ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Інструктажі з питань охорони праці

За характером і часом проведення інструктажів з питань охорони праці поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий.

Вступний інструктаж проводиться:

− з усіма працівниками, які приймаються на постійну або тимчасову роботу, незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади;

− з працівниками, які перебувають у відрядженні на підприємстві і беруть безпосередню участь у виробничому процесі або виконують інші роботи для підприємства;

− з учнями та студентами, які прибули на підприємство для проходження виробничої практики;

− з учнями, вихованцями та студентами в навчально-виховних закладах перед початком трудового та професійного навчання в лабораторіях, майстернях тощо.

Вступний інструктаж проводить спеціаліст з охорони праці або особа, на яку наказом по навчально-виховному закладу покладені ці обов’язки

Вступний інструктаж проводиться в кабінеті охорони праці або в приміщенні, що спеціально для цього обладнано, з використанням сучасних технічних засобів навчання, навчальних та наочних посібників (плакатів, макетів, моделей, кінофільмів, відеофільмів тощо) за програмою, розробленою службою охорони праці з урахуванням особливостей виробництва. Програма та тривалість інструктажу затверджується керівником підприємства, навчально-виховного закладу (відділення, факультету).

Записи про проведення вступного інструктажу робляться в спеціальному журналі, а також у документі про прийняття працівника на роботу.

Проведення вступного інструктажу з учнями реєструється в журналі обліку навчальної роботи, а з учнями та вихованцями, які навчаються у позашкільних закладах, − у робочому журналі керівника гуртка, секції тощо.

Первинний інструктаж проводиться до початку роботи безпосередньо на робочому місці:

− з новоприйнятим працівником (постійно чи тимчасово) на підприємство;

− з працівником, який переводиться з одного структурного підрозділу підприємства до іншого;

− з працівником, який виконуватиме нову для нього роботу;

− з відрядженим працівником, який бере безпосередню участь у виробничому процесі на даному підприємстві;

− із студентами, учнями, вихованцями, які прибули на виробничу практику, перед виконанням ними нових видів робіт; перед вивченням кожної теми під час проведення трудового та професійного навчання в лабораторіях, класах, майстернях, під час проведення позашкільного навчання в гуртках та секціях, перед уроками фізкультури, спортивними змаганнями.

Первинний інструктаж проводиться індивідуально або з групою одного фаху за відповідною програмою. Програма первинного інструктажу розробляється керівником цеху, підрозділу, узгоджується із службою охорони праці і затверджується керівником підприємства навчального закладу.

Повторний інструктаж проводиться на робочому місці індивідуально з окремим працівником або групою працівників, які виконують однотипні роботи, за обсягом і змістом переліку питань первинного інструктажу.

Повторний інструктаж проводиться в терміни, визначені нормативно-правовими актами з охорони праці, які діють у галузі, або роботодавцем (фізичною особою, яка використовує найману праці) з урахуванням конкретних умов праці, але не рідше:

− на роботах з підвищеною небезпекою -1 раз на 3 місяці;

− для решти робіт -1 раз на 6 місяців.

Позаплановий інструктаж проводиться з працівниками на робочому місці або в кабінеті з охорони праці:

− при введенні в дію нових або переглянутих нормативно-правових актів з охорони праці, а також при внесенні змін та доповнень до них;

− при зміні технологічного прцесу, зміні або модернізації устаткування, приладів та інструментів, вихідної сировини, матеріалів та інших факторів, що впливають на стан охорони праці;

− при порушенні працівником, студентом, учнем або вихованцем вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що призвели до травм, аварій, пожеж, тощо;

− при перерві в роботі більше ніж ЗО календарних днів – для робіт з підвищеною небезпекою, а для решти робіт – більше ніж 60 днів.

Позаплановий інструктаж може проводитись індивідуально з окремим працівником або з групою працівників одного фаху. Обсях і зміст позапланового інструктажу визначаються в кожному окремому випадку залежно від причин і обставин, що спричинили необхідність його проведення.

Цільовий інструктаж проводиться з працівниками:

− при виконанні разових робіт, що не пов’язані з безпосередніми обов’язками;

− при ліквідації аварії або стихійного лиха;

− при проведенні робіт, на які оформляється наряд-допуск, дозвіл, розпорядження, або інші документи;

− при проведенні екскурсій на підприємстві;

− при організації масових заходів з учнями та вихованцями (екскурсії, походи, спортивні заходи тощо).

Цільовий інструктаж проводиться індивідуально з окремим працівником або з групою працівників.

Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі проводить безпосередній керівник робіт (начальник структурного підрозділу, майстер) або фізична особа, яка використовує найману працю.

Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі завершуються перевіркою знань усним опитуванням за допомогою технічних засобів навчання, а також перевіркою набутих навичок безпечних методів праці. Знання перевіряє особа, яка проводила інструктаж.

При незадовільних результатах перевірки знань, умінь і навичок щодо безпечного виконання робіт після первинного, повторного чи позапланового інструктажів, протягом 10 днів додатково проводяться інструктаж і повторна перевірка знань.

Про проведення первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажів та їх допуск до роботи, особа, яка проводила інструктаж, вносить запис до журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці. Сторінки журналу реєстрації інструктажів повинні бути пронумеровані, прошнуровані і скріплені печаткою.

 

Порядок проведення інструктажів для учнів, вихованців, студентів

Вступний інструктаж проводиться на початку занять працівником служби охорони праці, а за відсутністю такого – особою, на яку наказом керівника закладу освіти покладено ці обов’язки. Запис про проведення вступного інструктажу робиться в журналі вступного інструктажу, який зберігається в службі охорони праці або в працівника, що відповідає за проведення вступного інструктажу.

Первинний інструктаж проводиться з групою учнів, вихованців, студентів.

Позаплановий інструктаж проводиться при виявленні порушень вимог безпеки учнями, вихованцями, студентами під час навчально-виховного процесу, при зміні умов виконання навчальних завдань з професії, лабораторних робіт, інших видів занять, передбачених навчальними планами.

Цільовий інструктаж з питань охорони праці проводять з групою учнів, вихованців, студентів.

Первинний, позаплановий , цільовий інструктажі проводять відповідні вчителі, вихователі, керівники гуртків, інструктори, тренери, майстри виробничого навчання або завідувачі кабінетів (лабораторій) за відповідними інструкціями чи програмами.

Відмітка про проведення первинного та позапланового інструктажів робиться в журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці.

Питання до контролю та самоконтролю

1. Якими нормативними документами регламентуються питання з охорони праці?

2. Які види інструктажів Ви знаєте?

3. Який порядок проведення і реєстрації вступного інструктажу?

4. Як проводиться і реєструється первинний інструктаж на робочому місці?

5. Коли проводиться позаплановий і поточний інструктаж?


 

ДОДАТОК

До лабораторної роботи № 5

до п.3.17 Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України

 

ЗРАЗОК

Протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань

Охорони праці

_______________________________________________________________

(підприємство, організація, установа, навчальний заклад, їх підпорядкованість)

 

ПРОТОКОЛ №

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти