ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Модульна контрольна робота 2

1. Назвіть та схарактеризуйте критерії самостійної підготовки студентів до практичних і семінарських занять.

2. Етапи розвитку викладацької кваліфікації.

3.Охарактеризуйте дискурс педагогічного спілкування, його характерні особливості.

4.Охарактеризуйте компоненти педагогічної майстерності.

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

21. Методика викалдання «Агенційної журналітики» дисциплін як навчальний предмет. Особливості методики навчання у вищій школі.

22. Методологія та гносеологія як база агенційної журналітики.

23. Визначити загальнодидактичні закономірності агенційної журналітики.

24. Охарактеризувати головні принципи агенційної журналітики..

25. Дидактичний аспект навчально-пізнавальної діяльності агенційної журналітики.

26. Агенційна журналітика і діяльність викладача як специфічна галузь інтелектуальної праці, її основні змістові напрями.

27. Агенційна журналітика і вища освіта як процес і результат оволодіння студентами системою фахових знань, пізнавальних і практичних умінь і навичок, формування світогляду й розвиток здібностей.

28. Кваліфікаційна карта агенційної журналітики.

29. Рівні опанування агенційної журналітики..

30. Визначення сутності, змісту, дидактичної технології та ефективності видів агенційної журналітики.

31. Агенційна журналітика і форми навчання в системі вищої школи.

32. Агенційна журналітика і Лекція як основна форма вузівського процесу навчання.

33. Агенційна журналітика і семінари у системі форм вузівського навчання.

34. Інформаційні повідомлення як форми організації навчально-пізнавальної та викладацької діяльності у вищій школі.

35. Дидактичні методи агенційної журналітики, їх класифікація, структурні елементи та взаємозв’язок.

36. Загальна характеристика агенційної журналітики.

37. Агенційна журналітика і умови оптимального вибору методів навчання.

38. Самостійна робота в інформагентстві

39. Агенційна журналітика і керівництво ЗМІ

40. Методи контролю й самоконтролю агенційної журналітики

41. Агенційна журналітика і спілкування: особливості.

42. Структура Агенційної журналітики, її характеристика.


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО ПІДГОТОВКИ СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ

Семінарське заняття є однією із форм аудиторних навчальних занять. Кількість годин, відведених на семінарські заняття з курсу «Агенційна журналістика» визначається навчальним планом. Теми семінарських занять наведені у робочій програмі з курсу.

Семінарське заняття спрямоване на глибоке та повне розкриття студентами певної проблеми на основі самостійного вивчення рекомендованої літератури. На семінарських заняттях студенти глибше опановують складні питання, беруть участь в їх колективному творчому обговоренні, оволодівають науковими методами аналізу певних явищ і проблем. Систематична підготовка до семінару з курсу «Агенційна журналістика» привчає до самостійної роботи з першоджерелами, науковою, навчальною, навчально-методичною літературою, періодичними та довідковими виданнями. Для виступу на семінарському занятті студенти готують усні відповіді на поставлені запитання, реферати. Під час занять створюються умови для перевірки та виявлення інтелектуального рівня студентів, для набуття уміння виступати, логічно висловлюватись, колективно обговорювати гострі проблеми, обстоювати власну точку зору, аргументувати свою позицію.

Для ґрунтовного засвоєння першоджерел з курсу «Сучасна українська мова» необхідно вдумливо конспектувати їх, вдаючись до різних видів запису – витяги, тези, цитати і т.д. Готуючись до відповіді, важливо, в першу чергу, визначити напрями наукових досліджень з певної проблеми та впровадження їх результатів у практику. Доцільно підготувати власні спостереження та висновки, обґрунтовуючи їх теоретичними положеннями та рекомендаціями.

Семінарські заняття з курсу «Агенційна журналістика» базуються не лише на матеріалі, який міститься в лекційному курсі, але й підбиватимуть підсумок самостійної роботи з рекомендованою літературою.

Використовуючи рекомендовану літературу, студент повинен засвоїти основні положення теми, відповідну термінологію. Особливу увагу слід звернути на сутність відповідного поняття по кожній темі, на теоретичне обґрунтування основних позицій, правову базу. Для закpiплення вивченого матеpiалу студент повинен дати відповіді на контpольнi запитання. Рекомендується звернутися до додаткової лiтеpатуpи.

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Мета практичних занять – закріпити теоретичні знання, здобуті студентами під час лекцій, і виробити практичні навички використання мовних засобів в усному й писемному професійному мовленні.

Під час проведення практичних занять використовуються різні види роботи: короткі повідомлення на визначену тему (готуються як домашні завдання), виконання практичних завдань на окремих аркушах (результати коментуються студентами та викладачем на наступному занятті, аналізуються типові помилки).

Практичні заняття з курсу «Агенційна журналістика» передбачають роботу студентів з відповідною рекомендованою літературою, відповіді на питання в аудиторії, визначення функцій мови у різних видах текстів та повідомленнях, а також передбачають колективну роботу в аудиторії – проведення ділових бесід, моделювання телефонної розмови та підготовку публічного виступу.

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Самостійна робота з дисципліни «Агенційна журналістика»передбачає активну участь студента, дозволяє йому набути навичок самоорганізації, навчитись правильному розподілу часу на опрацювання матеріалу, для самостійного пошуку інформації.

Самостійна робота передбачає опрацювання лекційного матеріалу для визначення головного у змісті лекції. Опрацювання рекомендованої літератури також є одним із важливих видів самостійної роботи. Він передбачає конспектування необхідних для підготовки до заняття питань. Робота із першоджерелами може відбуватися у різних формах, результатом якої стають такі види запису як витяги, цитати, тези, конспекти запропонованої для опрацювання літератури.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ

МОДУЛЬНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Мета модульної контрольної роботи: закріпити теоретичні та практичні знання, які студент набуває під час вивчення навчальної дисципліни (аудиторних занять та самостійної роботи) у кожному модулі.

Модульні контрольні роботи виконуються в аудиторії.

Завдання модульної контрольної роботи виконуються у формі відповіді на поставлене питання або після сформульованого визначення називається поняття. а також виконання завдань практичного блоку.

Модульна контрольна робота виконується студентами на аркуші А4, завдання МКР викладач готує заздалегідь.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО НАПИСАННЯ РЕФЕРАТУ

Під час вивчення дисципліни «Агенційна журналістика» використовуються різні форми навчання, однією з яких є лекція.

Вибір теми реферату.

Тема реферату повинна становити самостійну розробку питання, чітко сформульованого та окресленого. Важливими критеріями при доборі теми реферату, є її актуальність, широка джерельна база, наявність необхідного фактичного матеріалу, а також достатнє її висвітлення в науково-методичній літературі.

Структура реферату містить такі елементи:

- титульна сторінка;

- план;

- вступ;

- основна частина (розділи, пункти, підпункти);

- висновки;

- список використаних джерел;

- додатки;

- перелік умовних позначень.

На титульному листі реферату вказуються: офіційна назва навчального закладу, факультету і кафедри; прізвище та ініціали автора реферату (абревіатура навчальної групи); повна назва теми; прізвище та ініціали наукового керівника, його науковий ступінь і вчене звання; місто, де знаходиться навчальний заклад та рік написання реферату.

У вступі реферату обґрунтовується актуальність теми, її особливості, подається аналіз використаних джерел, називаючи при цьому авторів, які вивчали дану тематику, визначається сутність та недостатня дослідженість питання.

Основну частину реферату складають кілька розділів, поділені на підрозділи, логічно поєднані між собою.

Виклад матеріалу в рефераті має бути логічним, послідовним, без повторень. Слід використовувати синтаксичні конструкції, характерні для стилю наукових документів, уникати складних граматичних зворотів. Неприпустимо використовувати цитати без посилання на автора.

Кожен розділ реферату повинен завершуватись короткими висновками, чіткими і лаконічними, де узагальнено оцінки та практичні рекомендації. Можна стисло вказати на перспективи подальшого дослідження даної проблеми.

Оптимальний обсяг реферату складає 10-15 сторінок. Реферат має відповідати вимогам до оформлення рукопису кваліфікаційної роботи: вступ і висновки в сумі не повинні перевищувати 20% від її загального обсягу; текст друкується через 1,5 інтервали шрифтом Times New Roman. Всі сторінки нумеруються: загальна нумерація починається з титульного листа, проте порядковий номер на ньому не ставиться.

Після титульного листа подається зміст реферату з точною назвою кожного розділу і вказуванням його сторінок.

Список використаних джерел складається з дотриманням загальновизнаних вимог до робіт, що готуються до друку. До списку використаних джерел мають бути включені лише безпосередньо використані в рефераті праці в алфавітному порядку авторів.

Реферат оцінюється за такими критеріями: актуальність; наукова та практична цінність; глибина розкриття теми, вирішення поставлених завдань; повнота використання рекомендованої літератури; обґрунтування висновків; грамотність; стиль викладу; оформлення реферату; обсяг виконаної роботи; завершеність дослідження.

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Відповідь студента оцінюється на:

«Відмінно» якщо повно та глибоко, розгорнуто, правильно та обґрунтовано викладено матеріал:

студент виявляє глибокі знання усієї програми навчальної дисципліни;

відображає чітке знання лінгвістичних термінів, розуміє взаємозв’язок і взаємодію мовних категорій, правильно формулює відповідні тлумачення;

застосовує теоретичні знання на практиці, робить власні висновки та узагальнення;

має навички лінгвістичного аналізу мовних явищ з фонетики і фонології, лексикології та фразеології, морфології і синтаксису;

розуміє можливості сучасних наукових методів фiлологiчних досліджень та володіє цими методами на рiвнi, необхідному для вирішення практичних завдань, що поста­ють при виконанні професійних обов’язків.

«Добре» – якщо студент дав відповідь на поставлене запитання, проте вона має хоча б один з таких недоліків:

є неповною, не містить усіх необхідних відомостей про предмет запитання;

є не зовсім правильною: наявні недоліки у розкритті змісту понять, категорій, закономірностей, нечіткі їхні характеристики;

наявні неточності у виконанні практичних завдань.

«Задовільно» – якщо відповідь студента є поверхневою, недостатньо аргументованою:

свідчить про наявність прогалин у знаннях, зокрема не засвідчує повною мірою знання основних мовознавчих понять, концепцій, категорій;

не містить посилань на літературу;

викладена з порушенням логіки подання матеріалу;

містить багато граматичних, грубих стилістичних помилок та виправлень.

«Незадовільно» – якщо студент не відповів на поставлене питання або відповідь є неправильною;

не розкриває сутності питання, або ж допущено грубі змістовні помилки, які свідчать про відсутність відповідних знань у студента чи їх безсистемність та поверховість;

не знає основних положень навчальної дисципліни та принципів аналізу мовних явищ; не вміє сформулювати власну думку та викласти її.

 

Індивідуальне завдання – підготовка реферату чи доповіді за темами, наведеними у робочій навчальній програмі.

Індивідуальне завдання подається у визначені викладачем строки. Оцінка за індивідуальне завдання виставляється на останньому практичному занятті.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Базова

1. Колісник О.М. Агенційна журналістика : курс лекцій / О.М. Колісник. – К. : КиМУ, 2013. – 167с.

2. Бем Гольгер та ін. Видавець майбутнього: маркетинг і менеджмент у видавництві / Пер. з нім. / Гольгер Бем та ін. – К.: Основи, 1994. – С. 18–26 (організація видавництва).

3. Державна реєстрація юридичних та фізичних осіб-підприємців / За ред. А. Дашкевича. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – С. 52–172.

4. Дурняк Б. В. Видавничо-поліграфічна галузь України: стан, проблеми, тенденції: Статистично-графічний огляд / Б. В. Дурняк, А. М. Штангерт, О. В. Мельников. – Львів: Українська академія друкарства, 2006. – С. 9–63.

5. Тимошик М. Видавничий бізнес: Погляд журналіста, видавця, вченого / М. Тимошик. – К.: Наша культура і наука, 2005.

6. Тимошик М. Книга для автора, редактора, видавця, видавця / М. Тимошик. – К.: Наша культура і наука, 2005. – Розділ 1. – (С. 11–200).

Допоміжна

7. Гриценко О. М. Основи теорії міжнародної журналістики: підручник / О. М. Гриценко, В. І. Шкляр. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2002. – 303 с.

8. Здоровега В. Й. Теорія і методика журналістської творчості: підручник / В. Й. Здоровега. – Львів: ПАІС, 2000. – 180 с.

9. Михайлин І. Л. Основи журналістики: підручник / І. Л. Михайлин. – К.: ЦУЛ, 2002. – 284 с.

10. Москаленко А. З. Теорія журналістики: підручник / А. З. Москаленко. – К.: Експрес-об’ява, 1998. – 334 с.

11. Основы творческой деятельности журналиста: Учебник для высших учебных заведений по специальности Журналистика / Ред.-сост. С. Г. Корконосенко. – СПб.: Знание, СПбИВЭСЭП, 2000. – 272 с.

12. Прилюк Д. М. Теорія і практика журналістської творчості: Проблеми майстерності. Навч. посібник. – К.: Вища школа. Голов. вид-во, 1983. – 280 с.

13. Прохоров Е. П. Введение в теорию журналистики: Учеб. для студентов вузов, обучающихся по направлению и специальности «Журналистика» / Е.П.Прохоров. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2003. – 367 с.

Інформаційні ресурси

www.library.ukma.kiev.ua/guide/rules.html

www.journ.univ.kiev.ua

www. nsju.org

www.profspilka.org.ua

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти