ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ІНСТИТУТ ЖУРНАЛІСТИКИ І МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Кафедра журналістики і соціальних комунікацій

ПРОГРАМА ПРАКТИКИ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ

напряму підготовки 6.030301 –ЖУРНАЛІСТИКА”

 

галузь знань0303 – “ЖУРНАЛІСТИКА ТА ІНФОРМАЦІЯ”

Запоріжжя

протокол № 10 від 4 травня 2012 р.

 

Ухвалено до друку Вченою радою

Інституту журналістики і масової комунікації

протокол № 7 від 10 травня 2012 р.

 

ПРОГРАМА ПРАКТИКИ

для студентів напряму підготовки 6.030301 – “Журналістика”

 

Укладачі: Т.В. Хітрова, к.філол.н., доцент

Ю.Ю. Назаренко, викладач

 

ЗМІСТ

  Вступ………………………………………………………………………….………………4   1. Організація практики………………………………………………………………..……6
  2. Загальні мета й завдання журналістської практики ..…………….…………………….7
  3. Бази практик………………………………………………………………………...…....7
  4. Організація і керівництво практикою………………………………………………...…8
  5. Підбиття підсумків практики…....……………………………………………………….8
  6. Вимоги до звітної документації………………………………………………………...10
  7. Критерії оцінювання практики………………………………………………………....11
  8. Наскрізна програма практики……………………………………………………….….12
  8.1. Газетно-журнальна навчальна практика………………………………………….12
  8.2. Радіонавчальна практика…………………….………………...……………….….14
  8.3. Телевізійна навчальна практика…………………………………………..………16
  8.4. Навчально-виробнича практика…………………………………………………...18
  8.5. Переддипломна практика………………………………………………………….20   Додаток 1 Зразок оформлення щоденника з практики………………………………………………22  
  Додаток 2 Зразок оформлення розпорядження про практику…………………………………........23   Додаток 3 Кодекс професійної етики українського журналіста…………………………………….24   Додаток 4 Етичний кодекс українського журналіста…………………………………......................27      

ВСТУП

 

 

У підготовці фахівців вищої кваліфікації важливе місце посідає передбачена навчальними планами практика. Безпосередня участь у виробництві дає можливість студентові закріпити теоретичні знання, виявити їх у практичній роботі, виробити необхідні навички й таким чином підготувати себе до подальшої діяльності.

Для майбутнього журналіста через специфіку цієї творчої професії практика має особливе значення, адже журналістика – це практична спеціальність, навчитися якій, лише сидячи в аудиторії й засвоюючи теоретичні курси, неможливо. Набуті в стінах університету знання самі по собі не переростають у літературну майстерність, у вміння вправно, змістовно, переконливо, зі знанням справи писати, безпосередньо брати участь у складному процесі підготовки й випуску газети, теле- чи радіопередачі. Майстерність журналіста зароджується і зростає лише під час самостійної роботи.

Прищеплення майбутнім журналістам навичок редакційно-організаторської та літературної роботи починається на студентській лаві. Можна сміливо сказати, що кожен день навчання на факультеті – це підготовка до майбутньої роботи, входження у творчу працю. Цьому сприяють практичні заняття з фундаментальних, професійноорієнтованих дисциплін та дисциплін спеціалізації, а також участь студентів у підготовці й випуску інститутських газет, радіопрограм, їх співробітництво як позаштатних авторів у газетах, інформаційних агенціях, на радіо, телебаченні, у прес-центрах. Проте лише практика ставить студента в умови, максимально наближені до тих, у яких доведеться працювати. Під безпосереднім керівництвом досвідчених працівників засобів масової інформації, під контролем з боку викладачів інституту та з їх допомогою студент під час практики робить свої перші кроки як журналіст.

Навчальним планом передбачено проведення газетно-журнальної, радіо та телевізійної навчальної практики, навчально-виробничої та переддипломної практик. Зміст і послідовність видів практики визначається програмою відповідно до навчального плану, освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми навчання бакалаврів.

Під час підготовки “Програми практики” використано досвід провідних українських центрів підготовки журналістів, зокрема такі методичні матеріали:

Щоденник виробничої практики для студентів Інституту журналістики / за ред. А.З. Москаленка. – К. : ВПЦ : “КУ”, 1993. – 56 с.;

Житарюк М. Як проходити виробничу практику і правильно оформляти звітні документи : навчально-методичні поради для студентів факультету журналістики спеціалізації “Міжнародна журналістика” / М. Житарюк. – Львів, 2000. – 12 с.;

Михайлин І.Л. Навчально-виробнича практика з журналістики : методичні матеріали для студентів спеціальності “журналістика” / І.Л. Михайлин. – Х. : ХНУ, 2001. – 33 с.

 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИКИ

 

У процесі практики студенти вивчають роботу виробничих підрозділів, досліджують структуру творчих колективів, виробничі процеси підготовки інформаційного продукту на базі практики; набувають навичок літературної роботи в редакціях, роботи над інформаційними, аналітичними та художньо-публіцистичними жанрами. Редакція, в якій відбувається практика, знайомить студентів із завданнями, які вирішує інформагентство, газета, журнал, телерадіокомпанія, зі стилем, традиціями, своєю історією. Важливим показником успішно проведеної практики є активна участь студента в громадській діяльності організації, що є базою практики; творче ставлення до виконання редакційних завдань; формування власного журналістського творчого доробку. Протягом усієї практики студент уважно вивчає досвід внутрішньої редакційної роботи, зокрема форми й методи її організації, практику проведення робочих нарад, специфіку роботи позаштатних відділів, громадських приймалень, корпунктів. На практиканта поширюються всі правила техніки безпеки праці та внутрішнього розпорядку установи, де він перебуває на практиці.

Практикант повинен зібрати у визначеному обсязі свій творчий доробок і подати його для оцінки керівникам від навчального закладу та бази практики.

Результати практики оцінюються, виходячи, насамперед, з фахового та літературного рівнів поданих студентом матеріалів.

Розподіл студентів на бази практики і призначення керівників з числа викладацького складу проводиться згідно з розпорядженням директора Інституту журналістики і масової комунікації. За погодженням із керівниками практики студенти можуть самостійно обирати собі базу практики, але не пізніше ніж за місяць до початку практики.

До відбуття на практику студент зобов’язаний пройти інструктаж керівника практики, а також отримати:

1) оформлений щоденник;

2) індивідуальні завдання для виконання в процесі практики;

3) календарний графік проходження практики;

4) направлення на практику (за необхідності).

Направлення на практику та шаблон щоденника студент отримує у відповідального за практику в Інституті.

Контроль з боку Інституту здійснюють:

1) директор Інституту журналістики і масової комунікації;

2) завідувач кафедри журналістики і соціальних комунікацій;

3) керівники практики.

Загальні мета й завдання журналістської практики

 

Метою журналістської практикиєформування у студентів професійних умінь і навичок, необхідних для самостійної роботи в реальних виробничих умовах; оволодіння сучасними методами, формами організації та технічними засобами майбутньої професії; виховання потреби систематично поповнювати свої знання та творчо застосовувати їх у практичній діяльності.

Основними завданнями журналістської практики є:

· поглибити й удосконалити знання студентів з теоретичних та теоретико-практичних фахових дисциплін, отримані в процесі навчання;

· розвинути й закріпити практичні навички студентів, пов’язані з журналістською творчістю, організацією власного творчого процесу;

· зафіксувати навички, необхідні для самостійної роботи в редакціях друкованих ЗМІ, теле- та радіоорганізаціях;

· надати студентові можливість апробувати свої творчі вміння та практично їх виявити, написати журналістські твори під керівництвом досвідчених викладачів факультету й журналістів-практиків, зробити перші кроки на шляху формування високопрофесійного спеціаліста в масово-інформаційній діяльності.

 

БАЗИ ПРАКТИК

Базами практики студентів є редакції друкованих та електронних засобів масової інформації, видавничі центри, прес-центри бізнесових структур, політичних та громадських організацій, державних органів управління тощо.

Студенти можуть самостійно з дозволу кафедри обирати для себе місце проходження практики або бути розподіленими за рішенням кафедри.

З базами практики Класичний приватний університет завчасно укладає договори на її проведення. Тривалість і умови договорів погоджуються договірними сторонами.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти