ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ ЖУРНАЛІСТИКИ І МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Кафедра журналістики і соціальних комунікацій

ПРОГРАМА ПРАКТИКИ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ

напряму підготовки 6.030301 –ЖУРНАЛІСТИКА”

 

галузь знань0303 – “ЖУРНАЛІСТИКА ТА ІНФОРМАЦІЯ”

Запоріжжя

протокол № 10 від 4 травня 2012 р.

 

Ухвалено до друку Вченою радою

Інституту журналістики і масової комунікації

протокол № 7 від 10 травня 2012 р.

 

ПРОГРАМА ПРАКТИКИ

для студентів напряму підготовки 6.030301 – “Журналістика”

 

Укладачі: Т.В. Хітрова, к.філол.н., доцент

Ю.Ю. Назаренко, викладач

 

ЗМІСТ

  Вступ………………………………………………………………………….………………4   1. Організація практики………………………………………………………………..……6
  2. Загальні мета й завдання журналістської практики ..…………….…………………….7
  3. Бази практик………………………………………………………………………...…....7
  4. Організація і керівництво практикою………………………………………………...…8
  5. Підбиття підсумків практики…....……………………………………………………….8
  6. Вимоги до звітної документації………………………………………………………...10
  7. Критерії оцінювання практики………………………………………………………....11
  8. Наскрізна програма практики……………………………………………………….….12
  8.1. Газетно-журнальна навчальна практика………………………………………….12
  8.2. Радіонавчальна практика…………………….………………...……………….….14
  8.3. Телевізійна навчальна практика…………………………………………..………16
  8.4. Навчально-виробнича практика…………………………………………………...18
  8.5. Переддипломна практика………………………………………………………….20   Додаток 1 Зразок оформлення щоденника з практики………………………………………………22  
  Додаток 2 Зразок оформлення розпорядження про практику…………………………………........23   Додаток 3 Кодекс професійної етики українського журналіста…………………………………….24   Додаток 4 Етичний кодекс українського журналіста…………………………………......................27      

ВСТУП

 

 

У підготовці фахівців вищої кваліфікації важливе місце посідає передбачена навчальними планами практика. Безпосередня участь у виробництві дає можливість студентові закріпити теоретичні знання, виявити їх у практичній роботі, виробити необхідні навички й таким чином підготувати себе до подальшої діяльності.

Для майбутнього журналіста через специфіку цієї творчої професії практика має особливе значення, адже журналістика – це практична спеціальність, навчитися якій, лише сидячи в аудиторії й засвоюючи теоретичні курси, неможливо. Набуті в стінах університету знання самі по собі не переростають у літературну майстерність, у вміння вправно, змістовно, переконливо, зі знанням справи писати, безпосередньо брати участь у складному процесі підготовки й випуску газети, теле- чи радіопередачі. Майстерність журналіста зароджується і зростає лише під час самостійної роботи.

Прищеплення майбутнім журналістам навичок редакційно-організаторської та літературної роботи починається на студентській лаві. Можна сміливо сказати, що кожен день навчання на факультеті – це підготовка до майбутньої роботи, входження у творчу працю. Цьому сприяють практичні заняття з фундаментальних, професійноорієнтованих дисциплін та дисциплін спеціалізації, а також участь студентів у підготовці й випуску інститутських газет, радіопрограм, їх співробітництво як позаштатних авторів у газетах, інформаційних агенціях, на радіо, телебаченні, у прес-центрах. Проте лише практика ставить студента в умови, максимально наближені до тих, у яких доведеться працювати. Під безпосереднім керівництвом досвідчених працівників засобів масової інформації, під контролем з боку викладачів інституту та з їх допомогою студент під час практики робить свої перші кроки як журналіст.

Навчальним планом передбачено проведення газетно-журнальної, радіо та телевізійної навчальної практики, навчально-виробничої та переддипломної практик. Зміст і послідовність видів практики визначається програмою відповідно до навчального плану, освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми навчання бакалаврів.

Під час підготовки “Програми практики” використано досвід провідних українських центрів підготовки журналістів, зокрема такі методичні матеріали:

Щоденник виробничої практики для студентів Інституту журналістики / за ред. А.З. Москаленка. – К. : ВПЦ : “КУ”, 1993. – 56 с.;

Житарюк М. Як проходити виробничу практику і правильно оформляти звітні документи : навчально-методичні поради для студентів факультету журналістики спеціалізації “Міжнародна журналістика” / М. Житарюк. – Львів, 2000. – 12 с.;

Михайлин І.Л. Навчально-виробнича практика з журналістики : методичні матеріали для студентів спеціальності “журналістика” / І.Л. Михайлин. – Х. : ХНУ, 2001. – 33 с.

 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИКИ

 

У процесі практики студенти вивчають роботу виробничих підрозділів, досліджують структуру творчих колективів, виробничі процеси підготовки інформаційного продукту на базі практики; набувають навичок літературної роботи в редакціях, роботи над інформаційними, аналітичними та художньо-публіцистичними жанрами. Редакція, в якій відбувається практика, знайомить студентів із завданнями, які вирішує інформагентство, газета, журнал, телерадіокомпанія, зі стилем, традиціями, своєю історією. Важливим показником успішно проведеної практики є активна участь студента в громадській діяльності організації, що є базою практики; творче ставлення до виконання редакційних завдань; формування власного журналістського творчого доробку. Протягом усієї практики студент уважно вивчає досвід внутрішньої редакційної роботи, зокрема форми й методи її організації, практику проведення робочих нарад, специфіку роботи позаштатних відділів, громадських приймалень, корпунктів. На практиканта поширюються всі правила техніки безпеки праці та внутрішнього розпорядку установи, де він перебуває на практиці.

Практикант повинен зібрати у визначеному обсязі свій творчий доробок і подати його для оцінки керівникам від навчального закладу та бази практики.

Результати практики оцінюються, виходячи, насамперед, з фахового та літературного рівнів поданих студентом матеріалів.

Розподіл студентів на бази практики і призначення керівників з числа викладацького складу проводиться згідно з розпорядженням директора Інституту журналістики і масової комунікації. За погодженням із керівниками практики студенти можуть самостійно обирати собі базу практики, але не пізніше ніж за місяць до початку практики.

До відбуття на практику студент зобов’язаний пройти інструктаж керівника практики, а також отримати:

1) оформлений щоденник;

2) індивідуальні завдання для виконання в процесі практики;

3) календарний графік проходження практики;

4) направлення на практику (за необхідності).

Направлення на практику та шаблон щоденника студент отримує у відповідального за практику в Інституті.

Контроль з боку Інституту здійснюють:

1) директор Інституту журналістики і масової комунікації;

2) завідувач кафедри журналістики і соціальних комунікацій;

3) керівники практики.

Загальні мета й завдання журналістської практики

 

Метою журналістської практикиєформування у студентів професійних умінь і навичок, необхідних для самостійної роботи в реальних виробничих умовах; оволодіння сучасними методами, формами організації та технічними засобами майбутньої професії; виховання потреби систематично поповнювати свої знання та творчо застосовувати їх у практичній діяльності.

Основними завданнями журналістської практики є:

· поглибити й удосконалити знання студентів з теоретичних та теоретико-практичних фахових дисциплін, отримані в процесі навчання;

· розвинути й закріпити практичні навички студентів, пов’язані з журналістською творчістю, організацією власного творчого процесу;

· зафіксувати навички, необхідні для самостійної роботи в редакціях друкованих ЗМІ, теле- та радіоорганізаціях;

· надати студентові можливість апробувати свої творчі вміння та практично їх виявити, написати журналістські твори під керівництвом досвідчених викладачів факультету й журналістів-практиків, зробити перші кроки на шляху формування високопрофесійного спеціаліста в масово-інформаційній діяльності.

 

БАЗИ ПРАКТИК

Базами практики студентів є редакції друкованих та електронних засобів масової інформації, видавничі центри, прес-центри бізнесових структур, політичних та громадських організацій, державних органів управління тощо.

Студенти можуть самостійно з дозволу кафедри обирати для себе місце проходження практики або бути розподіленими за рішенням кафедри.

З базами практики Класичний приватний університет завчасно укладає договори на її проведення. Тривалість і умови договорів погоджуються договірними сторонами.

 

ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ

Залік з переддипломної практики виставляється комісією з викладачів кафедри – керівників практики на підставі поданої звітної документації, проведеного її захисту та думки керівників практики. До виготовлення документації студент повинен поставитися максимально поважно, тримаючи під час практики в полі своєї уваги виготовлення її поточних елементів.

До звітної документації входить чотири обов’язкові складові:

1) звіт;

2) характеристика;

3) щоденник практики;

4) опубліковані матеріали.

У додатку повинні розміщатися змінні елементи: схема структури редакції газети, макет газетної сторінки тощо. У додатку подаються з тих чи інших причин неопубліковані матеріали.

Студент не допускається до публічного захисту на конференції за результатами практики, якщо він невчасно оформив та подав для перевірки звітну документацію.


НАСКРІЗНА ПРОГРАМА ПРАКТИКИ

Радіонавчальна практика

Мета практики:

1. Докладне ознайомлення з організацією роботи редакції радіостанції.

2. Ознайомлення зі структурою та функціональними обов’язками творчих працівників редакції радіостанції.

3. Набуття практичних навичок літературної роботи радіокореспондента.

4. Поглиблення знань основних радіожанрів, збагачення творчого досвіду написання радіоповідомлень.

5. Набуття навичок використання журналістської радіотехніки.

 

Змістпрактики:

1. Набуття практичних навичок роботи кореспондента.

2. Набуття практичних навичок зі збирання інформації та написання новинарних повідомлень і самостійних репортажів.

3. Планування роботи й управління редакційними колективами та процесами створення кінцевого радіо продукту.

4. Участь у планерках і летючках.

5. Докладне вивчення структури та організації роботи редакції ТРК.

6. Виїзд з працівниками радіоорганізації для створення радіорепортажу.

7. Формування навичок автора радіопрограми.

 

Обсяг практики:

1. Складання й самостійна підготовка до випуску в ефір радіоповідомлення, репортажу, інтерв’ю, нарису, соціального ролику, сценарію радіопрограми.

2. Набуття навичок публіцистичної, організаторської та роботи на радіостанції.

3. Відпрацювання практичних навичок у справі створення авторської програми; вдосконалення й розширення навичок роботи з електронними базами даних та інформацією на паперових носіях.

4. Підготовка запису передачі й подання його на кафедру на електронному носії.

5. Подання в додатку до основної звітної документації схеми структури ТРК – бази практики.

 

 

За результатами практикистудент повинен:

· знати теорію і практику всіх напрямів роботи сучасного радіо;

· володіти навичками роботи з електронною інформаційною базою ТРК та паперовими джерелами інформації;

· знати принципи підготовки основних різножанрових радіоматеріалів;

· знати засади організації роботи телерадіоорганізації, внутрішні документи, що регламентують її діяльність;

· набути навичок організаторської роботи в редакції радіокомпанії;

· засвоїти методику пошуку інформації в мережі Інтернет та технології її перевірки;

· уміти оперативно виступати в різних жанрах на радіо.

Звітність про практику:

Після закінчення практики студент подає на кафедру:

· щоденник практики;

· звіт про проходження практики;

· характеристику-відгук з місця практики;

· опубліковані та завірені аудіокопії радіопрограм.

 

 

Переддипломна практика

Мета практики:

1. Осмислення й систематизація зібраного під час попередніх практик емпіричного матеріалу для написання кваліфікаційної роботи бакалавра.

2. Поглиблення знань журналістських жанрів, збагачення власного творчого досвіду.

3. Завершення роботи над власними матеріалами та теоретичною частиною дипломного дослідження.


Змістпрактики:

1. Набуття практичних навичок роботи в обраній сфері.

2. Узагальнення, систематизація, конкретизація й закріплення теоретичних знань на основі вивчення досвіду роботи конкретної організації за головними напрямами діяльності в обраній сфері.

3. Розвиток фахової, ділової, комунікаційної, особистісної культури як важливої умови успішної майбутньої професійної діяльності.

4. Вивчення ефективного досвіду з обраної спеціальності.

5. Збір необхідних матеріалів для написання кваліфікаційної роботи.

Обсяг практики:

1. Завершення роботи над дипломним проектом і подання його на кафедру до кінця квітня.

2. Підготовка виступу для попереднього захисту проекту на засіданні кафедри. Попередній захист відбувається у першій декаді квітня, де студент звітує про виконання дипломного дослідження.

3. Підготовка доповіді та тез для участі в щорічній студентській науковій конференції, які треба подати на кафедру в установлений термін.

 

За результатами практикистудент повинен:

· систематизувати зібраний під час попередньої практики емпіричний матеріал для написання дипломної роботи;

· поглибити знання журналістських жанрів, збагатити власний творчий досвід;

· подати завершену дипломну роботу на перевірку науковому керівнику;

· підготувати виступ для попереднього захисту проекту на засіданні кафедри.

Звітність про практику:

· тези для участі в щорічній студентській науковій конференції;

· завершений дипломний проект;

· виступ для попереднього захисту дипломного проекту на засіданні кафедри.

 

Додаток 1

ЩОДЕННИК

НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОЇ

ПРАКТИКИ

Студента Іваненка Сергія Івановича____

(прізвище, ім'я, по батькові)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРО ПРАКТИКУ

 

 

Студент_______________Іваненко Сергій Іванович__________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

направляється на _____________________ознайомчу_______________ практику в (вид практики)

МІСТО ________Запоріжжя_______________________________________________

(назва підприємства)_____________редакціїя газети „МИГ”______

Термін практики: з 02 лютого до 18 лютого 2012 р.

(включаючи проїзд туди й назад)

Директор інституту_______________________проф. Богуславський О.В.

(підпис, прізвище, ім'я по батькові)

Керівник практики від

підприємства _______головний редактор Стіцина Галина Іванівна______

(посада, прізвище, ім'я,по батькові)

Прибув на підприємство 02 лютого 2012 р.

Печатка

підприємства

_______головний редактор Стіцина Галина Іванівна___________

(посада, підпис, прізвище, ініціали відповідальної особи)

Вибув з підприємства 18 лютого 2012 р.


Печатка
підприємства

_______головний редактор Стіцина Галина Іванівна___________

(посада, підпис, прізвище, ініціали відповідальної особи)


Додаток 3

Кодекс професійної етики українського журналіста,
прийнятий на Х з'їзді Національної спілки журналістів України (квітень 2002 року)

 

Свобода слова в діяльності засобів масової інформації є одним з найважливіших інститутів демократії. Керуючись Загальною декларацією прав людини, Всесвітньою Хартією свободи преси ООН, Декларацією принципів поведінки журналіста МФЖ, Конституцією та чинним законодавством України, Кодекс професійної етики українського журналіста визначає основні морально-етичні орієнтири, яких журналіст має дотримуватися при виконанні своїх професійних обов'язків з тим, щоб його діяльність всіляко сприяла якнайкращому і найефективнішому виявленню власних творчих можливостей в ім'я утвердження добра і справедливості. 1. Головний обов'язок журналіста – сприяти забезпеченню права громадян на одержання оперативної інформації. Це зобов'язує його у своїй діяльності завжди бути об'єктивним, коректним, відповідальним за свою справу. Журналіст поширює і коментує лише ту інформацію, у правдивості якої переконаний. Він уникає неповноти або неточностей чи викривлень інформації, які могли б завдати моральної шкоди честі та гідності людини, неприпустимі з його боку недостовірні повідомлення. Журналіст відповідальний перед читачем, слухачем та глядачем. 2. При виконанні професійних обов'язків журналіст не може вдаватися до протизаконних, некоректних способів одержання інформації, використовувати своє службове становище в особистих цілях. Як тяжкий злочин сприймаються факти одержання ним за будь-яких обставин платні (хабаря) за поширення брехливої або утаювання достовірної інформації. Журналіст поважає осіб, які надають йому інформацію, не розголошує її джерел. 3. Журналіст має право відмовитися від виконання завдання редакції з підготовки та поширення власної інформації, якщо її зміст після редакційної правки зазнав істотних змін, що суперечать його переконанням або пов'язані з порушенням норм професійної етики. В усіх інших випадках, коли журналіст оприлюднює неправдиву інформацію, в якій викривлено факти або ж зведено наклеп чи завдано моральної образи людині, він зобов'язаний у тому ж самому засобі масової інформації визнати свою провину через вибачення і виправлення помилок. 4. Журналіст повинен уникати у своїх публікаціях та передачах образ з приводу національних, расових, етичних та релігійних поглядів і почуттів людей, протидіяти екстремізму та обмеженню громадянських прав за будь-якими ознаками. Він утримується від натяків або коментарів, що стосуються фізичних недоліків чи хвороб людини, зобов'язаний уникати вживання образливих висловів, ненормативної лексики. Особливу чуйність і тактовність журналіст має виявляти щодо дітей та неповнолітніх. Водночас журналіст зобов’язаний сприяти зміцненню моральних та етичних засад суспільства, збереженню національних, культурних традицій, протистояти впливу культу насильства, жорстокості, порнографії. 5. Журналіст у своїх повідомленнях не втручається у судові справи, поки ведеться слідство, уникає характеристик людей, запідозрених у злочині, але вина яких не встановлена вироком суду, що набрав законної сили. Не виключається його право на журналістське розслідування, пов'язане з тими або іншими подіями і фактами, що мають громадське звучання і покликані захищати інтереси суспільства та особи. 6. Журналіст дорожить власним авторитетом та репутацією, несе не лише юридичну, а й моральну відповідальність перед суспільством за правильність повідомлень і справедливість суджень, поширених за власним підписом, під псевдонімом чи анонімно, але з його відома та згоди. 7. Журналіст у своїй професійній поведінці не має права ставити особисті інтереси понад усе. Замовчування чи поширення ним інформації шляхом одержання незаконних винагород або подання її як такої, що містить наклеп, упередженість, необґрунтовані звинувачення, – неприпустимі. Привласнення чужих думок і творів, матеріалів частково чи повністю (плагіат) суперечить професійній етиці журналіста, є підставою для осуду його з боку колег і оцінюється ними як ганебний вчинок. 8. Журналіст у практичній діяльності не піддається тискові владних структур, особливо в тих випадках, коли йому нав'язують чужу чи хибну думку, орієнтують на фальсифікацію фактів. Він вважає непристойним використовувати свою репутацію і службове становище для поширення матеріалів з метою наживи, самореклами, у кар'єристських цілях та керуючись прагненням догодити певним силам чи особам. 9. Журналіст покликаний постійно працювати над підвищенням власного фахового рівня, плекати свою основну зброю – слово, суворо дотримуватися конституційних норм функціонування української та інших мов в Україні, рішуче виступати проти фактів неповаги до державної мови, приниження її ролі та значення у житті суспільства. 10. Журналіст поважає і відстоює професійні права колег, дотримується норм і правил поведінки у редакційному колективі. Він повинен бути уособленням скромності, наполегливості і працелюбності. Його моральний обов'язок – допомога у фаховому становленні молодих журналістів на шляху до творчого визнання, виявляти професійну солідарність з колегами по інформаційній діяльності як в Україні, так і за її межами. 11. Порушення журналістом положень цього Кодексу піддається громадському осудові, розглядається на зборах редакційних колективів, у первинних організаціях Національної спілки журналістів та радами професійної етики, що створюються при правліннях регіональних організацій НСЖУ.

 

 

Додаток 4

КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти