина НQ0 зменшена на відсоток вказаний у вихідних даних, табл. 1, № 24;

ЦМ – ціна одиниці сировини, матеріалів, палива, грн. , див. вихідні дані, табл. 9;

QВіЗАХ – кількість продукції, виготовленої з початку введення заходу до кінця планового періоду, шт., визначається виходячи з величини планового виробництва продукції QВПЛ (див. формула (14)) та часу дії заходу, тобто:

QВіЗАХ = QВПЛ*(12-NМ)/12,

QЗАХВі= 5852*(12-5)/12=3413,7

де NМ – номер місяця коли було впроваджено захід, див. вихідні дані, табл. 1, № 25.

Є1= (670*0,0021-632*0,0021)*3413,7= 119,5

Є2= (134*0,0281-118,36*0,0281)*3413,7=1486,32

Є3= (268*0,0618-255,48*0,0618)*3413,7=2636,74

Зниження собівартості продукції за рахунок впливу структурних зрушень у виробництві рівна:

=

= ((39,8*5266,8/5266,8)-(39,8*5852/5266,8))*5852 = -25878,8 (46);

де СВБ – собівартість 1-го виробу в базовому році, грн., див. формула (47);

QВБ і QВПЛ – обсяг виробництва в натуральному вираженні відповідно в базовому та плановому періодах, див. таблиця 3 “Всього”.

(47);

СБ1=38,7+5870/52668 = 39,8

де ВЗМБ – змінні затрати на виробництво одиниці продукції у базисному році, грн./шт. , див. вихідні дані, табл. 1, № 27;

ВПОСТБ - постійні затрати у базисному році, грн., див. вих. дані, табл. 1, № 26;

QВБ – обсяг виробництва у базисному році, шт.

Зниження собівартості за рахунок зміни обсягів виробництва визначається за формулою:

=(5870*0,12)/100 =690,6 48);

де – темпи приросту товарної продукції в плановому періоді в порівнянні з базовим роком, % (величину товарної продукції у базисному році (QТБ) беремо з табл. 16, п.1, кол. 5).

Тоді = (QТПЛ - QТБ) / QТБ*100=

=( 96399,996 – 86252,63 ) /86252,63 * 100 =11,8

 

Економія на амортизаційних відрахуваннях рівна:

=

= (1567,29 / 86252,63 - 1355,56 / 96399,996 ) * 96399,996 = 385,6

 

 

(49);

де АБ і АПЛ – загальна сума амортизаційних відрахувань в базовому та плановому періодах, грн., для визначення використовується величина постійних затрат у базовому та плановому роках (вих. дані, табл..1, № 5, 26) та питома вага амортизації в постійних затратах (див. вихідні дані, табл. 1, № 28);

QТБ і QТПЛ – обсяг товарної продукції в базовому та плановому періодах відповідно, грн., див. табл. 16, п. 1, кол. 5 та кол. 6 відповідно.

Планування доходів і надходжень

Планування доходів та надходжень грошових засобів проводять на основі розрахунку руху грошових потоків на підприємстві, для забезпечення контролю за використанням коштів в ході господарської діяльності.

Джерелами доходів та надходжень є:

- прибуток від виробничо-господарської діяльності;

- амортизаційні відрахування;

- пасиви.

Розглянемо детально методику планування основних джерел доходів та надходжень.

І. Прибуток.

План по прибутках складають: в цінах і умовах виробництва планового року; в цінах і умовах попереднього року; по діючих цінах та умовах виробництва. Кінцевим фінансовим результатом діяльності підприємства є балансовий прибуток, який складається з:

§ прибутку від реалізації продукції;

§ прибутку від реалізації основних фондів, які не використовуються;

§ фінансових результатів комерційної діяльності (доходи від здачі приміщень в оренду, короткотермінові вклади тощо).

Прибуток від реалізації продукції розраховується по окремих видах господарської діяльності.

Величину прибутку від реалізації і-го виду продукції можна визначити за формулою:

(50);

де QРіПЛ – вартість реалізованої продукції і-го виду в цінах підприємства, грн. див. формула (13);

ПБ – платежі до бюджетів, грн.;

СРіПЛ – повна собівартість і-ого виду реалізованої продукції;

n – кількість видів продукції.

В курсовій роботі в якості платежів до бюджетів виступатиме єдиний податок, який становитиме 8% від обсягу реалізації продукції.

Розрахунок планової суми прибутку ведуть методом прямого рахунку по кожному виду продукції з сумуванням результату в цілому по підприємству.

Загальний обсяг планового прибутку від реалізації продукції розраховується як сума прибутків по всіх видах продукції, тобто:

(51);

Прогнозований обсяг прибутку розраховується за формулою:

(52);

де Прфакт – фактичний прибуток, отриманий у звітному році;

Іі – прогнозний річний індекс інфляції.

Розрахунок прибутку від реалізації товарної продукції по підприємству ведуть у формі таблиці.

 

Таблиця 18

Розрахунок прибутку від реалізації товарної продукції, тис. грн. по підприємству на _____ рік

Показник Базовий рік Плановий рік
План Фактичне виконання В цінах базисного року В цінах планового року
1. Товарна продукція, грн. 96399,996 86262,63 101473,68
2. Сальдо залишків продукції на складі, грн. 26379,6
3. Сальдо залишків продукції відвантаженої, але не оплаченої споживачем, грн. 16499,6
4. Реалізована продукція, грн. (П.1 – П.2 – П.3) 49362,63 143135,2 144873,68
5. Собівартість реалізованої продукції, грн. формула (53) 51783,78 58743,89 126194,3 127726,99
6. Відрахування до бюджетів (8% від П.4) 4413,6 3949,01 11450,8 11589,89
7. Прибуток підприємства від реалізації продукції П.4 – П.5 – П.6 -1027,38 -13330,27 4990,12 5556,8

Собівартість реалізованої продукції розрахуємо за формулою:

(53);

де QРі – вартість реалізованої продукції, грн., табл. 18, п.4;

Ц – ціна одиниці продукції, грн. (для панового року – з формули (12), для базового – ціна планового року поділена на індекс цін, вих. дані, табл. 1, № 14);

ВЗМ – змінні витрати у плановому або базовому році, грн./шт. вих. дані, табл. 1, № 6, 27;

ВПОСТ - постійні витрати у плановому або базовому році, грн. вих. дані, табл. 1, № 5, 26;

Загальний балансовий прибуток по підприємству оформлюють у вигляді таблиці 19.

 

 

Таблиця 19

Зведений прибуток по підприємству на _____ рік, тис. грн.

Показники Базовий рік Плановий рік
План Факт Всього По кварталам
І ІІ ІІІ IV
1.Прибуток від реалізації продукції основного виробництва 2. Прибуток від комерційної реалізації 3. Позареалізаційні операції ( ) 4. Балансовий прибуток (п.1 + п.2 п.3 п.4) -1027,38 -13330,27 5556,8

3.3. Фінансовий план підприємства

Фінансовий план підприємства складається у вигляді балансу доходів і витрат, а також розрахункових форм для визначення статей балансу.

Баланс доходів та витрат складається з таких розділів:

- доходи і надходження засобів;

- витрати і відрахування засобів;

- платежі в бюджет;

- асигнування із бюджету.

Фінансовий план складається на основі наступних даних:

1. фактичних даних бухгалтерського балансу на 1 число планового періоду;

2. показників плану виробництва і реалізації продукції;

3. кошторису затрат на виробництво;

4. даних про обсяги планових інвестицій;

5. розрахунку відпускних цін;

6. норм амортизаційних відрахувань;

7. ставок платежів в бюджет;

8. результатів аналізу виконання плану за попередній період.

Структура фінансового плану показана в таблиці 20.

 

Таблиця 20

Баланс доходів та витрат (фінансовий план) підприємства на _____ рік, грн.

Показники плану Базовий рік Плановий рік
План Фактичне виконання В цінах базового року В цінах планового року
1. Доходи і надходження засобів Балансовий прибуток, таблиця 19 Амортизаційні відрахування, формула (49) Мобілізація внутрішніх ресурсів в кап-будівництво Планові накопичення економії в кап-будівництві Інші джерела Довгостроковий кредит Приріст пасивів -1027,38   1567,29 -13330,27   1567,29 5490,12   1355,56 5556,8   1355,56
Всього доходів і надходжень -2594,67 -14897,56 4134,56 4201,24
Всього витрат і відрахувань -1556,8 -15638,54 2480,37 2520,74
3. Платежі в бюджет, всього, таблиця 18 -1027,38 -13330,27 5490,12 5556,8
4. Асигнування з бюджету, всього        

 

 

Висновок

 

Аналізуючи зовнішнє середовище підприємства ми оцінили загрози і можливості зовнішніх факторів – найбільш впливовий з факторів є технологічний. Визначили ємність ринку підприємства яка становить 801 340 шт. Розрахували інтегральний показник конкурентноздатності товару він рівний одиниці. Спланували ціну на товар підприємства вона становить 43,45 грн. за штуку. Спрогнозували об’єми продажу товару – 5320 штук.

За нашими розрахунками в другому розділі “Планування виробничої програми підприємства” план випуску продукції становив – 5852 штуки, план виробничої потужності підприємства – 12010,83, баланс часу при планування виробничої потужності працівника – 211 днів, підприємства – 250 днів, завантаження виробничого обладнання – 0,485.

При плануванні матеріально технічного забезпечення: потреба в матеріалах і комплектуючих для виконання плану основного виробництва становить

158 361,208 грн., потреба в матеріалах і комплектуючих для виконання плану незавершеного виробництва становить 4846,77грн., потреба в мастильних матеріалах першого виду продукції становить 1158,08грн., другого виду продукції – 1333,8грн., потреба в інструментах становить 378,03грн, потреба на ремонт обладнання – 96,7грн., витрати на ремонт будівель – 50392,82грн.

При плануванні праці персоналу на підприємстві структурні зрушення у виробництві становлять –8 чоловік; приріст продуктивності праці –36,1, підвищення технологічного рівня виробництва 5 чоловік, зміна трудоємності виробництва, зміна реального фонду робочого часу, зміна обсягів виробництва дорівнюють нулю.

Фонд основної заробітної плати становить 328 668 грн.

В третьому розділі “Планування фінансової діяльності підприємства” ми розрахували економію за рахунок підвищення технологічного рівня виробництва в першому місяці вона становила 119,5грн. в другому – 1486,32грн., в третьому – 2636,74грн. Кількість виготовлення продукції після впровадження заходів становила 3413, 7 штук.

Економія за рахунок зниження собівартості за рахунок впливу структурних зрушень у виробництві становить -25878,8грн., економія за рахунок зниження собівартості за рахунок зміни обсягів виробництва становить 690,4грн., економія на амортизаційне відрахування 385,6грн.

Прибуток від реалізацій продукції підприємства в базовому році становить –13330,27грн., в плановому році – 5556,8грн.

 

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти