ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Імені Михайла КОЦЮБИНСЬКОГО

Інститут філології й журналістики

Кафедра журналістики

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор Вінницького державного педагогічного університету

ім. М.Коцюбинського

__________проф. Шестопалюк О.В.

«____»_________________2012 р.

 

 

ПРАКТИЧНА ЖУРНАЛІСТИКА

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

 

 

Галузь знань: 0303 Журналістика та інформація

Напрям підготовки: 6.030301 Журналістика

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

 

Форма навчання: денна

 

Схвалено на засіданні науково-методичної ради Вінницького державного педагогічного університету імені М.Коцюбинського «_____»___________2012 р. Протокол №_____ Затверджено на засіданні вченої ради Вінницького державного педагогічного університету імені М.Коцюбинського «_____»___________2012 р. Протокол №_____

 

Вінниця 2012

Практична журналістика: Навчальна програма для студентів спеціальності «Жур­налістика» ОКР «бакалавр» Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського / Укладач О.В. Левкова. – Вінниця, 2012. – 25 с.

Укладач:

кандидат наук із соціальних комунікацій, асист. Левкова О.В.

 

Навчальна програма спрямована на підготовку студентів до опанування стандартів журналістської роботи в різних типах ЗМІ, ознайомлення з практичними порадами щодо збирання, інтерпретації інформації, представлення її у різних жанрах та формах, поширення її серед масової аудиторії, а також із правовим та етичним аспектами діяльності медіа.

Рецензенти:

Шевченко В.Е., кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри електронних ЗМІ та медіадизайну Інституту журналіс­тики Київського національного університеті імені Т. Шевченка.

Кадемія М.Ю., кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського.

 

 

Схвалено на засіданні кафедри журналістики

(протокол № ____ від ____________2012 р.)

 

Схвалено на засіданні науково-методичної комісії інституту

(протокол № ____ від ___________2012 р.)

 

Схвалено на засіданні вченої ради інституту

(протокол № ___ від ___________2012 р.)

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Дисципліна «Практична журналістика»

в системі підготовки фахівця

Журналістика як сфера збирання, інтерпретації інформації про події, теми та тенденції сучасного життя, її представлення в різних жанрах і формах та подальшого поширення на масову аудиторію є наскрізь практичною професією. Формування творчих та менеджерських навичок журналіста-початківця мусить відбуватися як у редакціях ЗМІ, так і під час навчання на відповідних кафедрах вишів.

У зв’язку з цим студентам спеціальності «Журналістика» у другому семестрі пропонується вивчення комплексу знань із дисципліни «Практична журналістика».

Відповідно до навчального плану, програма курсу охоплює 72 години (2 кредити), з яких – 30 годин на проведення практичних занять, 6 годин на проведення лабораторних занять, 36 години на самостійну підготовку студентів ????. Після першого і другого модулів студенти виконують контрольні роботи. Основною формою підсумкового контролю є залік як спосіб комплексної перевірки засвоєння студентами навчального матеріалу.

Мета курсу – підготувати студентів до опанування системи виражальних засобів пресової, теле- та радіожурналістики, Інтернет-ЗМІ; журналістських жанрів, їхньої композиції; правових та етичних основ діяльності в інформаційному середовищі, особливостей роботи як у ЗМІ різних типів, так і в конвергентному журналістському середовищі.

Під час практичних занять студенти повинні ознайомитися з методиками підготовки матеріалів, що висвітлюють якнайширше коло соціально значимих тем, а також з основами медіаменеджменту та суміжних професій.

Крім того, використовуючи здобуті знання, студенти самостійно готуються до написання модульних контрольних робіт, тестування, виконують індивідуальні науково-дослідні завдання.

Найефективнішою є індивідуальна робота студента вдома, в архівах, у музеях та в бібліотеці: конспектування рекомендованої літератури, написання рефератів, підготовка виступів на практичні заняття, до заліку.

Вироблені під час курсу «Практична журналістика» навички студенти використовуватимуть у роботі у ЗМІ різних типів та у конвергентному інформаційному середовищі.

 

КІЛЬКІСТЬ ГОДИН ЗГІДНО З НАВЧАЛЬНИМ ПЛАНОМ ???

Форма контролю Кількість кредитів Кількість годин Семестри
всього лекції практ. лабор. Самост.  
залік -

ПРАКТИЧНА ЖУРНАЛІСТИКА

РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ

  № п/п   Тема   Кількість годин
Практичні заняття Лабораторні заняття Самостійна робота Всього
1. Основи журналістської майстерності    
2. Інформаційні методи відтворення дійсності    
3. Аналітичні методи відтворення дійсності    
4. Публіцистичні методи відтворення дійсності    
5. Нові медіа    
6. Особливості суміжних професій: іміджмейкер, копірайтер, фахівець із паблік рілейшнз    
7. Робота журналіста в гарячих точках планети    
8. Журналістика та громадянське суспільство    
9. Організація роботи редакції    
10. Українське законодавство та ЗМІ    
11. Етика журналістської діяльності    
12. Робота з прикладами: Цінності та норми корпорації BBC та тижневика «The Economist» (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії)    
13. Робота з прикладами: Вимоги до працівників німецьких ЗМІ    
14. Робота з прикладами: Стандарти діяльності французьких ЗМІ    
    72 ????

ВИМОГИ ДО РІВНЯ ТА ЯКОСТІ ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

У результаті вивчення курсу студенти повинні знати:

· тенденції розвитку різних типів ЗМІ;

· риси власне національної моделі журналістики;

· весь набір методів збирання, обробки та поширення інформації у традиційних та нових медіа;

· сукупність інформаційних, аналітичних та публіцистичних методів відтворення;

· особливості роботи в гарячих точках планети;

· характеристики громадянського суспільства, що зароджується в Україні;

· етичні та правові стандарти журналістської діяльності.

 

Повинні вміти:

· готувати до виходу в інформаційний простір матеріал будь-якого жанру та на будь-яку тему;

· правильно планувати роботу редакції, радіостанції чи телестудії;

· застосовувати етичні та юридичні норми у щоденній журналістській діяльності;

· оперувати тими нормами, що є усталеними у західноєвропейській медіапрактиці.

ТЕМАТИКА ТА ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Практичне заняття №1

Тема: ОСНОВИ ЖУРНАЛІСТСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

 

Журналістика як вид творчості. Соціальна зумовленість журналістики. Задум, тема, концепція твору. Факт – основа журналістського твору. Процес написання твору і психологія творчості журналіста. Аргументація в журналістиці. Полеміка в журналістиці. Загальна характеристика жанрів.

Практичне заняття №2

Тема: ІНФОРМАЦІЙНІ МЕТОДИ ВІДТВОРЕННЯ ДІЙСНОСТІ

Інформаційні методи: хронікальний (замітка, звітування, пресс-реліз), репортерський (монорепортаж, полірепортаж, трансляція), інтерв’ю (моноінтерв’ю, поліінтерв’ю, прес-конференція). Особливості написання репортажу. Замітка та інтерв’ю як жанри. Теле- та радіорепортаж у тоталітарній, авторитарній та ліберальній моделях журналістики.

Практичне заняття №3

Тема: АНАЛІТИЧНІ МЕТОДИ ВІДТВОРЕННЯ ДІЙСНОСТІ

Аналіз як метод. Метод кореспондування (листування, кореспондування, статейний). Критичні методи (рецензування, критичне портретування, науково-мистецько-критично-статейний). Оглядові методи (огляд дійсності, огляд ЗМІ, огляд листів).

Практичне заняття №4

Тема: ПУБЛІЦИСТИЧНІ МЕТОДИ ВІДТВОРЕННЯ

Поділ художньо-публіцистичних методів відтворення на нарисові (портретний, проблемний та подорожній нариси), сатиричні (сатиричне повідомлення, фейлетон, памфлет), гумористичні (гумористичне повідомлення, гумореска, байка).

 

Практичне заняття №5

Тема: НОВІ МЕДІА

Співіснування медіумів: від конфлікту до синтезу. Жанри: нове розмежування. Поради редакторів авторитетних Інтернет-ЗМІ щодо розробки електронного варіанту друкованого видання. Розробка сайту суто електронного видання (що не має друкованого аналога). Найбільш поширені помилки на сайтах. Як новий сайт зробити відомим.

Практична робота №6

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти