ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Cтатистичне вивчення смертності

Cтатистичне вивчення смертності

 

Коэф жизненности Покровскогокжизн=N/M*100%

Доля преждевременных смертейdпр.см.0-640-ω*100%

Загальний коефіцієнт смертностіпоказує, скільки в середньому померлих припадає на 1000 осіб середнього населення за період, що розглядається. Як правило, це однорічний період, тому береться середньорічне населення:

Спеціальні (диференційовані) коефіцієнти смертностірозраховуються окремо для кожної статі:

,

Общий коэф смертности: mm= mm*sm + mF* sm

sm и sm – доля м и ж во всем населении

Рівень вікової смертності оцінюють часткові (вікові) коефіцієнти смертності:

де Мх — кількість померлих за рік у х-віковій групі, х — середньорічна чисельність населення х-вікової групи.

На основе частных коэф можно расчит общ коэф смертности:

m=∑mx sx

При сравнении ур смертности мужского и женского нас расчит индекс надсмертности мужчин:

im=mm/mF

Коэф детской смертности:


Існують кілька способів стандартизації. Найчастіше застосовуються прямий та побічний.

Прямий спосіб

- доля числ. нас. принятого за стандарт

- повозрастные коэф смертности сравниваемого нас

або для стандартного жіночого населення

,

де — віковий коефіцієнт смертності чоловічого населення;

— частка х-вікової групи жіночого населення.

Оборотний метод (метод Кериджа):

Стандартизований коефіцієнт смертності порівнюється з фактичним коефіцієнтом, взятим за базу порівняння. У результаті отримують стандартизований індекс надсмертності , який оцінює міру «чистої» розбіжності інтенсивності вимирання порівнюваних сукупностей населення (чоловічого і жіночого), незалежну від їхнього вікового складу:

.


Таблицы дожития или средней ожидаемой продолжительности жизни (табл. Смертности)

 

Демографич табл представляет собой вероятностные модели демографич процессов, связанных с переменой демографич состояний во времени.

Примером демографич сост могут служить пребывания:

в состоянии жизни;

в границах однородного возраста;

в опред семейной роли;

в брачном состоянии;

в состоянии др соц ролей.

Классиф демографич таблиц:

1. по виду изучаемого демографич процесса:

- смертности

- брачности

- прекращение брака

- плодовитости

2. по методу построения:

- построенные по методу условного поколения (поперечный ан)

- реального поколения (продольный анализ)

3. по полноте охвата длительности периода – завершенные и сокращенные

4. в зависимости от ширины интервала временной характ-ки – полные и краткие.

5. в зависимости от того характериз демографич табл все нас или какую-либо его соц часть – общие и дифференцированные.

 


Х – возраст нас от 0 до 100 лет

lx – число лиц, которые доживают до возраста х.

qx – вер умереть в интервале возраста от х до х+1 (рассчит на основе фактич повозрастных коэф смертности)

px – вер дожить от возраста х до х+й

dx – число лиц, кот умирают в возрасте от х до х+1

Lx – число лиц, которые живут в интервале возраста от х до х+1 (это ср численность теоретич нас в каждой х-возрастной группе и рассчит она как ср арифм простая)

Тх (жизненный потенциал поколения) – число человеко-лет жизни, кот может прожить поколение нас в интервале возраста от х до х+1

ех0 – ср ожидаемая продолжит жизни – характериз число лет, кот может прожить поколение людей вораста х.

Метод условного поколения –для каждой возрастной группы современников рассчит либо повозрастные коэф интенсивности демографич события (коэф смертности), либо, если позволяют исходные данные, сразу определить повозрастные коэф. Метод поперечного анализа и преимуществом данного метода явл то, что он почти свободен от влияния прошлого и отраж ситуацию сложившуюся в конкретный весьма краткий историч период.

Метод реального поколения –для расчета вероятностей использ повозрастные коэф накопленные в порядке наблюдения за переходом из возраста в возраст совокуп ровесников. Метод продольного анализа.

Ровесники (лица одного года рожд)

Сверстники (одногодки) – лица, у кот события в жизни происх в одно и то же время

Современники – лица одновременно живущие и проживающие какое-либо демографич событие.


Таблицы дожития или средней ожидаемой продолжительности жизни (табл. Смертности)

Таблиця дожиття містить вісім показників:

1) х— вік населення від 0 до 100 років;

2) lx— число осіб, які доживають до віку х (умовне число людей, які перебувають у вихідному демографічному стані). Для групи новонароджених такою відправною сукупністю є l0 = 100 000 осіб, де кількість нулів забезпечує відповідний рівень точності розрахунку подальших показників таблиці;

3) qх— імовірність померти в інтервалі віку від х до х + 1 (характеризує теоретичну інтенсивність вимирання табличного населення й розраховується на основі фактичних вікових коефіцієнті смертності);

Оскільки значення т°х наближено до тх реального населення, то саме табличний коефіцієнт смертності використовується для розрахунку імовірності вмерти qх.. Перехід від т°х до qх здійснюється двома способами, залежно від характеру зменшення середньої очікуваної тривалості життя покоління, його просування від 0 до 100 років.

Перший спосіб, якщо зменшується в арифметичній прогресії:

.

Другий спосіб, якщо зменшується в геометричній прогресії:

,

де е = 2,71826.

4) рх — імовірність дожити від віку х до х + 1, розраховується на основі qх:

або .;

5) dхчисло осіб, які помирають в інтервалі віку від х до х + 1. Для кожної вікової групи dх розраховується за формулами:

або ;

6) Lх - число осіб, які живуть в інтервалі віку від х до х + 1. Це середня чисельність теоретичного населення в кожній х-віковій групі і розраховується як середня арифметична проста:

.

Ця формула застосовується тільки за умов рівномірного роз­поділу числа тих, хто доживає до віку х + і. У вікових групах із нерівномірним розподілом здійснюється поправка на кривизну розподілу. Це стосується молодших груп, дітей віком до 5 років і старших осіб віком від 70 років.

7) Tх- «життєвий потенціал покоління», тобто число людино-років життя, що їх може прожити покоління населення в інтерва­лі віку від х до х + 1. Кожне наступне Тх буде менше від поперед­нього на число тих, хто живе в попередній віковій групі, тому Тх +1 дорівнює:

Tx+1 = Tx - Lx

і зокрема для однорічних дітей

T1 = T0 - L0,

де .

Підсумковий, восьмий показник таблиці дожиття — середня очікувана тривалість життя — характеризує середнє чис­ло років, що їх може прожити покоління людей х-віку. Розрахо­вується за формулою:

;

Данный показатель рассчит для любой х-возрастной группы и использ для опред продолжит жизни:

Vх0 = х+е х0


Задача

Возраст группа Доля dicнас возр груп в % к итогу по стране Регион А Регион Б
Доля diA Ур образов нас, УА Доля diБ Ур образов нас, УБ
15-24 18,8 16,2
25-34 17,8 15,3
35-44 18,8 20,3 15,5
45-54 13,8 14,6 12,1
55-64 15,1 14,2 17,1
65 и б 17,3 14,3 23,8
итого 663(621*0,188+ 936*0,178…

Простоесравнение показат ур образ региона Б ниже на 16,6% чем региона А.

Однако этот взвод не вполне корректный, поскольку об щур образов нас регионов сложился под. одновр влиянием 2х факторов: 1) ур образов нас каждой возр группы; 2) разниц возр структур нас сравниваемых регионов

1 способ:чтобы обеспеч влияние различий в структурах нас расч стандартизир-й показат ур образ нас рег Б взяв за стандарт возр структуру нас рег А:

ƩУіБ*dіА=658*0,188+896*0,178+…=619

т.е. различие в ур обр рег Б и рег А сост 6,6%, а не 16,6%, Т.Е. 10% (16,6-6,6) объясн разницей возр структур нас регионов.


2 способ:в кач стандарта возр структуры сожно также взять возр структуру всего нас страны. И пересчитать ур обр рег А и рег Б в соотв с этой структурой:

ƩУіА*dіС=621*0,180+936*0,170+…=643

ƩУіБ*dіС=658*0,180+896*0,170+…=598

Сравним рег А с Б:

Ур образ облич на 7%, а не на 16,6%.


 

РЫНОК ИННОВАЦИЙ

; - чего изучить; - в чем изучить

В числит коэф локализ будет нах-ся доля объемов финансир разработок в j-ом регионе в общем объеме финансир разраб. В знаменат коэф локализ нах доля персонала занимающ разраб в j-ом регионе в его общ численности.

Если доляопред региона коэф локализ >1, то доля финансир разраб в этом регионе будет пропорцион выше чем доля занятого в нем персонала занимающ этими разраб, а если коэф локализ <1, то наоборот.

Кривую Лоренца строят по расч коэф Лоренца и Джини, кот расч след образом:

1. Расч доли результ и факторного призн

2. Расч коэф локализ по каждому региону

3. Выполн ранжир регионов по величине коэф локализ

4. После опред регионов строят табл, в кот регионы располаг согласно со знач ранга – коэф локализ (от миним к максим)

Харк КL 1,8 2,4 Полт Исх данные Хі 7
Полт 2,4 1,8 Харк
Сумс 0,3 0,3 Сумс

 

5. На осн долей результативн и факторн призн расч ряды кумулят частот, по кот строят кривую Лоренца (по оси Х – SX, по оси У – SУ).

Чем больше кривая Лоренца отклон от равномерн распред, тем более неравномерн явл распред объемов финансир между персоналом занимающ разраб по регионам страны.

Коефіцієнт концентрації характеризує ступінь концентрації ознаки, що вивчається усередині сукупності. Він розраховується за формулою:

.


 

РЫНОК ТРУДА

Категории нас:

1. ЭАН (занятые + безработные)

Занятое население

3. Трудоспособное нас (нас, кот по сост здоровья способно работать в хоз деят)

Безработные

5. ЭНАН (домохозяйки, не раб-е инвалиды, учащиеся и студенты трудосп возр, нераб-е пенсионеры)

Структура трудовых ресурсов:

1. Коэф общей трудоспособности:

2. Коэф трудоспос нас в трудосп возр:

Оценка уровня занятости:

3. Коэф общ занятости:

4. Коэф занятости ЭАН:

5. Коэф занят нас труд возр:

6. Коэф экономич назагрузки:

7. Каф эк активности –хар-т предлож раб силы, степень вовлеч нас в общ-ое пр-во

Оценка уровня безработицы:

8. Ур безраб по методологии МОТ:

9. Коэф безраб по офиц методике:

10. Коэф нагр на 1 свободное место:


ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

М0 –наличные деньги

М1 –«узкие деньги» или М0 + деньги на расч и тек счетах в нац валюте

М2 – М1 + срочные и зарегистрир вклады в коммерч банках

М0 =М2 – безналичные деньги

Доля М0 в М2

1. Скорость оборота всей денежной массы –показ число оборотов, кот соверш деньги за год.

2. Продолжит 1 об денежн массы –снижение tознач, что для обслуж одного и того же объема прод необх меньшая масса денег.

Д – число календ дней в периоде

3. Скорость оборота наличности:

4. Влияние измен скор. Оборота наличн и уд веса наличн в денежн массе на измен скор. Об денежн массы М2 в абс віраж:

ВВП(V)= (V1 – V0)*M1

ВВП(M)= (М1–М0)* V0


5. Коєф подобия структур:

d – доли; j – показатели; k, s – сравн объекты

Подобие структур:

1. Абс приростаj-ой доли в %х пуктах: ∆dj =dj1 – dj0 – на ск %-х пуктов изменится

2. Темпа ростаj-ой доли: - во ск раз измен

3. Обобщ хар-ки интенс структ сдвигов:

, де – частка j-го показника у звітному та базисному періодах,

– кількість показників.

Если и сниж, значит структура стабилизируется.

4. Коэф монетизации эк –для анализа обеспеч-ти нац рынка плат средствами.

эти коэф хар-ют степень наполнения эк-ки страны деньгами, т.е. обеспеч ВВП деньгами и увелич денежн массы за сет наличн и безналич денег. Чем ниже коэф монетиз, тем менее у гос возможн реализ соц. программу. И чем большериск возникнов бюджетн риска.

 

РЫНОК КРЕДИТНЫХ УСЛУГ

1. Динамика ср продолжит исп кредита с пом индексов перем, пост и структ сдвигов:

К¯ - ср остатки кредита; Оп – оборот по погаш кредита

m – однодневный оборот по погаш

Индекс переменного состава продолжит исп кредита:

Показ как измен ср продолжит исп еред под влиянием 2х факторов одновременно:

t – измен продолжит исп кр отдельн клиентов

m – измен доли однодневн оборота кр отдельн заемщиков в их общ объеме по всей совокуп кредитов

Индекс постоянного состава – влияние только лишь первого фактора:

Индекс структурных сдвигов – влияние 2го фактора:


 

Валовое накопление (ВН)

ВН = ВНОК + ∆МОС + ЧПЦ

ВНОК – валовое накопление основного капитала

∆МОС – изменение материальных оборотных средств


 

Показатели состояния ОФ

I


II показатели движения:

III

1. Ур фондоотдачи

2. Ур фондоемкости

Изменения выпуска продукции:

В том числе за счет изменения фондоотдачи

За счет изменения стоимости ОФ

Показатели использования оборотных средств:

1. Количество оборотов: n=

2. Продолжительность оборотов дня:

Р- объем пром продукции

А – средне годовая стоимость производственных оборотных средств

- однодневная реализация

- дни периода

3. Сумма свободных и привлеченных средств:

ровень материалоемкости:

- общие затраты сырья

-количество произведенной продукции счет факторов:

атериалоемкость:

ндексы динамики материалоемкости:

1. Индивидуальный:

2. Групповые:

3. Общие:


 

Т.8. методы расчета ВВП.

ВВП = ВДС +налоги на продукты и импорт – субсидии на продукты и импорт.

НД = ВВП – потребление ОФ (аморт)+сальдо поступлений первичных доходов из-за рубежа

ВВ(вал выпуск) Р+прирост запасов

Р-стоимость реализованной продукции.

Прирост запасов: S=L-M

M- прирост

L – стоимость товаров, изъятых из запасов

ВВ страховых компаний = страховые премии – страх возмещения +%, полученный страховыми компаниями от инвестированных страховых резервов, ценные бумаги – прирост техн страховых резервов.

ВВП по доходам

ВВП= Национальный доход + амортизация + косвенные налоги — субсидии — чистый факторный доход из-за границы (ЧДиФ) (или + чистый факторный доход иностранцев, работающих на территории данной страны (ЧДФ)), где:

Национальный доход = заработная плата + арендная плата + процентные платежи + прибыль корпораций.

ВВП по расходам

ВВП= Конечное потребление + Валовое накопление капитала (инвестиции в фирму, т. е. покупка станков, оборудования, запасов, места производства)) + Государственные расходы + Чистый экспорт (Экспорт − Импорт; может быть как положительным, так и отрицательным).

Конечное потребление включает в себя расходы на удовлетворение конечных потребностей индивидов или общества, произведённые следующими институциональными секторами: сектор домашних хозяйств, сектор органов государственной власти (госсектор), сектор частных некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства. Валовое накопление капитала измеряется общей стоимостью валового накопления основного капитала, изменениями в запасах материальных оборотных средств и чистым приобретением ценностей единицей или сектором.

 

ВВП по добавленной стоимости (производственный метод)

ВВП = сумма добавленных стоимостей.

Добавленная стоимость фирмы= доход фирмы − промежуточная стоимость производства товара или услуги.

Общая добавленная стоимость= общий уровень выпуска − общая ценность промежуточной продукции.


 

Статистика цен и тарифов

Коэфициент звенности

Кзв = валов.оборот товара/конечн. сумму реализац. потреб.

(он показывает сколько раз прошла данная партия товара через посредников)

 

Индекс Ласпейреса

(отражает чистое влияние, изменения уровня цен на общую стоимость выпуска и используется для экномич. отраслей с почти неизменной структурой продукции).

Индекс Пааше

(отражает общее влияние изменение цен и структурных сдвигов на общую стоимость выпуска и используется для экономических отраслей с изменчивой структурой продукции).

 

Для различных товаров расчитываются индексы по таким методикам:

1.Методика Эджворта Маршала

2.Методика Фишера


Рынок труда

Общий оборот рабочей силы

Национальное богатство

Амортизация

, где

Ф-первоначальная стоимость

Л-ликвидационная стоимость

К+М-стоимость капремонта и модернизации

Д-стоимость демонтажа

Т-срок службы оборудования

Норма годовой амортизации

Показатели движения ОФ

Коэффициент обновления

Коэффициент поступления

Коэффициент выбытия

Показатели состояния ОФ

Степень износа -отношение суммы накоплений амортизации на полное восстановление функцион.ОФ на опред.момент времени к полной первоначальной стоимости

 

Коэффициент износа

Коэффициент годности

Среднегодовая стоимость ОФ


Средний уровень фондоотдачи

Индекс переменного состава

Индекс постоянного состава

Индекс структурных сдвигов


Cтатистичне вивчення смертності

 

Коэф жизненности Покровскогокжизн=N/M*100%

Доля преждевременных смертейdпр.см.0-640-ω*100%

Загальний коефіцієнт смертностіпоказує, скільки в середньому померлих припадає на 1000 осіб середнього населення за період, що розглядається. Як правило, це однорічний період, тому береться середньорічне населення:

Спеціальні (диференційовані) коефіцієнти смертностірозраховуються окремо для кожної статі:

,

Общий коэф смертности: mm= mm*sm + mF* sm

sm и sm – доля м и ж во всем населении

Рівень вікової смертності оцінюють часткові (вікові) коефіцієнти смертності:

де Мх — кількість померлих за рік у х-віковій групі, х — середньорічна чисельність населення х-вікової групи.

На основе частных коэф можно расчит общ коэф смертности:

m=∑mx sx

При сравнении ур смертности мужского и женского нас расчит индекс надсмертности мужчин:

im=mm/mF

Коэф детской смертности:


Існують кілька способів стандартизації. Найчастіше застосовуються прямий та побічний.

Прямий спосіб

- доля числ. нас. принятого за стандарт

- повозрастные коэф смертности сравниваемого нас

або для стандартного жіночого населення

,

де — віковий коефіцієнт смертності чоловічого населення;

— частка х-вікової групи жіночого населення.

Оборотний метод (метод Кериджа):

Стандартизований коефіцієнт смертності порівнюється з фактичним коефіцієнтом, взятим за базу порівняння. У результаті отримують стандартизований індекс надсмертності , який оцінює міру «чистої» розбіжності інтенсивності вимирання порівнюваних сукупностей населення (чоловічого і жіночого), незалежну від їхнього вікового складу:

.


Таблицы дожития или средней ожидаемой продолжительности жизни (табл. Смертности)

 

Демографич табл представляет собой вероятностные модели демографич процессов, связанных с переменой демографич состояний во времени.

Примером демографич сост могут служить пребывания:

в состоянии жизни;

в границах однородного возраста;

в опред семейной роли;

в брачном состоянии;

в состоянии др соц ролей.

Классиф демографич таблиц:

1. по виду изучаемого демографич процесса:

- смертности

- брачности

- прекращение брака

- плодовитости

2. по методу построения:

- построенные по методу условного поколения (поперечный ан)

- реального поколения (продольный анализ)

3. по полноте охвата длительности периода – завершенные и сокращенные

4. в зависимости от ширины интервала временной характ-ки – полные и краткие.

5. в зависимости от того характериз демографич табл все нас или какую-либо его соц часть – общие и дифференцированные.

 


Х – возраст нас от 0 до 100 лет

lx – число лиц, которые доживают до возраста х.

qx – вер умереть в интервале возраста от х до х+1 (рассчит на основе фактич повозрастных коэф смертности)

px – вер дожить от возраста х до х+й

dx – число лиц, кот умирают в возрасте от х до х+1

Lx – число лиц, которые живут в интервале возраста от х до х+1 (это ср численность теоретич нас в каждой х-возрастной группе и рассчит она как ср арифм простая)

Тх (жизненный потенциал поколения) – число человеко-лет жизни, кот может прожить поколение нас в интервале возраста от х до х+1

ех0 – ср ожидаемая продолжит жизни – характериз число лет, кот может прожить поколение людей вораста х.

Метод условного поколения –для каждой возрастной группы современников рассчит либо повозрастные коэф интенсивности демографич события (коэф смертности), либо, если позволяют исходные данные, сразу определить повозрастные коэф. Метод поперечного анализа и преимуществом данного метода явл то, что он почти свободен от влияния прошлого и отраж ситуацию сложившуюся в конкретный весьма краткий историч период.

Метод реального поколения –для расчета вероятностей использ повозрастные коэф накопленные в порядке наблюдения за переходом из возраста в возраст совокуп ровесников. Метод продольного анализа.

Ровесники (лица одного года рожд)

Сверстники (одногодки) – лица, у кот события в жизни происх в одно и то же время

Современники – лица одновременно живущие и проживающие какое-либо демографич событие.


Таблицы дожития или средней ожидаемой продолжительности жизни (табл. Смертности)

Таблиця дожиття містить вісім показників:

1) х— вік населення від 0 до 100 років;

2) lx— число осіб, які доживають до віку х (умовне число людей, які перебувають у вихідному демографічному стані). Для групи новонароджених такою відправною сукупністю є l0 = 100 000 осіб, де кількість нулів забезпечує відповідний рівень точності розрахунку подальших показників таблиці;

3) qх— імовірність померти в інтервалі віку від х до х + 1 (характеризує теоретичну інтенсивність вимирання табличного населення й розраховується на основі фактичних вікових коефіцієнті смертності);

Оскільки значення т°х наближено до тх реального населення, то саме табличний коефіцієнт смертності використовується для розрахунку імовірності вмерти qх.. Перехід від т°х до qх здійснюється двома способами, залежно від характеру зменшення середньої очікуваної тривалості життя покоління, його просування від 0 до 100 років.

Перший спосіб, якщо зменшується в арифметичній прогресії:

.

Другий спосіб, якщо зменшується в геометричній прогресії:

,

де е = 2,71826.

4) рх — імовірність дожити від віку х до х + 1, розраховується на основі qх:

або .;

5) dхчисло осіб, які помирають в інтервалі віку від х до х + 1. Для кожної вікової групи dх розраховується за формулами:

або ;

6) Lх - число осіб, які живуть в інтервалі віку від х до х + 1. Це середня чисельність теоретичного населення в кожній х-віковій групі і розраховується як середня арифметична проста:

.

Ця формула застосовується тільки за умов рівномірного роз­поділу числа тих, хто доживає до віку х + і. У вікових групах із нерівномірним розподілом здійснюється поправка на кривизну розподілу. Це стосується молодших груп, дітей віком до 5 років і старших осіб віком від 70 років.

7) Tх- «життєвий потенціал покоління», тобто число людино-років життя, що їх може прожити покоління населення в інтерва­лі віку від х до х + 1. Кожне наступне Тх буде менше від поперед­нього на число тих, хто живе в попередній віковій групі, тому Тх +1 дорівнює:

Tx+1 = Tx - Lx

і зокрема для однорічних дітей

T1 = T0 - L0,

де .

Підсумковий, восьмий показник таблиці дожиття — середня очікувана тривалість життя — характеризує середнє чис­ло років, що їх може прожити покоління людей х-віку. Розрахо­вується за формулою:

;

Данный показатель рассчит для любой х-возрастной группы и использ для опред продолжит жизни:

Vх0 = х+е х0


© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти