ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Форма підсумкового контролю успішності навчання

Підсумковий контроль покликаний об’єктивно підтвердити досягнутий рівень навченості, визначити ступінь сформованості навичок та умінь студентів на кінець певного етапу навчання.

Формою підсумкового контролю є залік. Залік з навчальної дисципліни «Педагогічна лінгвістика» контролює рівень засвоєння студентами теоретичного матеріалу та набуття ними навичок і вмінь його застосування у практичній діяльності на підставі результатів поточного контролю впродовж вивчення дисципліни.

Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за 100-бальною шкалою

Шкала оцінювання рівня навчальних досягнень студентів:

Оцінка в балах   Оцінка за національною шкалою   Оцінка за шкалою ECTS   Пояснення  
екзамен залік
90-100 Відмінно зараховано A відмінне виконання лише з незначною( мінімальною 1-2) кількістю помилок
82–89 Добре B вище середнього рівня з кількома помилками
75–81 C вище середнього рівня з кількома помилками
67–74 Задовільно D (непогано, але зі значною кількістю недоліків
60–66 E виконання задовольняє мінімальним критеріям
35–59 Незадовільно не зараховано FX з можливістю повторного складання
1–34 F (з обов’язковим повторним курсом

ЗМІСТ ЛІНГВІСТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

1. Навчально-педагогічний дискурс як різновид форм інституціональної взаємодії.

2. Типи навчально-педагогічного дискурсу.

3. Адресант і адресат НПД.

4. Вчитель як мовна особистість.

5. Учень як мовна особистість.

6. Учень-автор та його текст.

7.Види текстів у навчально-педагогічном дискурсі.

8. Текстово-дискурсивні категорії НПД. Категорія інформативності.

9. Навчально-науковий текст як система субтекстів.

10. Категорія антропоцентрічності (адресантність і адресатність) і метатекст. 11. Метамовленнєві жанри НПД. Метакомунікативи як регулятори спілкування в НПД.

12. Фасцінативність как засіб реалізації категорії антропоцентрічності НПД.

13. Міжтекстова взаємодія у навчально-педагогічному дискурсі. Інтердискурсивність НПД та ії рівні.

14. Поняття про текстовий парафраз. Вторинний НТ педагога як засіб адаптації наукового тексту до навчально-педагогічної ситуації.

15. Вторинний текст у мовленнєвій діяльності учнів.

16.Інтерпретованість як системотворча ознака тексту. Рівні інтерпретанти навчального тексту. Проблеми тлумачення дидактичного тексту.

17. Навчально-науковий інтертекст. Дидактичний інтертекст.

18. Прецедентні тексти в шкільному підручнику.

19. Вчитель як перекладач з мови науки та мистецтва на мову «буденної свідомості» школярів.

20. Вертикальна і горизонтальна інтеграція мов НПД. Міжнаочна і внутрішньонаочна інтеграція текстів НПД.

21. Інтегровані уроки російської мови. Інтеграція текстів в систему ноосферної освіти і «занурення».

22. Поняття «комунікативна стратегія» і «комунікативна тактика» в науковій літературі.

21. Епістемічні стратегії НТ в авторитарному і конвергентному типах НПД. 22. Метадискурсивні стратегії навчального тексту. Комунікативно-прагматичні стратегії НПД.

23. Предметно-смислова зв'язність дискурсу

24. Композиційно-структурна зв'язність НПД.

25. Комунікативно-прагматична зв'язність НПД.

26. Поняття про полікодові (креолізовані) тексти. Функції полікодових текстів в НПД. Класифікація полікодових текстів.

27. Креолізація та її види. Типи гіпертексту в навчально-педагогічному дискурсі. Мультимедійні тексти та їх особливості.

28. Стратегії читання школяра в інтернеті

29.Понятя «мовленнєвий жанр» у науковій літературі. Класифікація мовленнєвих жанрів НПД.

30. Організувальні жанри НПД.

31. Моделювальні жанри НПД: вступне слово вчителя, завершальне слово вчителя, «слово вчителя» (пояснення нового матеріалу).

32. Навчальна бесіда і її види. Навчальна дискусія.

33. Верифікаційні жанри НПД. Види контролю на уроках російської мови. СРЖ «опит» і його різновиди.

34. Тестування на уроках російської мови. Типи тестів.

35. Поняття «оцінка» в лінгвістичній і педагогічній літературі. Аксіологічна (раціональна), парціальна, фіксована й інтегральна оцінка.

36. Риторичні й нериторичні оцінки МЖ. Способи вираження позитивної і негативної оцінки в мовленні вчителя.

 

Засоби діагностики успішності навчання

Засобами діагностики з дисципліни «Педагогічна лінгвістика» є навчальні матеріали, які використовуються для перевірки рівня навчальних досягнень студентів: тести, картки з завданнями різного ступеня складності, тексти для читання й аналізу тощо.

 


ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ДОНБАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

ГОРЛІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

КАФЕДРА МОВОЗНАВСТВА ТА РОСІЙСЬКОЇ МОВИ

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник директора з

навчально-методичної та

науково-педагогічної роботи

_______________ Т.М. Марченко

«18» червня 2015 року

 

 

ПЕДАГОГІЧНА ЛІНГВІСТИКА

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

напрям підготовки 7.02030301 Українська мова і література *Додаткова спеціальність: 7.02030302 Мова і література (російська)*; 7.02030302 Мова і література (англійська) Додаткова спеціальність: 7.02030302 Мова і література (російська)*

форма навчання денна

 

Артемівськ – 2015 рік


Програма нормативної дисципліни «Педагогічна лінгвістика» (для студентів V курсу денної форми навчання за спеціальністю 7.02030302 Мова і література (англійська)*, 7.02030301 Мова і література (українська)* укладена відповідно до ДСВО МОН України, галузевого стандарту, Стандарту вищої освіти Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов, навчального плану та Наказу Міністерства освіти і науки України № 384 від 29.03.2012 р. «Про затвердження форм документів з підготовки кадрів у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації».

 

Розробник: Габідулліна А.Р., д. філол. н., професор кафедри мовознавства та російської мови

 

 

Рецензент: Панченко Олена Іванівна, д. філол. наук, професор, завідувач кафедри перекладу та лінгвістичної підготовки іноземців Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри мовознавства та російської мови

Протокол № 5 від «18» червня 2015 р.

Завідувач кафедри мовознавства

та російської мови Колесніченко О.Л.

 

 

Обговорено та рекомендовано Науково-методичною радою Горлівського інституту іноземних мов

 

Протокол № 5 від «18» червня 2015року

 

 

Голова _________________ проф. Т. М. Марченко

 

Ó Габідулліна А.Р.,

ГІІМ ДВНЗ «ДДПУ»,

2015 рік


ЗМІСТ

Пояснювальна записка
1. Опис навчальної дисципліни
2. Мета та завдання навчальної дисципліни
3. Програма навчальної дисципліни
4. Структура навчальної дисципліни
5. Зміст навчальної дисципліни
  5.1. Теми лекцій (за наявності)
  5.2. Теми семінарських занять (за наявності)  
  5.3. Теми практичних занять (за наявності)
  5.4. Теми лабораторних занять (за наявності)  
6. Самостійна робота
7. Індивідуальні завдання (за наявності, Див. Примітку)  
8. Методи навчання
9. Методи контролю
10. Розподіл балів, які отримують студенти
11. Зміст лінгвістичної підготовки
12. Критерії оцінювання
13. Шкала оцінювання
14. Навчально-методичне забеспечення

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма нормативної навчальної дисципліни «Педагогічна лінгвістика» укладена на основі ДСВО МОН України, галузевого стандарту, Стандарту вищої освіти Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов та навчального плану відповідно до освітньо-професійної програми підготовки спеціалістів 7.02030301 Українська мова і література*, 7.02030302 Мова і література (англійська)*.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є комунікативно-прагматичні, змістові та конструктивні категорії дискурсу, його жанрові особливості.

Вирізнювальною особливістю сучасного етапу розвитку гуманітарних наук є інтеграція досягнень лінгвістики, педагогіки, психології, філософії та логіки, соціології, антропології та етнології, літературознавства, політології на шляху створення загальної теорії комунікації, у фокусі якої перебуває проблема взаємодії – на рівні мови, особистості, суспільства, культури. Сучасна антропоцентрична лінгвістика орієнтується не просто на людину, а на увесь комплекс гуманітарних знань, які дозволяють пояснити й описати власне лінгвістичний феномен. Аналіз дискурсу, активно використовуваний у різних сферах гуманітарного знання, зумовив загальну спрямованість цього дослідження на багатобічне вивчення процесів текстопородження в навчально-педагогічній ситуації.

У процесі реалізації курсу передбачається виконання студентами письмових і усних завдань на основі аналізу відеозаписів, постійних цілеспрямованих спостережень за мовою в різних ситуаціях спілкування, у тому числі й професійного.

Після закінчення курсу студенти складають залік.

Міждисциплінарні зв’язки реалізуються у

Програма навчальної дисципліни «Педагогічна лінгвістика» складається з таких змістових модулів:

1. Комунікативно-прагматичні категорії навчально-педагогічного дискурсу ( НПД).

2. Змістовні та композиційно-структурні категорії НПД. Жанри НПД.

 

 


Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість Кредитів: 2,5   Галузь знань Гуманітарні науки (шифр і назва) Нормативна
Напрям підготовки 7.020302 Філологія* Англійська мова і література (російська мова); 7.020301 Філологія* Українська мова і література (російська мова)
Модулів – 1 Спеціальність: Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 5-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання ННТ як система субтекстів (назва) Семестр
Загальна кількість годин: 90   10-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2 самостійної роботи студента – 5 Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст   14 год. год.
Практичні, семінарські
10 год. год.
Лабораторні
год. год.
Самостійна робота
66 год. год.
Індивідуальні завдання: -год.
Вид контролю: залік  

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 24:66 / 1:2,75


 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти