ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ

Кафедра журналістики і міжнародних відносин

 

 

АГЕНЦІЙНА ЖУРНАЛІСТИКА

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

ДИСЦИПЛІНИ

КИЇВ –2014


Агенційна журналістика: Навчально-методичний комплекс дисципліни. – Київ: КУК, 2014 р. – 30 с.

Розробники:

М. В. Варич, кандидат із соціальних комунікацій, ст.викладач

 

 

Наведено рекомендації з вивчення дисципліни «Агенційна журналістика» та основні теми для вивчення. Подано плани практичних занять, завдання для самостійної роботи студентів, теми для написання рефератів, завдання для модульного контролю та запитання для підсумкового контролю. Наведено перелік літературних джерел.

 

 

Рецензенти:

О.М.Холод, д-р філол. наук, професор (Київський національний університет культури і мистецтв, завідуючий кафедрою журналістики)

Г.Ю.Цукановакандидат наук із соціальних комунікацій, асистент кафедри реклами та зв’язків з громадськістю Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 

 

Схвалено рішенням кафедри журналістики і міжнародних відносин Київського університету культури

протокол №___ від „__”_____________2014 р.

 

Рекомендовано до друку рішенням Ученої ради Київського університету культури

протокол №___ від „__”____________2014 р.

 


ЗМІСТ

  Вступ
1. Структура навчальної дисципліни
2. Програма навчальної дисципліни
3. Теми і плани практичних занять
4. Теми і завдання для самостійної роботи
5. Індивідуальні завдання (теми для рефератів)
6. Тестові завдання
7. Завдання для модульного контролю
8. Перелік питань до заліку
9. Методичне забезпечення
  9.1. Методичні рекомендації до підготовки семінарського заняття
  9.2. Методичні рекомендації до виконання практичних занять
  9.3. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи
  9.4. Методичні рекомендації до виконання модульних контрольних робіт
  9.5. Методичні рекомендації до написання реферату
10. Критерії оцінювання знань студентів
11. Рекомендована література та інформаційні ресурси

 


ВСТУП

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
  Кількість кредитів – 3,5 Галузь знань 0303 Журналістика та інформація   Напрям підготовки (спеціальність) 6.030301 Журналістика   Нормативна (за вибором)
  Змістових модулів – 2   Спеціалізація: _______________ Рік підготовки
2-й
Семестр
4-й
Загальна кількість годин - 126 Освітньо-кваліфікаційний рівень: Бакалавр Лекції
  Тижневих годин для денної форми навчання:   аудиторних – 4   самостійної роботи студента – 4     год. год.
Практичні
56год. год.
Семінарські
год. год.
Самостійна робота
66год. год.
Індивідуальні заняття
год. год.
Вид контролю:
Залік  
           

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи становить (%):

для денної форми навчання – 66%

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета:здобуття практичних і теоретичних знань про стан розвитку агенційної журналістики в Україні та за кордоном, ознайомлення з історією та головними принципами роботи світових інформаційних агентств, здобуття уявлення та вироблення навичок написання та редагування інформаційних повідомлень.

Завдання:

- вивчення передумов зародження агенційної журналістики;

- вивчення сучасних тенденцій, які обумовлюють її розвиток;

- вивчення етапів співпраці інформаційних агентств з іншими ЗМІ;

- освоєння головних правил, важливих для написання якісного та змістовного інформаційного повідомлення.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

- історію виникнення та основні етапи розвитку провідних інформагентств світу;

- історію виникнення та основні етапи розвитку перших інформагентств в Україні;

- тенденції розвитку державних інформагентств України;

- специфіку роботи та спрямування правних інформагентств України;

- динаміку та закономірності роботи кореспондента в інформагентстві;

- специфіку роботи редактора он-лайн новин;

- специфіку роботи фотокореспондента інформагентства;

вміти:

- написати в стислі терміни інформаційне повідомлення на задану тематику;

- відредагувати інформаційне повідомлення;

- писати коментар щодо певної проблеми;

- оперативно робити влучні та глибокі за змістом і філософією та зовні привабливі фотознімки, обирати точний ракурс;

- уміти ставити чіткі та правильні питання, які не передбачають подвійної відповіді.

Розподіл балів, які отримують студенти

  Змістовий модуль 1 (ЗМ1) Змістовий модуль 2 (ЗМ2) Разом (підсумкова оцінка - ПО)
Максимальна оцінка в балах
№ з/п Назви виду роботи, способи набуття знань Бали за 1 заняття Бали за всі заняття (максимальні)
Модуль 1 Модуль 2
1. Усна відповідь до 3 2х13=26 2х15=30
2. Доповнення до 1 1х4= 4 3х4=4
3. Творчі роботи до 2 (4 роботи) 4х2 = 8 4х2=8
4. Модульна контрольна робота
  Всього за модуль  
  Підсумкова оцінка (ПО) 50 + 50 = 100 балів

-

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності ОцінкаECTS Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового проекту (роботи), практики для заліку
90 – 100 A відмінно зараховано
84 – 89 B добре
74 – 83 C
66 – 73 D задовільно
61 – 65 E
21 – 60 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання
0 – 20 F незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

Структура навчальної дисципліни

 

  Назви змістових модулів і тем Кількість годин
денна форма заочна форма
усього у тому числі усього у тому числі
л с п лаб інд с.р. мк л с п лаб інд с.р.
Змістовий модуль 1.Світові інформаційні агентства. Етапи їх становлення та розвитку
Тема 1. Предмет і завдання курсу. Провідні агентства світу. Етапи становлення і тенденції розвитку «Асошейтед-прес»                        
Тема 2. Роль кореспондента в інформагентств                        
Тема 3. «Рейтер» – провідне агентство світу. Етапи становлення і тенденції розвитку. Он-лайн новини і спецрубрики в інформагентстві                        
Тема 4. «ЮПІ» – провідне агентство світу. Етапи становлення і тенденції розвитку                        
Тема 5. Підготовка міжнародних новин в інформагентстві                        
Тема 6. «Франс-Прес» – провідне агентство світу. «ЮСІА» – провідне агентство світу. Етапи становлення і тенденції розвитку                        
Модульний контроль - - - - - -              
Разом за змістовим модулем 1                      
Змістовий модуль 2.СУЧАСНІ ДЕРЖАВНІ ІНФОРМАЦІЙНІ АГЕНТСТВА УКРАЇНИ
Тема 7. Робота з лідом, текстом, врізками. Техніка та її роль у подачі матеріалу. Колорит. Атмосфера                        
Тема 8. Сучасні державні інформаційні агентства України. Спільне та відмінне у роботі агенцій. Специфіка роботи спецкора за кордоном.                        
Тема 9. Незалежні інформаційні агентства України                        
Тема 10. Історія розвитку російських інформагентств: «РІА-новини», «Ітар-Тарс»                        
Тема 11. Інформаційні продукти та їх жанри                        
Модульний контроль - - - - - -              
Разом за змістовим модулем 2                      
Разом за дисципліну                      

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Змістовий модуль 1. Світові інформаційні агентства. Етапи їх становлення та розвитку

 

Тема 1. Предмет і завдання курсу. Провідні агентства світу. Етапи становлення і тенденції розвитку «Асошейтед-прес»

Основні навики та вміння роботи журналіста в інформагентстві. Історія виникнення, розвитку та сучасний стан інформаційного агентства «Асошейтед-прес». Робота кореспондента в інформагентстві. Опитування та спецпроекти інформагентств. Передумови виникнення інформаційного агентства. Специфіка у підборі тем в «АП». Сучасний стан та тенденції розвитку в «АП».

Тема 5. Підготовка міжнародних новин в інформагентстві

Особливості добору матеріалу для сучасного інформагентства. Роль речення: чіткість і стислість. Роль фотокореспондента на прикладі Єфрема Лукацького. Етапи підготовки міжнародних новин.

Тема 6. «Франс-Прес» – провідне агентство світу. «ЮСІА» – провідне агентство світу. Етапи становлення і тенденції розвитку

Історія виникнення та розвитку інформагентства «Франс-Прес». Конкуренція між світовими інформагентствами. Робота редакторів рубрик в інформагентстві. Історія розвитку інформагентства «ЮСІА». Співпраця інформагентств з іншими мас-медіа.Особливості діяльності позаштатних працівників інформагентств.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. ТЕМИ І ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Світові інформаційні агентства. Етапи їх становлення та розвитку

План

Теоретичні питання

1.Основні навики та вміння роботи журналіста в інформагентстві.

2.Історія виникнення, розвитку та сучасний стан інформаційного агентства «Асошейтед-прес».

3.Робота кореспондента в інформагентстві.

3.Опитування та спецпроекти інформагентств. Передумови виникнення інформаційного агентства.

4. Специфіка у підборі тем в «АП». Сучасний стан та тенденції розвитку в «АП».

Практичні завдання

1.Підготувати доповідь на тему «Аналітика в інформагентствах»

2. Підготувати добірку зі статей українських інформагентств, поданих на одну тему (новина політичного, економічного, соціального характеру), порівняти виклад інформації та структуру повідомлень.

3. Написати власну статтю для інформагентства на довільну тему

 

 

Література: 1, 8, 9, 10, 14, 22, 24.

План

Теоретичні питання

1.Характеристика формату «АП» як агентства міжнародного рівня.

2.Подача матеріалів на основі 5 «С» в «АП».

3.Специфіка подачі негативних матеріалів в «АП».

 

Практичні завдання

1.Підготувати доповідь на тему «Наукова стаття в інформагентствах»

2. Підготувати добірку коментарів з українських інформагентств (на прикладі однієї новини)

3. Написати власний коментар на довільну тему

 

Література: 1, 3, 9, 18.

Практичне 5, 6. «Рейтер» – провідне агентство світу. Етапи становлення і тенденції розвитку. Он-лайн новини і спецрубрики в інформагентстві

План

Теоретичні питання

1.Історія виникнення, розвитку і сучасний стан інформаційного агентства «Рейтер».

2. Рубрики: політика, новини, економіка – найстаріші рубрики інформагентств.

3.Редактор он-лайн новин в інформагентстві.

 

Практичні завдання

1.Підготувати доповідь на тему «Життєва історія у інформагентствах»

2. Підготувати добірку життєвих історій з українських інформагентств

3. Написати власну життєву історію на довільну тему

Література: 1, 3, 6, 7, 8, 9, 18, 23.

Практичне 7, 8. ЮПІ – провідне агентство світу. Етапи становлення і тенденції розвитку

План

Теоретичні питання

1.Історія виникнення та розвитку інформаційного агентства «ЮПІ».

2.Міжнародні новини у стрічці інформагентств. Замовники та виконавці замовлень.

3. Фотокореспондент в інформагентстві. Закордонні фото кори

Практичні завдання

1.Підготувати доповідь на тему «Нарис в інформагентствах»

2. Підготувати добірку нарисів з українських інформагентств

3. Написати власний нарис на довільну тему

Література: 1, 3, 17, 23.

План

Теоретичні питання

1. Особливості добору матеріалу для сучасного інформагентства.

2. Роль речення: чіткість і стислість.

3. Роль фотокореспондента на прикладі Єфрема Лукацького.

4. Етапи підготовки міжнародних новин

 

Практичні завдання

1.Підготувати доповідь на тему «Есе у сучасних інформагентствах»

2. Підготувати добірку есе з українських інформагентств

3. Написати власне інформаційне повідомлення на довільну тему

 

 

Література: 1, 4, 7, 9, 14.

Практичне 11, 12, 13. «Франс-Прес» – провідне агентство світу. «ЮСІА» – провідне агентство світу. Етапи становлення і тенденції розвитку

План

Теоретичні питання

1. Історія виникнення та розвитку інформагентства «Франс-Прес».

2.Конкуренція між світовими інформагентствами.

3.Робота редакторів рубрик в інформагентстві.

4.Історія розвитку інформагентства «ЮСІА».

5.Співпраця інформагентств з іншими мас-медіа.Особливості діяльності позаштатних працівників інформагентств.

 

Практичні завдання

1.Підготувати доповідь на тему «Історія розвитку ліду»

2. Підготувати добірку фейлетонів з українських інформагентств

3. Написати власний лід на довільну тему

Література: 1, 3, 4, 7, 8.

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІI.СУЧАСНІ ДЕРЖАВНІ ІНФОРМАЦІЙНІ АГЕНТСТВА УКРАЇНИ

План

Теоретичні питання

1.Поняття атмосфера в інформагентстві

2.Конкуренція між світовими інформагентствами.

3.Робота редакторів над лідом

4.Історія розвитку ліду.

Практичні завдання

1.Підготувати доповідь на тему «Лід в інформагентствах»

2. Підготувати добірку новин з українських інформагентств

3. Написати власне інформаційне повідомлення на довільну тему

 

Література: 1, 3, 4, 7, 8.

План

Теоретичні питання

1.Історія розвитку українських інформагентств: «УНІАН», «ДІНАУ», «УКРІНФОРМ».

2.Сучасний стан державних інформагентств.

3.Конкуренція з недержавними.

4.Аналіз сайтів провідних інформагентств.

 

Практичні завдання

1.Підготувати доповідь на тему «Памфлет у сучасних агентствах»

2. Підготувати добірку памфлетів з українських інформагентств

3. Написати власний памфлет на довільну тему

Література: 1, 2, 4, 5, 7.

План

Теоретичні питання

1. Історія виникнення та етапи розвитку інформагентств: «УНІАН», «Українські новини», «Укрбізнесінформ».

2. Історія становлення перших незалежних інформагентств в Україні.

3. Директори, співвласники, головні редактори. Спеціалізовані випуски інформагентств.

Практичні завдання

1.Підготувати доповідь на тему «Кореспонденція у сучасних агентствах»

2. Підготувати добірку кореспонденцій з українських інформагентств

3. Написати власну кореспонденцію на довільну тему

Література: 2, 4, 9, 27.

План

Теоретичні питання

1. Визначити спільне та відмінне у роботі сучасних інформагентств та їх попередників у СРСР.

2. Охарактеризувати історію виникнення «Ітар-тарс».

3. Етапи історії виникнення «РІА-новини

Практичні завдання

1.Підготувати доповідь на тему «Огляд у сучасних агентствах»

2. Підготувати добірку статей з українських інформагентств

3. Написати власний огляд на довільну тему

Література: 1, 2, 7, 8.

План

Теоретичні питання

1.Жанри інформаційних агентств.

2.Особливості написання ліду та врізок.

3. Текстова манера письма в інформагентствах

4. Написання ліду для агентства.

5. Критерії та вимоги для жанрової палітри

Практичні завдання

1.Підготувати доповідь на тему «Науково-популярна стаття у сучасному інформагентстві»

2. Підготувати добірку статей з українських інформагентств

3. Написати власну статтю на довільну тему

Література: 1, 2, 13, 17.

ТЕМИ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Завдання для підсумкового контролю знань

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

(зразки)

 

Інформаційні повідомлення виконують такі функції:

а) інформаційну, рекламну;

б) інформаційну, пропагандистську, інтертеймент;

в) інформаційну, розважальну, витховну.

2. До продуктів інформагентств належать:

а) стрічка новин

б)замітка, звіт, репортаж, інтерв’ю;

в) фейлетон, памфлет, нарис, есе.

3. Слово «інформація» в буквальному перекладі з латинської мови означає:

а) роз’яснення, виклад, тлумачення;

б) правдивість, точність, достовірність;

в) стислість , чіткість, лаконізм.

4. Перші інофрмацаійні повідомлення виходили на:

а)паперових листках, які роздавалися в місті безкоштовно;

б) передавалися усно ;

в) на сайтах в інтернеті.

5. Предметом якого жанру є окремий локальний факт в інформагентстві:

а) повідомлення;

б)кореспонденції;

в)огляду.

6.Поняття «інформаційна качка» означає:

а) сенсація, шокуюча, скандальна новина;

б) застаріла, неоперативна, всім відома інформація;

в) фальшивка, підробка, неправдиве повідомлення.

8.Перші фото папа раці зявились в інормагентвах у:

а) античності;

б) сереньовіччя;

в) відродження.

9.Форми повідомлення є канонічними:

а) так;

б) ні.

10.Перші згадки про інформаційне повідомлення зустрічаємо в працях:

а) Платона;

б) Аристотеля;

в) Сократа.

11. На думку Г.Вартанова, існують два типи інформаційних повідомлень:

а)позитивна, критична;

б)інформаційна, аналітична;

в)оперативна, позитивна.

12.До інформаційних жанрів інформагентств належать:

а) замітка, рецензія, інтерв’ю;

б) звіт, репортаж, стаття;

в) репортаж, звіт, інтерв’ю.

13. До художньо-публіцистичних жанрів інформагентств належать:

а) зарисовка, звіт, замітка;

б) фейлетон, памфлет, огляд;

в) нарис, есе, фейлетон.

14. До аналітичних жанрів належать:

а) стаття, коментар, огляд;

б) зарисовка, звіт, рецензія;

в) репортаж, есе, кореспонденція.

Пафос, знищувальний сміх?

а) фейлетон;

б) памфлет;

в) анекдот.

23.Повідомлення інформагентства характеризується:

а) саркастичним, звинувачувальним пафосом;

б) комічною грайливістю викладу парадоксальних фактів;

в) моделюванням автономної художньої реальності.

24. Інформаційне повідомлення характеризується:

а) саркастичним, звинувачувальним пафосом;

б) комічною грайливістю викладу парадоксальних фактів;

в) моделюванням автономної художньої реальності.

Парадоксальних фактів?

а) нарис;

б) памфлет;

в) фейлетон.

26. Жанр журналістики, предметом якого виступає конкретна соціальна ситуація ("шматочок життя"), обмежена місцем і часом:

а) кореспонденція;

б) огляд;

в) стаття.

Варіант 1

1. Предмет, завдання і значення курсу агенційна журналістика.

2. Предмет інформагентств. Система орфоепічних норм сучасної української агенційної журналістики

3. Причини відхилень від агенційних норм.

4. Розмежування понять «інформагентство», «інформбюро»

5. Виконати практичне завдання.

Варіант 1

1. Охарактеризуйте лекцію як основну форму вузівського процесу навчання.

2. Назвіть головні принципи навчання.

3.З’ясуйте роль засобів навчання для ефективного здійснення навчального процесу.

4.Охарактеризуйте основні змістові напрями професійно-педагогічної діяльності викладача.

Варіант 1

1. Призначення, сфера використання, основні ознаки агенційного стилю.

2. Стилістичні функції прямої, невласне прямого агенційного стилю

3. Агенційні стилі.

4. Засоби офіційно-ділових текстів в інформагентствах

5. Виконати практичне завдання.

 

 

Варіант 2

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

21. Методика викалдання «Агенційної журналітики» дисциплін як навчальний предмет. Особливості методики навчання у вищій школі.

22. Методологія та гносеологія як база агенційної журналітики.

23. Визначити загальнодидактичні закономірності агенційної журналітики.

24. Охарактеризувати головні принципи агенційної журналітики..

25. Дидактичний аспект навчально-пізнавальної діяльності агенційної журналітики.

26. Агенційна журналітика і діяльність викладача як специфічна галузь інтелектуальної праці, її основні змістові напрями.

27. Агенційна журналітика і вища освіта як процес і результат оволодіння студентами системою фахових знань, пізнавальних і практичних умінь і навичок, формування світогляду й розвиток здібностей.

28. Кваліфікаційна карта агенційної журналітики.

29. Рівні опанування агенційної журналітики..

30. Визначення сутності, змісту, дидактичної технології та ефективності видів агенційної журналітики.

31. Агенційна журналітика і форми навчання в системі вищої школи.

32. Агенційна журналітика і Лекція як основна форма вузівського процесу навчання.

33. Агенційна журналітика і семінари у системі форм вузівського навчання.

34. Інформаційні повідомлення як форми організації навчально-пізнавальної та викладацької діяльності у вищій школі.

35. Дидактичні методи агенційної журналітики, їх класифікація, структурні елементи та взаємозв’язок.

36. Загальна характеристика агенційної журналітики.

37. Агенційна журналітика і умови оптимального вибору методів навчання.

38. Самостійна робота в інформагентстві

39. Агенційна журналітика і керівництво ЗМІ

40. Методи контролю й самоконтролю агенційної журналітики

41. Агенційна журналітика і спілкування: особливості.

42. Структура Агенційної журналітики, її характеристика.


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО ПІДГОТОВКИ СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ

Семінарське заняття є однією із форм аудиторних навчальних занять. Кількість годин, відведених на семінарські заняття з курсу «Агенційна журналістика» визначається навчальним планом. Теми семінарських занять наведені у робочій програмі з курсу.

Семінарське заняття спрямоване на глибоке та повне розкриття студентами певної проблеми на основі самостійного вивчення рекомендованої літератури. На семінарських заняттях студенти глибше опановують складні питання, беруть участь в їх колективному творчому обговоренні, оволодівають науковими методами аналізу певних явищ і проблем. Систематична підготовка до семінару з курсу «Агенційна журналістика» привчає до самостійної роботи з першоджерелами, науковою, навчальною, навчально-методичною літературою, періодичними та довідковими виданнями. Для виступу на семінарському занятті студенти готують усні відповіді на поставлені запитання, реферати. Під час занять створюються умови для перевірки та виявлення інтелектуального рівня студентів, для набуття уміння виступати, логічно висловлюватись, колективно обговорювати гострі проблеми, обстоювати власну точку зору, аргументувати свою позицію.

Для ґрунтовного засвоєння першоджерел з курсу «Сучасна українська мова» необхідно вдумливо конспектувати їх, вдаючись до різних видів запису – витяги, тези, цитати і т.д. Готуючись до відповіді, важливо, в першу чергу, визначити напрями наукових досліджень з певної проблеми та впровадження їх результатів у практику. Доцільно підготувати власні спостереження та висновки, обґрунтовуючи їх теоретичними положеннями та рекомендаціями.

Семінарські заняття з курсу «Агенційна журналістика» базуються не лише на матеріалі, який міститься в лекційному курсі, але й підбиватимуть підсумок самостійної роботи з рекомендованою літературою.

Використовуючи рекомендовану літературу, студент повинен засвоїти основні положення теми, відповідну термінологію. Особливу увагу слід звернути на сутність відповідного поняття по кожній темі, на теоретичне обґрунтування основних позицій, правову базу. Для закpiплення вивченого матеpiалу студент повинен дати відповіді на контpольнi запитання. Рекомендується звернутися до додаткової лiтеpатуpи.

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Самостійна робота з дисципліни «Агенційна журналістика»передбачає активну участь студента, дозволяє йому набути навичок самоорганізації, навчитись правильному розподілу часу на опрацювання матеріалу, для самостійного пошуку інформації.

Самостійна робота передбачає опрацювання лекційного матеріалу для визначення головного у змісті лекції. Опрацювання рекомендованої літератури також є одним із важливих видів самостійної роботи. Він передбачає конспектування необхідних для підготовки до заняття питань. Робота із першоджерелами може відбуватися у різних формах, результатом якої стають такі види запису як витяги, цитати, тези, конспекти запропонованої для опрацювання літератури.

МОДУЛЬНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Мета модульної контрольної роботи: закріпити теоретичні та практичні знання, які студент набуває під час вивчення навчальної дисципліни (аудиторних занять та самостійної роботи) у кожному модулі.

Модульні контрольні роботи виконуються в аудиторії.

Завдання модульної контрольної роботи виконуються у формі відповіді на поставлене питання або після сформульованого визначення називається поняття. а також виконання завдань практичного блоку.

Модульна контрольна робота виконується студентами на аркуші А4, завдання МКР викладач готує заздалегідь.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО НАПИСАННЯ РЕФЕРАТУ

Під час вивчення дисципліни «Агенційна журналістика» використовуються різні форми навчання, однією з яких є лекція.

Вибір теми реферату.

Тема реферату повинна становити самостійну розробку питання, чітко сформульованого та окресленого. Важливими критеріями при доборі теми реферату, є її актуальність, широка джерельна база, наявність необхідного фактичного матеріалу, а також достатнє її висвітлення в науково-методичній літературі.

Структура реферату містить такі елементи:

- титульна сторінка;

- план;

- вступ;

- основна частина (розділи, пункти, підпункти);

- висновки;

- список використаних джерел;

- додатки;

- перелік умовних позначень.

На титульному листі реферату вказуються: офіційна назва навчального закладу, факультету і кафедри; прізвище та ініціали автора реферату (абревіатура навчальної групи); повна назва теми; прізвище та ініціали наукового керівника, його науковий ступінь і вчене звання; місто, де знаходиться навчальний заклад та рік написання реферату.

У вступі реферату обґрунтовується актуальність теми, її особливості, подається аналіз використаних джерел, називаючи при цьому авторів, які вивчали дану тематику, визначається сутність та недостатня дослідженість питання.

Основну частину реферату складають кілька розділів, поділені на підрозділи, логічно поєднані між собою.

Виклад матеріалу в рефераті має бути логічним, послідовним, без повторень. Слід використовувати синтаксичні конструкції, характерні для стилю наукових документів, уникати складних граматичних зворотів. Неприпустимо використовувати цитати без посилання на автора.

Кожен розділ реферату повинен завершуватись короткими висновками, чіткими і лаконічними, де узагальнено оцінки та практичні рекомендації. Можна стисло вказати на перспективи подальшого дослідження даної проблеми.

Оптимальний обсяг реферату складає 10-15 сторінок. Реферат має відповідати вимогам до оформлення рукопису кваліфікаційної роботи: вступ і висновки в сумі не повинні перевищувати 20% від її загального обсягу; текст друкується через 1,5 інтервали шрифтом Times New Roman. Всі сторінки нумеруються: загальна нумерація починається з титульного листа, проте порядковий номер на ньому не ставиться.

Після титульного листа подається зміст реферату з точною назвою кожного розділу і вказуванням його сторінок.

Список використаних джерел складається з дотриманням загальновизнаних вимог до робіт, що готуються до друку. До списку використаних джерел мають бути включені лише безпосередньо використані в рефераті праці в алфавітному порядку авторів.

Реферат оцінюється за такими критеріями: актуальність; наукова та практична цінність; глибина розкриття теми, вирішення поставлених завдань; повнота використання рекомендованої літератури; обґрунтування висновків; грамотність; стиль викладу; оформлення реферату; обсяг виконаної роботи; завершеність дослідження.

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Відповідь студента оцінюється на:

«Відмінно» якщо повно та глибоко, розгорнуто, правильно та обґрунтовано викладено матеріал:

студент виявляє глибокі знання усієї програми навчальної дисципліни;

відображає чітке знання лінгвістичних термінів, розуміє взаємозв’язок і взаємодію мовних категорій, правильно формулює відповідні тлумачення;

застосовує теоретичні знання на практиці, робить власні висновки та узагальнення;

має навички лінгвістичного аналізу мовних явищ з фонетики і фонології, лексикології та фразеології, морфології і синтаксису;

розуміє можливості сучасних наукових методів фiлологiчних досліджень та володіє цими методами на рiвнi, необхідному для вирішення практичних завдань, що поста­ють при виконанні професійних обов’язків.

«Добре» – якщо студент дав відповідь на поставлене запитання, проте вона має хоча б один з таких недоліків:

є неповною, не містить усіх необхідних відомостей про предмет запитання;

є не зовсім правильною: наявні недоліки у розкритті змісту понять, категорій, закономірностей, нечіткі їхні характеристики;

наявні неточності у виконанні практичних завдань.

«Задовільно» – якщо відповідь студента є поверхневою, недостатньо аргументованою:

свідчить про наявність прогалин у знаннях, зокрема не засвідчує повною мірою знання основних мовознавчих понять, концепцій, категорій;

не містить посилань на літературу;

викладена з порушенням логіки подання матеріалу;

містить багато граматичних, грубих стилістичних помилок та виправлень.

«Незадовільно» – якщо студент не відповів на поставлене питання або відповідь є неправильною;

не розкриває сутності питання, або ж допущено грубі змістовні помилки, які свідчать про відсутність відповідних знань у студента чи їх безсистемність та поверховість;

не знає основних положень навчальної дисципліни та принципів аналізу мовних явищ; не вміє сформулювати власну думку та викласти її.

 

Індивідуальне завдання – підготовка реферату чи доповіді за темами, наведеними у робочій навчальній програмі.

Індивідуальне завдання подається у визначені викладачем строки. Оцінка за індивідуальне завдання виставляється на останньому практичному занятті.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Базова

1. Колісник О.М. Агенційна журналістика : курс лекцій / О.М. Колісник. – К. : КиМУ,

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти