ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Кафедра журналістики і міжнародних відносин

 

 

АГЕНЦІЙНА ЖУРНАЛІСТИКА

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

ДИСЦИПЛІНИ

КИЇВ –2014


Агенційна журналістика: Навчально-методичний комплекс дисципліни. – Київ: КУК, 2014 р. – 30 с.

Розробники:

М. В. Варич, кандидат із соціальних комунікацій, ст.викладач

 

 

Наведено рекомендації з вивчення дисципліни «Агенційна журналістика» та основні теми для вивчення. Подано плани практичних занять, завдання для самостійної роботи студентів, теми для написання рефератів, завдання для модульного контролю та запитання для підсумкового контролю. Наведено перелік літературних джерел.

 

 

Рецензенти:

О.М.Холод, д-р філол. наук, професор (Київський національний університет культури і мистецтв, завідуючий кафедрою журналістики)

Г.Ю.Цукановакандидат наук із соціальних комунікацій, асистент кафедри реклами та зв’язків з громадськістю Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 

 

Схвалено рішенням кафедри журналістики і міжнародних відносин Київського університету культури

протокол №___ від „__”_____________2014 р.

 

Рекомендовано до друку рішенням Ученої ради Київського університету культури

протокол №___ від „__”____________2014 р.

 


ЗМІСТ

  Вступ
1. Структура навчальної дисципліни
2. Програма навчальної дисципліни
3. Теми і плани практичних занять
4. Теми і завдання для самостійної роботи
5. Індивідуальні завдання (теми для рефератів)
6. Тестові завдання
7. Завдання для модульного контролю
8. Перелік питань до заліку
9. Методичне забезпечення
  9.1. Методичні рекомендації до підготовки семінарського заняття
  9.2. Методичні рекомендації до виконання практичних занять
  9.3. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи
  9.4. Методичні рекомендації до виконання модульних контрольних робіт
  9.5. Методичні рекомендації до написання реферату
10. Критерії оцінювання знань студентів
11. Рекомендована література та інформаційні ресурси

 


ВСТУП

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
  Кількість кредитів – 3,5 Галузь знань 0303 Журналістика та інформація   Напрям підготовки (спеціальність) 6.030301 Журналістика   Нормативна (за вибором)
  Змістових модулів – 2   Спеціалізація: _______________ Рік підготовки
2-й
Семестр
4-й
Загальна кількість годин - 126 Освітньо-кваліфікаційний рівень: Бакалавр Лекції
  Тижневих годин для денної форми навчання:   аудиторних – 4   самостійної роботи студента – 4     год. год.
Практичні
56год. год.
Семінарські
год. год.
Самостійна робота
66год. год.
Індивідуальні заняття
год. год.
Вид контролю:
Залік  
           

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи становить (%):

для денної форми навчання – 66%

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета:здобуття практичних і теоретичних знань про стан розвитку агенційної журналістики в Україні та за кордоном, ознайомлення з історією та головними принципами роботи світових інформаційних агентств, здобуття уявлення та вироблення навичок написання та редагування інформаційних повідомлень.

Завдання:

- вивчення передумов зародження агенційної журналістики;

- вивчення сучасних тенденцій, які обумовлюють її розвиток;

- вивчення етапів співпраці інформаційних агентств з іншими ЗМІ;

- освоєння головних правил, важливих для написання якісного та змістовного інформаційного повідомлення.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

- історію виникнення та основні етапи розвитку провідних інформагентств світу;

- історію виникнення та основні етапи розвитку перших інформагентств в Україні;

- тенденції розвитку державних інформагентств України;

- специфіку роботи та спрямування правних інформагентств України;

- динаміку та закономірності роботи кореспондента в інформагентстві;

- специфіку роботи редактора он-лайн новин;

- специфіку роботи фотокореспондента інформагентства;

вміти:

- написати в стислі терміни інформаційне повідомлення на задану тематику;

- відредагувати інформаційне повідомлення;

- писати коментар щодо певної проблеми;

- оперативно робити влучні та глибокі за змістом і філософією та зовні привабливі фотознімки, обирати точний ракурс;

- уміти ставити чіткі та правильні питання, які не передбачають подвійної відповіді.

Розподіл балів, які отримують студенти

  Змістовий модуль 1 (ЗМ1) Змістовий модуль 2 (ЗМ2) Разом (підсумкова оцінка - ПО)
Максимальна оцінка в балах
№ з/п Назви виду роботи, способи набуття знань Бали за 1 заняття Бали за всі заняття (максимальні)
Модуль 1 Модуль 2
1. Усна відповідь до 3 2х13=26 2х15=30
2. Доповнення до 1 1х4= 4 3х4=4
3. Творчі роботи до 2 (4 роботи) 4х2 = 8 4х2=8
4. Модульна контрольна робота
  Всього за модуль  
  Підсумкова оцінка (ПО) 50 + 50 = 100 балів

-

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності ОцінкаECTS Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового проекту (роботи), практики для заліку
90 – 100 A відмінно зараховано
84 – 89 B добре
74 – 83 C
66 – 73 D задовільно
61 – 65 E
21 – 60 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання
0 – 20 F незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

Структура навчальної дисципліни

 

  Назви змістових модулів і тем Кількість годин
денна форма заочна форма
усього у тому числі усього у тому числі
л с п лаб інд с.р. мк л с п лаб інд с.р.
Змістовий модуль 1.Світові інформаційні агентства. Етапи їх становлення та розвитку
Тема 1. Предмет і завдання курсу. Провідні агентства світу. Етапи становлення і тенденції розвитку «Асошейтед-прес»                        
Тема 2. Роль кореспондента в інформагентств                        
Тема 3. «Рейтер» – провідне агентство світу. Етапи становлення і тенденції розвитку. Он-лайн новини і спецрубрики в інформагентстві                        
Тема 4. «ЮПІ» – провідне агентство світу. Етапи становлення і тенденції розвитку                        
Тема 5. Підготовка міжнародних новин в інформагентстві                        
Тема 6. «Франс-Прес» – провідне агентство світу. «ЮСІА» – провідне агентство світу. Етапи становлення і тенденції розвитку                        
Модульний контроль - - - - - -              
Разом за змістовим модулем 1                      
Змістовий модуль 2.СУЧАСНІ ДЕРЖАВНІ ІНФОРМАЦІЙНІ АГЕНТСТВА УКРАЇНИ
Тема 7. Робота з лідом, текстом, врізками. Техніка та її роль у подачі матеріалу. Колорит. Атмосфера                        
Тема 8. Сучасні державні інформаційні агентства України. Спільне та відмінне у роботі агенцій. Специфіка роботи спецкора за кордоном.                        
Тема 9. Незалежні інформаційні агентства України                        
Тема 10. Історія розвитку російських інформагентств: «РІА-новини», «Ітар-Тарс»                        
Тема 11. Інформаційні продукти та їх жанри                        
Модульний контроль - - - - - -              
Разом за змістовим модулем 2                      
Разом за дисципліну                      

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Змістовий модуль 1. Світові інформаційні агентства. Етапи їх становлення та розвитку

 

Тема 1. Предмет і завдання курсу. Провідні агентства світу. Етапи становлення і тенденції розвитку «Асошейтед-прес»

Основні навики та вміння роботи журналіста в інформагентстві. Історія виникнення, розвитку та сучасний стан інформаційного агентства «Асошейтед-прес». Робота кореспондента в інформагентстві. Опитування та спецпроекти інформагентств. Передумови виникнення інформаційного агентства. Специфіка у підборі тем в «АП». Сучасний стан та тенденції розвитку в «АП».

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти