ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Збирайте, як розумний садівник, Достиглий овоч у Грін-

ченка й Даля".

Література

'ОСНОВНА

Карпенко Ю.О. Вступ до мовознавства. — К. — Одеса, 1991. —

С 130-136.

Дорошенко СІ., Дудик П.С. Вступ до мовознавства. — К., 1974. —

С 163—175.

Реформатский А.А. Введение в языковедение. — М., 1996. —

С. 151—156.

Головин Б.Н. Введение в языкознание. — М. 1983. — С 85—89.

Кодухов В.И. Введение в языкознание. — М., 1987. — С 196—

204.

ДОДАТКОВА

Булаховський Л.А. Нариси з загального мовознавства. — К.,

С 139—165.

Баранникова Л.И. Введение в языкознание. — Саратов, 1973. —

С. 161—168.

Камчатнов A.M., Николина Н.А. Введение в языкознание. — М.,

С. 85—91.

Маслов Ю.С. Введение в языкознание. — М., 1987. — С. 120—

124.

Касарес X. Введение в современную лексикографию. — М., 1958.

Сергеев В.Н. Словари — наши друзья и помощники. — М., 1984.

Лексикографія 261

Запитання. Завдання

Що таке лексикографія?

Що є предметом теоретичної лексикографії?

Які функції виконує практична лексикографія?

На які два типи діляться всі словники?

Яка відмінність між енциклопедичними і лінгвістичними слов-

Никами?

Які енциклопедичні словники ви знаєте?

Назвіть основні словники лінгвістичних термінів.

На які дві групи поділяються лінгвістичні словники?

Перелічіть типи одномовних словників.

Розкажіть, які тлумачні словники ви знаєте. Охарактеризуйте їх.

Що таке конкорданси?

Назвіть відомі вам історичні й етимологічні словники.

Для чого потрібні частотні й зворотні словники?

Охарактеризуйте відомі вам ідеографічні словники.

Які різновиди перекладних словників ви знаєте? Назвіть найбільш

Важливі перекладні словники, що вийшли в Україні.

Граматика

Граматика.

Граматичне значення.

Граматичні категорії

Предмет граматики. Розділи граматики.

Основні одиниці граматичної будови мови

Граматика ______________(від лат. grammatike techne "письмове мистецт-

во") - 1) будова мови (система морфологічних категорій і форм,

Синтаксичних категорій і конструкцій); 2) наука, яка вивчає бу-

Дову мови.

Що стосується граматики як науки, то розрізняють:

Формальну, яка вивчає граматичні форми та їх струк-

Туру, і контенсивну (семантичну), яка вивчає значення

Цих форм і структур; 2) синхронічну, що вивчає будову

Мови на певному умовно виділеному часовому етапі, і діа-

Хронічну, яка вивчає мовну будову в її історичному роз-

Витку. Із синхронічної граматики виокремлюють функ-

Ціональну, яка вивчає функції граматичних одиниць.

Граматика складається з двох розділів: морфології й

Синтаксису.

Морфологія (від гр. morphe "форма" і logos "слово, вчення, на-

ука") - розділ граматики, що вивчає граматичні властивості сло-

Ва, зміну форм слів і пов'язаних із ними граматичних значень.

До морфології належить і вчення про частини мови.

Можна сказати, що морфологія — це граматика слова.

Синтаксис (від гр. syntaxis "побудова, порядок") - розділ грама-

Тики, який вивчає засоби і правила побудови висловлювань, тобто

Його предметом є речення.

Граматика. Граматичне значення. Граматичні категорії 263

Іншими словами, синтаксис — це граматика зв'язного

Мовлення.

Поділ граматики на морфологію й синтаксис є умов-

Ним. По-перше, граматичні значення слів повністю роз-

Криваються тільки в реченні; по-друге, значення такого

Поділу для кожної конкретної мови залежить від типу її

Будови: для мов із бідною морфологією (англійської, ін-

Донезійської, багатьох тибето-бірманських та ін.) морфо-

логія відходить на задній план, а для китайської, в'єтнам-

Ської, тайських, йоруба не має жодної цінності, бо там її

(морфології) немає.

Словотвір, або дериватологія (від лат. derivatio

"відведення води з ріки", а згодом "утворення нових слів

від наявного кореня"), займає проміжне місце між лекси-

Кологією і граматикою.

У структурі мови граматиці належить центральне міс-

Це, а фонетиці й лексиці — периферійне. Фонетика — це

Матеріальна периферія, а лексика — смислова. Оскільки

Граматика має узагальнюючий характер, то в ній найяс-

Кравіше виявляються найбільш суттєві риси структури мо-

Ви, а це ще одне свідчення належності граматики до цент-

Ральної частини, ядра мови.

Однією з особливостей граматики є її абстрактність. Що-

Правда, абстрактною є й лексика. Слово будинок позначає

Будь-який будинок незалежно від його форми, розміру, ма-

Теріалу, з якого він побудований тощо, а слово людина по-

Значає будь-якого homo sapiens (кожну окрему людину і

Всіх). Однак граматична абстракція є значно вищою від лек-

Сичної, так що факти лексичної абстракції здаються конк-

Ретними порівняно з граматичною абстракцією. Наприк-

Лад, слова будинок, стіл, віз, віл, лікар для лексики —

Різні одиниці, а для граматики — одне й те ж: іменники

Чоловічого роду в називному відмінку однини.

Основні одиниці граматики — морфема для морфоло-

Гії і конструкція (речення) для синтаксису. Правда, є й

Інші погляди щодо цього. Дехто вважає, що їх значно біль-

Ше й серед них називає слово, словоформу, словосполу-

Чення, просте речення, складне речення, надфразну єд-

Ність ц навіть текст. Однак таке розуміння основних оди-

Ниць морфології та синтаксису не є коректним хоча б то-

Му, що кожен мовний рівень повинен мати тільки одну

Основну одиницю.

Хоч у граматиці певною мірою використовують суто

Формальний, технічний опис будови мови, проте голов-

Граматика

Ною її метою є виявлення значень, що стоять за мовни-

Ми структурами. Таким чином, основними для грамати-

Ки є проблеми граматичної семантики (граматичних зна-

Чень).

Граматичне значення

Граматичне значення - узагальнене (абстрактне) мовне значен-

Ня, яке властиве рядам слів, словоформ, синтаксичних конструкцій і

Яке має в мові регулярне (стандартне) вираження.

Так, слова весна, літо, парк, робітник, праця, голу-

Бінь мають значення предметності; добрий, теплий, зеле-

ний, дзвінкий, золотий, дерев'яний — значення ознаки;

Йти, летіти, співати, їсти — значення процесуальнос-

Ті; дороги, книжки, стола, вікна, олії, бензину — значен-

Ня родового відмінка; читав, думала, кричало, любили —-

Значення минулого часу і т.д.

Крім тут згаданих, можна ще назвати граматичні зна-

Чення роду, числа, особи, предикативності, суб'єкта, об'єк-

Та та ін.

Як бачимо, граматичне значення відрізняється від лек-

Сичного масовістю, груповим характером свого виявлен-

Ня, тобто воно властиве великим групам слів. Крім цього,

граматичне значення відрізняється від лексичного:

Відношенням до слова і будови мови. Воно є обо-

В'язковим (не можна вжити слово, не використавши при-

Таманні йому граматичні значення роду, числа, відмінка

Тощо). Оскільки граматичне значення характерне для ба-

Гатьох слів, конструкцій тощо, то воно є значно частотні-

Шим від лексичного. Якщо підрахувати, скільки разів тра-

Пляються слова людина чи робити на 100 сторінках яко-

Гось тексту і скільки там словоформ у родовому відмінку,

То виявиться, що названих слів там може і не бути, а

Форма родового відмінка буде чи не в кожному реченні, а

То й декілька в одному реченні.

Характером узагальнення. Якщо лексичне значен-

Ня пов'язане з узагальненням властивостей предметів і

Явищ дійсності, то граматичне значення — з узагальнен-

Ням властивостей слів, з абстрагуванням від їх лексично-

Го значення. Саме тому на відміну від лексичних значень,

Кількість яких є неосяжною, граматичні значення кіль-

Кісно обмежені й строго фіксовані.

Граматика. Граматичне значення. Граматичні категорії 265

Відношенням до мислення й об'єктивної дійсності.

Якщо лексичне значення співвідноситься з об'єктивною

Дійсністю, то граматичне значення може не співвідносити-

Ся з позамовним референтом. Чому, наприклад, ліс чоло-

Вічого роду, а діброва, яка є тим же лісом, жіночого роду,

Обґрунтувати позамовними фактами неможливо. Якби гра-

Матичне значення завжди співвідносилось із позамовною

Дійсністю, то слова-відповідники в різних мовах мали б од-

Ні й ті самі граматичні значення, однак цього немає навіть

У близькоспоріднених мовах. Наприклад, укр. степ, мо-

Зіль, біль, Сибір є іменниками чоловічого роду, а рос. степь,

Мозоль, боль, Сибирь — жіночого роду; укр. артист, дан-

Тист, оркестр — чоловічого роду, а драма — жіночого ро-

Ду, тоді як польськ. artysta, dentysta, orkestra — жіно-

Чого роду, a dramat чоловічого роду; укр. дівча середнього

Роду, а рос. девочка жіночого роду.

Способом вираження. Граматичне значення має ре-

Гулярне (стандартне) вираження. Про наявність граматич-

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти