ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


РОЗПОДІЛ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ ТА НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА ЦИКЛАМИ ПІДГОТОВКИ, НАВЧАЛЬНИМИ ДИСЦИПЛІНАМИ Й ПРАКТИКАМИ.

5.1 Освітньо-професійна програма передбачає такі цикли підготовки:

- цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки,

- цикл математичної та природничо-наукової підготовки, що разом із попереднім циклом забезпечують певний освітній рівень;*

- цикл професійної (професійно-орієнтованої) та практичної підготовки, що разом із попередніми циклами забезпечує певний освітньо-кваліфікаційний рівень.

5.2 Розподіл змісту освітньо-професійної програми підготовки фахівця та навчальний час за нормативною та варіативною частинами, навчальний час за циклами підготовки, кількість навчальних годин/кредитів вивчення кожної з навчальних дисциплін і практик нормативної частини програми підготовки подано у таблиці Додатка Г.


НОРМАТИВНА ЧАСТИНА ЗМІСТУ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

6.1. Розподіл змісту освітньо-професійної програми та навчального часу за циклами підготовки наведені у таблиці Додатка А

6.2. Система знань у вигляді системи змістових модулів наведена у таблиці Додатка Б.

6.3. У таблиці Додатка В подається перелік нормативних навчальних дисциплін й практик (видів практичної підготовки), вказуються назви й шифри блоків змістових модулів, із яких формуються ці навчальні дисципліни й практики, і назви та шифри змістових модулів, що входять до даного блоку змістових модулів.

6.4. На завершальному етапі розробки ОПП створюється додаток Г. У додатку Г для кожної навчальної дисципліни (або практики) нормативної частини змісту освітньо-професійної програми вказується кількість навчальних годин/національних кредитів/кредитів ECTS її вивчення та перелік сформованих компетенцій.

6.5. Нормативна частина ОПП є обов’яковою.

Навчальний заклад має право змінювати назви навчальних дисциплін і практик та розподіл блоків змістових модулів у них за окремим погодженням із МОНмолодьспорту України.

6.6. Шифр змістового модуля, що відповідає компетенції, зазначеної у таблицях Додатків А, Б і В формується за структурою:

а) шифр змістового модуля, що відповідає компетенції, зазначеної у таблиці Додатка Б у ГСВОУ_____2012 «Галузевий стандарт вищої освіти України. Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра за спеціальністю 7.05070204-Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»  
КХХ. ХХ. ХХ номер змістового модуля, наскрізний для даної компетенції шифр компетенції  
б) У таблиці Додатку В шифри блоків змістових модулів указані за структурою: ХХ.ХХХХ номер блоку змістових модулів, наскрізний для даного циклу підготовки цикл підготовки

ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ ОСІБ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

 

7.1 На державну атестацію виносяться система компетенцій, що визначена освітньо-кваліфікаційною характеристикою, та система відповідних змістових модулів, що зазначена у таблиці додатку Б.

7.2 Державна атестація проводиться у формі захисту дипломного проекту або дипломної роботи бакалавра, на підставі чого встановлюється рівень опанування студентом навчальних дисциплін нормативної та варіативної частин освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за спеціальністю 7.05070204 «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод».

7.3 Державна атестація здійснюється державною екзаменаційною комісією після завершення навчання і повного виконання навчального плану вищого навчального закладу.

7.4 Державна атестація випускників університету здійснюється на основі результатів успішності за весь період навчання і передбачає визначання фактичної відповідності рівня їх освітньо-кваліфікаційної підготовки вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики.

7.5 Нормативні форми державної атестації і розподіл змістових модулів поміж ними визначено у додатку Д.

7.6 Вимоги до засобів об’єктивного контролю ступеня досягнення кінцевих цілей освітньо-професійної підготовки встановлюються відповідними стандартами вищої освіти України.


 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти