ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Педагогічна лінгвістика» є формування комунікативної компетентності майбутнього вчителя.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Педагогічна лінгвістика» є оволодіння знаннями про правила й норми спілкування, про вимоги до мовної поведінки в різних комунікативно-мовних педагогічних ситуаціях, способах створення й інтерпретації навчально-наукових, дидактичних і конверсаційних текстів, що функціонують в освітній сфері; оволодіння комунікативно-мовними вміннями в цій галузі; усвідомлення специфіки педагогічного спілкування, особливостей комунікативно-мовних ситуацій, характерних для професійної діяльності вчителя; оволодіння вмінням вирішувати комунікативні й мовні завдання в конкретній ситуації спілкування; оволодіння досвідом аналізу й створення професійно значимих типів висловлювань; розвиток творчо активної дискурсивної особистості, що вміє застосовувати отримані знання й сформовані вміння в нових постійно мінливих умовах вияву тієї або іншої комунікативної ситуації, здатної шукати й знаходити власне рішення різноманітних професійних завдань.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: правила й норми спілкування, вимоги до мовної поведінки в різних комунікативно-мовних педагогічних ситуаціях, способи створення й інтерпретації навчально-наукових, дидактичних і конверсаційних текстів, що функціонують в професійній сфері.

вміти: вирішувати комунікативні й мовні завдання в конкретній ситуації спілкування; володіти досвідом аналізу й створення професійно значимих типів висловлень; виконувати письмові й усні завдання на основі аналізу відеозаписів, постійних цілеспрямованих спостережень за мовою в різних ситуаціях спілкування, у тому числі й професійного.

Компетенції, які необхідно розвивати при вивченні навчальної дисципліни:

Оволодіння способами створення й інтерпретації навчально-наукових, дидактичних і конверсаційних текстів, що функціонують в професійній сфері, досвідом аналізу й створення професійно значимих типів висловлень, виконувати письмові й усні завдання на основі аналізу відеозаписів, постійних цілеспрямованих спостережень за мовою в різних ситуаціях спілкування, у тому числі й професійного.

Інтелектуальна компетенція як вміння спостерігати за мовними явищами, здійснювати пошук і відокремлювати необхідну ключову інформацію (національно специфічну лексику); класифікувати, систематизувати отриману інформацію у відповідності до поставленої задачі. Прагмалінгвістична компетенція як здатність описати всі аспекти комунікативної ситуації уроку. Соціальна компетенція – здатність вступати в комунікативні стосунки з іншими людьми, орієнтуватися у соціальній ситуації і керувати нею, виявляючи повагу до співбесідника, толерантність до його поглядів. Організаційні компетенції передбачають уміння працювати на уроці в різних режимах – індивідуально, в парах, у групі, працювати з додатковою літературою. Інформаційна компетенція як вміння використовувати технічні засоби й сучасні технології для пошуку інформації, фіксувати інформацію у вигляді плану, конспекту.

Курс «Педагогічна лінгвістика» укладено для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» денної форми навчання та розраховано на 24 аудиторних години (з яких 14 лекцій, 10 практичних занять) та 66 годин самостійної роботи


Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

 

Навчальний матеріал курсу «Педагогічна лінгвістика» організовано за лінійним принципом, тобто змістова лінія навчального матеріалу реалізується систематично і послідовно, причому новий навчальний матеріал викладається на основі вже вивченого і в тісному взаємозв’язку з ним.

 

Змістовий модуль №1. Комунікативно-прагматичні категорії навчально-педагогічного дискурсу ( НПД).

Поняття про НПД.Навчально-педагогічний дискурс як різновид форм інституціональної взаємодії. Типи навчально-педагогічного дискурсу. Адресант і адресат НПД.

Вчитель та учень як мовні особистості.Вчитель як мовна особистість. Учень як мовна особистість. Учень-автор та його текст.

Текст в НПД. Поняття «текстово-дискурсивна категорія».Види текстів у навчально-педагогічном дискурсі. Текстово-дискурсивні категорії НПД. Категорія інформативності. Навчально-науковий текст як система субтекстів.

Антропоцентрічність НПД. Адресатність та адресантність.Категорія антропоцентрічності (адресантність і адресатність) і метатекст. Метамовленнєві жанри НПД. Метакомунікативи як регулятори спілкування в НПД. Фасцінативність как засіб реалізації категорії антропоцентрічності НПД.

Парафрастичність навчального тексту.Міжтекстова взаємодія у навчально-педагогічному дискурсі. Інтердискурсивність НПД та ії рівні. Поняття про текстовий парафраз. Вторинний НТ педагога як засіб адаптації наукового тексту до навчально-педагогічної ситуації. Вторинний текст у мовленнєвій діяльності учнів.

Інтерпретованість та інтертекстуальність НПД.Інтерпретованість як системотворча ознака тексту. Рівні інтерпретанти навчального тексту. Проблеми тлумачення дидактичного тексту. Навчально-науковий інтертекст. Дидактичний інтертекст. Прецедентні тексти в шкільному підручнику.

Інтеграція текстів НПД.Вчитель як перекладач з мови науки та мистецтва на мову «буденної свідомості» школярів. Вертикальна і горизонтальна інтеграція мов НПД. Міжнаочна і внутрішньонаочна інтеграція текстів НПД. Інтегровані уроки російської мови. Інтеграція текстів в систему ноосферної освіти і «занурення».

 

Змістовий модуль №2. Змістовні та композиційно-структурні категорії НПД. Жанри НПД.

 

Стратегії і тактики навчального тексту. Поняття «комунікативна стратегія» і «комунікативна тактика» в науковій літературі. Епістемічні стратегії НТ в авторитарному і конвергентному типах НПД. Метадискурсивні стратегії навчального тексту. Комунікативно-прагматичні стратегії НПД.

 

Категорія зв’язності НПД.Предметно-смислова зв'язність дискурсу Композиційно-структурна зв'язність НПД. Комунікативно-прагматична зв'язність НПД.

 

Навчальний текст як полікодова система.Поняття про полікодові (креолізовані) тексти. Функції полікодових текстів в НПД. Класифікація полікодових текстів. Креолізація та її види. Типи гіпертексту в навчально-педагогічному дискурсі. Мультимедійні тексти та їх особливості. Стратегії читання школяра в інтернеті

Епістемічні жанри НПД.Понятя «мовленнєвий жанр» у науковій літературі. Класифікація мовленнєвих жанрів НПД. Організувальні жанри НПД. Моделювальні жанри НПД: вступне слово вчителя, завершальне слово вчителя, «слово вчителя» (пояснення нового матеріалу). Навчальна бесіда і її види. Навчальна дискусія. Верифікаційні жанри НПД. Види контролю на уроках російської мови. СРЖ «опит» і його різновиди. Тестування на уроках російської мови. Типи тестів.

Фатичні жанри НПД.Поняття «оцінка» в лінгвістичній і педагогічній літературі. Аксіологічна (раціональна), парціальна, фіксована й інтегральна оцінка. Риторичні й нериторичні оцінки МЖ. Способи вираження позитивної і негативної оцінки в мовленні вчителя.

 

 


Рекомендована література

Основна література

Джерела, що є наявними в бібліотеці інституту.

1. Габидуллина А.Р. Учебно-педагогический дискурс: монография / А.Р. Габидуллина. – Горловка: ГГПИИЯ, 2009. ‑ 292 с.

2. Габидуллина А.Р. Педагогическая лингвистика: учеб. пособие. / А.Р. Габидуллина ‑ Горловка: ГГПИИЯ, 2012. ‑ 324 с.

3. Дергун Л. И. Тексты школьных учебников: типология, лингводидактическая модель и коммуникативный потенциал / Л. И. Дергун. – СПб : Изд-во СпбГУ, 2004. – 158 с.

4. Олешков М. Ю. Моделирование коммуникативного процесса: Монография / М. Ю. Олешков. – Нижний Тагил : Нижнетагильская гос. социально-пед. акад., 2006. – 335 с.

5. Педагогическое речеведение. Словарь-справочник. / Под ред. Т. А. Ладыженской и А. К. Михальской. – М. : Флинта, Наука, 1998. – 312 с.

6. Щербинина Ю.В. Педагогический дискурс: на пути к гармонизации/ Ю.В. Щербинина. – М.: Прометей, 2010. – 293 с.

 

Додаткова література

Довідкові, періодичні видання, наукові монографії, методичні рекомендації тощо

1. Антонова Л. Г. Письменные жанры речи учителя : учеб. пособие / Л. Г. Антонова. – Ярославль : ЯГПУ, 1996. – 114 с.

2. Десяева Н. Д. Культура речи педагога / Десяева Н. Д., Лебедева Т. А., Ассуирова Л. В. – М. : Академия, 2003. ‑ 192 с.

3. Десяева Н. Д. Профессиональная речь учителя в ситуации национально-русского двуязычия / Десяева Н. Д., Филиппова О. В., Шумилкина С. А. – Саранск : Кр. Октябрь, 2004. – 72 с.

4. Комина Н. А. Организационный дискурс в учебной ситуации: монография / Н. А. Комина. – М. : Институт языкознания РАН, Тверской гос. ун-т, 2004. – 164 с.

5. Мещеряков В. Н. Жанры учительской речи / В. Н. Мещеряков. – М. : Флинта, 2003. – 248 с.

6. Мурашов А. А. Педагогическая риторика. – М. : Пед. об-во России, 2001 / А. А. Мурашов. – 479 с.

7. Одинцов В. В. Речевые формы популяризации / В. В. Одинцов. ‑ М. : Знание, 1982. ‑ 79 с.

8. Русецкий В. Ф. Речевые жанры: учебно-методич. пос. по развитию устной и письменной речи / В. Ф. Русецкий. – Мозырь : Мозырский гос. пед. ин-т, 1995. – 108 с.

Інформаційні ресурси

Інтернет-джерела та ін.

1. Карасик В. И. Языковые ключи [Электронный ресурс] / В. И Карасик. – Режим доступа:http://www.superlinguist.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1137:2011-04-18-10-30-31&catid=57:2010-06-22-19-57-40&Itemid=52. – Заглавие с экрана.

2. Карасик В. И. Языковой круг[Электронный ресурс] / В. И Карасик. – Режим доступа: http://www.superlinguist.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2067:2012-06-14-10-02-25&catid=19:2009-11-23-13-42-57&Itemid=19. – Заглавие с экрана.

3. Тюпа В.И. Коммуникативное событие урока // Методический семинар преподавателей литературы ЦДО РГГУ. – М.: РГГУ, 2007. ‑ Режим доступа: [Электронный ресурс] http://www.rsuh.ru/article.html?id=60961. – Заголовок с экрана.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти