ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ВИМОГИ ДО СИСТЕМИ ОСВІТИ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Вимоги до кваліфікації викладацького складу, який бере участь у викладанні навчальних дисциплін, у тому числі вимоги до фаху за дипломом про вищу освіту, до наукової спеціальності за дипломом про отримання наукового ступеня, до кафедри, на якій отримано атестат про вчене звання, до професійної підготовки за сертифікатом або свідоцтвом про післядипломну освіту, до стажу попередньої практичної, наукової та педагогічної діяльності повинні відповідати ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти та Положенню "Про атестацію вищих навчальних закладів".

 


Додаток А
ТАБЛИЦЯ РОЗПОДІЛУ ЗМІСТУ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ТА МАКСИМАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЧАС ЗА ЦИКЛАМИ ПІДГОТОВКИ

 

Термін навчання(років) 4
Загальний навчальний час підготовки (нормативна та варіативна частини) академічних годин національних кредитів кредитівECTS) У відсотках від загального навчального часу підготовки
100%
Навчальний час за циклами (академічних годин/ національних кредитів/ кредитівECTS.        
- гуманітарної та соціально-економічної підготовки 16,7 10,4
- математичної та природничо-наукової підготовки
- професійної та практичної підготовки 111,3 69,6

Додаток Б

ТАБЛИЦЯ – СИСТЕМА ЗМІСТОВИХ МОДУЛІВ

 

Зміст уміння, що забезпечується Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового модуля
1. Нормативна частина
Уміти користуватись історичними джерелами, лі-тературою та довідковими матеріалами з історії України; на основі набутих знань розуміти сутність історичних подій, їх хронологічну послідовність та взаємозв’язок між ними; уміти хронологічно спів-відносити процеси, які відбувалися на землях Укра-їни, із загальноєвропейськими тенденціями істори-чного розвитку; уміти визначати характерні ознаки історичних подій, тенденції соціально-економічного та політичного розвитку суспільства; на основі аналізу історичного минулого та сучасності уміти робити аргументовані висновки; на основі вивчення й аналізу навчального матеріалу знати за-кономірності виникнення і розвитку української нації та держави, найсуттєвіші здобутки українсь-кого народу; уміти складати історіографічні та ре-феративні огляди літератури, використовуючи ма-теріали сучасної інформації; уміти застосовувати професійні знання в професійній та соціальній сфе-рах; брати участь у формуванні сучасної історико-політичної культури; уміти відстоювати свою точку зору З.05.ПР.О.01 Історія України найдавніших часів до середини XVII ст. З.05.ПР.О.01.01
        Історія України з середини XVII ст. до сучасності З.05.ПР.О.01.02
         

 

 

 

 

 

 

На основі здобутих знань з особливостей націона-льної та літературної мови, законодавчого врегу-лювання мовних відносин чітко і правильно розу-міти роль державної мови у професійній сфері, до-сконало володіти нормами сучасної української лі-тературної мови та дотримуватись вимог культури мови, для чого вміти користуватись різними типами словників; враховуючи особливості стилів мови, специфіку їх лексики і граматики вміти вирізняти комунікативно виправдані мовні засоби для профе-сійних текстів; вміти сприймати, відтворювати, ре-дагувати (виявляти й виправляти помилки) та само-стійно укладати найбільш поширені у професійній діяльності документи; вміти використовувати різні мовні засоби відповідно до комунікативних намірів, влучно висловлювати думки для успішного розв’язання проблем і завдань у професійній діяль-ності, аргументувати свої погляди, публічно виго-лошувати інформацію; вміти скорочувати, узагаль-нювати, аналізувати наукову інформацію, складати план, конспект, реферат тощо, робити необхідні нотатки, виписки відповідно до поставленої мети; вміти добирати фахову термінологію, редагувати та перекладати наукові тексти, послуговуючись фахо-вими словниками З.03.ПП.О.01 Законодавчі та нормативно-правові ос-нови професійного спілкування З.03.ПП.О.01.01
Офіційно-ділова документація З.03.ПП.О.01.02
Усне професійне спілкування З.03.ПП.О.01.03
Наукова комунікація як складова фа-хової діяльності З.03.ПП.О.01.04
На основі вивченого матеріалу, студент повинен уміти знайти взаємозв’язок між історичними поді-ями та особливостями культурних процесів, що ха-рактеризували українські землі; уміти аналізувати З.05.ПР.О.01 Історія української культури з найдав-ніших часів до кінця XVIII ст. З.05.ПР.О.01.01

 

 

 

 

 

 

 

окремі складові культурного процесу; володіти су-купністю термінів, які характеризують певні аспекти культурного розвитку на українських землях; висвітлювати окремі аспекти культурних процесів в Україні.   Історія української культури XIX – XXI ст. З.05.ПР.О.01.02
Вміти орієнтуватися у світових релігійних проце-сах, спілкуватися і взаємодіяти на засадах толеран-тності і порозуміння з людьми інших світоглядних і релігійних переконань; оцінювати сучасні релігійні конфлікти і обирати зважену позицію щодо них. З.01.ПП.Н.01 Релігійні процеси та конфлікти. Мето-ди філософії. З.01.ПП.Н.01.01
Особливості спілкування при різних світоглядних позиціях. З.01.ПП.Н.01.02
Вміти анотувати, реферувати та перекладати іншо-мовні джерела інформації, працювати з іншомов-ними джерелами професійно-виробничого характеру З.03.ПП.Н.01 Переклад технічного тексту. З.03.ПП.Н.01.01
Вміти використовувати засоби фізичної культури для зняття втоми та підвищення працездатності, усунення й попередження функціональних відхи-лень в окремих органах і системах організму, що можуть бути спричинені фаховою діяльністю З.08.ПП.Н.01 Стимулювання та розвиток фізичних якостей організму. З.08.ПП.Н.01.01
Вибіркова дисципліна*      
Вибіркова дисципліна      
Вибіркова дисципліна      
Вибіркова дисципліна      
Вміти використовувати знання з лінійної алгебри, аналітичної геометрії, фундаментальні знання з ди-ференціального та інтегрального числення, теорії числових і функціональних рядів а також методи аналізу статистичних даних у професійній діяльно-сті. ПФ.С.01.ПР.О.01 Лінійна алгебра і векторна алгебра. Аналітична геометрія. ПФ.С.01.ПР.О.01.01
Математичний аналіз. ПФ.С.01.ПР.О.01.02
Теорія ймовірності і елементи матема-тичної статистики. ПФ.С.01.ПР.О.01.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вміти застосовувати апаратуру, яка використову-ється для вимірювання часу, лінійних розмірів та маси; розраховувати похибки прямого та посеред-нього виміру фізичної величини; аналізувати фізи-чні явища та процеси; встановлювати зв’язок між фізичними величинами; робити наукові узагаль-нення; будувати фізичні моделі; будувати матема-тичні моделі, які описують рух тіла; науково обґру-нтовувати фізичний експеримент; використовувати прилади для вимірювання амплітуди, частоти та періоду коливань; аналізувати фізичні явища та процеси, які відбуваються при перетворенні енергії під час коливань параметрів коливальної системи; будувати математичні моделі, які описують коли-вальний процес; застосовувати апаратуру, яка ви-користовується для вимірювання температури та тиску; аналізувати фізичні явища та процеси для ідеального газу; будувати математичні моделі, які описують зміну параметрів ідеального газу; аналі-зувати фізичні явища та процеси для теплових дви-гунів; застосовувати апаратуру, яка використову-ється для вимірювання сили струму і напруги; гра-фічно зображати електричні поля; будувати відпо-відні векторні діаграми; будувати математичні мо-делі, які описують закони постійного струму; буду-вати оптичні схеми; аналізувати фізичні явища та процеси, які відбуваються при накладанні світло-вих хвиль; будувати зображення в різних оптичних приладах; будувати математичні моделі, які опи- ПФ.С.01.ПП.Р.02 Кінематика та динаміка ПФ.С.01.ПП.Р.02.01
Коливання та хвилі ПФ.С.01.ПП.Р.02.02
Молекулярно-кінетична теорія ПФ.С.01.ПП.Р.02.03
Термодинаміка ПФ.С.01.ПП.Р.02.04
Електрика ПФ.С.01.ПП.Р.02.05
Магнетизм ПФ.С.01.ПП.Р.02.06
Оптика ПФ.С.01.ПП.Р.02.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сують явище інтерференції та дифракції; будувати моделі атома та ядра; робити теоретичні висновки для завбачення плину фізичних процесів на прак-тиці.   Атомна фізика ПФ.С.01.ПП.Р.02.08
Вміти будувати комплексні рисунки точок, прямих, площин. За комплексними рисунками вміти уявляти положення об’єктів у просторі та один відносно одного. Вміти перетворювати комплексне креслен-ня для графічного розв’язання метричних та пози-ційних задач; будувати комплексні рисунки багато-гранників, кривих поверхонь та уявляти їх форму та положення у просторі за їх проекціями; графічно будувати лінії взаємного перетину кривих повер-хонь на комплексному рисунку та в аксонометрії; виконувати креслення згідно стандартів ЄСКД; зо-бражати різьбові з’єднання на кресленнях та розро-бляти специфікації до складальних креслень; читати складальні креслення, виявляти форму деталі за її проекціями, розрізами, перерізами; виконувати плоскі креслення з використанням сучасних САПР. ПФ.С.01.ПР.О.04 Види проеціювання. Ортогональні проекції основних елементів геомет-ричного простору. ПФ.С.01.ПР.О.04.01
Способи перетворення комплексного креслення. ПФ.С.01.ПР.О.04.02
Гранні поверхні і багатогранники. ПФ.С.01.ПР.О.04.03
Криві поверхні. Операції на геометри-чних моделях поверхонь. ПФ.С.01.ПР.О.04.04
Взаємний перетин поверхонь. ПФ.С.01.ПР.О.04.05
Загальні вимоги виконання креслень за стандартами ЄСКД. Елементарні гео-метричні побудови. ПФ.С.01.ПР.О.04.06
Проекційні основи побудови зобра-жень предметів – виглядів, розрізів, перерізів. ПФ.С.01.ПР.О.04.07
Креслення деталей з натури. ПФ.С.01.ПР.О.04.08
Аксонометричні проекції геометрич-них тіл. ПФ.С.01.ПР.О.04.09
Складальні креслення різьбових з’єднань ПФ.С.01.ПР.О.04.10
Деталювання креслень складальних одиниць. ПФ.С.01.ПР.О.04.11
Електричні схеми. ПФ.С.01.ПР.О.04.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Основи побудови плоских креслень та тривимірних моделей в САПР AutoCAD / Компас-3D. ПФ.С.01.ПР.О.04.13
Вміти складати диференціальні рівняння руху точ-ки; знаходити реакцію в’язів під час руху невільної точки, складати і розв’язувати диференціальні рів-няння вільних вимушених коливань точки без ура-хування опору; знаходити роботу сил на перемі-щення, момент зовнішніх сил відносно осі, кінети-чну енергію системи; визначати швидкості та при-скорення тіл і окремих точок з урахуванням маси і діючих сил. ПФ.Д.03.ПП.Р.01 Динаміка точки ПФ.Д.03.ПП.Р.01.01
Динаміка системи ПФ.Д.03.ПП.Р.01.02
Мати уявлення про архітектуру сучасних ЕОМ та роботу їх основних модулів; вміти працювати з пе-риферійними пристроями та організовувати вве-дення / виведення інформації в ЕОМ; використову-вати операційну систему та пакети прикладних програм в інженерній та науковій діяльності; реалі-зовувати математичну постановку задачі у вигляді алгоритмів та програм на алгоритмічній мові; ви-користовувати можливості систем комп’ютерної математики та знання прикладної і вищої матема-тики і фізики для вирішення прикладних задач. З.11.ПП.Р.01 Апаратне забезпечення З.11.ПП.Р.01.01
Програмне забезпечення З.11.ПП.Р.01.02
Основи алгоритмізації та програму-вання З.11.ПП.Р.01.03
Програмні засоби комп’ютерної мате-матики З.11.ПП.Р.01.04
Зміст уміння, що забезпечується Шифр уміння Назва змістового модуля Шифр змістового мо-дуля

 

 

 

 

 

На основі набутих знань вміти проводити розраху-нки, експериментальні випробування з визначення показників міцності та жорсткості при простих ви-дах деформувань; визначати геометричні характе-ристики поперечних перерізів стержнів, які є скла-довими в розрахунках елементів несучих конструк-цій; виконувати розрахунки на міцність за допомо-гою ПЕОМ та сучасних програмних комплексів; виконувати підбір поперечних перерізів стержнів за умовами жорсткості. ПФ.Д.03.ПП.Р.01 Розтягання (стискання). Аналіз напру-жень та деформацій. Геометричні ха-рактеристики плоских перерізів. ПФ.Д.03.ПП.Р.01.01
Згинання прямих стержнів, розрахунки на міцність при згинанні. Кручення стержнів. Складний опір. Стійкість стиснутих стержнів. Міцність матеріа-лів при змінних напруженнях. ПФ.Д.03.ПП.Р.01.02
На підставі аналізу схеми електричного кола оби-рати раціональний метод його розрахунку, складати систему рівнянь для визначення невідомих струмів та розв’язувати її; оцінювати точність роз-рахунків за допомогою складання рівняння балансу потужностей для заданого кола; розраховувати змі-ну потенціалу вздовж замкненого контуру кола в залежності від опорів та ЕРС ділянок контуру; ви-конувати розрахунки струмів, напруг та потужнос-тей елементів електричних кіл однофазного синусо-їдного струму в комплексній та дійсній формах та оцінювати точність розрахунків; розраховувати електричні кола в резонансних режимах, та оціню-вати причини, наслідки та шляхи запобігання пере-напруг та струмових перевантажень елементів при резонансах; виконувати розрахунки індуктивно-зв’язаних електричних кіл; виконувати розрахунки трифазних кіл при симетричних, несиметричних та аварійних режимах роботи. ПФ.С.01.ПР.О.01 Електричні кола постійного та однофа-зного синусоїдного струму. ПФ.С.01.ПР.О.01.01
Електричні кола однофазного синусої-дного струму. Поняття чотириполюс-ників. Трифазні електричні кола. ПФ.С.01.ПР.О.01.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вміти аналізувати роботу електроприводу встанов-лювати функціональні, енергетичні, інформаційні зв’язки між елементами електроприводу; класифі-кувати електричні машини та виробничі механізми за видом механічної характеристики, визначати їх основні властивості, проводити дослідження сис-тем з метою перевірки їх заданим властивостям; (налагоджувати) електромеханічні системи з дви-гунами постійного та змінного струму, проводити дослідження з метою перевірки їх відповідним за-даним властивостям; знати методику дослідження таких систем та методи оцінки ефективності їх за-стосування при вирішенні конкретних задач; здійс-нювати оптимізацію роботи існуючих електропри-водів у відповідності з вимогами технологічного процесу за рахунок формування відповідних керу-ючих впливів; уміти обирати елементи електропри-водів з найбільш ефективними результатами робо-ти. ПФ.С.01.ПП.О.01 Електропривод як складна електроме-ханічна система. ПФ.С.01.ПП.О.01.01
Механічна частина силового каналу електропривода. ПФ.С.01.ПП.О.01.02
Основи регулювання електромеханіч-них систем з електроприводом постій-ного струму. ПФ.С.01.ПП.О.01.03
Основи регулювання електромеханіч-них систем з електроприводом змінно-го струму. ПФ.С.01.ПП.О.01.04
Основи регулювання координат взає-мозв’язаних електроприводів. ПФ.С.01.ПП.О.01.05
Методи оцінки якості і точності регу-лювання координат електропривода. ПФ.С.01.ПП.О.01.06
Оптимізація перехідних процесів в електроприводі за рахунок формуван-ня відповідних керуючих впливів. ПФ.С.01.ПП.О.01.07
Енергетичні характеристики електро-привода. ПФ.С.01.ПП.О.01.08
Основи вибору потужності силових елементів електропривода. ПФ.С.01.ПП.О.01.09
На підставі набутих знань вміти виконувати роботи з організації управління та інформаційного обслу-говування; аналізувати роботу систем і використо- ПФ.Д.02.ПР.О.02 Методи визначення систем і видів ав-томатичного керування ПФ.Д.02.ПР.О.02.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вувати методи аналізу функціонування систем, здійснювати розробку нових систем і засобів їх мо-делювання; розробляти технічну документацію, ви-конувати дослідження систем, розробляти проекти і програми, готувати необхідні огляди, відклики, ви-сновки, складати інструкції, пояснювальні записки, схеми, надавати методичну допомогу при реалізації проектів і програм, знати принцип побудови систе-ми на структурно-функціональному рівні; проводи-ти дослідження систем з метою перевірки їх відпо-відним заданим властивостям; здійснювати розроб-ку і введення в дію нових систем, що відповідають заданим характеристикам, знати методи синтезу.   Математичні моделі систем автомати-чного керування та їх побудова ПФ.Д.02.ПР.О.02.02
Розподіл систем автоматичного керу-вання на типові елементи з відомими властивостями ПФ.Д.02.ПР.О.02.03
Аналіз і розробка систем автоматично-го керування ПФ.Д.02.ПР.О.02.04
Оцінка роботи систем автоматичного керування відповідно до умов експлуа-тації ПФ.Д.02.ПР.О.02.05
Визначення показників якості роботи автоматичних систем керування та їх приведення до нормативних вимог ПФ.Д.02.ПР.О.02.06
Розробка і експлуатація систем дис-кретної дії в тому числі цифрових су-часних систем ПФ.Д.02.ПР.О.02.07
Визначення та аналіз роботи систем автоматичного керування з нелінійни-ми пристроями і об’єктами ПФ.Д.02.ПР.О.02.08
Знати принцип роботи, властивості та конструкти-вні особливості машин постійного струму та мате-ріалів, які використовуються; властивості, технічні характеристики та конструктивні особливості трансформаторів та машин змінного струму; мето-ди проведення технічних розрахунків і досліджень, ПФ.С.01.ПП.О.05 Принцип дії та будови машини постій-ного струму ПФ.С.01.ПП.О.05.01
Забезпечення надійної роботи машин постійного струму ПФ.С.01.ПП.О.05.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

визначення економічної ефективності розробок та досліджень.   Машини постійного струму, їх власти-вості та характеристики ПФ.С.01.ПП.О.05.03
Трансформатори, їх принцип дії, влас-тивості та будова ПФ.С.01.ПП.О.05.04
Принцип дії та будови машини змінно-го струму ПФ.С.01.ПП.О.05.05
Асинхронні машини, їх властивості та характеристики ПФ.С.01.ПП.О.05.06
Синхронні машини, їх властивості та характеристики ПФ.С.01.ПП.О.05.07
Навантаженість, теплова завантаже-ність та ККД машин і трансформаторів ПФ.С.01.ПП.О.05.08
Вміти складати математичні та структурні моделі елементів електромеханічних систем, мати уявлен-ня про характер перехідних процесів у системі, яка складається з цих елементів; вміти обирати методи моделювання електромеханічних систем у різних режимах роботи; практично досліджувати ці систе-ми за допомогою сучасних програмних комплексів. ПФ.С.01.ПР.О.04 Моделі елементів електромеханічних систем ПФ.С.01.ПР.О.04.01
Методи моделювання електромеханіч-них систем ПФ.С.01.ПР.О.04.02
Вміти грамотно вирішувати комплекс економічних, технологічних і технічних задач на залізничному ПФ.Д.01.ПП.О.02 Експлуатаційна діяльність на залізни-чному транспорті ПФ.Д.01.ПП.О.02.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

транспорті; давати економічну оцінку використан-ня основних фондів і оборотних засобів; планувати середньомісячну заробітну плату та річний фонд заробітної плати по господарству електропостачан-ня, прогнозувати динаміку продуктивності пра-ці;оцінювати доцільність інвестицій в нову техніку та технології; давати економічну оцінку кінцевим результатам виробничої діяльності та розробляти заходи з підвищення ефективності роботи.   Основні виробничі засоби та оборотні кошти залізниць, господарства елект-ропостачання ПФ.Д.01.ПП.О.02.02
Економіка праці на залізничному транспорті, господарстві електропос-тачання ПФ.Д.01.ПП.О.02.03
Експлуатаційні витрати та собівартість продукції господарства електропоста-чання ПФ.Д.01.ПП.О.02.04
Визначення ефективності інвестицій-них проектів на залізничному транспо-рті ПФ.Д.01.ПП.О.02.05
Планування виробничої діяльності ПФ.Д.01.ПП.О.02.06
Вміти використовувати знання екології для оцінки стану навколишнього середовища; знати роль біо-геохімічного кругообігу речовин та енергії в при-роді, загальні властивості біосфери, закони термо-динаміки; оцінювати небезпечність викидів шкід-ливих речовин та стічних вод для навколишнього середовища; оцінювати екологічні фактори ризику виникнення захворювань; вміти пояснювати вплив урбанізації на здоров’я населення. ПФ.Д.03.ПР.О.01 Загальні поняття, закони та концепції екології ПФ.Д.03.ПР.О.01.01
Джерела, шляхи та масштаби забруд-нення навколишнього середовища. Охорона навколишнього середовища. Природоохоронні заходи та норматив-но-правові основи захисту навколиш-нього середовища. ПФ.Д.03.ПР.О.01.02
Вміти оцінювати середовище перебування, щодо особистої безпеки та колективу; визначати ступінь ризику, небезпечні та шкідливі чинники у виробни-чому побутовому середовищі; аналізувати надзви- ПФ.Д.01.ПП.О.08 Теоретичні основи БЖД та безпека у виробничій сфері і побуті. ПФ.Д.01.ПП.О.08.01

 

 

 

чайні ситуації природного та техногенного харак-теру та рівень їх небезпечного впливу; класифіку-вати небезпечні та шкідливі виробничі фактори та розробляти заходи захисту від них; організовувати надання першої медичної допомоги потерпілим; оцінювати відповідність санітарно-гігієнічних умов праці вимогам чинних ДСН.   Запобігання надзвичайним ситуаціям та організація усунення їх негативних наслідків. ПФ.Д.01.ПП.О.08.02
Мати уявлення про загальні засади та положення з питань охорони праці та нормативно-правову базу, що їх визначачє; вміти здійснювати оцінку небез-печних та шкідливих факторів, що сприяють зни-женню ступенію працездатності працівників, погі-ршенню їх стану здоров’я тощо; знати порядок проведення та вміти проводити профілактично-періодичні заходи щодо попередження виникнення можливих негативних наслідків, надзвичайних си-туацій, явищ травматизму тощо; мати уявлення про типові нормативні документи, що визначають нор-ми охорони праці відповідно до галузі діяльності; знати порядок розслідування нещасних випадків, а також ті виви відповідальності, що обумовлюються порушеннями відповідних норм охорони праці. СВ.С.01.ПП.Р.02 Загальні питання охорони праці. Пра-вові та організаційні основи охорони праці СВ.С.01.ПП.Р.02.01
Організація охорони праці на підпри-ємстві. СВ.С.01.ПП.Р.02.02
На основі набутих знань по основним видам техні-чних засобів вимірювання їх характеристик та осо-бливостей будови вміти аналізувати основні влас-тивості технічного засобу вимірювання певного ти-пу; самостійно працювати з електровимірювальни-ми перетворювачами, аналоговими і цифровими вимірювальними приладами і інформаційно- ПФ.Д.02.ПП.Н.06 Технічні засоби електричних вимірю-вань ПФ.Д.02.ПП.Н.06.01
вимірювальним системам. Вміти, враховуючи певні умови грамотно спланувати та підготовити дослід-ний експеримент; вибрати найбільш ефективні для проведення досліджень методи та технічні засоби електричних вимірювань на основі порівняльного аналізу їх властивостей та характеристик; вміло об-робити результати вимірів та оцінити їх точність.   Методи вимірювання фізичних вели-чин ПФ.Д.02.ПП.Н.06.02

 


 

 

 

 

 

2. Варіативна частина (для спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»)
Мати базові уявлення щодо складових частин сис-теми залізничного транспорту та процесу організа-ції перевезень; знати основні нормативні докумен-ти, що регламентують організацію перевезень на залізницях України; вміти класифікувати рухомих склад та вагони згідно до їх функціонального при-значення; розрізняти локомотиви змінного, постій-ного струмів та альтернативних видів тяги; вміти розрізняти складові верхньої та нижньої будови ко-лії; мати базові уявлення про поняття залізничних габаритів, а також про системи, що забезпечують безпеку руху на залізницях; вміти розрізняти типові системи СЦБ за їх функціональним призначенням та конструктивними особливостями. ПФ.Д.03.ЗР.Р.02 Загальні відомості про залізничний транспорт. Організація перевезень ПФ.Д.03.ЗР.Р.02.01
Рухомий склад залізниць споруди і пристрої електропостачання ПФ.Д.03.ЗР.Р.02.02
Автоматика і зв’язок на залізницях ПФ.Д.03.ЗР.Р.02.03
Мати уявлення про основні положення та порядок роботи залізниць і працівників залізничного транс-порту України; основні розміри, норми утримання найважливіших споруд, пристроїв та рухомого ПФ.Д.02.ПР.О.01 Загальні положення технічної експлуа-тації та безпеки руху залізниць. ПФ.Д.02.ПР.О.01.01

 

 

 

 

 

 

 

складу і вимоги, які ставляться до них; систему ор-ганізації руху поїздів та принципи сигналізації; бу-ти ознайомленим з порядком огородження пере-шкод і місць виконання робіт на перегонах і станці-ях; знати порядок оповіщення про надзвичайні си-туації та аварії, а також порядок відновлення руху на перегоні чи станції після ліквідації наслідків останніх.   Організація руху на залізницях. Транс-портні події та порядок їх вирішення. ПФ.Д.02.ПР.О.01.02
На підставі отриманих знань, вміти розраховувати режими роботи та обирати напівпровідникові при-лади для схем керування та силових перетворюва-чів; вибирати напівпровідникові елементи з довід-ників та каталогів; складати електричні схеми під-силювачів, генераторів, уміти теоретично та прак-тично досліджувати ці схеми (знімати характерис-тики); розрахувати схеми джерел живлення елект-ронної апаратури, випрямлячі, вибирати їх елемен-ти з довідників та каталогів; та вміти складати не-складні схеми керування технологічними процеса-ми, енергетичним обладнанням та проводити їх мі-німізацію. ПФ.Д.02.ПР.О.02 Фізичні основи електроніки. Напівпро-відникові прилади. ПФ.Д.02.ПР.О.02.01
Підсилювачі постійного та змінного струмів. ПФ.Д.02.ПР.О.02.02
Перетворювачі електричної енергії. Некеровані випрямлячі. ПФ.Д.02.ПР.О.02.03
Керовані випрямлячі. Інвертори. Кон-вертори. Перетворювачі частоти. ПФ.Д.02.ПР.О.02.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вміти класифікувати електричні машини та вироб-ничі механізми за видом механічної характеристи-ки, визначати їх основні властивості, проводити до-слідження систем з метою перевірки їх відповідно-сті до заданих властивостей; проводити необхідні технічні розрахунки, аналізувати отримані резуль-тати; обирати складові електроприводів з метою підвищення ефективності їх роботи; проводити аналіз та класифікацію видів вентиляційних систем, виявляти їх основні властивості та надавати пропо-зиції щодо їх покращення. ПФ.С.01.ПП.О.01 Розподіл виробничих механізмів та електричних машин на типові з відо-мими властивостями та видом механі-чної характеристики. ПФ.С.01.ПП.О.01.01
Зведення статичних моментів і зусиль, моментів інерції і рухомих мас. ПФ.С.01.ПП.О.01.02
Математичний опис механічної части-ни силового каналу електропривода. ПФ.С.01.ПП.О.01.03
Оцінка роботи електропривода в пере-хідних режимах ПФ.С.01.ПП.О.01.04
Види систем вентиляції. Розробка і експлуатація систем вентиляції. ПФ.С.01.ПП.О.01.05
Уміти відрізняти основні види електричних машин, електричних апаратів, напівпровідникових прила-дів; складати відповідні схеми та здійснювати реа-льний пуск двигунів постійного струму різних сис- ПФ.С.01.ПП.Р.01 Основні елементи електроприводу та систем автоматизації. ПФ.С.01.ПП.Р.01.01

 

 

 

 

 

 

 

тем збудження, асинхронних, підключення транс-форматорів до мережі живлення; оцінювати основні параметри та раціональне використання електро-приводів постійного та змінного струмів, характе-ристики роботи електроприводів в різних режимах; розрізняти основні відмінності різних видів елект-ростанцій, оцінювати основні параметри ліній еле-ктропередач, сучасних споживачів електроенергії; уміння розробляти найпростіші схеми автоматич-ного керування електроприводами.   Основи електромеханічних систем ав-томатизації та автоматизованого елек-троприводу. ПФ.С.01.ПП.Р.01.02
Робота студентів у ВНЗ. ПФ.С.01.ПП.Р.01.03
Вміти аналізувати необхідну інформацію, технічні дані елементів систем, показники і результати їх роботи, узагальнювати їх і систематизувати; прово-дити необхідні розрахунки з використанням сучас-них технічних засобів; проводити техніко-економічний аналіз роботи елементів систем авто-матизованого електроприводу; шукати та впрова-джувати можливості скорочення циклів виконання робіт; здійснювати експертизу технічної докумен-тації, контроль за станом і експлуатацією елементів автоматизації, знаходити способи підвищення ефе-ктивності їх використання; виявляти недоліки і не-справності в роботі систем та елементів, вживати заходи щодо їх усунення. ПФ.С.01.ПП.Р.06 Методи принципи й форми розрахунку елементів автоматизованого електро-приводу ПФ.С.01.ПП.Р.06.01
Експлуатаційні режими роботи елеме-нтів автоматизації та забезпечення ефективної експлуатації ПФ.С.01.ПП.Р.06.02
Технологічне планування роботи сис-тем автоматики на базі проведення аналізу роботи елементів автоматики ПФ.С.01.ПП.Р.06.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вміти визначати типи конструкційних та електро-технічних матеріалів, що використовуються у від-повідній галузі залізничного транспорту чи проми-словості; класифікувати матеріали відповідно до їх фізичних та хімічних властивостей; мати уявлення про будову матеріалів, їх схожості та відмінності, про необхідність та призначення температурної об-робки матеріалів, а також процеси, що відбувають-ся при цьому; вміти оцінювати вплив тих чи інших домішок на фізичні властивості електротехнічних та конструкційних матеріалів; вміти класифікувати провідникові та магнітні матеріали за їх фізичними та магнітними властивостями. ПФ.Д.01.ПП.О.02 Матеріали, вживані в електромашино-будуванні. Будова матеріалів. Елект-ронна теорія будови атомів та види зв’язку між атомами. Класифікація кристалічних структур. Дефекти ґра-ток. ПФ.Д.01.ПП.О.02.01
Будова та якості заліза. Нагрів та охо-лодження заліза. Компоненти і фази в сплавах системи залізо-вуглець. Отри-мання сталі та чавуна. ПФ.Д.01.ПП.О.02.02
Суть та призначення термообробки. Фазові перетворення в сталях при тер-мообробці. Вплив домішок на власти-вості сталей. ПФ.Д.01.ПП.О.02.03
Провідникові матеріали. Фізичні яви-ща в металевих провідниках. Магнітні властивості та класифікація магнітних матеріалів. ПФ.Д.01.ПП.О.02.04
Вміти, використовуючи методи розрахунку облад-нання з електроприводами, за допомогою програм-ного забезпечення, проектувати елементи електро-приводів механічного обладнання. ПФ.Д.02.ПП.О.06 Електро-, гідро-, та пневмопривод. Ве-рстатне обладнання з електроприво-дом, промислові роботи, підйомно-транспортна, будівельно-дорожна тех-ніка та ін. ПФ.Д.02.ПП.О.06.01
Використовуючи набуті знання уміти вибирати відповідний конкретний тип електричного апарату при даних конкретних умовах; тестувати та аналі-зувати роботу електричних апаратів; проводити до-слідження електричних апаратів з метою перевірки їх характеристик та параметрів, оцінки надійності. ПФ.С.01.ПР.О.02 Основні вимоги до електричних апара-тів (ЕА). ПФ.С.01.ПР.О.02.01
Основні положення теорії комутації електричних кіл. Контакти ЕА. ПФ.С.01.ПР.О.02.02
Силові апарати. Випробування елект-ричних апаратів. ПФ.С.01.ПР.О.02.03

 

 

 

Мати уяву про сучасну елементу базу цифрових та аналогових інтегральних мікросхем, сферу їх засто-сування та функціональне призначення; принципи побудови та функціонування електронних пристроїв, побудованих на основі типових інтегральних мі-кросхем, їх основні технічні параметри та експлуа-таційні характеристики; вміти здійснювати розроб-ку та проектування простих електронних систем з використанням сучасних мікропроцесорних при-строїв. ПФ.Д.02.ПР.О.02 Основи інформаційної електроніки. ПФ.Д.02.ПР.О.02.05
Мікропроцесори. ПФ.Д.02.ПР.О.02.06
Вміти використовувати методи аналізу для визна-чення систем, призначення об’єктів управління, на-лагоджувати системи і керувати ними для виконання певних задач, аналізувати роботу систем з метою виявлення та усунення пошк

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти