ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ПІДБІР І ПОПЕРЕДНЄ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ЛІТЕРАТУРОЮ

Паралельно зі збором інформації про підприємство слід підібрати необхідну літературу до курсового проекту. Список рекомендованої літератури наведений у кінці цих методичних рекомендацій.

Крім навчальної літератури і монографій, слід ознайомитись із відповідними періодичними виданнями, а також із діючою законодавчою базою з питань господарської діяльності підприємств і організацій. Перед виконанням курсового проекту бажано попередньо ознайомитись із підібраною літературою, відмітити розділи, які можна використати, та скласти її список для того, щоб на нього можна було потім посилатись у процесі розроблення курсового проекту.

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ І ЗАХИСТУ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

Цей курсовий проект доцільно виконувати протягом усього семестру, в процесі вивчення відповідних тем курсу (див. табл. 2.1). Після розгляду відповідної теми на практичних заняттях виконуються ті чи інші розділи (підрозділи), погоджуються з керівником, виправляються та доповнюються відповідно до отриманих зауважень й оцінюються за чотирибальною системою. Таким чином, у кінці проектування кожний студент повинен мати не менше трьох проміжних оцінок за виконання окремих етапів курсового проекту.

Після погодження з викладачем останнього розділу курсового проекту здійснюється оформлення його чистового варіанта, який потім здається на перевірку для отримання допуску до захисту.

Захист курсового проекту проводиться комісією за безпосередньої участі студентів. Оцінка за виставляється з урахуванням проміжних оцінок, отриманих упродовж курсового проектування, якості оформлення роботи та її захисту.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

Курсовий проект починається зі вступу, в якому слід коротко обґрунтувати актуальність його теми, визначити мету, основні завдання, що випливають із зазначеної мети проектування (включені до складу плану) та описати структуру проекту.

СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ УМОВ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Загальна характеристика підприємства

У першому параграфі цього розділу слід навести короткі відомості про організацію, для якої удосконалюється система стратегічного управління. Структура і зміст цих відомостей повинні відповідати змісту таблиці 3.1. При підготовці цього параграфа необхідно використовувати дані Статуту підприємства, річних звітів, а також інформацію, отриману під час бесід із працівниками.

В першому параграфі першого розділу необхідно також коротко охарактеризувати існуючу систему управління організацією. Перш за все слід дати короткі пояснення до організаційної структури управління, звернувши основну увагу на наявність та особливості стратегічного управління та розподіл його функцій між керівниками та підрозділами організації. В результаті такого аналізу необхідно отримати відповідь на питання: „ Чи мається і чи дієздатна система стратегічного управління організацією?”

На окремих аркушах викреслюються виробнича структура підприємства, а також існуюча організаційна структура управління та наводяться короткі пояснення.

Загальна характеристика може бути оформлена у вигляді таблиці (Табл..1) чи тексту.

Таблиця 3.1 - Склад і зміст загальних відомостей про підприємство

Група відомостей Зміст відомостей
Загальні відомості Назва підприємства, адреса, характеристика діяльності, форма власності, минуле тощо.
Цілі підприємства   Стратегічне бачення, місія, цілі, стратегія, тактика.  
Ресурси підприємства Матеріальні, технічні, енергетичні, фінансові, людські.
Виробництво   Характеристика продукції, виробнича структура, техніка і технологія, стан обладнання, виробничий потенціал, якість продукції, охорона зовнішнього середовища, режим діяльності.
Взаємовідносини з іншими підприємствами   Матеріальне забезпечення, збут, кооперація, конкуренція
Управління підприємством   Організаційна структура управління, основні функції підрозділів, посадових осіб, стан стратегічного управління.

 

В цьому підрозділі також слід навести деякі кількісні і якісні дані про підприємство й результати його діяльності (табл.3.2).

 

Таблиця 3.2 - Основні показники діяльності підприємства

 

Перелік і зміст показників Стан показників  
1. Уставний фонд підприємства 1.1 Нерухомість 1.2 Обладнання 1.3 Гроші 1.4 Нематеріальні активи В цій графі приводиться кількісна та якісна характеристики кожного показника. При заповненні цієї таблиці слід орієнтуватись на наявні дані.
2. Обігові засоби 2.1 Незавершене виробництво 2.2 Запаси сировини 2.3 Запаси готової продукції 2.4 Непогашені платежі на рахунках банку 2.5 Вкладення в оновлення основних засобів 2.6 -"- в акції інших підприємств 2.7 -"- в довготривале будівництво 2.8 Вільні кошти, передані банку в депозит 2.9 Фонд споживання 2.10 Податкові платежі й обов'язкові відрахування 2.11 Впровадження винаходів і НОУ-ХАУ 2.12 Кошти, вкладені в спільні фінансові проекти 2.13 -"- в розвиток соціальної сфери 2.14 -"- в навчання і перепідготовку кадрів 2.15 -"- в оплату послуг сторонніх організацій У випадку відсутності тих чи інших точних даних можна роби- ти їх орієнтовну оцінку на основі опитування працівників організа- ції, чи зовсім не приводити цих даних. Цей параграф можна формувати і в текстовій формі.  
3. Виробничі потужності 3.1 Повнота завантаження 3.2 Наявність сучасного обладнання 3.3 Можливість придбання запчастин 3.4 Надійність в експлуатації 3.5 Швидкість окупності обладнання 3.7 Рівень технічної оснащеності  
  Продовження табл. 3.2
4. Кадровий потенціал підприємства 4.1 Чисельність працівників 4.2 Середній вік 4.3 Рівень кваліфікації 4.4 Можливість навчання і перепідготовки кадрів  
5. Інтелектуальний потенціал підприємства 5.1 Залучення вчених до співробітництва 5.2 Наявність талановитих спеціалістів 5.3 Винаходи, НОУ-ХАУ, авторські розроблення 5.4 Кількість винахідників і раціоналізаторів  
б. Продукція, що випускається підприємством 6.1 Види продукції 6.2 Обсяг випуску продукції 6.3 Попит на продукцію підприємства 6.4 Конкурентоспроможність продукції 6.5 Придатність для експорту  
7. Продуктивність праці 7.1 Рівень продуктивності 7.2 Інтенсивність роботи 7.3 Результативність роботи 7.4. Дисципліна праці  
8. Дебіторська заборгованість 8.1 Розміри дебіторської заборгованості 8.2 Оплачені роботи і послуги, що не виконані 8.3 Спроби відшкодування заборгованості  
9. Доходи підприємства 9.1 Доходи від реалізації продукції 9.2 -"- від придбання акцій прибуткових підприємств 9.3 -"- від участі в фінансових проектах 9.4 -"- від спільних і дочірніх підприємств 9.5 -"- від відшкодування дебіторської заборгованості 9.6 Дивіденди від інвестицій 9.7 Позареалізаційні доходи  
10. Фонд споживання 10.1 Основна і додаткова зарплата 10.2 Премії, доплати, допомоги 10.3 Дивіденди від пайових внесків 10.4 Дивіденди від купівлі акцій  
11. Затрати підприємства 11.1 Затрати на виготовлення продукції 11.2 -"- на виробничі послуги сторонніх організацій 11.3 -"- на утримання запасів 11.4 -"- на маркетинг і рекламу 11.5 Відрахування від ФОП та місцеві податки 11.6 Затрати на невідкладні потреби 11.7 Відрядження по Україні і за кордон  
12. Використання прибутку 12.1 Платежі до бюджету (податки, стягнення й ін.) 12.2 Витрати на оновлення основних засобів 12.3 Відрахування в резервний фонд 12.4 Витрати на навчання кадрів 12.5 Витрати на заохочення, допомогу, доплати 12.6 Витрати на соціальну сферу 12.7 Інші витрати  
  Продовження табл. 3.2
   
13. Борги підприємства 13.1 Бюджетна заборгованість 13.2 Кредиторська заборгованість 13.3 Заборгованість банку 13.4 Затримка поставки готової продукції 13.5 -"- виконання замовлень сторонніх підприємств 13.6 Заборгованість на невідкладні потреби 13.7 Заборгованість по зарплаті 13.8 -"- по виплаті дивідендів  
14. Збитки підприємства 14.1 Випуск продукції, що не має попиту 14.2 Нерентабельні затрати 14.3 Штрафи, неустойки, санкції 14.4 Втрати від інфляції 14.5 Недовір'я партнерів 14.6 Невиконання партнерами своїх обов'язків 14.7 Випадання коштів із фінансового обігу 14.8 Плинність кваліфікованих кадрів  
15. Перспективи розвитку підприємства 15.1 Випуск нових виробів 15.2 Відкриття нових виробничих дільниць 15.3 Створення дочірніх підприємств і філіалів 15.4 Створення спільних підприємств 15.5 Оновлення обладнання, реконструкція 15.6 Випуск конкурентоспроможної продукції 15.7 Експорт готової продукції  
16. Стан управління 16.1 Наявність стратегії підприємства 16.2 Ефективність стратегії 16.3 Стан реалізації стратегії 16.4 Характеристика місії й цілей підприємства 16.5 Відповідність організаційної структури цілям і завданням підприємства 16.6 Переважаючий стиль керівництва 16.7 Якість управлінських рішень 16.8 Рівень кваліфікації керівного апарату 16.9 Використання сучасних інформаційних технологій  

На основі короткого аналізу даних таблиці необхідно зробити висновок про доцільність створення чи поліпшення системи стратегічного управління організацією.

 

3.1.2 Аналіз очікувань зацікавлених груп організації

Зацікавлені групи підприємства утворюють окремі особи, групи чи інститути, що визначають попит на що-небудь обов'язкове для даної організації. Будь-яка організація створюється для задоволення певних потреб суспільства, тому при визначенні її місії і системи цілей необхідно виявити всі зацікавлені групи й вивчити їх потреби.

Аналіз очікувань зацікавлених груп виконується в такій послідовності:

1. Виявляють групи, зацікавлені в діяльності організації.

2. Уточнюють склад зацікавлених груп та їх інтереси в організації.

3. Визначають результати діяльності організації, які очікуються зацікавленими групами.

При виявленні зацікавлених груп організації та їх запитів рекомендується користуватись даними таблиці 3.3.

Таблиця 3.3 - Структура зацікавлених груп організації

Зацікавлені особи і групи     Загальна характеристика інтересів зацікавлених осіб і груп  
Акціонери   Прагнуть: брати участь у розподілі прибутків і додаткових випусків акцій, надходжень від ліквідації; голосувати акціями, контролювати звітність фірми, перерозподіляти активи; брати участь у формуванні правління компанії.
Кредитори   Бажають отримувати законні відсотки на вкладений капітал. Піклуються про безпеку своїх вкладів, користуються пріоритетом при ліквідаціях. За відповідних умов намагаються здійснювати права управління і володіння.
Персонал   Прагне: отримувати економічне, соціальне і психологічне задоволення від роботи; бути вільним від свавілля і суб'єктивізму деяких керівників; брати участь у розподілі деяких пільг, вільно виконувати обов'язки, передбачені контрактом; мати гарні умови праці.
Споживачі   Бажають використовувати продукцію; отримувати технічні дані, необхідні для використання продукції, відповідні гарантії, запчастини до продукту, задовольняти індивідуальні потреби щодо особливостей і якості продукції.
Постачальники   Прагнуть продовжувати поставки, вчасно отримувати платежі. Мають потребу в професіоналізмі ділових відносин, закупівлі й постачанні товарів і наданні послуг.
Державні установи   Прагнуть отримувати податки, забезпечувати чесну та вільну конкуренцію, дотримання підприємцями правових норм.  
Конкуренти   Мають потребу в дотриманні галузевих і суспільних норм, правил конкуренції, забезпеченні ділового підходу до розв’язання проблем.  
Місцева влада   Прагне мати в населеному пункті робочі місця із добрими умовами праці. Намагається, щоб підприємства брали участь у справах населеного пункту, "вели чесну гру", в розумних розмірах закуповували продукцію місцевого виробництва, підтримували місцеві органи управління, зайнятість населення, культурні і благочинні проекти.  
Громадськість у цілому   Має зацікавленість у тому, щоб приватний бізнес брав участь у вирішенні суспільних турбот, установлював справедливі ціни на свою продукцію, використовував сучасну технологію, випускав якісну продукцію.  

Побудувавши на основі даних таблиці 3.3 модель основних запитів зацікавлених осіб, необхідно кожного з них розглянути окремо й уточнити їх очікування з урахуванням конкретних особливостей. На останньому етапі аналізу з однорідних зацікавлених осіб слід сформувати зацікавлені групи і, по можливості, кількісно оцінити їх запити.

Результати даного аналізу необхідно буде використати при визначенні місії і системи цілей організації.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти