ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Білецький А.О. Про мову й мовознавство. — К., 1996.

Бондарко Л.В., Вербицкая Л.А., Гордина М.В. Основы общей

Фонетики. — СПб., 1991.

Будагов Р.А. Введение в науку о языке. — М., 1965.

Булаховский Л.А. Введение в языкознание. — М., 1954.

Булаховський Л.А. Нариси з загального мовознавства. — К.,

1959.

Георгиев В., Дуриданов И. Езикознание. — София, 1978.

Головин Б.Н. Введение в языкознание. — М., 1983.

Дорошенко С.І., Дудик П.С. Вступ до мовознавства. — К., 1974.

Зиндер Л.Р. Общая фонетика. — М., 1979.

Калиновим М.Я. Вступ до мовознавства. — К.— Львів, 1947.

Камчатнов А.М., Николина М.А. Введение в языкознание. — М.,

1999.

Карпенко Ю.О. Вступ до мовознавства. — К.— Одеса, 1991.

Касевич _______В.Б. Элементы общей лингвистики. — М., 1977.

Кодухов В.И. Введение в языкознание. — М., 1987.

Кочергина В.А. Введение в языковедение. — М., 1991.

Лайонз Дж. Введение в теоретическую лингвистику. — М.,

1978.

Маслов Ю.С. Введение в языкознание. — М., 1987.

Матусевич М.И. Введение в общую фонетику. — Л., 1959.

Мурат В.П. Введение в языкознание: Методические указания

для студентов филологических факультетов университетов. — М„

1988.

Норман Б.Ю., Павленко Н.А. Введение в языкознание: Хресто-

Матия. — Минск, 1977.

Література

Плунгян В.А. Почему языки такие разные. — М., 1996.

Перетрухин В.Н. Введение в языкознание. — Воронеж, 1972.

Потапенко 0.1. Цікаве мовознавство. — Біла Церква, 1996.

Реформатский А.А. Введение в языковедение. — М., 1996.

Рождественский Ю.В. Введение в общую филологию. — М.,

1979.

Росетті А. Вступ до фонетики. — К., 1974.

Фигуровский И.А. Введение в общее языкознание. — М., 1969.

Широков О.С. Введение в языкознание. — М., 1985.

Ющук І.П. Вступ до мовознавства. — К., 2000.

Milewski Т. Jqzykoznawstwo. — Warszawa, 1972.

П. Збірники вправ і завдань

Венцкович Р. Лингвистический тренажер. — М„ 1974.

Задач по языковедению и математике. — М., 1972.

С Доленко М.Т. Вступ до мовознавства: Збірник вправ і

Завдань. — К., 1975.

Донець Л.С., Мацько Л .1. Вступ до мовознавства: Практикум. —

К., 1989.

Зиндер Л.Р. Введение в языкознание: Сборник задач. — М.,

1987.

Калабина СИ. Практикум по курсу "Введение в языкозна-

ние". — М., 1985.

Кодухов В.И. Задания к практическим занятиям и контрольным

работам по "Введению в языкознание". — М., 1976.

Кондрашов Н.А. и др. Сборник задач и упражнений по введе-

Нию в языкознание. — М., 1991.

Копосов Л.Ф., Рупосова Л.П. Сборник задач и упражнений по

Введению в языкознание. — М., 1985.

Малаховский В.А. Сборник задач и упражнений по курсу

"Введение в языкознание". — М., 1960.

Мучник И.П. Введение в языкознание: Сборник задач и

упражнений для практических занятий и самостоятельной работы

студентов. — М., 1961.

Норман Б.Ю. Сборник задач по введению в языкознание. —

Минск, 1989.

III. Довідкова література

Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. — М.,

1966.

Вахек Й. Лингвистический словарь Пражской лингвистической

Школы. — М., 1964.

Ганич Д.І., Олійник І.С. Словник лінгвістичних термінів. — К.,

1985.

Література 335

Кротевич Є.В., Родзевич Н.С. Словник лінгвістичних термі-

Нів. — К., 1957.

Левицький Ю.-М. Мови світу: Енциклопедичний довідник. —

Львів, 1998.

Лингвистический энциклопедический словарь. — М., 1990.

Марузо Ж. Словарь лингвистических терминов. — М., 1960.

Немченко В.Н. Основные понятия морфемики в терминах. —

Красноярск, 1985.

Немченко В.Н. Основные понятия словообразования в терми-

Нах. — Красноярск, 1985.

Нечаев ГА. Краткий лингвистический словарь. — Ростов-на-

Дону, 1976.

Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь-справочник лин-

Гвистических терминов. — М., 1976.

Українська мова. Енциклопедія. — К., 2000.

Хэмп Э. Словарь американской лингвистической термино-

Логии. — М., 1964.

Штерн І.Б. Вибрані топіки та лексикон сучасної лінгвістики:

Енциклопедичний словник. — К., 1998.

Энциклопедический словарь юного филолога. — М., 1984.

Предметний покажчик

Абрубтивні (глоталізовані, зімкнено-гортанні) приголосні 117

Абсолютні (повні) синоніми 202

Авторські неологізми 226—229

Аглютинативні мови 324, 325, 326, 328, 330

Аглютинація 285, 286, 287

Акомодація 135—136,147

Актанти 307

Активна лексика 214, 217, 221

Активні органи мовлення 109

Актуальне членування речення 317—318

Акумулятивна функція 21

Акустична фонетика 103,104—106

Акутований (висхідний) наголос 128

Аломорф 276, 280, 315

Алофон 159, 276

Алфавіт 175

Альвеолярні звуки 108,118

Аналіз за безпосередніми складниками 13,14—15

Аналітичні мови 322, 327, 328, 329, 330

Аналітичні словоформи 281

Аналітичні способи вираження граматичних значень 289—291

Аналітичні форми слів 186, 290

Антитеза 206

Антоніми 204—206, 207, 254

Антонімія 207, 211

Антропоніми 187

Антропоніміка 182

Аорист 36, 50

Апікальні приголосні 115

Арамейське письмо 174

Предметний покажчик 337

Арготизми 216—217, 221, 222

Артикль 266—267, 268, 269, 289, 304, 318

Артикуляторна фонетика 103—110

Артикуляційна база 110

Артикуляція 109—110

Архаїзми 225—226

Архетип (праформа) 63

Архісема 211

Асиміляція 135,136—138

Аспірати (придихові приголосні) 117

Астроніми 187

Атрибут 28

Атрибутивні словосполучення 310

Афазія 10

Афікс 277

Афіксація 284, 286

Африкати 115,116,118

Багатомовні (перекладні) словники 251, 258—260

Білабіальні (губно-губні) приголосні 114,118

Буквено-звукове письмо 173

Валентність 307

Вампум 166

Варваризми 215, 232

Варіанти фонем 158—159

Варіації фонем 159

Векторні антоніми 205

Вербоїди 303

Вершина складу 123

Вигук 300, 301, 304

Вигукова гіпотеза походження мови 39,41

Висловлення 315

Висока (книжна) лексика 219—222

Висота звука 104

Висхідні дифтонги 125

Вібранти (дрижачі приголосні) 116,118

Відкритий склад 123

Відкриті голосні 114

Вільне значення 191

Вказівні слова 186

Власні назви 187,189

Внутрішні причини мовних змін 46—47

Внутрішня флексія (чергування) 284, 286

Внутрішня форма слова 232, 235—236, 237

Внутрішня форма фразеологізму 252—253

Вокалізм 114

Вокалічна акомодація 136

Вокалічні мови 331

Волюнтативна функція 21

Вторинна номінація 242—246

Вульгарна лексика 221, 222

Вязь 174

Гаплологія 139

Генеалогічна класифікація мов 61—99,321

Герундій 303

Гетерогенні омоніми 199—200

Гіперизми 141

Гіперо-гіпонімія 206—207, 212

Гіпероніми 206, 207, 211

Гіпоніми 206, 207

Гіпонімія 211

Гіпотеза божественного (інопланетного, космічного) походження

Мови 44

Гіпотеза вроджених структур 28

Гіпотеза жестів 39, 42—43

Гіпотеза походження мови Ф. Енгельса 43—44

Гіпотеза соціального договору 39,41

Гіпотеза трудових вигуків 39,42

Глаголиця 174 '••..;,.

Глухі приголосні 111,118

Гносеологічна функція 21

Головні члени речення 316

Голосні звуки 19,110,111—114,123

Гомогенні (етимологічні) омоніми 199

Градуальна опозиція 161

Граматика 50, 262—318

Граматична категорія 266—272 :

Граматична форма слова 280—282

Граматичне значення 264—266, 326—327

Графема 175

Графіка 174, 175—176

Грецьке письмо 173

Губні приголосні 19,114

Двоскладне речення 316

Деванагарі 172

Дедукція 11

Деетимологізація 236—237

Денотативне значення 188,189

Дентальні (зубні) приголосні 115,118

Предметний покажчик 339

Дериватологія (словотвір) 263

Дериваційне значення 265, 276

Дзвінкі приголосні 111,118

Дивергенція 148

Диктум 316

Дисиміляція 135,138—139

Дистанційна дисиміляція 139

Дистанційна (несуміжна) асиміляція 137,138

Дистрибутивний аналіз 13

Дистрибуція 14

Диференціація мов 47

Диференційні ознаки фонем 155—157

Диференційні словники 13, 259

Дифтонг 125

Діалект 25, 51

Діалектизми (діалектна лексика) 215, 221, 222

Діалектні словники 252

Діалектологія 25

Діахронічна граматика 262

Діахронічне мовознавство 36

Діахронія 35, 36

Діереза 135,139—140

Дієприкметник 297, 303

Дієприслівник 50, 303, 312

Дієслівні словосполучення 310

Дієслово 267, 297, 298, 300, 301, 303

Довгі приголосні 117

Довгота звука 104,133

Довготний наголос 104

Додаток 28, 302

Домінанта 204

Допоміжні дієслова 289, 290

Дорсальні приголосні 115

Другорядні члени речення 316

Евфемізми 218

Еквіполентна опозиція 161

Екзотизми 215

Екскурсія (приступ) 109,135

Експериментальна фонетика 103

Експіраторний (динамічний, силовий) наголос 126,128

Експлозивні (проривні, зімкнені, вибухові) приголосні 116,118

Експонент 185 ;

Експресивна функція 21

Елатив 270

Предметний покажчик

Емотивна функція 21

Емфатичний наголос 126

Енантіосемія 206

Енкліза 129

Енклітики 129

Енциклопедичні словники 189—190,2Ш— 251

Епентеза 135,140

Ергативні мови 330

Естетична функція 21

Етимологічні словники 13, 253—254

Етимологія 182, 235—239

Етимон 237, 238

Єгипетське письмо 174

Жаргонізми (жаргонна лексика) 215—216, 221, 222

Живі (актуальні) фонетичні процеси 146

Загальна лексикологія 181

Загальна фонетика 102

Загальне мовознавство 8, 9

Загальні назви 187,189

Задньоязикові звуки 107,115,118

Задньоязикові приголосні 107,115,118

Займенник 297, 298, 299, 300, 301, 304, 316

Закон відкритого складу 124

Закономірності розвитку мов 45—50

Закритий склад 123,124

Закриті голосні 114

Замикання 311, 313

Зворотні (інверсійні) словники 256—257

Звуження значення слова 197

Звуки мови ЗО, 102—119,122, 315

Звуконаслідувальна гіпотеза походження мови 39, 40

Звукосимволізм 40,41

Звукосимволічна гіпотеза походження мови 40—41

Зв'язане значення 191

Зв'язка 314

Зімкнені приголосні 116

Зімкнено-прохідні приголосні 115,116,118

Зіставна граматика 13

Зіставна лексикологія 181

Зіставна фонетика 103

Зіставне (типологічне) мовознавство 8

Зіставний метод 12,13

Знак 29—31

Зовнішні причини мовних змін 45—46

Предметний покажчик

Зооніми 187 .,

Зубні приголосні 107,118

Ідеограма 168—169,170

Ідеографічний (символічний) принцип орфографії 178—179

Ідеографічні словники 257

Ідеографія 168—172

Ідеоніми 187

Ідіоми 245

Ієрогліфи 170—172

Ізафет 311, 313—314

Ізолюючі (кореневі) мови 322—324, 328, 330

Іменні словосполучення 310

Іменник 50, 267, 295, 296, 297, 298, 300, 302, 303, 305

Імперфект 36, 50

Ім'я (частини мови) 300, 301, 305

Індекс синтетичності 329

Індивідуальні варіації фонем 159

Індукція 11

Інженерна лінгвістика 10

Ініціаль 123

Інкорпорація 311, 313

Інкорпоруючий комплекс 326

Інкорпоруючі (полісинтетичні) мови 325—326, 328, 329, 330

Інтегральні ознаки фонем 155

Інтеграція мов 47

Інтенсивність 130

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти