ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Елементарний абстрактний зразок, за яким будується

Просте речення, становить його структурну схему. Кожна

Мова має свою систему таких структурних зразків.

Речення як граматичну одиницю не можна вивчати у

Відриві від його лексичного наповнення, бо кожен грама-

Тичний зразок речення характеризується специфічною,

Тільки йому притаманною лексичною наповненістю. Лек-

Сичні обмеження накладаються майже на всі граматичні

Зразки речень.

Слід пам'ятати, що речення має великий прагматич-

Ний потенціал. Мовець у ньому може виразити своє став-

Лення до предмета мовлення, до ситуації, про яку йдеть-

Ся, до адресата тощо. Повідомлюване в реченні називаєть-

Ся пропозицією, або диктумом, а ставлення до повідом-

Люваного — модусом. Пропозицію і модус можна легко

Помітити, коли вони виражаються окремо різними части-

Нами складного речення: Як хочеться (модус,), щоб люди

Стали жити краще (пропозиція); Я сумніваюся (модус),

Що ви справитесь із цією роботою (пропозиція).

Словосполучення і речення 317

Актуальне членування речення

З комунікативним (функціональним) аспектом пов'я-

Зане актуальне членування речення.

Актуальне членування речення — членування речення за змістом

На дві частини: предмет мовлення і те, що про нього говориться.

У кожному висловлюванні усного і писемного мовлен-

Ня відображений рух думки від того, що вже відоме, що

Назване мовцем або знаходиться перед очима співбесідни-

Ків, до того, що ще невідоме слухачам. Думка мовця від-

Штовхується від відомого і переходить до того, що мовець

Хоче про те відоме сказати. Таким чином, речення має дві

Змістові частини: одна з них називає предмет мовлення,

Інша позначає якусь нову інформацію про нього. Друга

Частина є головною. Вихідна частина висловлювання (да-

Не, відоме) називається темою, а та частина, яка щось

Стверджує про тему (нове), — ремою. Ці дві частини від-

Повідно ще називають психологічним (логічним) суб'єк-

Том і психологічним (логічним) предикатом.

Наприклад, речення Я приніс вам книжку шляхом ін-

Тонаційно-змістового членування можна перетворити на

Чотири фрази, які матимуть одну й ту саму модель речен-

Ня, одне й те саме лексичне наповнення, але різне акту-

альне членування і відповідно різний зміст:

Я приніс вам книжку. Ремою є я, і фраза має значення

"не хтось інший, а саме я це зробив";

Я приніс вам книжку. Ремою є приніс, і фраза відо-

Бражає ситуацію, за якої співрозмовник вимагає поверну-

Ти книжку, а мовець відповідає йому, що книжку він уже

повернув;

Я приніс вам книжку. Рема вам акцентує на тому, що

Книжка принесена саме для цієї особи, а не для її брата,

сестри, товариша тощо;

Я приніс вам книжку. Рема книжку передбачає, що

Комусь принесли декілька речей — книжку, журнал, га-

Зету тощо і той хтось хотів би знати, що приніс йому спів-

Розмовник.

Чим більше слів у реченні, тим більше можливостей

Його різної актуалізації.

Основними засобами актуального членування є інто-

Нація (постановка логічного наголосу) і порядок слів. У

Всіх вищенаведених випадках актуальне членування здій-

Г. Граматика

Снювалося засобом інтонації. У випадку використання за-

Собу порядку слів тема розміщується на початку фрази, а

Рема — в кінці.

До класу ввійшов учитель (відповідь на запитання "Хто

увійшов до класу?").

Учитель до класу ввійшов (відповідь на запитання "Що

зробив учитель?").

Нерідко засобами актуального членування служать вка-

Зівні й неозначені займенники (Товариш розказав мені

таку історію. Йому допоміг хтось із друзів), видільно-

Обмежувальні частки саме, тільки, лише, навіть, якраз

(Про це довідалась саме мати. Тільки батько цього не

знав), артиклі (Durch die Strafie ging ein Madchen

"Вулицею йшло якесь дівча", A man suddenly entered the

room "В кімнату раптом увійшов якийсь чоловік"; означе-

Ний артикль виражає тему, а неозначений — рему). В ан-

Глійській мові, як і в німецькій і французькій, де панує

Суворо фіксований порядок слів, через що він не може

Бути використаним для актуального членування, таким

Засобом є перетворення активної конструкції в пасивну

(David loves Margaret-^Margaret is loved by David).

Часто актуальне членування речення здійснюється за

Допомогою контексту або конситуації: рема визначається

! шляхом віднімання із складу речення уже відомої інфор-

Мації. У ситуації безпосереднього спілкування (в діалозі)

тема часто опускається, а виражається лише рема:

— Що ви зараз читаєте?

— "Берестечко" Ліни Костенко.

Актуальне членування речення служить одним із за-

Собів зв'язку речень у тексті. Існує два основних типи спів-

відношення тем у сусідніх реченнях:

Послідовний (темою наступного речення є рема по-

переднього):

В аудиторію ввійшов декан. Він сказав, що в суботу

Відбудеться конкурс читців. Читці повинні підготувати

На конкурс три твори — вірш, байку, прозовий уривок.

Твори мають бути високохудожніми й актуальними;

Паралельний (одна й та сама тема повторюється в

декількох реченнях):

Квіти цвіли всюди. Вони вишивали дивні візерунки на

Схилах Кримських гір. Вони п'янили своїм густим арома-

Том на приморських бульварах. Вони чарували своїми рі-

Знобарвними кольорами в парках і скверах. Квіти, квіти,

Словосполучення і речення

Література

ОСНОВНА

Карпенко Ю.О. Вступ до мовознавства. — К. — Одеса, 1991. —

С 173-187.

Дорошенко СІ., Дудик П.С. Вступ до мовознавства. — К., 1974. —

С 218-235.

Реформатский А.А. Введение в языковедение. — М., 1996. —

С. 324-346.

Головин Б.Н. Введение в языкознание. — М., 1983. — С 135—

150.

Маслов Ю.С. Введение в языкознание. — М., 1987, —С 167—

185.

Кодухов В.И. Введение в языкознание. — М., 1987. —С 236—

247.

ДОДАТКОВА

Булаховський Л.А. Нариси з загального мовознавства. — К.,

С 251—289.

Баранникова Л.И. Введение в языкознание. — Саратов, 1973. —

С. 242-270.

Камчатнов A.M., Николина Н.А. Введение в языкознание. — М.,

С. 138-157.

Кочергина В.А. Введение в языковедение. — М., 1991. — С. 147—

192.

Лайонз Дж. Введение в теоретическую лингвистику. —М., 1978. —

С. 182-193.

Шайкевич А.Я. Введение в лингвистику. — М., 1995. — С. 111—

118.

МельничукО.С. Про два синтаксичні рівні формування й опису сло-

Восполучень//Мовознавство. — 1970. — № 6.

Вихованець I.Р., Городенська К.Г., Русанівський В.М. Семантико-

Синтаксична структура речення. — К., 1983. — 219 с

Сучасна українська літературна мова. Синтаксис. — К., 1972. —

С 5-50.

Запитання. Завдання

Яку синтаксичну конструкцію називають словосполученням?

Поясність, що таке валентність. Як валентність реалізується у по-

Будові словосполучень і речень? Яка різниця між актантами і сирконс-

Тантами?

Як називають синтаксис, який вивчає словосполучення?

Граматика

Чим синтаксичні словосполучення відрізняються від фразеологіч-

Них?

5. Які питання теорії словосполучення є дискусійними?

На які групи поділяються словосполучення за структурою?

Назвіть типи словосполучень у залежності від головного (стриж-

Невого) слова. Наведіть приклади на кожен тип.

Назвіть основні види словосполучень за характером виражених у

Них синтаксичних відношень.

Назвіть синтаксичні зв'язки між словами у словосполученні та ре-

Ченні, які існують у мовах світу. Скажіть, у яких мовах поширені ті чи інші

Засоби синтаксичного зв'язку.

Що спільного і відмінного є в узгодженні і керуванні, узгодженні і

Координації, в керуванні й координації, в тяжінні й узгодженні, в тяжінні й

Керуванні?

Якими засобами здійснюється прилягання?

Які, на вашу думку, є підстави розглядати інкорпорацію, замикан-

Ня й ізафет як типи синтаксичного зв'язку?

Наведіть відомі вам визначення речення і зіставте їх. Які аспекти

І властивості речення в них відбиті?

Назвіть основні властивості речення, які його відрізняють від ін-

Ших структурних одиниць мови.

Розкажіть про співвідношення речення і судження.

Які два аспекти виділяють у реченні? Яким терміном називають

Речення, коли його розглядають як одиницю мовлення?

Назвіть граматичні ознаки речення. Поясніть, що таке предикатив-

Ність, із яких елементів вона складається і якими засобами виражається.

Яка роль інтонації в оформленні речення?

Що таке комунікативний тип речення? Які комунікативні типи ре-

Чень ви знаєте?

На які типи поділяються речення за структурою? Назвіть струк-

Турні типи простого речення.

У чому різниця між односкладними і двоскладними реченнями?

Що таке структурна схема речення?

Розкажіть, що ви знаєте про прагматичний аспект речення. Пояс-

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти