ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ПРАВИЛА ВИКОНАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ

ЗМІСТ

 

Правила виконання та оформлення контрольних робіт
Програма курсу...............................................................
Методичні вказівки до контрольної роботи
Креатив приносить дохід. Поняття креативної економіки
Цінність інновацій. Творчий потенціал особистості
Емпатичне проектування інноваційних процесів. Керівник як лідер креативної економіки
Колективний пошук нових ідей. Методи виявлення проблем та їх аналіз
Завдання до контрольної роботи ......................................
Література

 

 

ПРАВИЛА ВИКОНАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

 

1. Студент повинен виконати контрольну роботу, яка містить чотири завдання.

Варіант для виконання контрольної роботи вибирається за двома останніми цифрами студентського шифру. Позначимо число, складене із цих цифр, через n. Тоді:

а) якщо 0 <п £ 30, номер варіанту дорівнює n;

б) якщо 30 < п £ 60, номер варіанту дорівнює n -30;

в) якщо 60 < п £ 90, номер варіанту дорівнює n -60;

г) якщо 90 < п £ 99, номер варіанту дорівнює n - 90;

д) якщо n = 0, номер варіанту дорівнює 30.

 

2. На титульному аркуші зошита мають бути написані прізвище та ініціали студента, номер його залікової книжки, назва групи, назва дисципліни, номер варіанта.

 

3. Перед розв'язанням задачі необхідно вказати її номер та повністю переписати її умову.

 

4. Після рецензування роботи викладачем студент повинен передивитися роботи та виконати повторно неправильно виконані завдання.

 

5. Контрольні роботи підлягають захисту.


ПРОГРАМА КУРСУ

Тема 1. Креатив приносить дохід

Компоненти креативності. Управління креативністю. Свобода дій. Ресурси. Склад робочої групи. Організаційна підтримка. Креативний лабіринт.

Тема 2. Цінність інновацій: стратегічна логіка швидкого росту

Джерела інновацій. Зміни в галузях або на ринках. Традиційна логіка і логіка цінних інновацій. Створення нової ціннісної кривої. Зміни у сприйнятті. Нові знання.

Тема 3. Ємпатичне проектування інноваційних процесів

Ціленаправлена інноваційна діяльність і сім джерел креативних можливостей. Ємпатичне проектування: реалізація. Збирання даних. Розгляд і аналіз. Колективний пошук нових ідей.

Тема 4. Перешкоди на шляху креативного мислення

Цінність креативних ідей та інновацій. Креатив у конкурентній боротьбі. Ризик як перешкода на шляху креативного мислення. Вдосконалення креативності.

Тема 5. Визначення ідеї та формулювання питань

Підготовка робочого процесу. Візуалізація та структиризація ідей за допомогою ментальних карт. Збирання інформації. Аналіз сильних та слабких сторін. Нові перспективи розгляду питань. Розширення перспектив. Відкриття додаткових аспектів теми. Визначення обов’язкових вимог.

Тема 6. Подолання перешкод креативності та відкриття потоку ідей

Розвиток існуючих ідей. Теніс ідей. Пошук нових ідей за допомогою асоціативних образів. Пошук нових ідей через різні комбінації складових. Створення морфологічного ящику. Аналіз ключових слів через вербальні асоціації. Семантична інтуїція. Семантичний пошук нових ідей за допомогою матриці користі клієнта. Використання техніки “Стояння на голові”.

Тема 7. Ідентифікація кращих ідей

Вибір найкращих ідей за новизною. Сортування ідней на ТОП, ОК, OUT. Вдосканалення і конкретизація ідей. Використання метода “Диференціювання”. Оцінка ідеї, виходячи з різних критеріїв. Аналіз портфоліо. Побудова ескізу моделі ідеї. Сортування ідеї у часі її впровадження. Метод шести капелюхів.

Тема 8. Трансформація ідей

Впровадження ідей. Створення плану заходів. Комунікація ідей. Створення циклу ідей.


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Креатив приносить дохід. Поняття креативної економіки

Креативна економіка є досить новим поняттям і являє собою самостійну галузь управлінської науки та професійної діяльності, яка спрямована на формування сучасних умов розвитку організацій. Можна виокремити теоретичний і прикладний аспекти даної дисципліни. Теорія креативної економіки знаходиться на перетині інноваційної економіки, теорії творчості, яка має багато різновидів (теорія науково-технічної, художньої творчості) та низки інших наукових дисциплін. Теорія почала розвиватися приблизно з середини XX століття і лише нещодавно знайшла втілення у ґрунтовному прикладному застосуванні цих знань.

У науковій літературі мають місце різні підходи до визначення сутності та змісту креативної економіки. Окремі автори акцентують увагу на тому, що креативна економіка є одним із напрямів інноваційної економіки та пов'язана здебільшого з новими видами продукції. Вона охоплює технічні, маркетингові проблеми, пов'язані з інноваціями. Креативна економіка складає сукупність принципів, методів і форм управління творчим процесом, інноваційною діяльністю та залученим до цього персоналом.

Предметом даної дисципліни є креативний процес та механізми управління ним. Об'єкт являє собою процес прийняття управлінських рішень за допомогою послідовної сукупності процедур, що утворюють загальну схему управління творчим процесом. Мета креативної економіки — забезпечення та утримання конкурентних переваг організації за допомогою стимулювання і заохочення талантів, творчого потенціалу персоналу, запровадження інноваційних технологій економіки.

Завданнями даного напряму економіки є: створення ефективних творчих команд працівників, розробка оригінальних ідей та втілення їх у новій продукції та/або технологіях, для модернізації й удосконалення процесів управління.

Отже, креативний економіка на підприємстві— це особлива організаційно-управлінська діяльність, що спрямована на одержання високих економічних, соціальних, екологічних результатів шляхом активізації творчої діяльності для впровадження інновацій.

Зміст поняття «творчість» трактується як діяльність людини, спря­мована на створення якісно нових, невідомих раніше духовних або матеріальних цінностей (нові твори мистецтва, наукові відкриття, ін­женерно-технологічні, управлінські чи інші інновації тощо) [14]. Необхідними компонентами творчості є фантазія, уява, психологічний зміст якої полягає у створенні образу кінцевого продукту (результату творчості).

Креативність— новітній термін, яким окреслюються «творчі здібності індивіда, що характеризуються здатністю до продукування принципово нових ідей, а також входять в структуру обдарованості в якості незалежного фактора».

Розвивати креативну економіку необхідно тому, що завжди є актуальним питання підвищення якості управлінських рішень. Однією із основних причин кризи в економіці є неприпустимо низька якість управлінських рішень, які ухвалюються спонтанно, імпульсивно, без ґрунтовного опрацювання з позицій сучасного менеджменту. Для успішного управління бізнесом потрібно багато умов, зокрема, більш досконалі методи підготовки інформації для менеджерів. З одного боку, раціональне рішення вимагає від менеджера його особистої фаховості, а з іншого — рішення як продукт управлінської праці має бути результатом мобілізації резервів працівників і будуватися на повному використанні їх творчого потенціалу, включаючи найглибинніші рівні. Удосконалення управління творчим потенціалом передбачає його збільшення, проте, попри існування різних методик у науково-технічній творчості або ж при розробці нових ідей в інших сферах діяльності, нині майже не застосовується для удосконалення управлінських рішень в організаційно-економічних сферах. Це пояснюється, насамперед, більшою складністю об'єктів аналізу порівняно із технічними си­стемами.

Ситуаційні завдання

 

ЛІТЕРАТУРА

Основні рекомендовані джерела

1.1. Йири Шерер. Техники креативности: как в 10 шагов найти, оценить и воплотить идею / Йири Шерер: [пер. с нем. О. Гляйсснер]. – М. : СмартБук, 2009. – 136 с.

1.2. Торп, С. Учебник креативного мышления / С. Торп : [пер. с англ. О. Г. Белошеев]. – Минск : “Попурри”, 2010. – 288 с.

1.3. Питер Кук. Креатив приносит деньги / Питер Кук : [пер. с англ.]. – Минск : Гревцов Паблишер, 2007. – 384 с.

1.4. Криативное мышление в бизнесе / Пер. с англ. – 3-е изд. – М. : ООО “Юнайтед Пресс”, 2011. – 227 с.

ЗМІСТ

 

Правила виконання та оформлення контрольних робіт
Програма курсу...............................................................
Методичні вказівки до контрольної роботи
Креатив приносить дохід. Поняття креативної економіки
Цінність інновацій. Творчий потенціал особистості
Емпатичне проектування інноваційних процесів. Керівник як лідер креативної економіки
Колективний пошук нових ідей. Методи виявлення проблем та їх аналіз
Завдання до контрольної роботи ......................................
Література

 

 

ПРАВИЛА ВИКОНАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

 

1. Студент повинен виконати контрольну роботу, яка містить чотири завдання.

Варіант для виконання контрольної роботи вибирається за двома останніми цифрами студентського шифру. Позначимо число, складене із цих цифр, через n. Тоді:

а) якщо 0 <п £ 30, номер варіанту дорівнює n;

б) якщо 30 < п £ 60, номер варіанту дорівнює n -30;

в) якщо 60 < п £ 90, номер варіанту дорівнює n -60;

г) якщо 90 < п £ 99, номер варіанту дорівнює n - 90;

д) якщо n = 0, номер варіанту дорівнює 30.

 

2. На титульному аркуші зошита мають бути написані прізвище та ініціали студента, номер його залікової книжки, назва групи, назва дисципліни, номер варіанта.

 

3. Перед розв'язанням задачі необхідно вказати її номер та повністю переписати її умову.

 

4. Після рецензування роботи викладачем студент повинен передивитися роботи та виконати повторно неправильно виконані завдання.

 

5. Контрольні роботи підлягають захисту.


ПРОГРАМА КУРСУ

Тема 1. Креатив приносить дохід

Компоненти креативності. Управління креативністю. Свобода дій. Ресурси. Склад робочої групи. Організаційна підтримка. Креативний лабіринт.

Тема 2. Цінність інновацій: стратегічна логіка швидкого росту

Джерела інновацій. Зміни в галузях або на ринках. Традиційна логіка і логіка цінних інновацій. Створення нової ціннісної кривої. Зміни у сприйнятті. Нові знання.

Тема 3. Ємпатичне проектування інноваційних процесів

Ціленаправлена інноваційна діяльність і сім джерел креативних можливостей. Ємпатичне проектування: реалізація. Збирання даних. Розгляд і аналіз. Колективний пошук нових ідей.

Тема 4. Перешкоди на шляху креативного мислення

Цінність креативних ідей та інновацій. Креатив у конкурентній боротьбі. Ризик як перешкода на шляху креативного мислення. Вдосконалення креативності.

Тема 5. Визначення ідеї та формулювання питань

Підготовка робочого процесу. Візуалізація та структиризація ідей за допомогою ментальних карт. Збирання інформації. Аналіз сильних та слабких сторін. Нові перспективи розгляду питань. Розширення перспектив. Відкриття додаткових аспектів теми. Визначення обов’язкових вимог.

Тема 6. Подолання перешкод креативності та відкриття потоку ідей

Розвиток існуючих ідей. Теніс ідей. Пошук нових ідей за допомогою асоціативних образів. Пошук нових ідей через різні комбінації складових. Створення морфологічного ящику. Аналіз ключових слів через вербальні асоціації. Семантична інтуїція. Семантичний пошук нових ідей за допомогою матриці користі клієнта. Використання техніки “Стояння на голові”.

Тема 7. Ідентифікація кращих ідей

Вибір найкращих ідей за новизною. Сортування ідней на ТОП, ОК, OUT. Вдосканалення і конкретизація ідей. Використання метода “Диференціювання”. Оцінка ідеї, виходячи з різних критеріїв. Аналіз портфоліо. Побудова ескізу моделі ідеї. Сортування ідеї у часі її впровадження. Метод шести капелюхів.

Тема 8. Трансформація ідей

Впровадження ідей. Створення плану заходів. Комунікація ідей. Створення циклу ідей.


© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти