ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


У чому особливості сучасної демографічної політики у світі?

7. Коли і де була створена Міжнародна федерація планування сім'ї?

Коли і з якою метою відбулося створення спеціального Фонду ООН для діяльності в галузі народонаселення?

Які основні напрямки діяльності ФН ООН?

Які основні положення Програми Дій в галузі народонаселення й розвитку на наступні 20 років, прийнятої на Каїрській Міжнародній конференції?

На які групи поділяють країни світу залежно від напрямів демографічної політики?

У чому сенс політики однієї дитини та де вона проводиться?

Які основні напрями державної демографічної політики в Україні?

14. На що спрямовано допомогу Фонду народонаселення ООН в Україні?

15. Які зобов’язання взяла на себе Україна, підписавши у 2000 році на Саміті Тисячоліття в Нью-Йорку «Декларацію тисячоліття» ООН?

 

Теми для підготовки доповідей та презентацій

 

1. Особливості демографічної політики в Україні.

2. Демографічна політика в країнах Європейського Союзу.

3. Моніторинг розвитку демографічної політики в Україні.

4. Демографічна політика в країнах, що розвиваються.

5. Римський клуб: огляд діяльності.

6. Прогнози-попередження і їхня роль у розв’язанні актуальних проблем сучасності.

 

Бібліографічний список

 

Основна література: (1); (2); (3).

Додаткова література: (3); (4); (6); (7); (9); (12); (17); (25).

 

 

Семінарське заняття № 8-9

 

Тема 8. Порівняльна характеристика темпу приросту. Прогнозування розвитку народонаселення в Україні. Шлюб і сім’я. Міграція населення

Мета роботи: засвоєння, закріплення, поглиблення і систематизація знань про:

- прогнозування сімейної частини населення;

- демографічні прогнози ООН;

- аналіз тенденцій шлюбної структури населення за матеріалами перепису;

- тенденції і фактори зміни розмірів і складу сімей в Україні.

 


План заняття

 

1. Взаємозв’язок демографічного і соціально-економічного розвитку.

2. Структура населення за шлюбним и сімейним станом.

3. Поняття сім’ї в демографії. Сім’я і домогосподарство.

4. Програми планування сім’ї. Тенденції і фактори зміни розмірів і складу сімей в Україні

 

Методичні рекомендації до семінарського заняття

 

При вивченні даної теми необхідно відзначити, що загальні тенденції структурних змін шлюбного складу населення та процесів його формування у сучасній Україні коригуються проявами демографічної кризи, зумовленої труднощами перехідного періоду. Шлюбний склад населення формується під впливом демографічних процесів – шлюбності, розлучуваності, смертності, міграції тощо, які опосередковують дію соціально-економічних чинників.

Народжуваність тут впливає у контексті формування майбутніх шлюбних контингентів та статевовікової структури населення як передумови «шлюбного ринку» для добору шлюбної пари. Отже, у шлюбному складі населення узагальнюються і проявляються результати взаємодії соціально-економічних і демографічних процесів. Порівняння у динаміці показників шлюбного складу дозволяють простежити особливості згадуваної взаємодії, а також зміни у шлюбно-сімейних орієнтаціях, матримоніальній поведінці тощо.

 

Питання для обговорення

 

1. Яким чином соціально-економічний розвиток впливає на демографічний розвиток?

2. Які перспективи зміни структура населення за шлюбним и сімейним станом в сучасній Україні?

3. Яким чином у демографії пов’язані поняття сім’я і домогосподарство?

4. Які основні тенденції і фактори зміни розмірів і складу сімей в Україні, чим вони зумовлені?

 

Ключові терміни та поняття

 

Абсолютна чисельність населення Абсолютний приріст

Природний приріст Природний рух населення

Сальдо міграції Демографічний баланс

Середнє населення Середньорічне населення

Демографічний склад населення Міграція

Відкрите населення Закрите населення

Еміграція Імміграція

Урбанізація Міграційна поведінка

Коефіцієнт рухливості Міграційні потоки

Міграційні когорти Таблиці рухливості

 

Питання для самоконтролю

 

1. Які зміни відбулись у шлюбному стані населення України у міжпереписний період 1989 – 2001 рр.?

2. Які фактори є показниками поглибилася деформації шлюбно-сімейних процесів в Україні?

3. Які існують причини загострення проблем формування та розвитку сімей в Україні?

4. Які перспективи змін шлюбно-сімейної ситуації в Україні?

5. Що є основною причиною загострення демографічної кризи в Україні?

6. Які негативні тенденції щодо народжуваності відзначаються в Україні?

7. Які основні причини зниження народжуваності в Україні?

8. Які прогнози сумарного коефіцієнта народжуваності в Україні?

9. Яка середня тривалість життя чоловіків і жінок в Україні?

10. Які основні причини втрати здоров`я, зростання смертності та зниження очікуваної тривалості життя в Україні?

11. Який прогноз основних параметрів режиму смертності населення України на майбутнє?

12. Які сучасні особливості старіння населення України?

13. Яким чином відбувається старіння населення України?

14. Який прогноз старіння населення України у майбутньому?

 

Теми для підготовки доповідей та презентацій

 

1. Міграція в Україні.

2. Міграція на пострадянському просторі.

3. Міжнародна міграція: тенденції, причини, наслідки.

4. Прогнозування народжуваності в світі.

5. Прогнозування народжуваності на території України.

6. Прогнозування смертності в світі.

7. Прогнозування смертності на території України.

8. Діяльність ООН в області прогнозування світового населення.

9. Демографічний перехід в Україні.

 

Бібліографічний список

 

Основна література: (1); (2); (3).

Додаткова література: (7); (10); (23); (24); (26); (27); (29); (30).


4. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО індивідуальнИХ завданЬ

 

Методичні рекомендації щодо виконання індивідуальних науково-дослідних завдань

Індивідуальні завдання, як форма організації навчального процесу, мають на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти одержують в процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці, розвиток творчих здібностей, актуалізацію мотивів як навчально-пізнавальної, так і наукової та інноваційної діяльності студентів.

З дисципліни «Демографія» передбачено одне індивідуальне науково-дослідне завдання, яке охоплює змістовний модуль 1. Індивідуальні завдання виконуються студентами самостійно під керівництвом викладача.

Індивідуальні завдання формують уміння студентів індивідуально працювати над рекомендованим матеріалом, свідомо висловлювати і захищати власну точку зору, орієнтують студентів на засвоєння та закріплення головного, суттєвого при вивченні тем програми, розвивають самостійне мислення, навички розумової праці.

Контроль за виконанням індивідуальних завдань здійснюється на індивідуальних заняттях.

Індивідуальна робота студентів з дисципліни «Демографія», що включається в навчальний процес, передбачає виконання презентації.

Презентація – це слайд-шоу на визначену тему, яка включає огляд відповідних літературних джерел. Презентації, що виконуються студентами, мають носити не інформаційний, а творчий характер. В них повинні відображатися точки зору різних авторів з того чи іншого питання, а також висновки студента щодо теоретичного обґрунтування поглядів авторів на проблему. Презентація повинна мати яскравий, ілюстрований вигляд. Ілюстрації повинні відображати та підкреслювати характер інформації, а не суперечити їй, або бути сторонньою. На першому слайді вказується тема, ПІБ виконавця та викладача дисципліни, його посада та науковий ступінь. На другому – план роботи. На останньому слайді обов’язково має бути перелік використаної літератури.

Результати індивідуальної роботи студентів перевіряються, оцінюються, можуть бути заслухані на наукових семінарах кафедри, загальноакадемічних студентських наукових конференціях, міжвузівських науково-практичних конференціях тощо.


© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти