ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ТЕМАТИКА ТА ЗМІСТ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

ТЕМАТИКА ТА ЗМІСТ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Семінарські заняття — це самостійна творча робота студента по вивченню матеріалу теми під керівництвом викладача. Проводиться в формі вільної творчої дискусії, обговорення рефератів, доповідей.

Основною метою семінарського заняття є поширення та поглиблення теоретичних положень теми та формування навичок практичного застосування теоретичних положень теми, вміння практичного використання знань, принципів і методів соціології в своїй практичній діяльності.

Готуючись до семінарського заняття студент повинен:

• ознайомитись зі змістом плану семінару та переглянути конспект прослуханої лекції за даною темою;

• ознайомитись з рекомендованою літературою та прочитати відповідний розділ підручника або навчального посібника, опрацювати додаткову рекомендовану літературу. Робота з науковою книгою вимагає свідомого засвоєння прочитаного, а не механічного заучування. Для цього необхідно усвідомити зміст різних понять, спеціальних термінів, положень, що в свою чергу забезпечує термінологічну обізнаність студента та вироблення

навичок логічного мислення;

• здійснити критичний аналіз викладеного матеріалу в опрацьованих джерелах з даної проблеми;

• скласти конспект опрацьованого матеріалу, де зазначити власну точку зору з даної проблеми;

• здійснити самоконтроль через відповідні питання з даної теми;

• скласти план відповіді на кожне питання плану заняття.

 

2. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.Теоретичні засади демографії

Семінарські заняття

Семінар 1-2. Система знань про народонаселеня. Система демографічних наук(4год.)

Мета:Розглянути і порівняти систему знань про народонаселення та систему демографічних наук, закрітипи головні категорії і поняття демографії визначити предмет , завдання демографії ,джерела вивчення народонаселення, визначити роль демографічних знань у професійній діяльності психолога-практика.

Питання для обговорення

1. Стректура системи знань про народонаселення.

2. Народонаселення – центральна категорія системи знань про народонаселення.

3. Загальна теорія про народонаселення.

4. Демографія – центральна частина системи знань про народонаселення.

5. Різновиди руху населення ( природний, механічний, соціальний).

6. Предмет демографії –відтворення народонаселення.

7. Методи демографії ( дем аналізу, демпрогнозу).

8. Структура системи демографічних наук .

9. Місце демографії в системі демографічних наук

10. Головні поняття й категорії демографії ( демографічний процес, демографічна подія, демографічне явище, демографічний стан, демситуація або демобстановка, демографічна поведінка, демографічна установка, демографічний оптимум, когорта, демографічне старішання населення, якісне населення та система його характеристик

Завдання для виконання

1. Підготуйтесь за рекомендованими підручниками та навчальними посібниками до усних відповідей на питання семінарського заняття.

2. Описати основні завдання демографії

3. Поясніть значення міждисциплінарного підходу до вивчення народонаселення та процесу відтворення населення

4. Зазначте, дослідження яких соціально –психологічних проблем, пов’язані із професійною діяльністю психолога, що випливають із вивчення демографічних проблем народонаселення

5. Скласти хронологічну таблицю «Історія розвитку демографічної думки в Україні в рівзні історичні періоди» і занести її у робочий зошит, зазначивши прізвища науковців і їх вклад у розвиток демографії.

6. Підготувати реферат на одну із запропонованих тем:

· Джерела вивчення народонаселення

· Місце демографії в системі демографічних наук

Рекомендована література: осн.1,3,4,5,

Дод. 2-13.

Змістовий модуль 2. Відтворення населення як поєднання демографічних процесів

Семінар 3-4-5-. Відтворення населення та його історичні типи. Народжуваність та репродуктивна поведінка( 6год.)

Мета:Розширити розуміння процесу відтворення населення, визначити об’єктивні і суб’єктивні чинники заміщення генерацій, розкрити зміст демографічного переходу і демографічних революцій., ознайомитись із кількісними і розрахунковими показниками режиму відтворення населення.Проаналізувати процес народжуваності як демографічного процесу, установити взаємозв'язок соціальних, економічних, традиційних, культурних , релігійних , біологічних чиннників у процесі народжуваності

Питання для обговорення

1. Відтворення населення як демпроцес. Об’єктивні і суб’єктивні фактори процесу заміщення генерацій.

2. Історичні типи відтворення населення.

3. Демографічні революції та їх зміст.

4. Демографічне постарішання населення.

5. Поняття режиму відтворення населення. Розрахункові показники відтворення населення – (нетто – коефіцієнт, брутто – коефіцієнт), середня тривалість життя, приріст населення.

6. Народжуваність як демпроцес.

7. Репродуктивна поведінка, репродуктивна установка, репродуктивна мотивація.

8. Потреби в дітях.

9. Планування сім’ї.

10. Динаміка народжуваності в Україні.

Завдання для виконання

1. Підготуйтесь за рекомендованими підручниками та навчальними посібниками до усних відповідей на питання семінарського заняття.

2. Розкрийте суть процесу відтворення населення.

3. Складіть схему « Об’єктивні і суб’єктивні умови процесу відтворення еаселення»

4. Дайте визначення поняттям « демографічниа рівновага », « демографічний механізм

5. Дайте визначення поняттю « демографічна революція»»

6. Поясніть суть процесу демографічного переходу

7. Які вчені займалися дослідженням демографічного явища « постарішання населення» і за яких умов у процесі відтворення населення це явище спостерігається?

11. Історичні типи відтворення населення.

12. Демографічні революції та їх зміст.

13. Демографічне постарішання населення.

14. Поняття режиму відтворення населення. Розрахункові показники відтворення населення – (нетто – коефіцієнт, брутто – коефіцієнт), середня тривалість життя, приріст населення.

15. Народжуваність як демпроцес.

16. Репродуктивна поведінка, репродуктивна установка, репродуктивна мотивація.

17. Потреби в дітях.

18. Планування сім’ї.

19. Динаміка народжуваності в Україні.

Завдання для виконання

8. Підготуйтесь за рекомендованими підручниками та навчальними посібниками до усних відповідей на питання семінарського заняття.

9. Розкрийте суть процесу відтворення населення.

10. Складіть схему « Об’єктивні і суб’єктивні умови процесу відтворення еаселення»

11. Дайте визначення поняттям « демографічниа рівновага », « демографічний механізм

12. Дайте визначення поняттю « демографічна революція»»

13. Поясніть суть процесу демографічного переходу

14. Які вчені займалися дослідженням демографічного явища « постарішання населення» і за яких умов у процесі відтворення населення це явище спостерігається?

15. Підготувати реферативні повідомлення на одну із запропонованих тем:

Демографічні революції та їх зміст.

демографічний перехід

Демографічне постарішання населення.

Соціально-психологічні критерії готовності суб’єкта до батьківства

Потреби в дітях.

Планування сім’ї,його значення для стану всіх демпроцесів і процесу відтворення населення у цілому.

Цікаві історичні, соціально- психологічні факти , які повязані із народжуваністю в Україні.

Підготувати приклади групової та індивідуальної роботи психолога у контексті вирішення психологічних проблем, які пов’язані із народжуваністю

Рекомендована література осн.1, 2, 3, 4, 5,

Дод1, 2, 3, 9, 10,11,12,13.

Семінар 6-7.Смертність і тривалість життя (4 год..)

Мета:Розширити розуміння демографічного процесу смертності і визначити об’єктивні і суб’єктивні чинники смертності народонаселення, установити зв'язок ендогенних і екзогенних причин смертності і визначити їх міру впливу на рівень смертності в країні, на тривалість життя,установити міру залежності здоровя народонаселення від соціальних, економічних, традиційних, культурних , релігійних , біологічних чинників

Питання для обговорення

1. Смертність у демографічному вимірі.

2. Екзогенні та ендогенні причини смертності.

3. Перехід до сучасного типу смертності.

4. Тривалість життя.

5. Смертність за причинами смерті.

Завдання для виконання

1. Підготуйтесь за рекомендованими підручниками та навчальними посібниками до усних відповідей на питання семінарського заняття.

2. Опрацьовуючи 4-5 питання зосередити увагу на чинниках, які вплинули на перехід до сучасного типу смертності

3. Розробити таблицю « Групи чинників , які впливають на тривалість життя і рівень смертності народонаселення »

Рекомендована література осн.1-5

Дод1-13.

Питання для обговорення

1. Шлюб, дослідження шлюбності через сім’ю.

2. Шлюбність і шлюбний стан.

3. “Шлюбний ринок”, шлюбне коло, шлюбний вибір.

4. Шлюбні норми, , шлюбний вік.

5. Припинення шлюбу : овдовіння та розлучуваність.

6. Сім’я та її життєвий цикл.

Динаміка шлюбу в Україні.

10. Поняття міграції і їх класифікація.

11. Сезонні , епізодичні, маятникові міграції.

12. Організовані та неорганізовані міграції.

13. Міграційні потоки та міграційні когорти.

14. Міграційна поведінка, міграційна установка, міграційна мотивація.

15. Міграція як просторова самоорганізація населення.

16. Приживаність новоселів.

17. Міграції та відтворення населення.

18. Міграції в Україні.

Завдання для виконання

1. Підготувати реферативні повідомлення на одну із запропонованих тем:

Рекомендована література осн.1, 5

Дод1, 2, 3, 4, 5,7,8,9,10,11,12,13 .

 

Список рекомендованої літератури

ЛІТЕРАТУРА

Основна література

1. Прибиткова І.М. Основи демографії.- К., 1997.

2. Современная демография. Учебное пособие. Под ред. А.Я.Кваши ).- М., МГУ,1995.

3. Стеценко С.Г.Демографічна статистика. – К. : Вища школа, 2005.

4. Пиріт Л. Здоров’я населення і демографічна ситуація в Україні. // Ваше здоров’я. – 1996, № 41, с. 11.

5. Дорошенко Л.С. Демографія: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.—К.: МАУП, 2005.—С.13-18.

Додаткова література

1. Валентей Д.И., Кваша А.Я. Основи демографии. Учебное пособие. М.: Мисль, 1989.

2. Демографический энциклопедический словарь. – М., 1985.

3. Курс демографии. Учебное пособие.(Под ред. А.Я. Боярского).-М.: Статистика, 1985.

4. Прибиткова І.М. Україна 90 – х : демографічна ситуація. // Наука і суспільство. – 1998, № 1 – 2, с. 10.

5. Рябов І. Сім’я і відтворення населеня в Україні. // Економіка України. – 1998, № 4, с.86.

6. Старостенко Г. Новітні демографічні тенденції в Україні. // Економіка України. – 1998, №5, с.22.

7. Справочник ( население и трудовые ресурсы).

8. Капица С.Глобальная демографическая революция // Международная жизнь.— 2005.— №11.—С.91-105.

9. Шишков Ю.В. Прекратится ли рост человечества? // Биология в школе.— 2005.

10. журнал «Екологічний вісник»

11. журнал «Біологія в школі»

12. Серія «Бібліотека журналу «Біологія»»

13. Журнал «Открытия и гипотезы»

ТЕМАТИКА ТА ЗМІСТ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ для студентів заочної форми навчання

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.

Питання для обговорення

Завдання для виконання

 1. Підготувати реферативні повідомлення на одну із запропонованих тем:
    • Репродуктивне здоров’я молодого населення в Україні.
   • Потреба в дітях як соціально – психологічна проблема сучасного суспільства.
   • Планування сім’ї, його значення для стану всіх демпроцесів і процесу відтворення населення у цілому.
   • Планування сім’ї і його вплив на репродуктивне і загальне здоров’я населення
   • Цікаві історичні, соціально-психологічні факти, які повязані із народжуваністю в Україні.
   • Біологічні, соціальні та психологічні критерії готовності суб’єкта до батьківства.
   • Типи батьківської любові і їх вплив на особистісний розвиток дитини.
   • Пренатальна педагогіка і її значення для здоров’я і розвитку дитини.
   • Порядок народження дітей у сім’ї, його вплив на розвиток індивідуально- особистісних якостей дитини.
   • Діти ІНДІГО, психолого-педагогічні особливості роботи з ними.
   • Духовна психологія і педагогіка «До зачаття, у період вагітності, від народження і протягом періоду розвитку особистості дитини»
   • Надання психологічної допомоги вагітним жінкам, що завагітніли після згвалтування.
   • Соціально-психологічні, психосоматичні, психофізіологічні наслідки аборту.
   • Підготувати тематику групової та індивідуальної роботи психолога у контексті вирішення соціально-психологічних проблем, які пов’язані із народжуваністю.

Рекомендована література осн.

Дод

Питання для обговорення

Завдання для виконання

1. Надання психологічної допомоги суб’єкту у ситуації втрати близьких і рідних.

2. Особливості роботи психолога у ситуації суїцидної спроби суб’єкта (робота із жетвою спроби і близьким оточенням)

3. Надання психологічної допомоги суб’єкту у ситуації важкої хвороби, інвалідності, невиліковної хвороби

4. Надання психологічної допомоги близьким у ситуації важкої хвороби, інвалідності, невиліковної хвороби їх родичів.

5. Надання психологічної допомоги шлюбним партнерам у ситуації втрати дитини під час пологів.

6. Надання психологічної допомоги жінці і чоловікові після викидня, після аборту.

7. Надання психологічної допомоги дітям в ситуації смерті батьків, братів, сестер, родичів.

Рекомендована література осн. Дод.

Завдання для виконання

Підготувати реферативні повідомлення на одну із запропонованих тем:

1. Історія розвитку шлюбних стосунків: біологічний, соціальний, психологічний, духовний аспекти

2. Типи сімейних організацій і сімей у світі.

3. Хатнє господарство: його види, ієрархічна структура, та особливості організації життя різних хатніх господарств.

4. Розвиток шлюбу в Україні, інституції шлюбу. Закон про шлюб і сім’ю.Права і обов’язки шлюбних партнерів.

5. Соціально –психологічні критерії готовності до шлюбу.

6. Духовні аспекти шлюбу.

7. Розлучуваність, види розлучень, причини розлучень, процедура здійснення розлучення

8. Психологічна допомога партнерам, дітям, родичам у ситуації розлучення.

9. Міграції в Україні, соціально психологічні проблеми мігрантів.

10. Підготувати приклади групової та індивідуальної роботи психолога з проблем шлюбності населення.

11. Підготувати приклади групової та індивідуальної роботи психолога з проблем міграцій населення.

1. Рекомендована література осн.

 

Список рекомендованої літератури

ЛІТЕРАТУРА

Основна література

 1. Прибиткова І.М. Основи демографії.- К., 1997.
 2. Современная демография. Учебное пособие. Под ред. А.Я.Кваши ).- М., МГУ,1995.
 3. Стеценко С.Г.Демографічна статистика. – К. : Вища школа, 2005.

4. Пиріт Л. Здоров’я населення і демографічна ситуація в Україні. // Ваше здоров’я. – 1996, № 41, с. 11.

5. Дорошенко Л.С. Демографія: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.—К.: МАУП, 2005.—С.13-18.

Додаткова література

 1. Валентей Д.И., Кваша А.Я. Основи демографии. Учебное пособие. М.: Мисль, 1989.
 2. Демографический энциклопедический словарь. – М., 1985.
 3. Курс демографии. Учебное пособие.(Под ред. А.Я. Боярского).-М.: Статистика, 1985.

4. Прибиткова І.М. Україна 90 – х : демографічна ситуація. // Наука і суспільство. – 1998, № 1 – 2, с. 10.

5. Рябов І. Сім’я і відтворення населеня в Україні. // Економіка України. – 1998, № 4, с.86.

 1. Старостенко Г. Новітні демографічні тенденції в Україні. // Економіка України. – 1998, №5, с.22.
 2. Справочник ( население и трудовые ресурсы).

8. Капица С.Глобальная демографическая революция // Международная жизнь.— 2005.— №11.—С.91-105.

9. Шишков Ю.В. Прекратится ли рост человечества? // Биология в школе.— 2005.

10. журнал «Екологічний вісник»

11. журнал «Біологія в школі»

12. Серія «Бібліотека журналу «Біологія»»

13. Журнал «Открытия и гипотезы»

 

 

ТЕМАТИКА ТА ЗМІСТ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти