ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Державний вищий навчальний заклад

«Донбаський державний педагогічний університет»

Горлівський інститут іноземних мов

Кафедра мовознавства та російської мови

 

 

 

ДидактичнО-МЕТОДИЧНЕ забезпечення

самостійної роботи студентів

Із навчальної дисципліни

 

ПЕДАГОГІЧНА ЛІНГВІСТИКА

шифр і назва навчальної дисципліни)

 

напрям підготовки 7.02030301 Українська мова і література* Додаткова спеціальність: 7.02030302 Мова і література (російська)*; 7.02030302 Мова і література (англійська) Додаткова спеціальність: 7.02030302 Мова і література (російська)*

 

Укладач:

А.Р. Габідулліна

 

доктор філол. наук

професор

 

Затверджено на засіданні кафедри

від «_____» ___________ 20__ р.

Протокол №______

Артемівськ – 2015 р.


Графік

виконання самостійної роботи

з дисципліни «Педагогічна лінгвістика»

№ п/п Обсяг часу Завдання Термін виконання Форма контролю Термін перевірки Включення до семестрового графіка контролю за виконанням СР
1. 5 год Поняття про НПД. Вчитель та учень як мовні особистості. Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу з використанням конспекту лекцій. Вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання з метою складання тезисного плану, конспекту тощо. Лекція №1 Перевірка конспектів лютий 2015
2. 5 год Текст в НПД. Поняття «текстово-дискурсивна категорія». Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу з використанням конспекту лекцій. Вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання з метою складання тезисного плану, конспекту тощо. Лекція №2 Перевірка конспектів лютий 2015
3. 5год Антропоцентрічність НПД. Адресатність та адресантність.Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу з використанням конспекту лекцій. Вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання з метою складання тезисного плану, конспекту тощо. Лекція №3 Перевірка конспектів березень 2015
4. 5 год Парафрастичність навчального тексту.Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу з використанням конспекту лекцій. Вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання з метою складання тезисного плану, конспекту тощо. Лекція №4 Перевірка конспектів березень 2015
5. 5 год Інтерпретованість та інтертекстуальність НПД. Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу з використанням конспекту лекцій. Вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання з метою складання тезисного плану, конспекту тощо. Лекція №5 КТ №1 березень 2015 +
6. 5 год Інтеграція текстів НПД.Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу з використанням конспекту лекцій. Вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання з метою складання тезисного плану, конспекту тощо. Лекція №6 Перевірка конспектів березень 2015
7. 5 год Стратегії і тактики навчального тексту. Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу з використанням конспекту лекцій. Вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання з метою складання тезисного плану, конспекту тощо. Лекція №7 Перевірка конспектів квітень 2015
8. 5 год Категорія зв’язності НПД.Виконання домашніх завдань. Виконання науково-дослідних робіт, творчих завдань Практичне заняття №1 КТ №2. квітень 2015 +
9. 5 год Навчальний текст як полікодова система. Виконання домашніх завдань. Використання кейс-методів (ситуаційні завдання). Виконання науково-дослідних робіт, творчих завдань. Практичне заняття №2 Усне / письмове опитування з включених до плану практичного / заняття питань, що виносилися на самостійне опрацювання квітень 2015
10. 5 год Мовленнєві жанри НПД. Епістемічні жанри НПД.Виконання домашнього завдання: частковий аналіз навчального тексту. Практичне заняття №3 Усне / письмове опитування з включених до плану практичного / заняття питань, що виносилися на самостійне опрацювання квітень 2015
11. 8 год Фатичні жанри НПД.Виконання домашнього завдання: повний аналіз навчального тексту. Виконання науково-дослідних робіт, творчих завдань Практичне заняття №4 Виконання індивідуальних практичних завдань і вправ травень 2015
12. 8 год Повний аналіз ситуації навчально-педагогічного дискурсу.Включення змісту СРС до контрольної роботи змістового модуля. Виконання науково-дослідних робіт, творчих завдань Практичне заняття №5 КРЗМ. травень 2015 +

 


Міністерство освіти і науки України

Державний вищий навчальний заклад

«Донбаський державний педагогічний університет»

Горлівський інститут іноземних мов

 

Кафедра мовознавства та російської мови

 

 

 

криТерії оцінювання знань і вмінь студентів

Із навчальної дисципліни

ПЕДАГОГІЧНА ЛІНГВІСТИКА

(назва навчальної дисципліни)

 

напрям підготовки 7.02030301 Українська мова і література* Додаткова спеціальність: 7.02030302 Мова і література (російська)*; 7.02030302 Мова і література (англійська) Додаткова спеціальність: 7.02030302 Мова і література (російська)*

 

факультетсоціальної та мовної комунікації

(назва факультету, відділення)

 

 

Розроблені:

А.Р. Габідулліна

доктор філол. наук

професор

 

Затверджено на засіданні кафедри

від «_____» ___________ 20__ р.

Протокол №______

 

Артемівськ – 2015 р.


 

90-100 (відмінно) Аргументована, логічна, повна відповідь; глибокі знання текстово-дискурсивних категорій; уміння аналізувати мовні явища, які вивчаються, у їх взаємозв’язку і розвитку; творче осмислення матеріалу; чітка, лаконічна відповідь на поставлені питання, вміння застосовувати теоретичні положення при аналізі тексту. Активна участь в обговоренні дискусійних питань.
80-89 (добре) Аргументована, логічна, повна відповідь; міцні знання навчального матеріалу, включаючи аргументовані відповіді на поставлені питання; чітка, лаконічна відповідь майже на всі поставлені питання; вміння застосовувати теоретичні положення при розв’язанні практичних задач; активна участь в обговоренні дискусійних питань.
75-79 (добре) Міцні знання навчального матеріалу, вміння орієнтуватися в ньому; оперування необхідним колом понять та категорій; вміння встановити зв’язок між теоретичною «базою» та педагогічною практикою, в цілому логічна відповідь з незначною кількістю помилок.
70-74 (задовільно) Посередні знання навчального матеріалу; мало аргументовані відповіді; слабке застосування теоретичних положень при розв’язанні практичних завдань.
60-69 (задовільно) Фрагментарне володіння матеріалом і необхідним колом понять та категорій курсу; відповідь, яка містить значну кількість недоліків і помилок; неповне висвітлення змісту питань; недостатнє вміння зробити аргументовані висновки; часткове опрацювання матеріалу підручника.
50-59 (незадовільно) Неопанування значної частини матеріалу курсу; неволодіння понятійним апаратом; відсутність будь-якої опрацьованої літератури Мова невиразна, обмежена, бідна, словниковий запас не дає змогу оформити ідею. Практичні навички на рівні розпізнавання.
1-49 (незадовільно)   Студент повністю не знає програмного матеріалу, не працював в аудиторії з викладачем або самостійно; допускає суттєві помилки у відповідях на питання, не вміє застосувати теоретичні положення при розв’язанні практичних завдань.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЛИНГВИСТИКА»

 

Оценка «90-100» баллов

Студент показывает систематическое, глубокое знание предмета «педагогическая лингвистика»; имеет полное представление об анализируемых текстово-дискурсивных категориях и средствах их выражения; умеет находить и интерпретировать их в учебном тексте. Знает жанровую структуру учебного текста. Знаком с работами современных лингвистов и специалистов в области педагогической лингвистики. Способен интерпретировать педагогические явления с лингвистических и методических позиций.. Точно использует научную терминологию, предусмотренную учебной программой. Студентом отлично усвоена взаимосвязь основных положений педагогической лингвистики. Он демонстрирует умение свободно и безошибочно выполнять 100 % практического задания. Его высказывания хорошо аргументированы. Речь разнообразная, правильная. Отсутствие ошибок языкового характера. Высокий уровень культуры выполнения творческих заданий.

 

Оценка «80-89» баллов

Студент показывает глубокое знание предмета «педагогическая лингвистика»; имеет полное представление об анализируемых текстово-дискурсивных категориях и основных средствах их выражения; умеет находить и интерпретировать их в учебном тексте Точно использует научную терминологию, предусмотренную учебной программой. Студентом хорошо усвоена взаимосвязь основных положений педагогической лингвистики. Он способен выполнять 80 % практического задания, допуская незначительные ошибки. Его высказывания достаточно аргументированы. Речь разнообразная, правильная. Высокий уровень культуры выполнения творческих заданий.

 

Оценка «75-79»

Студент показывает достаточно свободное знание предмета «педагогическая лингвистика»; имеет определенное представление об анализируемых текстово-дискурсивных категориях и основных средствах их выражения; умеет находить и интерпретировать их в учебном тексте. Не всегда точно использует научную терминологию, предусмотренную учебной программой. Студент способен выполнять 70 % практического задания, допуская незначительные ошибки. Его высказывания достаточно аргументированы. Речь разнообразная, правильная. Допускаются 2-3 ошибки содержательного и языкового характера.

 

Оценка «60-74»

Студент демонстрирует поверхностное знание предмета «педагогическая лингвистика»; имеет определенное представление об анализируемых текстово-дискурсивных категориях и основных средствах их выражения; умеет находить и интерпретировать их в учебном тексте. Не всегда точно использует научную терминологию, предусмотренную учебной программой. Студент способен выполнять 60 % практического задания, допуская некоторые ошибки. Его высказывания достаточно аргументированы. Допускаются 2-3 ошибки содержательного и языкового характера.

 

Оценка «ниже 60»

Студент демонстрирует поверхностное знание предмета «педагогическая лингвистика»; слабо разбирается в текстово-дискурсивных категориях и основных средствах их выражения; не умеет интерпретировать признаки учебно-педагогической коммуникативной ситуации в учебном тексте. Не всегда точно использует научную терминологию, предусмотренную учебной программой. Студент способен выполнять до 50 % практического задания, допуская многочисленные ошибки. Его высказывания не всегда аргументированы. Речь упрощенная Допускаются ошибки содержательного и языкового характера.

 

 


Шкала оцінювання рівня навчальних досягнень студентів ВНЗ,

національна та ECTS:

Оцінка в балах   Оцінка за національною шкалою   Оцінка за шкалою ECTS  
екзамен залік
90-100 Відмінно   зараховано A
82–89 Добре B
75–81 C  
67–74 Задовільно   D  
60–66   E  

 


[1] Смелкова З. С. Педагогическое общение: Теория и практика учебного диалога на уроках литературы / З. С. Смелкова. – М. : Флинта, Наука., 1999. – С. 31.

 

[2] Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность / Ю.Н. Караулов. – М. : Наука, 1987. – 263 с.

 

[3] Габидуллина А.Р. Учебно-педагогический дискурс: монография. / А.Р. Габидуллина ­ Горловка: ГГПИИЯ, 2009. ‑ 292 с.

 

[4] Эльконин Б. Д. Введение в психологию развития (В традициях культурно-исторического развития Л. С. Выготского) / Б. Д. Эльконин. ‑ М. : Тривола, 1994. –С. 67

[5] Перфильева Н. П. Метатекст в аспекте текстовых категорий: монография / Н. П. Перфильева. – Новосибирск : НГПУ, 2006. – 285 с.

 

[6] Данилевская Н. В. Познавательный интердискурс как отражение динамики научной картины мира / Данилевская Н. В. // Вестник МАПРЯЛ. ‑ 2007. ‑ №50. – Режим доступа к журналу: http://www.mapryal.org/vestnik/vestnik50/problems.shtml.

 

[7] Габидуллина А.Р. Учебно-педагогический дискурс: монография. / А.Р. Габидуллин. ‑ Горловка: ГГПИИЯ, 2009. ‑ 292 с.

 

[8] Лотман Ю. М. Феномен культуры // Лотман Ю. М. Избранные статьи: В 3 т. – Таллинн : Александр, 1992. ‑ Т.1: Статьи по семиотике и топологии культуры. – С. 34-45

 

[9] Красных В. В. «Свой» среди «чужих»: миф или реальность? / В. В. Красных. – М. : ИТДГК «Гнозис», 2003. – С. 46.

 

[10] Гордиевский А. А. Категория интердискурсивности в научно-дидактическом тексте (на материале лекций на русском и немецком языке): автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. филол. наук : спец. 10.02.20 / А. А. Гордиевский. ‑ Тюмень, 2006. ‑ 19 с.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти