ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Підготувати приклади групової та індивідуальної роботи психолога, що стосуються соціально-психологічних проблем смертності

5. Використовуючи карту ВЕЛ «Медико- демографічні показники в Україні» здійсніть соціально – психологічний аналіз динаміки смертності в Україні і причин смертності народонаселення України в різних регіонах і в різних соціально – вікових групах.

Рекомендована література осн.1-5

Дод1-13.

Семінар 8-9-10-11. Шлюб і сім’я. Міграції населення( 8 год.)

Мета:Виявити закономірності формування шлюбно-сімейної структури населення Поясніть взаємозалежність сформованості шлюбно-сімейної структури населення і різних демографічних процесів Поясніть взаємозалежність сформованості шлюбно-сімейної структури населення і різних демографічних процесів

Питання для обговорення

1. Шлюб, дослідження шлюбності через сім’ю.

2. Шлюбність і шлюбний стан.

3. “Шлюбний ринок”, шлюбне коло, шлюбний вибір.

4. Шлюбні норми, , шлюбний вік.

5. Припинення шлюбу : овдовіння та розлучуваність.

6. Сім’я та її життєвий цикл.

Типи сімейних організацій та сімей.

Сім’я та хатнє господарство.

Динаміка шлюбу в Україні.

10. Поняття міграції і їх класифікація.

11. Сезонні , епізодичні, маятникові міграції.

12. Організовані та неорганізовані міграції.

13. Міграційні потоки та міграційні когорти.

14. Міграційна поведінка, міграційна установка, міграційна мотивація.

15. Міграція як просторова самоорганізація населення.

16. Приживаність новоселів.

17. Міграції та відтворення населення.

18. Міграції в Україні.

Завдання для виконання

1. Підготувати реферативні повідомлення на одну із запропонованих тем:

Історія розвитку шлюбних стосунків: біологічний, соціальний, психологічний, духовний аспекти

Типи сімейних організацій і сімей у світі.

Хатнє господарство: його види, ієрархічна структура, та особливості організації життя різних хатніх господарств.

Розвиток шлюбу в Україні, інституції шлюбу. Закон про шлюб і сім’ю.Права і обов’язки шлюбних партнерів.

Соціально –психологічні критерії готовності до шлюбу.

Розлучуваність, види розлучень, причини розлучень, процедура здійснення розлучення

Міграції в Україні, соціально психологічні проблеми мігрантів.

Підготувати приклади групової та індивідуальної роботи психолога з проблем шлюбності населення.

Підготувати приклади групової та індивідуальної роботи психолога з проблем міграцій населення.

Рекомендована література осн.1, 5

Дод1, 2, 3, 4, 5,7,8,9,10,11,12,13 .

 

Форми та засоби поточного і підсумкового контролю.

Поточний контроль з предмету “Основи демографії ” буде проводитися у формі усного опитування, перевірки виконання завдань для самостійної роботи, а також модульної контрольної роботи.

За результатами усного опитування, перевірки самостійної роботи, рефератів, модульної контрольної роботи студенти отримують – 100 балів (максимальна кількість балів поточного контролю – 100 балів). Бали виставляються за кожний вид роботи : усне опитування, самостійну роботу, реферати та модульну контрольн роботу. На підставі суми отриманих балів виставляється залік.

Підсумковий контроль – залік( максимальна кількість балів - 100), .

Критерії оцінювання роботи студентів

 

Письмові роботи ( письмове опитування, тестові завдання) від 1 до 5 балів

Усне опитування, доповнення відповіді цікавою інформацією оцінюється за п’ятибальною шкалою – від 1 до 5 балів;

Модульна контрольна робота – від 1 до 35 балів;

За реферат – 5 балів.

Творче завдання – від 1 до 10 балів

Критерії оцінювання знань з ОСНОВ ДЕМОГРАФІЇ І ДЕМОГРАФІЇ

Оцінка «5» ставиться якщо студент правильно відповідає на всі питання, виявляє свідоме глибоке засвоєння матеріалу, послідовно розкриває зміст питання, ілюструє прикладами, посилається на авторів тих чи тих наукових концепцій і теоретичних положень, виявляє обізнаність з методикою здійснення психологічного дослідження, узагальнює, робить висновки. Відповідь глибока, теоретичні знання продуктивно застосовуються в нестандартних ситуаціях, переважає творчий підхід при вирішенні завдань.

Оцінка «4» - відповідь в основному задовольняє вимоги , встановлені для оцінки «5», але студент припускається незначних помилок, неточностей, робить неповні висновки, відповідь повна, але є певні недоліки; знання викоритовуються тільки у стандартних ситуаціях, переважає конструктивний рівень знань.

Оцінка «3» - студент відповідає правильно, але неповно, фрагментарно і не зовсім послідовно; виявляє недостатню спроможність в здійсненні психологічного дослідження. Відповідь неповна, недостатня місткість і глибина знань, переважає репродуктивний рівень знань.

Оцінка «2» - ставиться за умови, якщо студент не зміг виконати більшу половину ККР.За таких обставин студентові дається можливість після відповіної підготовки, консультацій з викладачами через певний час досягти позитивного результату. Відповідь часткова ,глибина і місткість знань слабка, відсутня оперативність знань.

 

Список рекомендованої літератури

ЛІТЕРАТУРА

Основна література

1. Прибиткова І.М. Основи демографії.- К., 1997.

2. Современная демография. Учебное пособие. Под ред. А.Я.Кваши ).- М., МГУ,1995.

3. Стеценко С.Г.Демографічна статистика. – К. : Вища школа, 2005.

4. Пиріт Л. Здоров’я населення і демографічна ситуація в Україні. // Ваше здоров’я. – 1996, № 41, с. 11.

5. Дорошенко Л.С. Демографія: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.—К.: МАУП, 2005.—С.13-18.

Додаткова література

1. Валентей Д.И., Кваша А.Я. Основи демографии. Учебное пособие. М.: Мисль, 1989.

2. Демографический энциклопедический словарь. – М., 1985.

3. Курс демографии. Учебное пособие.(Под ред. А.Я. Боярского).-М.: Статистика, 1985.

4. Прибиткова І.М. Україна 90 – х : демографічна ситуація. // Наука і суспільство. – 1998, № 1 – 2, с. 10.

5. Рябов І. Сім’я і відтворення населеня в Україні. // Економіка України. – 1998, № 4, с.86.

6. Старостенко Г. Новітні демографічні тенденції в Україні. // Економіка України. – 1998, №5, с.22.

7. Справочник ( население и трудовые ресурсы).

8. Капица С.Глобальная демографическая революция // Международная жизнь.— 2005.— №11.—С.91-105.

9. Шишков Ю.В. Прекратится ли рост человечества? // Биология в школе.— 2005.

10. журнал «Екологічний вісник»

11. журнал «Біологія в школі»

12. Серія «Бібліотека журналу «Біологія»»

13. Журнал «Открытия и гипотезы»

ТЕМАТИКА ТА ЗМІСТ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ для студентів заочної форми навчання

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Семінарські заняття — це самостійна творча робота студента по вивченню матеріалу теми під керівництвом викладача. Проводиться в формі вільної творчої дискусії, обговорення рефератів, доповідей.

Основною метою семінарського заняття є поширення та поглиблення теоретичних положень теми та формування навичок практичного застосування теоретичних положень теми, вміння практичного використання знань, принципів і методів соціології в своїй практичній діяльності.

Готуючись до семінарського заняття студент повинен:

• ознайомитись зі змістом плану семінару та переглянути конспект прослуханої лекції за даною темою;

• ознайомитись з рекомендованою літературою та прочитати відповідний розділ підручника або навчального посібника, опрацювати додаткову рекомендовану літературу. Робота з науковою книгою вимагає свідомого засвоєння прочитаного, а не механічного заучування. Для цього необхідно усвідомити зміст різних понять, спеціальних термінів, положень, що в свою чергу забезпечує термінологічну обізнаність студента та вироблення

навичок логічного мислення;

• здійснити критичний аналіз викладеного матеріалу в опрацьованих джерелах з даної проблеми;

• скласти конспект опрацьованого матеріалу, де зазначити власну точку зору з даної проблеми;

• здійснити самоконтроль через відповідні питання з даної теми;

• скласти план відповіді на кожне питання плану заняття.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.

Семінар 1. Народжуваність та репродуктивна поведінка( 2год.)

Мета. Проаналізувати процес народжуваності як демографічного процесу, установити взаємозв'язок соціальних, економічних, традиційних, культурних , релігійних , біологічних чиннників у процесі народжуваност, визначити тематику психологічних проблем, що пов”язані із народженням дітей

Питання для обговорення

Завдання для виконання

 1. Підготувати реферативні повідомлення на одну із запропонованих тем:
    • Репродуктивне здоров’я молодого населення в Україні.
   • Потреба в дітях як соціально – психологічна проблема сучасного суспільства.
   • Планування сім’ї, його значення для стану всіх демпроцесів і процесу відтворення населення у цілому.
   • Планування сім’ї і його вплив на репродуктивне і загальне здоров’я населення
   • Цікаві історичні, соціально-психологічні факти, які повязані із народжуваністю в Україні.
   • Біологічні, соціальні та психологічні критерії готовності суб’єкта до батьківства.
   • Типи батьківської любові і їх вплив на особистісний розвиток дитини.
   • Пренатальна педагогіка і її значення для здоров’я і розвитку дитини.
   • Порядок народження дітей у сім’ї, його вплив на розвиток індивідуально- особистісних якостей дитини.
   • Діти ІНДІГО, психолого-педагогічні особливості роботи з ними.
   • Духовна психологія і педагогіка «До зачаття, у період вагітності, від народження і протягом періоду розвитку особистості дитини»
   • Надання психологічної допомоги вагітним жінкам, що завагітніли після згвалтування.
   • Соціально-психологічні, психосоматичні, психофізіологічні наслідки аборту.
   • Підготувати тематику групової та індивідуальної роботи психолога у контексті вирішення соціально-психологічних проблем, які пов’язані із народжуваністю.

Рекомендована література осн.

Дод

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти