ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Мова — явище психічне, а мовлення — психо-

фізичне.Мова існує в індивідуальних мозках, у душах, у

психіці людей, які становлять певну мовну спільність.

Мовлення, крім психічного, має ще фізичний (фізіологі-

чний) аспект, пов'язаний із його породженням і сприй-

манням. Особливо помітний цей аспект при звуковій (аку-

стичній і фізіологічній) характеристиці мовлення. Мов-

лення можна характеризувати за темпом, тембром, три-

валістю, гучністю, артикуляційною чіткістю, акцентом

тощо.

4. Мовленнялінійне, мованелінійна.Мовлення

розгортається в часі. Для того щоб вимовити якусь фразу,

потрібен певний часовий проміжок, бо слова вимовляють-

ся послідовно одне за одним. А в мові всі звуки, слова,

словоформи тощо існують одночасно. На відміну від мов-

лення, мова має ієрархічну будову.

Дехто з мовознавців протиставляє мову мовленню,

як соціальне індивідуальному. Насправді і мова, і мов-

лення — явища соціальні, бо основна функція мови —

бути засобом спілкування, і люди розмовляють (корис-

туються мовленням) не для того, щоб демонструвати своє

вміння говорити, а щоб передати комусь якусь інфор-

мацію. Щоправда, мовлення має й індивідуальний ас-

пект. Воно є індивідуальним за виконанням, завжди на-

лежить конкретним людям. Індивідуальність мовлення

проступає у відборі мовних елементів, в улюблених син-

таксичних конструкціях, у частотності вживання мов-

них засобів, у мимовільних чи навмисних порушеннях

мовних норм тощо.

З історичного погляду мовлення первинне, а мова вто-

ринна. Спершу виникали в мовленні окремі слова, фрази

тощо, а згодом із фактів мовлення склалася мова. З по-

гляду сучасності, навпаки, мовлення твориться з фактів

мови: для вираження думки мовець відбирає з мови необ-

хідні мовні одиниці й оформляє їх у фразу за наявними в

мові граматичними правилами.

34Загальні питання мовознавства

Однак слід пам'ятати, що мова і мовлення тісно пов'я-

зані між собою: мова не тільки породжує мовлення, стри-

мує його неспинну стихію, а й живиться ним, змінюєть-

ся, розвивається під його впливом. У мовленні з'являєть-

ся нове, оказіональне, яке з часом може проникнути в

мову, стати фактом мови.

• Мовленнєву діяльність, а саме психічні закономірнос-

ті породження та сприйняття мовлення, механізми, які

керують цими процесами і забезпечують оволодіння мо-

вою, а також мовну здатність людини в контексті її пси-

хічних та інтелектуальних здібностей вивчає психо-

лінгвістика, яка виокремилася як лінгвістична дисциплі-

на в середині XX ст.

Структура мови

Мова є системою. Система — це сукупність взаємопо-

в'язаних і взаємозумовлених елементів. Якщо з системи

вилучити якийсь елемент, вона не зможе функціонувати

або її функціонування буде недостатньо ефективним.

Уявіть собі, що з нашої мови зник звук [б]. У такому

випадку слова, які мають цей звук, довелося б вимовля-

ти без нього або замість нього вживати найближчий за

звучанням до нього звук [п], що призвело б до непоро-

зумінь.

Кожна система має свою структуру. Структура — це

спосіб організації системи, її внутрішня будова. Так, зо-

крема, мова має чотирирівневу (чотириярусну) будову.

Найнижчим рівнем є фонологічний, далі йде морфологі-

чний, відтак лексико-семантичний, і найвищим рівнем є

синтаксичний. Кожен рівень має свою одиницю: фоноло-

гічний — фонему, морфологічний •— морфему, лексико-

семантичний — лексему (слово), синтаксичний — ре-

чення. Усі названі рівні становлять собою окремі систе-

ми і вивчаються окремими лінгвістичними науками: фо-

нологічний — фонологією, морфологічний — морфоло-

гією, лексико-семантичний — лексикологією і синтак-

сичний — синтаксисом.

Мовні рівні не є автономними, незалежними. Вони

взаємопов'язані. Із фонем будуються морфеми, з мор-

фем — лексеми, з лексем — речення. Отже, мова скла-

дається з чотирьох систем, які утворюють загальну сис-

тему мови.

Природа, сутність, функції та будова мови 95

Синхронія і діахронія

Мова є явищем відносно стабільним. Для мовців вона

протягом усього життя здається незмінною. Однак не мож-

на не помітити, що давньоукраїнська мова епохи Київсь-

кої Русі і сучасна українська мова помітно різняться.

Поступові кількісні зміни у мові протягом століть зумовили

якісні зміни, причому такі, що сучасному мовцеві важко

зрозуміти давні тексти. Отже, мова — це одночасно і жи-

ва діяльність, і продукт минулого. Відповідно в мовознав-

стві розрізняють стан мови та розвиток мови. Існує два

підходи до вивчення мови: вивчення мови на певному ча-

совому зрізі та вивчення мови в її історичному розвитку

протягом тривалого часу.

Для позначення цих понять (стану мови, її певного

часового зрізу, з одного боку, і розвитку, зміни мови про-

тягом тривалого часу — з іншого,) в мовознавстві викори-

стовують терміни синхронія і діахронія.

Синхронія (від гр. syn "разом" і chronos "час", тобто "одночас-

ність") — 1) стан мови в певний момент її розвитку, в певну епо-

ху; 2) вивчення мови в цьому стані (в абстракції від часового чин-

ника).

Діахронія (від гр. dia "через" і chronos "час", тобто "різночасність") —

1) історичний розвиток мови; 2) дослідження мови в часі, в її іс-

торичному розвитку.

Синхронія, таким чином, — це горизонтальний зріз

(вісь одночасності), а діахронія — вертикальний зріз (вісь

послідовності). Графічно їх можна позначити так:

синхронія

діахронія

Для мовців важлива синхронія, тобто мову треба

знати такою, якою вона є нині. Щоб добре володіти

сучасною мовою, не обов'язково знати історію мови, як

36 Загальні питання мовознавства

змінювалися звуки, які з них зникли, а які з'явилися,

скільки колись було форм граматичного числа (однина,

двоїна, множина), часових форм дієслова (теперішній,

чотири форми минулого часу — аорист, перфект, ім-

перфект і плюсквамперфект, три форми майбутнього

часу — проста і дві складні, аналітичні) тощо. Навряд

чи ефективніше вплинуло б на практичне користування

сучасною мовою знання мовцем того, що слово верблюд

колись означало "слон", а слово підлий — "простона-

родний, неродовитий".

Для дослідника мови важливі обидва аспекти —

синхронічний і діахронічний. Для того щоб добре усвідо-

мити сучасний стан мови, необхідно дослідити її історич-

ний розвиток. Відповідно до двох підходів до вивчення мо-

ви розрізняють мовознавство синхронічне і діахронічне.

Результати синхронічного мовознавства використову-

ють для створення описових граматик різних мов, норма-

тивних словників, розробки алфавітів для безписемних

мов, для теорії і практики машинного перекладу. Коли ж

мовознавець хоче дослідити історію мови, закони її роз-

витку, він це може зробити лише за діахронічного підхо-

ду до вивчення мови.

Синхронію і діахронію не можна ототожнювати й змі-

шувати. На це ще в XIX ст. вказував російський мовозна-

вець П.Ф. Фортунатов: "Велика помилка — змішування

фактів, які існують у даний час у мові, з тими, які існува-

ли у ній колись". Про це завжди повинен пам'ятати вчи-

тель-словесник. Якщо, скажімо, дається завдання визна-

чити морфемний склад слова подушка, то з погляду су-

часного стану мови в ньому можна виділити корінь по-

душ-, суфікс -к- і закінчення -а. Колись це слово членува-

лося на морфеми по-іншому: префікс под-, корінь -уш-,

суфікс -к- і закінчення -а. Мотивація слова була такою:

"те, що кладеться під вушко". Нині ця мотивація забута і

слово подушка не __________пов'язується живими словотвірними

зв'язками зі словом вухо.

Водночас синхронію і діахронію не можна розривати,

оскільки сучасний стан мови є продуктом минулого її

розвитку. Глибинне пізнання мови можливе лише за умови

всебічного її вивчення як у синхронії, так і в діахронії.

Слід пам'ятати, що синхронію і діахронію не можна

ототожнювати зі статикою і динамікою. На будь-якому

синхронному зрізі, тобто в будь-який момент, мова є жива

діяльність, вона не є статичною, а постійно змінюється.

Природа, сутність, функції та будова мови 37

Література

ОСНОВНА

1. КарпенкоЮ.О. Вступ до мовознавства. — К. — Одеса, 1991. —

С 15-52.

2. ДорошенкоСІ., ДудикП.С. Вступ до мовознавства. — К., 1974. —

С 24—43.

3. Реформатский А.А.Введение в языковедение. — М., 1996. —

С. 15-50

4. Головин Б.Введение в языкознание. — М., 1983. —

С 8-24.

5. Маслов Ю.С.Введение в языкознание. — М., 1987. — С 7—32.

6. КодуховВ.И. Введение в языкознание. — М., 1987. —

С 21—44.

ДОДАТКОВА

1. Баранникова Л.И.Введение в языкознание. — Саратов, 1973. —

С 5—24.

2. Перетрухин В.Н.Введение в языкознание. — Воронеж, 1972. —

С 6—8,18—32.

3. Шайкевич А.Я.Введение в лингвистику. — М., 1995. — С 4—8.

4. Мова, людина, суспільство. — К., 1977.

5. Русанівський В.М.Мова в нашому житті. — К., 1989.

6. Мова у соціальному і культурному контексті. — К., 1977.

7. Мова і духовність нації. — К., 1992.

8. Панов Е.Н.Знаки, символы, языки. — М., 1980.

9. КисленкоЮ.І. Системна організація мови. — К., 1997.

ІО.Радевич-Винницький Я.К.Україна: Від мови до нації. — Дрогобич,

1996.

Запитання. Завдання

1. Які погляди на природу мови відомі в науці?

2. Доведіть, що мова є суспільним, а не біологічним чи психічним

Явищем.

3. Назвіть основні функції мови. Охарактеризуйте їх.

4. Розкрийте зв'язки мови із суспільством.

5. Що таке мовна політика? Яких мовних сфер торкається мовна

політика?

6. У яких взаємозв'язках перебувають мова і народ; мова й індивід;

мова і класи та інші соціальні групи; мова і надбудова?

38 Загальні питання мовознавства

7. Що таке професійна і територіальна диференціація мови?

8. Що розуміють під літературною мовою? Якими рисами харак-

теризується літературна мова? Чим вона відрізняється від загально-

народної мови?

9. Які стилі літературної мови ви знаєте?

10. У яких взаємозв'язках перебувають мова і мислення? Чи є мова

єдиним засобом мислення? Який тип мислення пов'язаний із мовою?

11. Дайте визначення знака. Доведіть, що мова є однією із знакових

систем.

12. Що в мові є знаком?

13. Чим відрізняється мова як знакова система від інших (штучних)

знакових систем?

14. Як розрізнити мову і мовлення? Яке практичне значення має

розмежування мови і мовлення?

15. Дайте тлумачення термінів система і структура? Доведіть, що мова

є системною.

16. Охарактеризуйте структуру мови. Назвіть основні мовні одиниці.

Які лінгвістичні дисципліни вивчають різні рівні мовної структури?

17. Дайте визначення термінів синхронія і діахронія. У яких випадках

виправданий суто синхронічний, а в яких суто діахронічний підходи до

вивчення мови? Чим відрізняються синхронія і діахронія від статики й

динаміки?

1.3. Походження і розвиток мовм

Проблема походження мови

Проблема походження мови є дуже складною. Припу-

щення про походження мови робляться умоглядно шля-

хом міркувань, бо первісна мова не має пам'яток письма.

Перш ніж розглянути різні гіпотези з цієї проблеми,

слід наголосити на тому, що питання походження мови

треба відрізняти від питання походження конкретних мов

світу. Конкретні мови, навіть дуже давні, виникли не ра-

ніше 10 тисяч років тому, тоді як людство заговорило де-

кілька сот тисяч років тому.

Коли і як з'явилася мова, якою вона була на перших

етапах розвитку людства цікавить людей із найдавніших

часів, однак до наших днів немає загальноприйнятої від-

повіді на них.

В античні часи (V-—IV ст. до н.е.) проблема походження

мови порушувалася в межах філософських дискусій про

сутність мови. Представники школи Платона вважали, що

назви предметам даються не довільно, а відповідно до їх

природи, що свідчить про природний характер мови і, від-

повідно, закономірну біологічну зумовленість її виникнен-

ня. Представники школи Демокріта стверджували, що назви

зовсім не пов'язані з природою речей, що жоден предмет не

потребує її. Назви предметів потрібні тільки людям для

передавання думки про предмети іншим і тому встановлю-

ються за умовною домовленістю. Це є свідченням того, що

й мова виникла свідомо, за домовленістю.

У XVII—XIX ст. з'явилося кілька гіпотез походження

мови — звуконаслідувальна, звукосимволічна, вигукова,

соціального договору, трудових вигуків, жестів та ін.

ЗВУКОНАСЛІДУВАЛЬНА ГІПОТЕЗА. Полягає в тому, що мова ви-

никла шляхом наслідування людиною звуків природи. Від-

творення ревіння звірів, крику птахів, шуму води, вітру

зумовлювало появу перших слів, наприклад, му, гав-гав,

дзінь-дзінь, бац, кап тощо, від яких потім утворилися по-

хідні типу гавкати, гавкання, гавкіт; капати, капання,

капля тощо. Інколи подібні за звучанням звуконасліду-

вальні слова властиві декільком мовам: зозуля по-чеськи

звучить кукачка, по-французьки куку, по-іспанськи куко,

по-румунськи кук, по-болгаоськи кукавіиа. по-словацьки

4 0 Загальні питання мовознавства

кукавіца, по-польськи кукулка, по-російськи кукушка.

Проте зазвичай звуконаслідувальні слова в різних мовах

не збігаються.

Ця гіпотеза була започаткована ще Демокрітом (460 до

н.е. — ?) і Платоном (427—347 p. до н.е.). У XIX ст. її під-

тримував Вільям Уїтні (1827—1894).

Прийняти таку гіпотезу неможливо, бо згідно з нею

мова виникла випадково, а не за необхідністю, тому іс-

нування суспільства для її виникнення не є обов'язко-

вим. Слів, утворених шляхом звуконаслідування, дуже

мало, причому в розвинених мовах їх значно більше,

ніж у нерозвинених. І звучать вони в різних мовах, як

було зазначено, неоднаково. Так, скажімо, українцям

чується, що качка кричить кря-кря, англійцям — квак-

квак (quack "крякати"), французам — кан-кан (сапсапег

"крякати"), датчанам — рап-рап (гарре "крякати, гого-

тати"). А от найуживаніші слова (вода, земля, небо, го-

лова, рука, нога, очі, жити, їсти, пити, ходити тощо)

не мають нічого спільного зі звуконаслідуванням. До

того ж, щоб наслідувати звуки природи, потрібно мати

дуже гнучке мовлення, що передбачає тривалий попе-

редній розвиток. Отже, серйозно сприймати цю гіпоте-

зу немає підстав. Тому М. Мюллер жартівливо назвав її

"теорією гав-гав".

ЗВУКОСИМВОЛІЧНА ГІПОТЕЗА. Вона є близькою до звуконаслі-

дувальної. Деякі вчені навіть ототожнюють їх. Але оскіль-

ки в основу цієї гіпотези покладено не звуконаслідуван-

ня, а звукосимволізм, що, безумовно, є іншим явищем,

то цілком виправдано цю гіпотезу виокремлювати.

Згідно зі звукосимволічною гіпотезою між почуттями

й емоціями людини і звуками є певний прямий зв'язок.

Звуками людина передає свої враження про навколишній

світ.

Ще давній мислитель Аврелій Августин (354—430) го-

ворив, що слово теї "мед" приємне для слуху, а асег "гост-

рий" — неприємне. Підтримували цю гіпотезу німецькі

вчені Готфрід-Вільгельм Лейбніц (1646—1716), В. Гум-

больдт, Якоб Грімм (1735—1868), Гейман Штейнталь

(1823—1899), український мовознавець Олександр Потеб-

ня (1835—1891), швейцарський мовознавець Шарль Бал-

лі (1865—1947).

Лейбніц, зокрема, вважав, що звук [1] виражає щось

м'яке і вказує на швидкість: нім. leben "жити", lieben "лю-

Походження і розвиток мови 41

бити", Lauf "біг", Lowe "лев", Luchs "рись". За спостере-

женнями В. Гумбольдта, звукосполучення [1і] передає уяв-

лення про те, що ніби ллється {Lied "пісня", Licht "світло"),

а звук [w] асоціюється із неспокоєм, невідомістю (wehen "ві-

яти", Wind "вітер", Wolke "хмара", Wunsch "бажання").

Що стосується міри вияву звукосимволізму в мові, то Лей-

бніц зазначав, що з розвитком мови сфера його дії стає все

обмеженішою.

Критики цієї гіпотези як контраргумент наводять при-

клади, де ці "приємні звуки" служать для вираження не

завжди приємних понять: лай, балда, дилда тощо. Однак

дослідження 80-х років XX ст. свідчать на користь того,

що власне звукосимволізм відіграв велику роль у виник-

ненні мови.

ВИГУКОВА ГІПОТЕЗА (ЕМОЦІЙНА, ДОВІЛЬНИХ ВИГУКІВ). СуТЬ її В ТО-

МУ, що предмети навколишнього світу викликали в люди-

ни певні почуття, і вона мимоволі вимовляла звуки, я к і й

стали першими словами. А отже, слово — дзеркало ду-

шевного стану людини.

Скажімо, первісна людина натрапила в спеку на стру-

мочок і від радості вигукнула "ах!". Від цього вигуку утво-

рилися похідні — ахати, ахання, ахало, і таким чином

формувалася мова.

Започаткували цю теорію епікурейці Давньої Греції

(IV—III ст. до н.е.), які вважали, що виникнення мов

зумовлене природною потребою людини виражати зву-

ками свій душевний стан. Пізніше цю теорію підтримав

Ж.-Ж. Руссо, який констатував, що "пристрасті зумови-

ли перші звуки голосу" і що "мова перших людей була

не мовою геометрів, як звичайно вважають, а мовою по-

етів". У Росії вигукову теорію відстоював Д.М. Кудряв-

ський (1867—1920).

Безумовно, не можна заперечувати значення емоцій і

почуттів у розвитку мови, але прийняти вигукову гіпоте-

зу походження мови важко, бо головну причину виник-

нення мови вона вбачає в індивідуальному душевному стані

людини. Виникнення мови, за цією теорією, є випадко-

вим явищем (хоча зрозуміло, що жодна дитина не загово-

рить, поки не опиниться серед мовців). Вигуки, які вира-

жають почуття, в різних мовах вимовляються по-різному

(укр. нуі, англ. уай\). Та й, зрештою, не слід зводити мову

лише до експресивної функції, тоді як у неї є й інші, до

того ж важливіші функції.

42 Загальні питання мовознавства

ГІПОТЕЗА СОЦІАЛЬНОГО ДОГОВОРУ. ЇЇ ОСНОВОПОЛОЖНИКОМ вважа-

ють Діодора Сицилійського (90—21 pp. до н.е.), який пи-

сав: "Спочатку люди вели невлаштований спосіб життя, по-

дібно до звірів, поодинці виходили на пасовища і живились

смачною травою і плодами. Біда навчила їх захищатися від

звірів, допомагати один одному. Вони почали поступово

впізнавати один одного. їх звуки були ще неосмисленими і

нечленороздільними, але поступово вони перейшли до слів

і встановили символи для кожної речі, створили зрозуміле

для них самих пояснення всього, що їх оточує".

Ця гіпотеза пов'язана зі згаданою вище полемікою що-

до того, як речі дістали свої назви, тобто є розвитком учен-

ня Демокріта й Аристотеля про умовність, довільність назв

(назви за домовленістю).

Гіпотезу соціального договору можна заперечити хоч

би таким фактом: щоб домовитися, необхідно було вже ма-

ти мову.

ГІПОТЕЗА ТРУДОВИХ ВИГУКІВ. Виникла в другій половині

XIX ст. Висунув її Людвіг Нуаре (1829—1889), підтриму-

вав Карл Бюхер (1847—1930). За цією гіпотезою, інстинк-

тивні вигуки супроводжували колективні трудові дії. Спо-

чатку вони були мимовільними, поступово перетворилися

на символи трудових процесів. Первісна мова була набо-

ром дієслівних коренів.

Це, по суті, варіант вигукової теорії. Тільки тут вигуки

виступають засобом ритмізації праці. Вони нічого не вира-

жають, навіть емоцій. На думку О.О. Реформатського, ці ви-

гуки не мають жодної мовної функції: ні комунікативної,

ні номінативної, ні експресивної. Насправді таке розуміння

мови є біологічним, бо інстинктивний вигук, хоч і пов'яза-

ний із працею, — факт біологічний, а не соціальний.

ГІПОТЕЗА ЖЕСТІВ. її відстоював російський учений Микола

Якович Марр (1864—1934). За цією гіпотезою, спочатку ви-

никла мова жестів, а потім на її основі звукова мова.

Про можливість виникнення звукової мови на основі

жестів твердили представники й інших гіпотез. Прибіч-

ник вигукової гіпотези німецький учений Вільгельм Вундт

(1832—1920), зокрема, вважав, що із самого початку іс-

нувало дві мови — мова жестів і мова звуків. За допомо-

гою звуків виражали почуття, а за допомогою жестів —

уявлення про предмети. Як доказ цієї гіпотези наводять

факт існування мови жестів у наш час.

Походження і розвиток мови 43

Справді, мову жестів використовують багато племен. Ав-

стралійське плем'я аранда, скажімо, має 450 жестів, серед

яких є навіть такі, що виражають абстрактні поняття. Мо-

вою жестів користуються, як правило, тоді, коли забороне-

но говорити, а також під час спілкування різномовних пле-

мен. Так, зокрема, вдови австралійського племені варра-

мунга цілий рік повинні мовчати, тому змушені спілкува-

тися за допомогою пальців і ліктів. Серед деяких племен

заборонено розмовляти юнакам у період посвячення їх у

мисливці. Як бачимо, в усіх згаданих тут випадках жести

застосовують як доповнення до звукової мови. Отже, жести

були і є допоміжним засобом спілкування, властивим усім

народам. Щоправда, представники різних етносів вдають-

ся до нього неоднаковою мірою. Так, скажімо, протягом

годинної розмови мексиканець використовує жестикуля-

цію 180 раз, француз — 120, італієць — 80, а фін — 1 раз.

ГІПОТЕЗА ПОХОДЖЕННЯ МОВИ Ф. ЕНГЕЛЬСА. Набула широкого

розповсюдження у країнах, які перебували під впливом

комуністичної ідеології. Послідовник Ч. Дарвіна Ф. Ен-

гельс (1820—1895) свою гіпотезу виклав у дослідженні

"Роль праці в процесі перетворення мавпи в людину"

(1876). За цією гіпотезою, багато тисячоліть тому в Пів-

денній Азії жила високорозвинена порода людиноподіб-

них мавп — австралопітеки. Відрізнялися вони від інших

тим, що їм була притаманна вертикальна хода, мали уко-

рочену щелепу і великий мозок. Пряма хода відіграла ви-

рішальну роль у процесі перетворення мавпи в людину.

Мавпа більше бачила, що впливало на розвиток мислен-

ня, а вивільнені передні кінцівки використовувала для

виготовлення знарядь праці, що, в свою чергу, впливало

на удосконалення руки. Жили мавпи гуртом, що вимага-

ло взаємної підтримки, а отже, зумовлювало необхідність

спілкуватися. Спочатку вони використовували звукові сиг-

нали. Поступово розвивалася гортань. Вживання м'ясної

їжі впливало на розвиток мозку. Думка з часом відрива-

лася від конкретного предмета, тобто з'являлося абстрак-

тне мислення. Праця, мова і думка формувалися одночас-

но і в єдності. Так 40—50 тис. років тому з'явилися кро-

маньйонці — Homo sapiens (людина розумна).

Гіпотеза Ф. Енгельса, незважаючи на стрункість, не мо-

же дати відповіді на низку запитань. Як експресивні ви-

крики мавп перетворилися у людські слова? Як нечлено-

роздільні звуки стали членороздільними? У якому напрям-

ку йшов розвиток мовлення? Чому за всю історію людства

44 Загальні питання мовознавства

цей експеримент жодного разу не повторився? Отже, ця гі-

потеза не розв'язує, а ще більше заплутує проблему.

Очевидно, треба погодитися з академіком АН Росії

Ю.А. Овчинниковим, який вважає, що в людини, на від-

міну від приматів, є ген мови. Значить, людина похо-

дить від людини, а не від мавпи. Жодну мавпу навчити

мови неможливо.

Як переконливо довів ще В. Гумбольдт, "мова — не

тільки зовнішній засіб спілкування людей у суспільстві,

вона закладена в природі самих людей і необхідна для

розвитку їх духовних сил та формування світогляду". То-

му найвірогіднішою гіпотезою є гіпотеза божественного,

чи інопланетного (космічного), походження мови. Нині

чимало вчених повертаються до біблійного пояснення по-

ходження мови. Бог створив людину і дав їй мову. І да-

ремно дехто (наприклад, О.О. Реформатський) шукає су-

перечності в Святому Писанні, бо, мовляв, там спочатку

розповідається про те, що Бог навчив першу людину гово-

рити, а потім привів до неї всіх тварин, щоб вона дала їм

імена. Однак тут жодної суперечності немає. Бог дав лю-

дині гнучкий механізм мови, який має здатність розвива-

тися, пристосовуючись до змінних потреб людини. Рацію

мав Григорій Нісський (IV ст. н.е.), який писав: "Бог дав

людині дар мови, але не відкрив їй назви предметів".

Очевидно, саме цим зумовлений той факт, що Паризь-

ке лінгвістичне товариство вилучило питання походжен-

ня мови з кола питань, досліджуваних мовознавством, і

чому американський мовознавець Е. Сепір вважав, що те-

орія походження мови не становить справжнього інтересу

для лінгвістичної науки (Сепир Э. Язык. — М., 1934. —

С. 121), а французький мовознавець Ж. Вандрієс заявив,

що "проблема походження мови лежить поза його (мо-

вознавства) компетенцією" (Вандриес Ж. Язьїї$. — М.,

1937. — С 21). Як пишуть автори "Введения в языкозна-

ние" О.М. Камчатнов і Н.А. Ніколіна (М., 1999. — С 194),

"так Бог створив наш світ, а чому Він його створивтаким,

а не інакшим, залишається великою божественною .тай-

ною, недоступною людському розуму". *

Гіпотезу божественного (космічного, інопланетного) по-

ходження мови підтверджує і теорія моногенезу мов, до

якої останнім часом схиляється все більше мовознавців.

ТЕОРІЯ МОНОГЕНЕЗУ (ВІД гр. monos "один" і genesis "наро-

дження, походження") — вчення про походження всіх мов

Походження і розвиток мови 45

світу від однієї мови. Ця теорія пов'язана з біблійним учен-

ням, з ідеями італійського мовознавця Альфредо Тромбет-

ті (1866—1929) про спорідненість деяких сімей мов і пра-

вомірність їх об'єднання в макросім'ї, з ученням М.Я. Ма-

рра про 4 елементи (сал, бер, йон,рош), від яких нібито по-

ходять усі слова сучасних мов, з методом глотохронології

американського мовознавця Морріса Сводеша (1909—

1967), який довів існування великих макросімей мов і на-

явність між ними споріднених зв'язків.

Нині зроблено перші вдалі спроби об'єднання сімей у

макросім'ї, як, наприклад, ностратична макросім'я, до

якої входять індоєвропейські, картвельські, уральські,

дравідські й алтайські мови. Вважають, що до ностра-

тичних мов належать і ескімосько-алеутські мови. Гене-

тична спорідненість ностратичних мов доведена наявніс-

тю в них великої кількості споріднених морфем. Низка

подібних рис, зокрема в займенникових позначеннях осіб

у всіх мовах світу, також підтверджує єдність походжен-

ня всіх мов світу.

Теорію моногенезу підтримував український мовозна-

вець О. Мельничук (1921—1977), а нині її пропагує київ-

ський мовознавець Ю. Мосенкіс.

ТЕОРІЯ ПОЛІГЕНЕЗУ (ВІД гр. poly "багато" і genesis "наро-

дження, походження") — протилежний моногенезові по-

гляд. Пов'язана з ідеєю декількох різних центрів похо-

дження людини і відповідно різних мов. Цей погляд зараз

вважається менш імовірним.

Закономірності розвитку мов

Розвиток мови загалом супроводжується постійними

змінами. Змінюється її звукова, лексична, морфологічна і

синтаксична системи.

Розвивається мова за своїми законами, які мають об'єк-

тивний характер, тобто не залежать від волі людей. Усі змі-

ни в мові зумовлені зовнішніми і внутрішніми причинами.

До зовнішніх причин належать економічний та суспі-

льно-політичний розвиток, вплив різних історичних по-

дій, прогрес у науці та техніці, розвиток культури тощо.

Зовнішні чинники є надзвичайно потужними. Від них

залежать не тільки зміни в мові, а й саме існування чи

зникнення мови. Мова існує доти, доки існує народ — но-

сій цієї мови. Вона зникає тоді, коли зникає народ, що мо-

46 Загальні питання мовознавства

же трапитися внаслідок утрати державної незалежності,

асиміляції політично панівною нацією в багатомовній дер-

жаві чи внаслідок фізичного винищення. Так, на початку

II тисячоліття до н.е. вимерла шумерська мова (існувала на

території сучасного Іраку); в І ст. до н.е. — вавилоно-

ассирійська (аккадська) мова (розмовляло нею стародавнє

населення Месопотамії та Ассирії); на початку XVIIIст. —

прусська (говорили нею на південному сході Прибалтики,

на Схід від Вісли) і полабська (західнослов'янська мова, яка

була поширена на лівому березі Лаби (Ельби). Причиною

зникнення всіх цих мов послужили зовнішні чинники —

історичні події, пов'язані з підкоренням і асиміляцією но-

сіїв цих мов іншими народами.

Бурхливий розвиток деяких мов у певний період та-

кож пов'язаний із зовнішніми чинниками (звільнення від

колоніальної залежності, розвиток економіки та культу-

ри, політичне визнання на міжнародному рівні, контакти

з високорозвинутими країнами тощо).

Зовнішні причини впливають на зміни окремих струк-

турних елементів мови: появу нових слів, вимову звуків,

виникнення нових граматичних форм та ін. Так, поява в

українській мові таких слів, як ваучер, дилер, менеджер,

маркетинг, букмекер тощо зумовлена виникненням но-

вих явищ та предметів. Гаркава вимова звука [г]у фран-

цузькій мові пояснюється тим, що при дворі Людовика VIII

той, хто оголошував королівські накази, мав орфоепічну

ваду: гаркавив [г].Але оскільки всіх наділених владою

вважали авторитетами, то й неправильна вимова "автори-

тета" стала зразком. Так поширилось і закріпилось у фран-

цузькій мові увулярне (язичкове) [г].

До зовнішніх причин відносять і контактування мов —

один із найсильніших чинників зміни і розвитку мови.

Контактування мов зумовлює запозичення лексики і фра-

зеології, засвоєння іншомовної артикуляції, зміни в сло-

вотворенні та граматичній будові.

Однак не в усіх випадках мовних змін простежується

пряма залежність від зовнішніх чинників. Так, жодними

суспільними умовами чи якимись іншими зовнішніми чин-

никами не можна пояснити втрату носових голосних Q І q,

зредукованих ъ і ь чи появу чергування о, є з і в українсь-

кій мові. Такі явища розвиваються всередині мови, зу-

мовлені її внутрішніми потребами, інерцією її розвитку,

тобто саморозвитком. Значить, внутрішньомовні причини

закладені в самій мові, вїї внутрішній системі, в її можли-

Походження і розвиток мови 47

востях і тенденціях. Це — суперечності, що є в мові, бо-

ротьба між якими спричиняє зміни. Всі такі суперечності

зводяться до суперечностей між потребами спілкування і

мовними можливостями.

Зовнішні і внутрішні причини взаємопов'язані, тому

мовні зміни нерідко є наслідком взаємодії зовнішніх і внут-

рішніх чинників. Так, наприклад, зовнішні причини

зумовили появу в нашій мові слів, однак ці слова створені

мовою за її законами і з її матеріалу. Зовнішній вигляд

слова не залежить від зовнішніх чинників.

В історії розвитку конкретних мов відомі два проце-

сл — диференціація (поділ) та інтеграція (злиття) мов.

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ — процес, за якого з однієї мови виникає

дві або більше мов. Говорячи різними варіантами однієї

мови, люди внаслідок поступового розходження цих варі-

антів з часом стають важко розуміти одні одних, і ці варі-

анти починають сприйматися як різні мови. Так, колись

була одна слов'янська (праслов'янська) мова. У результа-

ті її диференціації виникли всі сучасні слов'янські мови.

Внаслідок диференціації з єдиної норвезької мови виник-

ли сучасні норвезька та ісландська мови. У IX ст. частина

норвежців переселилася до Ісландії. Оскільки з материко-

вою мовою тісних зв'язків не було, то розвиток норвезь-

кої мови в Норвегії та Ісландії пішов різними шляхами.

Сучасна ісландська мова — це законсервована норвезька

мова IX ст. Із єдиної сербсько-хорватської мови останнім

часом виникли дві мови — сербська і хорватська.

ІНТЕГРАЦІЯ — протилежний диференціації процес, за

якого з декількох мов чи діалектів виникає одна мова.

Так, приміром, у IV—II ст. до н.е. в Греції зливаються

різні діалекти в одне койне (від гр. koine dialektos "спільна

мова"). Це не значить, що стався "сплав" діалектів. В ос-

нову койне ліг аттичний діалект, який увібрав у себе еле-

менти всіх інших діалектів.

Інтеграція — результат контактування мов. Залежно

від характеру контактування (форма, сила і тривалість

контактування) виникають різні явища: від звичайних за-

позичень слів, звуків, граматичних категорій до появи

спрощених мов для тимчасового спілкування між різно-

мовними прошарками населення, створення креольських

мов та мовної асиміляції.

Прикладом дуже спрощених мов, які використовуються

для спілкування між представниками різних етносів, є під-

жини (від Pidgin English, де pidgin спотворене англ. busi48

Загальні питання мовознавства

ness "справа, діло, діловий")- Pidgin English вживався при

спілкуванні китайців і європейців на півдні Китаю. Наве-

демо маленький діалог:

Ju mek ivnii) dres for mai, haumac ju wonci?

— Spos Hog dasnsiij dres, mai wonci twelv doler.

(— Якщо ви зробите мені вечірнє плаття, скільки ви

за нього захочете?

— Якщо це бальне плаття, то я хочу 12 доларів).

Отже, характерними ознаками піджинів є спрощення

граматичної структури мови. У даному разі — усунення

флексій (Wo/7 замість усіх форм to be) і суплетивних форм

(таі <- ту і І). Іншим прикладом піджина може слугува-

ти Russonorsk (в іншому варіанті — ruska norsk), що вико-

ристовували російські та норвезькі рибалки. Це своєрідна

суміш російських та норвезьких слів на зразок: Moja tvoja

ре vater kasstom "Я тебе у воду кину". Факт піджина був

засвідчений уже в XI ст. Так, скажімо, купці та моряки

Середземномор'я (араби, греки, італійці, турки) від XI до

XVII ст. використовували допоміжну мову lingua franca, в

основу якої було покладено романські діалекти між Мар-

селем і Генуєю.

Піджини, як правило, недовговічні. Однак трапляються

випадки, коли така мова закріплюється надовго, стає єди-

ною (рідною) мовою для певного колективу її носіїв. Таку

мову називають креольською (від ісп. criollo "креол, тобто

людина мішаного походження від батьків двох рас — білої і

кольорової"). Для креольських мов характерне масове, але

не повне засвоєння колонізаторської мови. Нині існують кре-

ольські мови на основі англійської (джакватаак на Ямайці,

гулла на узбережжі Південної Кароліни, таки-таки і сара-

макка в Сурінамі); французької (мавританська, таїтянська),

португальської (пап'яменту на острові Кюрасао).

У креольських мовах відбувається спрощення грама-

тики (зникають категорії роду, числа, часу, відмінка, але

з'являються аналітичні (лексичні) способи вираження цих

значень; особливо велика роль у вираженні таких значень

належить прийменникам).

За активного і тривалого контактування може відбу-

тися схрещення мов, вн

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти