ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ВСП ОРІХІВСЬКИЙ КОЛЕДЖ ТДАТУ

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ПО САМОСТІЙНОМУ ВИВЧЕННЮ ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ З ДИСЦИПЛІНИ

«ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА »

Напрям підготовки 6.100102 «Процеси, машини та обладнання

агропромислового виробництва»

спеціальність 5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і

обладнання АПВ»

2015

Рябіченко Н.М., викладач облікових дисциплін, спеціаліст другої категорії

 

 

Рецензент:

Прищенко Ю.С., викладач облікових дисциплін, спеціаліст першої

категорії

 

 

Методичні рекомендації містять перелік питань для самостійного опрацювання та рекомендовану літературу з дисципліни «ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА» для студентів спеціальності 5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і обладнання АПВ»

 

 

Розглянуто і затверджено на засіданні циклової комісії викладачів соціальних, облікових, економічних дисциплін.

Протокол № від “ ” _______________20_______ року

Голова циклової комісії _______ Ю.С.Прищенко

 

ЗМІСТ

 

 

Вступ

 

1. Перелік тем самостійного вивчення

 

2. Перелік літератури та інших інформаційних джерел

 

3. Вказівки щодо самостійного опрацювання питань теми

 

Перелік тем самостійного вивчення:

N з/п Назва теми Кількість годин
Агропромисловий комплекс України та його інфраструктура
Інтенсифікація сільського господарства.
Спеціалізація, концентрація та інтеграційні процеси
Розширене відтворення і нагромадження в аграрних підприємствах.
Ціни та ціноутворення в системі АПК
Економіка основних галузей сільського господарства
Система ведення господарства. Організація земельної території с.-г. підприємств
Організація переробки і зберігання продукції рослинництва і тваринництва
Становлення підприємництва
Фінансове обслуговування і забезпечення функціонування підприємств бізнесу
Ризик і страхування власного бізнесу
Аналіз господарської діяльності
  Разом

 

ВСТУП

 

На вивчення дисципліни « Економіка та організація аграрного виробництва » загальна кількість годин за робочим навчальним планом становить 162 години. Із них : аудиторні заняття – 98 години, самостійна робота – 66 годин.

Кожна тема потребує додаткового опрацювання студентами під час самостійної роботи. Оволодіння уміннями і навичками самостійної роботи є необхідною передумовою якісного засвоєння навчальної програми й успішної професійної діяльності.

Мета – активізація засвоєння студентами теоретичних і практичних знань , набуття вмінь, навичок для успішного їх застосування у подальшій роботі. Самостійна робота повинна мати творчий характер.

При організації самостійного вивчення важливо враховувати не тільки особливості розумової діяльності , а й фізіологічні дані працездатності студента. Встановлено, що найбільша продуктивність розумової праці спостерігається з 9 до 12 годин дня і далі – з 16 до 20 годин вечора. Доцільно використовувати ці інтервали часу для підвищення ефективності розумової роботи. Для відновлення втрачених сил рекомендуються перерви у розумовій діяльності через кожні 45 – 90 хвилин роботи в умовах достатнього отримання кисню.

Сподіваюсь, що ці поради допоможуть Вам зосередити свою увагу на вивченні дисципліни « Економіка та організація аграрного виробництва ».

 

Рекомендована література

Базова

1.Руснак П.П. Економіка аграрних підприємств – К.:-2002р. 2.Михайлов С.І. Економіка аграрного підприємства К.: Український центр духовної культури, 2004 3.Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств, 2004р. 4. Батіг А.І. та ін. Планування та організація діяльності аграрного підприємства. – К.: аграрна освіта , 2003. 5. Герасимчук В.Г. Маркетинг , 1994. 6. Гончаренко О.Г. Основи агробізнесу і підприємництва. – НМЦ, 2001 7. Зрібняк Л.Я. Організація і планування виробництва на с/г підприємствах. – К.: «Урожай» , 1999. 8. Завадський Й.С. Основи менеджменту в АПК. – К.: Вища школа, 1995р. 9.Заєць Г.В. Менеджмент сільськогосподарського виробництва. – Немішаєве: НМЦ, 2007. 10.Ільчук М.М. Основи підприємницької діяльності та агробізнесу. – К.: Вища освіта , 2002 11. Кондратюк А.О. Основи менеджменту. – Ніжин, ВКП „Аспект”, 1999р. 12. Мескон М. Основи менеджменту, 1992. 13. Михайлов С.І. Менеджмент. – Вінниця:Нова книга, 2006р 14. Нагаєв В.М. Аграрний менеджмент: Практикум (модульний варіант) . – К.: Центр Навчальної літератури, 2004р 15. Савчук В.К. Аналіз господарської діяльності сільськогосподарських підприємств. – К.: Урожай, 1996р. 16. Семенюк Н.А. Економічний аналіз. НМЦ, 2004. 17. Сирота В.Г. Менеджмент, 200 18.Нємцов В.Д. Менеджмент організацій , 2000. 19. Худяков Л.К. Основи маркетингу , 2002.  
Допоміжна

1.Земельний кодекс України

2.Господарський кодекс України.

3. Податковий кодекс України

4.Про фермерське господарство: Закон України від 19.06.2003р.

 
 
 

Тема № 6 Інтенсифікація сільського господарства

На самостійне вивчення виносяться питання:

1.Інтенсифікація, як головний шлях збільшення продукції.

2.Показники рівня та економічної ефективності інтенсифікації

3.Фактори підвищення ефективності інтенсифікації.

Робочою програмою відводиться 5 годин.

 

Вказівки:

Матеріал опрацювати та тезисно законспектувати відповідно до плану.

Друге питання відобразити у вигляді таблиці (натуральні і вартісні показники).

 

Література:

Руснак П.П. Економіка аграрних підприємств – К.:2002р., ст.

Михайлов С.І. Економіка аграрного підприємства - К.: Український центр духовної культури, 2004, ст.

 

Питання для самоконтролю:

1. Які способи збільшення виробництва продукції та в чому їх суть?

2. Що таке інтенсифікація?

3. Які показники характеризують рівень інтенсифікації?

4. Які показники характеризують економічну ефективність інтенсифікації?

5. Охарактеризуйте основні напрямки інтенсифікації

6. Що таке науково – технічний прогрес?

 

 

Залік по самостійному вивчення ЗМ – 2 буде здійснено на занятті № 14 у вигляді тестового контролю.

 

Тема № 7 Спеціалізація, концентрація та інтеграційні процеси в сільськогосподарському виробництві.

На самостійне вивчення виносяться питання:

 

1.Розміщенняі спеціалізація. Принципи розміщення.

2.Форми і фактори спеціалізації.

3.Галузь, види галузей.

4.Концентрація виробництва, розміри господарств їх показники.

 

Робочою програмою відводиться 5 годин.

 

 

Вказівки:

Матеріал опрацювати та тезисно законспектувати відповідно до плану.

 

Література:

Руснак П.П. Економіка аграрних підприємств – К.:2002р., ст.

Михайлов С.І. Економіка аграрного підприємства - К.: Український центр духовної культури, 2004, ст.

 

 

Питання для самоконтролю:

1) Що таке спеціалізація?

2) Які показники визначають рівень спеціалізації?

3) Які є форми спеціалізації? У чому їх суть?

4) Що таке галузь? Які є галузі?

5) Які є типи спеціалізованих господарств?

6) Які є основні зони спеціалізації в Україні?

7) В чому суть конценрації виробництва?

8) Що таке агропромислова інтеграція?

9) Як класифікують форми агропромислових формувань?

 

 

Залік по самостійному вивчення по ЗМ – 2 буде здійснено на занятті № 34 у вигляді тестового контролю.

 

Тема № 10 Ціни та ціноутворення в системі АПК

На самостійне вивчення виносяться питання:

 

1. Поняття ціни та її функції.

2.Принципи ціноутворення.

3.Види цін на сільськогосподарську продукцію.

 

Робочою програмою відводиться 5 годин.

 

 

Вказівки:

Матеріал опрацювати та тезисно законспектувати відповідно до плану.

(!) третє питання «Види цін на сільськогосподарську продукцію» відобразити у формі таблиці:

 

Види цін Осн.зміст та метод розрахунку Умови використання
     

Література:

Руснак П.П. Економіка аграрних підприємств – К.:2002р., ст.

Михайлов С.І. Економіка аграрного підприємства - К.: Український центр духовної культури, 2004, ст.

 

 

Питання для самоконтролю:

1) Поняття ціни?

2) Функції ціни?

3) Принципи ціноутворення?

4) Особливості ціноутворення в АПК ?

5) Види цін на сільгосппродукцію?

6) Що таке ціновий паритет?

7) Що таке диспаритет цін?

8) Фіксовані ціни?

9) Договірні ціни? Вільні ціни?

10)Які є види світових цін?

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти