ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Самостійна робота (денна форма навчання)

№ з/п Назва теми Кількість годин
1. Адресант і адресат НПД.  
2. Учень-автор та його текст.  
3. Навчально-науковий текст як система субтекстів.
4. Метамовленнєві жанри НПД.
5. Вторинний текст у мовленнєвій діяльності учнів.  
6. Прецедентні тексти в шкільному підручнику.  
7. Інтеграція текстів в систему ноосферної освіти і «занурення».  
8. Науковий текст як система субтекстів.
9. Комунікативно-прагматичні стратегії НПД.  
10. Комунікативно-прагматична зв'язність НПД.  
11. Стратегії читання школяра в інтернеті  
12. Тестування на уроках російської мови.
13. Способи вираження позитивної і негативної оцінки в мовленні вчителя.  
    Разом

Індивідуальні завдання

 

Методи навчання

- метод усного викладу;

- метод бесіди;

- метод спостереження;

- метод самостійної роботи учнів;

- метод вправ.

Методи контролю

- тестові завдання;

- практичні індивідуальні завдання;

- усне опитування;

- контрольні роботи поточного контролю;

- контрольні роботи залікового модуля.

10. Розподіл балів, які отримують студенти

 

Змістовий модуль № 1 Змістовий модуль № 2  
КТ 1   КТ 2 КРЗМ  
 

 

Кількість КТ – 2 , коефіцієнт КТ – 0,3

Кількість КРЗМ – 1, коефіцієнт КРЗМ – 0,4

Система підсумкового контролю

Загальна оцінка складається з суми балів за контрольні роботи поточного контролю (КТ) - 60 % і контрольну роботу змістових модулів (КРЗМ) – 40% набраних упродовж навчального семестру. Вид контролю 10 семестру – залік.

 

ЗМІСТ ЛІНГВІСТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

1. Навчально-педагогічний дискурс як різновид форм інституціональної взаємодії.

2. Типи навчально-педагогічного дискурсу.

3. Адресант і адресат НПД.

4. Вчитель як мовна особистість.

5. Учень як мовна особистість.

6. Учень-автор та його текст.

7.Види текстів у навчально-педагогічном дискурсі.

8. Текстово-дискурсивні категорії НПД. Категорія інформативності.

9. Навчально-науковий текст як система субтекстів.

10. Категорія антропоцентрічності (адресантність і адресатність) і метатекст. 11. Метамовленнєві жанри НПД. Метакомунікативи як регулятори спілкування в НПД.

12. Фасцінативність как засіб реалізації категорії антропоцентрічності НПД.

13. Міжтекстова взаємодія у навчально-педагогічному дискурсі. Інтердискурсивність НПД та ії рівні.

14. Поняття про текстовий парафраз. Вторинний НТ педагога як засіб адаптації наукового тексту до навчально-педагогічної ситуації.

15. Вторинний текст у мовленнєвій діяльності учнів.

16.Інтерпретованість як системотворча ознака тексту. Рівні інтерпретанти навчального тексту. Проблеми тлумачення дидактичного тексту.

17. Навчально-науковий інтертекст. Дидактичний інтертекст.

18. Прецедентні тексти в шкільному підручнику.

19. Вчитель як перекладач з мови науки та мистецтва на мову «буденної свідомості» школярів.

20. Вертикальна і горизонтальна інтеграція мов НПД. Міжнаочна і внутрішньонаочна інтеграція текстів НПД.

21. Інтегровані уроки російської мови. Інтеграція текстів в систему ноосферної освіти і «занурення».

22. Поняття «комунікативна стратегія» і «комунікативна тактика» в науковій літературі.

21. Епістемічні стратегії НТ в авторитарному і конвергентному типах НПД. 22. Метадискурсивні стратегії навчального тексту. Комунікативно-прагматичні стратегії НПД.

23. Предметно-смислова зв'язність дискурсу

24. Композиційно-структурна зв'язність НПД.

25. Комунікативно-прагматична зв'язність НПД.

26. Поняття про полікодові (креолізовані) тексти. Функції полікодових текстів в НПД. Класифікація полікодових текстів.

27. Креолізація та її види. Типи гіпертексту в навчально-педагогічному дискурсі. Мультимедійні тексти та їх особливості.

28. Стратегії читання школяра в інтернеті

29.Понятя «мовленнєвий жанр» у науковій літературі. Класифікація мовленнєвих жанрів НПД.

30. Організувальні жанри НПД.

31. Моделювальні жанри НПД: вступне слово вчителя, завершальне слово вчителя, «слово вчителя» (пояснення нового матеріалу).

32. Навчальна бесіда і її види. Навчальна дискусія.

33. Верифікаційні жанри НПД. Види контролю на уроках російської мови. СРЖ «опит» і його різновиди.

34. Тестування на уроках російської мови. Типи тестів.

35. Поняття «оцінка» в лінгвістичній і педагогічній літературі. Аксіологічна (раціональна), парціальна, фіксована й інтегральна оцінка.

36. Риторичні й нериторичні оцінки МЖ. Способи вираження позитивної і негативної оцінки в мовленні вчителя.

Критерії оцінювання

рівня навчальних досягнень студентів з навчальної дисципліни «Педагогічна лінгвістика»

Студент одержує оцінку відмінно (100), якщо він:

• має системні теоретичні знання з дисципліни,

• вільно володіє спеціальною термінологією,

• виявляє міцні уміння і навички аналізувати мовний матеріал,

• вдало застосовує мовну інтуїцію, аргументовано доводить власну думку,

• виявляє науковий інтерес до дисципліни,

• самостійно здійснює дослідницьку діяльність у галузі філології,

• безпомилково виконує письмові завдання в обсязі 100% за відведений час,

• рівень мовленнєвої культури високий.

Студент одержує оцінку відмінно (95), якщо він:

• виявляє глибоке розуміння основних понять і категорій з дисципліни,

• уміє аргументовано доводити власну думку, здатний системно аналізувати мовні явища, виявляючи достатній рівень сформованості аналітичного й систематичного мислення,

• виявляє науковий інтерес до дисципліни, але не включається до дослідницької діяльності,

• володіє спеціальною лінгвістичною термінологією,

• безпомилково виконує письмові завдання в обсязі 90-95% за відведений час,

• рівень мовленнєвої культури досить високий.

Студент одержує оцінку відмінно (90), якщо він:

• виявляє глибоке розуміння основних понять і категорій з дисципліни,

• уміє аргументовано доводити власну думку, здатний системно аналізувати мовні явища, допускаючи однак незначні помилки теоретичного й практичного характеру, які самостійно виправляє,

• виявляє науковий інтерес до дисципліни, але не включається до дослідницької діяльності,

• володіє спеціальною лінгвістичною термінологією,

• виконує письмові завдання в обсязі 90% за відведений час,

• рівень мовленнєвої культури достатній.

Студент одержує оцінку добре (85), якщо він:

• виявляє розуміння основних понять і категорій з комплексу лінгвістичних дисципліни, виявляючи належний рівень сформованості аналітичного і синтетичного мислення,

• відповідь аргументована, ілюстрована вдалими прикладами,

• володіє спеціальною лінгвістичною термінологією, але допускає негрубі помилки теоретичного й практичного характеру,

• виконує письмові завдання в обсязі 80% за відведений час,

• рівень мовленнєвої культури достатній.

Студент одержує оцінку добре (80), якщо він:

• виявляє розуміння основних понять і категорій з дисципліни,

• достатньо повно аналізує слова, допускаючи незначні помилки при морфологічному аналізі слів,

• володіє практичними уміннями і навичками відповідно до вимог курсу,

• володіє спеціальною лінгвістичною термінологією, допускаючи незначні помилки теоретичного й практичного характеру,

• виконує письмові завдання в обсязі 80% за відведений час,

• рівень мовленнєвої культури достатній, але допускаються незначні мовленнєві помилки.

Студент одержує оцінку добре (75), якщо він:

• виявляє розуміння основних понять і категорій з дисципліни, допускаючи незначні помилки,

• недостатньо повно аналізує тексти, допускаючи помилки привизначенні частин мови,

• володіє практичними уміннями і навичками відповідно до вимог курсу,

• володіє спеціальною термінологією поверхово, допускає помилки теоретичного й практичного характеру,

• виконує письмові завдання в обсязі більше ніж 2/3 за відведений час,

• рівень мовленнєвої культури достатній, але допускаються незначні мовленнєві помилки.

Студент одержує оцінку задовільно (70), якщо він:

• добре володіє навчальним матеріалом, спроможний із незначною сторонньою допомогою аналізувати, узагальнювати, переконструйовувати його,

• виявляє розуміння основних понять і категорій з морфології, розкриває їх взаємозв’язок, виявляючи достатній рівень сформованості аналітичного і синтетичного мислення,

• володіє спеціальною термінологією поверхово, допускає значну кількість помилок теоретичного й практичного характеру,

• виконує письмові завдання в обсязі більше ніж 2/3 за відведений час,

• рівень мовленнєвої культури достатній, але допускаються мовленнєві помилки.

Студент одержує оцінку задовільно (65), якщо він

• не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом, невпевнено викладає теоретичний матеріал,

• має недостатній рівень сформованості аналітичного і синтетичного мислення під час аналізу мовного матеріалу,

• слабо володіє спеціальною термінологією, допускає значну кількість помилок теоретичного й практичного характеру,

• виконує письмові завдання в обсязі більше ніж 60% за відведений час,

• рівень мовленнєвої культури достатній, але допускаються значні мовленнєві помилки.

Студент одержує оцінку задовільно (60), якщо він

• не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом,

• має недостатній рівень сформованості аналітичного і синтетичного мислення під час аналізу мовного матеріалу,

• мовлення відзначається недостатньою осмисленістю і логічністю, бідністю словника, значною кількістю фактичних помилок,

• виконує письмові завдання в обсязі більше ніж 60% за відведений час,

• рівень мовленнєвої культури низький, але допускаються значні мовленнєві помилки.

Студент одержує оцінку незадовільно (55), якщо він

• не вміє вільно, логічно, аргументовано, чітко висловлюватись, відповідь характеризується низьким рівнем усвідомлення,

• не вміє виконувати морфологічний аналіз слова,

• рівень мовленнєвої культури низький, допускаються значні мовленнєві помилки,

• виконує письмові завдання в обсязі більше ніж 50% за відведений час,

• не володіє спеціальною термінологією.

Студент одержує оцінку незадовільно (35 і менше), якщо він

• не вміє виконувати морфологічний аналіз слова,

• відповідь характеризується низьким рівнем усвідомлення,

• робить грубі фактичні помилки; не може навести приклади; допускає значну кількість мовленнєвих помилок,

• виконує письмові завдання в обсязі більше ніж 30% за відведений час,

• не володіє спеціальною термінологією.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти