ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Змістовий модуль ІІ. Основні демографічні проблеми сучасного людства

 

Семінарське заняття № 4

 

Тема 4.Антропогенна криза, її симптоми та прогнози. Основні демографічні проблеми сучасного людства

Мета роботи: засвоєння, закріплення, поглиблення і систематизація знань про:

- тенденції відтворення населення у світі;

- поняття, показники, причини, демографічні і соціально- економічні наслідки демографічного старіння населення.

План заняття

 

1. Проблеми виживання людства у ХХІ ст.

2. Демографічний перехід від екстенсивного до інтенсивного типу відтворення населення як результат соціального прогресу.

3. Тенденції відтворення населення у світі.

Демографічне старіння населення: поняття, показники, причини, демографічні і соціально-економічні наслідки

Методичні рекомендації до семінарського заняття

 

Під час вивчення даної тем необхідно зауважити, що процес взаємодії суспільства і природи дійшов такої кількісної і якісної межі, коли виник феномен взаємодії всього людського суспільства зі всією природою планети. Науково-технічна революція призвела, з одного боку, до формування у людства всеохоплюючої системи знань і технологій, з другого – до збільшення антропогенного впливу на природу. Сформувалися складні господарські системи, вплив яких поширюється на весь світ. Як результат – зростає взаємозв’язок і взаємозалежність господарського життя країн і природи світу. Сутність цих процесів і явищ породжує глобальні проблеми, що стосуються всього людства. Вони охоплюють всі аспекти відносин між державами світового співтовариства, між суспільством і природою, формування умов життєдіяльності людства. Глобальні проблеми вимагають і глобальних рішень. Для цього необхідне широке співробітництво і координація зусиль всього людства в різних сферах: політичній, економічній, науковій, освітянській.

Науковці нараховують кілька десятків проблем, які за своєю всеосяжністю можна вважати глобальними.

 

Питання для обговорення

1. У чому сутність проблеми виживання людства?

2. У чому сутність антропогенної кризи у сучасному суспільстві?

3. Які сучасні тенденції відтворення населення у світі?

4. У чому сутність демографічного переходу, що відбувається у сучасному світі?

5. Які наслідки демографічного старіння населення?

 

Ключові терміни

 

Антропогенна криза Демографічне старіння населення

Демографічний перехід Екстенсивний тип відтворення населення

Інтенсивний тип відтворення населення

Соціальна політика Соціальний прогрес

Питання для самоконтролю

1. Як визначають глобальні проблеми людства?

2. У чому виражається надмірний тиск населення у світі?

3. Які виокремлюють ознаки та наслідки забруднення навколишнього середовища?

4. У чому виражається процес екологізації економічного розвитку в промислово розвинених країнах?

5. У чому сенс міжнародної глобальної проблеми?

6. У чому складність вирішення глобальної проблеми збереження миру на Землі?

7. Що таке демографічна проблема?

8. Які виокремлюють найважливіші проблеми народонаселення, що загрожують украй негативними наслідками?

9. Чим визначаються інтенсивний і екстенсивний способи відтворення населення у світі?

10. Що таке мальтузіанство?

11. Чим характеризується демографічна криза?

12. Що таке парадокси відсталості у сучасному світі?

13. Яким чином можна вирішити демографічну проблему у сучасному світі?

14. У чому сутність проблеми якості життя людини?

 

Теми для підготовки доповідей та презентацій

 

1. Демографічне старіння населення: сутність і причини.

2. Вимірювання старіння населення.

3. Демографічне старіння населення України: сутність, причини.

4. Взаємозв’язок між старінням населення і цілями соціальної політики.

5. Старіння населення й економічні, соціальні і політичні процеси.

6. Антропогенна криза (основні причини виникнення).

7. Взаємозв’язок антропогенної кризи з відтворенням населення у світі.

Бібліографічний список

Основна література:(1); (2); (3).

Додаткова література: (2); (3); (4); (7); (8); (14); (16); (18); (19).

 

 

Семінарське заняття № 5

 

Тема 5.Народжуваність і методи статистичного дослідження, динаміка і структура. Демографічний вибух

Мета роботи: засвоєння, закріплення, поглиблення і систематизація знань про:

- фактори та показники народжуваності;

- методи вивчення факторів народжуваності;

- основні завдання та функції репродуктивних цінностей;

- дослідження репродуктивності населення.

 

План заняття

1. Фактори та показники народжуваності.

2. Фактори народжуваності. Методи вивчення факторів народжуваності: статистичні і соціологічні.

3. Репродуктивна поведінка, поняття та структура. Репродуктивні цінності, установки, мотиви і структура.

4. Дослідження репродуктивного населення.

 

 

Методичні рекомендації до семінарського заняття

 

При вивченні даної теми важливо звернути увагу, що народжуваність – масовий статичний процес народження дітей у сукупності осіб, що складають покоління, або в сукупності поколінь – населенні. Народжуваність є соціальним процесом, що підкоряється дії соціальних сил і закономірностей, але розгортається у визначених, історично-конкретних межах, що задаються дією біологічних, фізіологічних факторів.Демографічне вживання слова народжуваність має відношення перш за все до числа народжень живих дітей, які дійсно мала жінка. Народжуваність є позитивною стороною відтворення населення, що характеризує появу в населенні нових членів, в той час як смертність є його негативною стороною, що характеризує їх зникнення, вибуття з населення.

Біологічний потенціал народжуваності, фізіологічну здатність індивіда або шлюбної пари до відтворення потомства (запліднення, зачаття, виношування плоду і народження живої дитини) характеризує плідність.

Також доцільно зауважити, що під репродуктивною поведінкою розуміється система дій і відносин, які опосередковують народження певного числа дітей у сім'ї (а також поза шлюбом). Тобто виразом репродуктивної поведінки в демографії є середня кількість дітей у сім'ї і середнє число дітей, народжених жінкою за все її життя.

 

Питання для обговорення

 

1. Яким чином різні фактори і впливають на показники народжуваності?

2. У чому специфіка статистичних та соціологічних методів дослідження народжуваності?

3. Яким чином репродуктивні цінності, установки, мотиви пов’язані з особливостями культури народу?

4. Як на репродуктивну поведінку впливають соціально-економічні умови?

5. Які показники застосовуються для дослідження рівня репродуктивності населення?

 

Ключові терміни та поняття

 

Народжуваність Репродуктивна поведінка

Плідність Природна народжуваність

Конкубінат Вікова структура населення

Когорта Покоління

Коефіцієнт (індекс) дітності Загальні коефіцієнти народжуваності

Спеціальні коефіцієнти народжуваності Часткові коефіцієнти народжуваності

Повікові коефіцієнти народжуваності

Питання для самоконтролю

1. Яка система показників використовується для характеристики народжуваності?

2. Як пов’язані між собою поняття народження, плідність, народжуваність, природна народжуваність?

3. У чому різниця між поняттями бездітність, інертність, стерильність?

4. Що показує індекс дітності?

5. Яке значення загального коефіцієнта народжуваності є низькими? середніми? дуже високими?

6. Що таке фактори народжуваності та які їх види існують?

7. Що розуміється під репродуктивною поведінкою?

8. Якої точки зору на репродуктивну поведінку дотримуються прибічники нормативного підходу?

9. Якої точки зору на репродуктивну поведінку дотримуються прибічники емпіричного підходу?

10. Які індекси народжуваності застосовуються у межах емпіричного підходу?

11. Що таке інтергенетичний інтервал?

12. Що виступає зовнішніми і внутрішніми стимулами певної репродуктивної поведінки?

13. Що слугує основними зовнішніми індикаторами репродуктивних установок?

14. Як визначається поняття репродуктивного здоров’я?

15. Які існують основні проблемні питання репродуктивного здоров'я?

 

Теми для підготовки доповідей та презентацій

 

1. Народжуваність і репродуктивна поведінка.

2. Планування сім’ї: демографічні аспекти.

3. Планування сім’ї: соціально-політичні й ідеологічні поректи.

4. Наукові парадигми і концепції пояснення зниження народжуваності.

5. Основні тенденції народжуваності на території України.

6. Подібність і відмінність між загальними, спеціальними, частковими та повіковими коефіцієнтами народжуваності.

7. Взаємозв’язок понять: народження, плідність, народжуваність, природна народжуваність.

 

Бібліографічний список

 

Основна література: (1); (2); (3).

Додаткова література: (2); (3); (4); (7); (8); (14); (17); (18); (28).

 


Семінарське заняття № 6

 

Тема 6.Проблеми «старіння» людства. Смертність населення: методи статистичного дослідження, динаміка і структура

Мета роботи: засвоєння, закріплення, поглиблення і систематизація знань про:

- основні фактори та показники смертності;

- основні поняття, методи розрахунку, соціальне значення показника середнього очікування протяжності життя;

- основні фактори і перспективи подальшого росту середньої протяжності життя;

- поведінка самозбереження як фактор збільшення тривалості життя.

 

План заняття

 

1. Основні показники смертності.

2. Середнє очікування протяжності життя: поняття, методи розрахунку, соціальне значення показника.

3. Фактори і перспективи подальшого росту середньої протяжності життя.

4. Поведінка самозбереження як фактор збільшення протяжності життя.

 

Методичні рекомендації до семінарського заняття

 

Вивчення смертності необхідне як для цілей наукових демографічних досліджень так і для суто життєвої практики, насамперед для органів охорони здоров’я і соціальної політики. Показники про смертність необхідні не лише для аналізу минулих демографічних тенденцій, а й для розробки демографічних прогнозів. Останні, як відомо, використовуються практично у всіх сферах діяльності: для планування розвитку житлових служб, системи освіти, охорони здоров’я, для реалізації програм соціального захисту, для виробництва товарів і послуг для різних верств населення.

Важливо відзначити, що смертність населення — процес вимирання покоління. Це масовий процес, що складається з множини одиничних смертей, які настають у різному віці та визначають у своїй сукупності порядок вимирання реального або гіпотетичного покоління. У ХХ-ХХІ сторіччях показник смертності у цілому в усьому світі знижується, особливо це помітно у випадку країн, що розвиваються. Однак протягом останніх десятиріч у низькорозвинутих країнах світу він почав поволі зростати. У цих країнах загальний коефіцієнт смертності нерідко вищий, ніж у тих, що розвиваються.

 


Питання для обговорення

 

1. Які основні показники характеризують рівень смертності?

2. Яким чином розраховується та яке соціальне значення має середнє очікування протяжності життя?

3. Які фактори спливають на подальше зростання середньої протяжності життя?

4. Що таке поведінка самозбереження як фактор збільшення протяжності життя?

 

Ключові терміни та поняття

 

Ендогенні причини смертності Екзогенні причини смертності

Життєвий потенціал покоління Абсолютне число смертей

Повікові коефіцієнти Пряма стандартизація

Непряма стандартизація Зворотна стандартизація

Корінь таблиці Стандартизація коефіцієнтів смертності

Інтервальні показники таблиць смертності

Акумулятивні функції таблиць смертності

Методи статистичного дослідження

 

Питання для самоконтролю

 

1. У чому сутність демографічного поняття смертності?

2. У чому специфіка розрахунку коефіцієнта дитячої смертності?

3. Які показники характеризують смертність?

4. Що розуміють під депопуляцією?

5. Демографічний зміст середньої очікуваної тривалості життя при народженні.

6. Навіщо потрібна стандартизація загальних коефіцієнтів смертності?

7. Які є основні методи стандартизації, їхні особливості і відмінність одне від одного?

8. У чому сенс поняття старіння населення?

9. Яким чином пов’язані рівень смертності населення та середня тривалість життя?

10. Скільки років становить мінімальна і максимальна тривалість життя у світі?

11. Які особливості структури смертності з причин в Україні в порівнянні з країнами Заходу?

12. Які основні фактори рівня смертності і тривалості життя?

 

Теми для підготовки доповідей та презентацій

 

1. Сучасні тенденції смертності на Україні.

2. Сучасні тенденції смертності у світі.

3. Типові таблиці смертності.

4. Вплив основних факторів рівнів смертності.

5. Прогнозування смертності.

 

Бібліографічний список

 

Основна література: (1); (2); (3).

Додаткова література: (2); (3); (4); (7); (8); (14); (17); (18); (28).

Змістовий модуль ІІІ. Демографічна криза в Україні

 

Семінарське заняття № 7

 

Тема 7.Демографічна криза в Україні та шляхи її вирішення. Значення демографічної складової у соціально-економічному та культурному розвитку планети

Мета роботи: засвоєння, закріплення, поглиблення і систематизація знань про:

- концепцію демографічної політики;

- основні направлення регулювання демографічних процесів в Україні на сучасному етапі розвитку;

- досвід проведення демографічної політики у світі, критерії її ефективності;

- діяльність ООН і інших міжнародних організацій в області народонаселення.

 

План заняття

 

1. Концепція демографічної політики і основні напрямки регулювання демографічних процесів в Україні в сучасних умовах.

2. Досвід проведення демографічної політики у світі, критерії її ефективності.

3. Діяльність ООН і інших міжнародних організацій в області народонаселення

 

Методичні рекомендації до семінарського заняття

 

Сучасна демографічна ситуація в Україні і в світі є складною. З метою подолання негативних демографічних тенденцій необхідна активна демографічна політика. Кожна країна має певну концепцію демографічної політики – систему визначень найважливіших цілей, задач і пріоритетів впливу на демографічний розвиток. Доцільно визначити різницю між основними методами проведення демографічної політики у країнах з високим рівнем народжуваності та основними методами проведення демографічної політики у країнах з низьким рівнем народжуваності

При вивченні теми доцільно звернути увагу на визначення основних концепцій демографічної політики в нашій країні, сформулювати найважливіші напрямки державної політики стосовно розвитку народонаселення до визначеного періоду.

Важливо звернути увагу на діяльність в рамках ООН спеціального Фонду ООН для діяльності в галузі народонаселення (ЮН ФПА) і проведення під його егідою трьох Всесвітніх конференцій з проблем народонаселення. Фонд Народонаселення ООН (ФН ООН) – одна з провідних агенцій системи Організації Об'єднаних Націй, яка надає допомогу країнам, що розвиваються, та країнам з перехідною економікою в галузі репродуктивного здоров'я та народонаселення.

 

Питання для обговорення

 

1. У чому полягають особливості концепції демографічної політики в сучасні Україні?

2. Чим зумовлені основні напрямки регулювання демографічних процесів в Україні в сучасних умовах?

3. Які існують визнані у світі критерії ефективності демографічної політики?

4. Які основні напрямки діяльності ООН і інших міжнародних організацій в області народонаселення?

 

Ключові терміни та поняття

 

Демографічний прогноз Передбачення

Моделювання Перспективний аналіз

Гіпотеза Процес компенсації

Демографічна політика Адміністративні заходи

Виховні заходи Пропагандистські заходи

 

Питання для самоконтролю

 

1. Які виокремлюють сфери демографічної політики?

2. Що включає у себе структура демографічної політики?

3. Що входить у комплекс економічних заходів демографічної політики?

4. Що входить у комплекс адміністративно-правових заходів демографічної політики?

5. Що входить у комплекс виховних і пропагандистських заходів демографічної політики?

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти