ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Варіанти індивідуальних науково-дослідних завдань з дисципліни

 

1. Історичні типи відтворення населення, характерні для індустріальних країн.

2. Історичні типи відтворення населення, характерні для країн, що розвиваються.

3. Вплив культурних та релігійних особливостей на репродуктивну поведінку населення різних країн.

4. Основні тенденції зміни чисельності населення за період незалежності України.

5. Сутність антропогенної кризи у сучасному світі, причини та наслідки.

6. Позитивні і негативні сторони демографічного старіння населення у сучасному світі (на прикладі окремих країн).

7. Тенденції зміни рівня народжуваності на території України у роки незалежності, причини і наслідки.

8. Причини багатодітності в сучасній культурі.

9. Основні особливості структури смертності населення в Україні у порівнянні з країнами Заходу.

10. Основні риси європейського типу шлюбності.

11. Шлюбність в Україні: основні тенденції.

12. Розлучення в Україні: тенденції, причини, наслідки.

13. Особливості демографічної політики в країнах Західної Європи.

14. Особливості демографічної політики в країнах Східної Європи.

15. Особливості демографічної політики в країнах Сходу.

16. Особливості демографічної політики в країнах Північної Америки.

17. Особливості демографічної політики в країнах Південної Америки.

18. Особливості та основні напрямки демографічної політики в країнах Африки.

19. Основні показники та тенденції міграційного руху в країнах Європи, їх вплив на соціально-економічну та культурну ситуацію.

20. Основні показники та тенденції міграційного руху в країнах Азії, їх вплив на соціально-економічну та культурну ситуацію.

21. Основні показники та тенденції міграційного руху в країнах Африки, їх вплив на соціально-економічну та культурну ситуацію.

22. Тенденції прогнозування рівня народжуваності і смертності в світі, їх вплив на соціально-економічну та культурну ситуацію.

23. Прогнозування рівня народжуваності і смертності на Україні, їх вплив на соціально-економічну та культурну ситуацію в країні.

24. Еміграційні процеси в Україні, їх особливості та вплив на соціально-економічну та культурну ситуацію в країні.

25. Імміграційні процеси в Україні, їх особливості та вплив на соціально-економічну та культурну ситуацію в країні.

26. Прогнози чисельності населення України з урахуванням сучасних тенденцій відтворення населення.

27. Прогнози чисельності населення світу з урахуванням сучасних тенденцій відтворення населення

28. Діяльність ООН в області прогнозування світового населення.


Підсумковий контроль

Перелік питань до підсумкового контролю

1. Охарактеризуйте предмет і задачі демографії як науки та навчальної дисципліни.

2. Проаналізуйте сутність поняття густоти населення, розкрийте особливості розподілу населення різних регіонів світу.

3. Розкрийте сутність і місце статевого складу населення як складового компоненту структури населення.

4. Розкрийте сутність і місце вікового складу населення як складового компоненту структури населення.

5. Розгляньте історію переписів населення у світі.

6. Охарактеризуйте основні принципи проведення переписів населення.

7. Дайте загальну характеристику Всеукраїнського перепису населення 5 грудня 2001 року.

8. Охарактеризуйте природний рух населення.

9. Охарактеризуйте механічний рух населення.

10. З’ясуйте особливості та рушійні сили урбанізації як основного виду внутрішніх міграцій населення.

11. Визначте види міжнародної міграції та охарактеризуйте їх особливості.

12. Охарактеризуйте сутність еміграції, вкажіть на її співвідношення з депортацією.

13. Охарактеризуйте сутність імміграції.

14. Проаналізуйте особливості економічної міграції у світі.

15. Проаналізуйте особливості політичної міграції у світі.

16. Проаналізуйте причини появи та типи біженців.

17. Дайте загальну характеристику внутрішньо міграційних процесів в Україні.

18. Дайте загальну характеристику чотирьох хвиль зовнішньої міграції в Україні.

19. Проаналізуйте особливості зовнішньої трудової міграції українців на сучасному етапі.

20. Охарактеризуйте особливості виникнення східної української діаспори..

21. Охарактеризуйте особливості виникнення західної української діаспори.

22. Проаналізуйте сутність глобальної проблеми перенаселення у світі.

23. Проаналізуйте сутність глобальних екологічних проблем у світі.

24. Проаналізуйте сутність проблеми забруднення навколишнього середовища.

25. Проаналізуйте сутність проблеми збереження миру на Землі.

26. Дайте загальну характеристику поняттю народжуваності, визначте її співвідношення з плідністю.

27. Проаналізуйте поняття якості життя та її вплив на народжуваність.

28. Проаналізуйте вплив трудової зайнятості жінки на рівень народжуваності.

29. Дайте загальну характеристику сучасних тенденцій відтворення населення у світі.

30. Дайте порівняльну характеристику інтенсивного та екстенсивного типів відтворення населення.

31. Розкрийте сутність демографічного переходу.

32. Охарактеризуйте особливості чотирьох фаз демографічного переходу.

33. Розкрийте сутність демографічного вибуху.

34. Визначте основні заходи стимулювання народжуваності, які застосовуються у світі.

35. Визначте основні заходи стримування народжуваності, які застосовуються у світі.

36. Визначте сутність причини появи феномену свідомої бездітності.

37. Охарактеризуйте поняття та структуру репродуктивної поведінки.

38. Розкрийте основні проблеми репродуктивної поведінки в Україні.

39. Розкрийте сутність поняття репродуктивного здоров’я, охарактеризуйте складові його покращення.

40. Охарактеризуйте основні причини росту смертності працездатного населення.

41. Охарактеризуйте тенденції та фактори рівня смертності і середньої протяжності життя у світі.

42. Проаналізуйте сутність проблеми старіння людства.

43. Розкрийте сутність та співвідношення понять максимальної та середньої тривалості життя, як вони корелюються з поняттям середньої тривалості здорового життя.

44. Розкрийте особливості проблеми старіння населення в Україні.

45. Розкрийте сутність, суб’єкти та об’єкти демографічної політики.

46. Охарактеризуйте особливості та основні напрями сучасної демографічної політики.

47. Розкрийте сенс поняття планування сім’ї.

48. Розкрийте зміст поняття сімейної політики, охарактеризуйте її основні заходи.

49. Проаналізуйте основні напрями діяльності Фонду народонаселення ООН (ФН ООН).

50. Охарактеризуйте особливості Програми Дія в галузі народонаселення й розвитку на 20 років, прийняту на Міжнародній конференції з народонаселення та розвитку (Каїр, 1994 р.).

51. Проаналізуйте концепцію демографічної політики і основні напрямки регулювання демографічних процесів в Україні в сучасних умовах.

52. Розкрийте основні напрямки державної демографічної політики в Україні.

53. Дайте загальну характеристику особливостей різних типів демографічних прогнозів.

54. Охарактеризуйте прогнозовані тенденції розвитку сімейно-шлюбних відносин в Україні.

55. Охарактеризуйте прогнозовані тенденції народжуваності в Україні.

56. Охарактеризуйте прогнозовані тенденції смертності в Україні.

57. Охарактеризуйте прогнозовані тенденції демографічного старіння населення в Україні.

58. Охарактеризуйте прогнозовані тенденції міграції населення в Україні.


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна література

 

1. Медков В. М. Демография – М.: Инфра-М, 2008.

2. Кислий О. Є. Демографічний вимір історії. – К.: Арістей, 2005.

3. Дорошенко Л.С. Демографія: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — К.: МАУП, 2005.

 

Додаткова література

1. Акопян А.С. Демография и политика // Общественные науки и современность. – 2010. – № 2.

2. Апанасенко Г.Л.Як зупинити депопуляцію в Україні // Науковий світ. — 2005. — №11.

3. Барский Л. Оглядываясь в будущее. Прогноз на ХХI век. – М.: Новый Центр, 2006.

4. Борисов В. А. Демография – М.: Издат. дом NOTA BENE, 1999.

5. Гілецький Г.І. Географія України – Львів: ВНТЛ Класика, 2003.

6. Демографический энциклопедический словарь. /Главный редактор Д.И.Валентей. – М.: Советская Энциклопедия, 1986.

7. Демографічна криза в Україні – К.: Інститут економіки НАН України, 2009.

8. Демографічний розвиток Європи на сучасному етапі // Краєзнавство. Географія. Туризм. — 2004. — №40.

9. Доценко Ю.М., Мішогло Г.О. Економічна і соціальна географія світу. – Київ: Думка, 2000.

10. Дробишевська Т. Політика розвитку міст в Україні: ідеологія і структура // Економіка України. — 2006. — №8.

11. Западнюк С. О. Суспільно-географічні фактори міграції населення // Укр. геогр. журн. — 2007. — № 3.

12. Заставецька О.В., Заставецький Б.І., Ткач Д.В. Географія населення України. – Тернопіль: Астор, 2007.

13. Заставний Ф.Д. Географія України. –Львів: Світ, 2001.

14. Капица С.Глобальная демографическая революция // Международная жизнь. — 2005. — №11.

15. Качан Є.П. Економічна і соціальна географія світу – Тернопіль: Астон, 1999.

16. Кислий О. Є. Демографічний вимір історії. – К.: Арістей, 2005.

17. Ковалевський В.В., Михайлик О.Л., Семенов В.Ф. Розміщення продуктивних сил. /Підручник. – Київ: Знання, 1998.

18. Максаковский В.П. Демографічна криза у сучасному світі. //Географія ПС. – 2009. – №23.

19. Мальтус Т. Опыт о законе народонаселения // Антология экономической классики – М.: ЭКОНОВ, 1993.

20. Міграційні процеси в сучасному світі: світовий, регіональний та національний виміри. Понятійний апарат, концептуальні підходи, теорія та практика. Енциклопедія./ За ред. Ю. Римаренка – К.: Довіра, 1998.

21. Надьон О. Міжнародна жіноча міграція: соціальний та правовий аспекти // Право України. — 2004. — №3.

22. Національний атлас України. — К.: ДНВП «Картографія», 2007.

23. Платонов А. В. Нелегальна міграція та її вплив на міжнародну і національну безпеку // Стратегічна панорама. – 2005 – № 2.

24. Позняк О. В. Міграційна ситуація в Україні: загальнодержавні тенденції та закономірності територіальної диференціації // Укр. геогр. журн. — 2002. — № 1.

25. Прибитковий І. М. Основи демографії: Посібник. – К.:, 2000.

26. Проблеми міждержавних міграційних зв'язків України та основні шляхи їх вирішення / Л. Г. Руденко М.І. Фащевський, М. П. Немченко, К. М. Мисевич // Укр. геогр. журн. – 2007. – № 3.

27. Романюк М. Вплив міграційних процесів на етнічну структуру населення // Етнос і культура. — 2003. — №1.

28. Соціально-економічна географія України / за заг. ред. О.І. Шаблія. –Львів: Світ, 1994.

29. Чернова К. О. Українська діаспора як соціокультурна система: Монографія. — К.: ДАККіМ, 2007 .

30. Чорний С. Українці в Євразії. Чисельність і розміщення за переписами 1897-1990 рр. — Київ: ДАККіМ, 2002.

31. Щорічний статистичний довідник. – К.: Мінстат. – 2010.

 

Електронні ресурси

http://www.demographia.ru/

http://www.demoscope.ru/demography_for_all.html

http://www.un.org/russian/esa/progareas/pop.html


Навчально-методичний посібник

 

 

Кушнір Ірина Олександрівна

 

Демографія

 

ББК 60.7

К 96 Кушнір І.О. Демографія: навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання. - Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2011 – 49 c.  

Навчально-методичний посібник повинен допомогти студентам сформувати необхідну систему знань про сучасні демографічні процеси в світі.

Навчально-методичний посібник містить програму навчальної дисципліни, методичні рекомендації до виконання самостійної роботи, методичні рекомендації до семінарських занять, методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань, підсумковий контроль, список рекомендованої літератури.

 

Підп. до друку ________Формат 84х 1081/32 Папір друк.

Ум.друк.арк. 2,6 Облік.-видав.арк. 3,6 Тираж _____ Замовлення №______

___________________________________________________________________

РВВ ДДФА Дільниця оперативного друку. Св. Держкомітету інформ. політики, телебачення та радіомовлення сер. ДК 2126 від 17.03.2005 р.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти